Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2011 N 79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2011 р.
за N 488/19226
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 938 ( z1569-12 ) від 23.08.2012 }
Про затвердження Змін до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) та з метою удосконалення казначейського обслуговування
місцевих бюджетів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що
додаються.
2. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. та
директору Юридичного департаменту Зіневичу О.Л. забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести
цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних
структурних підрозділів центрального апарату Державного
казначейства України і начальників Головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ
до відома установ, що ними обслуговуються.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
05.04.2011 N 79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2011 р.
за N 488/19226

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів
( z0919-02 )

1. У главі 8:
1.1. У пункті 8.6: у другому реченні слова "виділення коштів спеціального"
замінити словами "виділення коштів загального (спеціального)",
посилання на додаток 21 замінити посиланням на додаток 30; третє речення після слів "на підставі платіжного доручення"
доповнити словами ", складеного органом Державного казначейства
України протягом одного операційного дня".
1.2. У пункті 8.7: в абзаці другому: у першому реченні після слів "виділення коштів загального"
доповнити словом "(спеціального)", посилання на додаток 14
замінити посиланням на додаток 30; друге речення після слів "на підставі платіжного доручення"
доповнити словами ", складеного органом Державного казначейства
України протягом одного операційного дня".
1.3. У пункті 8.10: у першому реченні слова "коштів спеціального" замінити
словами "коштів загального (спеціального)", посилання на
додаток 21 замінити посиланням на додаток 30; друге речення після слів "на підставі платіжного доручення"
доповнити словами ", складеного органом Державного казначейства
України протягом одного операційного дня". 1.4. Доповнити главу новим пунктом 8.11 такого змісту: "8.11. Органи Державного казначейства України реєструють такі
розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення
коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів і
відповідно до розпорядження зараховують кошти на зазначені
рахунки. Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться
відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено"
(додаток 16). Один примірник залишається в органі Державного
казначейства України, а другий повертається відповідному органу,
який склав розпорядження. Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим
направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку
повинно містити примітку щодо призначення коштів".
2. У пункті 10.3 глави 10: у першому реченні посилання на додаток 21 замінити посиланням
на додаток 30; друге речення після слів "на підставі платіжного доручення"
доповнити словами ", наданого фінансовим органом"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Розпорядження реєструється та виконується органом Державного
казначейства України у порядку, визначеному в пункті 8.11 глави 8
цього Порядку".
3. Доповнити Порядок ( z0919-02 ) новим додатком 30
(додається). У зв'язку з цим додатки 30-33 уважати відповідно
додатками 31-34. У тексті Порядку ( z0919-02 ) посилання на додатки 30-33
замінити посиланнями відповідно на додатки 31-34.
Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Л.І.Литвиненко

Додаток 30
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
( z0919-02 )
ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________ ____________________________
(найменування органу (посада)
Державного казначейства України) ____________________________ ________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
(назва бюджету)
М.П. "__" ________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виділення коштів загального (спеціального) фонду
місцевих бюджетів з рахунку N ______________
для __________________________________________
(вид операції з фінансування)
від __________________ N ________
(число, місяць, рік)

------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Код |Сума| Номер рахунку, |Примітка*| |з/п| аналітичного |класифікації | | на який буде | | | | рахунку |фінансування | | перераховано | | | | місцевого | бюджету за | | кошти за | | | | бюджету | типом | | операціями із | | | | | кредитора | | фінансування | | |---+--------------+-------------+----+----------------+---------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Усього _________________________________________________________
(сума словами)
Відповідальна особа ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
* Реквізити банку, в якому відкритий рахунок, на який
спрямовуються кошти за операціями із фінансування, та інша
інформація.


Публікації документа