Документ z0488-03, перша редакція — Прийняття від 30.05.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2003 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2003 р.
за N 488/7809

Про затвердження Змін та доповнень
до Порядку направлення органами
державної податкової служби України
податкових вимог платникам податків

Відповідно до Закону України від 20.02.2003 N 550-IV
( 550-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і
державними цільовими фондами" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку направлення
органами державної податкової служби України податкових вимог
платникам податків, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 03.07.2001 N 266 ( z0595-01 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2001 за
N 595/5786 (із змінами та доповненнями), що додаються.
2. Департаменту стягнення податкового боргу (Літвінов В.Д.)
подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Управління справами (Ніку В.О.) у 10-денний термін після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Департамент громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної
роботи (Косарчук В.П.) після державної реєстрації довести Зміни та
доповнення до Порядку до відома платників.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
30.05.2003 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2003 р.
за N 488/7809

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Порядку направлення органами
державної податкової служби України
податкових вимог платникам податків
( z0595-01 )

1. У розділі 2:
1.1. Пункт 2.2 після слів "суму коштів" доповнити таким
текстом: "(податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових доходів*,
штрафних (фінансових) санкцій, у т. ч. пені за порушення термінів
розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності)";
доповнити текст в кінці відповідної сторінки виноскою:
"* Відповідно до законів України".
1.2. Пункти 2.3, 2.8, 2.11 викласти в такій редакції:
"2.3) податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з
урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно
узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи
судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також
пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання";
"2.8) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова
декларація) - документ, що подається платником податків до
контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку,
збору (обов'язкового платежу)";
"2.11) податкова застава - спосіб забезпечення податкового
зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова
застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган
стягнення має першочергове право у разі непогашення забезпеченого
податковою заставою податкового боргу одержати задоволення з
вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку,
встановленому цим Законом".
1.3. У пункті 2.12:
1.3.1) підпункти "б" та "в" викласти в такій редакції:
"б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим у день отримання
платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків,
коли платник податків у встановлені Законом терміни розпочинає
процедуру апеляційного узгодження);
в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом (якщо такий платник податків у встановлені
Законом терміни розпочинає процедуру апеляційного узгодження),
вважається узгодженим у день закінчення процедури
адміністративного оскарження або у день прийняття судом рішення по
суті, а в разі оскарження платником податків рішення суду в
апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги
апеляційним господарським судом до провадження) у день прийняття
відповідної постанови апеляційним господарським судом";
1.3.2) доповнити підпунктом "г" такого змісту:
"г) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим з дня звернення платника
податків до податкового органу із заявою про розстрочення
(відстрочення) такого податкового зобов'язання".
1.4. Доповнити Порядок пунктом 2.13 такого змісту:
"2.13) апеляційне узгодження - узгодження податкового
зобов'язання у порядку і строки, які визначені Законом за
процедурами адміністративного або судового оскарження".
2. У тексті Порядку слова "підрозділи стягнення податкової
заборгованості" замінити словами "підрозділи стягнення податкового
боргу" у відповідних відмінках.
3. У тексті Порядку слова "арбітражним судом" замінити
словами "господарським судом" у відповідних відмінках.
4. В абзаці восьмому пункту 5.8 розділу 5 слова "у двох
екземплярах" замінити словами "у трьох екземплярах" та доповнити
реченням такого змісту:
"Якщо за результатами перевірки місцезнаходження (місця
проживання) платника податків не встановлено, друга податкова
вимога разом з третім екземпляром акта підрозділом стягнення
податкового боргу передаються структурному підрозділу, до функцій
якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для
розміщення їх на дошці податкових оголошень (повідомлень)".
5. У додатках 1, 2, 3, 4 (форми "Ю1", "Ю2", "Ф1", "Ф2") пункт
1 викласти в такій редакції:
"1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з "___" ________ 200 __ р., усі
ваші активи, включаючи грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та
цінні папери, перебувають у податковій заставі і ви зобов'язані
сплатити штраф у розмірах, визначених законом, а на суму
податкового боргу нараховується пеня".
6. Пункт 3 додатків 2, 4 (форми "Ф1", "Ф2") доповнити
реченням такого змісту:
"У разі відчуження активів, які перебувають у податковій
заставі, без попереднього письмового узгодження з податковим
органом (податковим керуючим), якщо отримання такої згоди є
обов'язковим згідно з Законом, платник податків несе
відповідальність відповідно до норм чинного законодавства".
7. У додатках 1, 3 (форми "Ю1", "Ю2" ):
7.1) цифру "10*" замінити цифрою "10" та вилучити виноску
"* Стаття 10 Закону набирає чинності з 01.01.2002";
7.2) останній абзац пункту 3 викласти в такій редакції:
"У разі відчуження активів, які перебувають у податковій
заставі, без попереднього письмового узгодження з податковим
органом (податковим керуючим), якщо отримання такої згоди є
обов'язковим згідно з Законом, платник податків несе
відповідальність відповідно до норм чинного законодавства".
Департамент стягнення
податкового боргу В.Ф.Сіренковгору