Про внесення змін до Порядку покриття у 2009 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів
Державне казначейство, Мінфін України; Наказ, Форма типового документа від 22.05.2009210
Документ z0488-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2009 N 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2009 р.
за N 488/16504

Про внесення змін до Порядку покриття
у 2009 році Державним казначейством
України тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів

Відповідно до статті 51 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), та з метою
розширення переліку першочергових напрямів видатків, які
враховуються при розрахунку тимчасового касового розриву,
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку покриття у 2009 році Державним
казначейством України тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 30.12.2008 N 568 ( z0010-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.01.2009 за N 10/16026, такі зміни:
1.1. Абзаци восьмий та дев'ятий пункту 2 замінити чотирма
новими абзацами такого змісту: "окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку [КЕКВ 1172 у частині
видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та
нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних
послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування]; виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями [КЕКВ 1200]; поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
[КЕКВ 1320 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних
установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів
харчування та медикаментів, оплати комунальних послуг та
енергоносіїв]; стипендії [КЕКВ 1342]". У зв'язку з цим абзаци десятий - вісімнадцятий уважати
відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим.
1.2. У пункті 10: абзаци сьомий та восьмий замінити чотирма новими абзацами
такого змісту: "окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку [КЕКВ 1172 у частині
видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та
нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних
послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування]; виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями [КЕКВ 1200]; поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
[КЕКВ 1320 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних
установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів
харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв]; стипендії [КЕКВ 1342]". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - дев'ятнадцятим; у абзацах одинадцятому, дванадцятому та п'ятнадцятому слово
"восьмим" замінити словом "десятим".
1.3. Додаток 3 викласти в такій редакції:
"Додаток 3
до Порядку покриття
у 2009 році Державним
казначейством України
тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів

РОЗРАХУНОК
обсягу тимчасового касового розриву
по _______________________________
(повна назва бюджету)
станом на "___" ____________ 2009 року
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | 1 |Залишок бюджетних коштів на | | | |рахунках місцевого бюджету і | | | |розпорядників бюджетних | | | |коштів*, у тому числі: | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 1.1 |на рахунках загального фонду | | | |місцевого бюджету | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 1.2 |на особових рахунках | | | |розпорядників за коштами, | | | |отриманими із загального | | | |фонду місцевого бюджету | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 1.3 |на реєстраційних рахунках | | | |розпорядників за коштами | | | |загального фонду місцевого | | | |бюджету | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 2 |Обсяг очікуваних надходжень | | | |до загального фонду місцевого | | | |бюджету (у розрізі днів)** | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3 |Залишок зареєстрованих та | | | |непогашених бюджетних | | | |фінансових зобов'язань***, у | | | |тому числі за КЕКВ: | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.1 |1110 (та його складові) | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.2 |1120 | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.3 |1132 | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.4 |1133 | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.5 |1160 (та його складові) | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.6 |1172 (у частині видатків з | | | |оплати праці працівників | | | |бюджетних установ та | | | |нарахувань на заробітну плату, | | | |стипендій, оплати | | | |комунальних послуг та | | | |енергоносіїв, придбання | | | |продуктів харчування) | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.7 |1200 | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.8 |1320 (у частині видатків з | | | |оплати праці працівників | | | |бюджетних установ та | | | |нарахувань на заробітну плату, | | | |придбання продуктів | | | |харчування та медикаментів, | | | |оплати комунальних послуг та | | | |енергоносіїв) | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3.9 |1342 | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 4 |Обсяг тимчасового касового | | | |розриву (1 + 2 - 3) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * За винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та
коштів резервного фонду. ** За винятком коштів міжбюджетних трансфертів цільового
характеру. *** За винятком зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти
міжбюджетних трансфертів цільового характеру та кошти резервного
фонду.
Уповноважена ___________ ______________________
особа (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Відповідальна особа
органу Державного
казначейства України __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) ".
2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
3. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) довести цей
наказ до відома заступників голови Державного казначейства України
та начальників Головних управлінь Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Державного казначейства України Даневича О.С. та
начальників Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманськийвгору