Документ z0487-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2019. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2019  № 126


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2019 р.
за № 487/33458

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404, та з метою організації проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
01 березня 2019 року № 126


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2019 р.
за № 487/33458

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене з метою врегулювання своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам і національній безпеці в науково-технологічній сфері діяльності Держспецзв’язку (реалізація наукової політики, наукове забезпечення функціонування і розвитку сфер спеціального зв’язку та захисту інформації, телекомунікацій, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та проектних робіт з цих питань), визначає особливості проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Конкурс).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Примірному положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404.

3. Конкурс відповідно до вимог цього Положення проводиться у разі, якщо зазначена посада вакантна.

4. У разі якщо посада начальника наукової установи вакантна, Голова Держспецзв’язку призначає тимчасово виконуючого обов’язки начальника наукової установи на строк до призначення начальника наукової установи за результатами проведеного Конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

II. Умови проведення Конкурсу та кваліфікаційні вимоги до кандидатів

1. Рішення про проведення Конкурсу приймається Головою Держспецзв’язку.

2. З метою організації заходів щодо проведення Конкурсу Адміністрація Держспецзв’язку видає наказ про проведення Конкурсу. Зазначеним наказом також утворюється конкурсна комісія та затверджується її склад у кількості не менше семи осіб.

До складу конкурсної комісії Адміністрації Держспецзв’язку входять один із заступників Голови Держспецзв’язку, представники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та представники відповідної наукової установи (не менше 1/3 складу конкурсної комісії).

У наказі про проведення Конкурсу визначається особа із складу конкурсної комісії, яка відповідає за прийом та облік документів, поданих кандидатами, а також підготовку проектів документів конкурсної комісії.

3. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - оголошення) розміщується на офіційному веб-сайті Держспецзв’язку не пізніше трьох днів з дня його затвердження.

4. Оголошення містить:

повне найменування наукової установи із зазначенням місцезнаходження, номерів телефонів та адреси електронної пошти;

перелік необхідних документів, що подаються для участі у Конкурсі;

строк прийняття документів, який не може бути меншим, ніж десять календарних днів з дня оприлюднення оголошення;

адресу прийняття документів;

прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення Конкурсу;

інформацію про дату проведення Конкурсу.

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

5. Датою оголошення Конкурсу є дата розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Держспецзв’язку.

6. Кандидат на заміщення посади начальника наукової установи повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) вільне володіння державною мовою;

2) наявність відповідної освіти та наукового ступеня доктора наук або доктора філософії;

3) проходження на момент подання документів військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

4) наявність стажу служби (роботи) на керівних посадах у державних органах або на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років.

7. Військовослужбовець, який виявив бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто такі документи:

рапорт на ім’я голови конкурсної комісії про участь у Конкурсі;

витяг з послужного списку військовослужбовця;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, трудової книжки;

перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

письмову згоду на обробку персональних даних.

8. Кандидати, що проходять службу в науковій установі, в якій оголошено Конкурс, подають лише рапорт про участь у Конкурсі.

9. Прийом документів кандидатів конкурсна комісія здійснює протягом строку, зазначеного в оголошенні. Документи, подані кандидатами після закінчення встановленого строку, не приймаються.

III. Проведення Конкурсу та призначення на посаду

1. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає документи кандидатів на посаду начальника наукової установи.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у Конкурсі не допускаються, про що кандидатів повідомляють протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів.

2. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3. Конкурсна комісія проводить співбесіду з кожним учасником Конкурсу.

4. Під час оцінювання відомостей, наданих учасником Конкурсу, додаткової інформації, отриманої за місцем проходження учасником Конкурсу військової служби, та результатів співбесіди також визначаються та враховуються:

компетентність військовослужбовця;

результативність виконання службових завдань та досягнення у службовій діяльності;

рівень знань і навичок, ділові якості;

здатність виконувати завдання у складних умовах;

факт перебування військовослужбовця у резерві офіцерського складу для призначення на вищі посади.

5. За результатами проведення оцінювання відомостей, зазначених у пункті 4 цього розділу, конкурсна комісія приймає рішення щодо кожного з кандидатів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

6. У разі якщо два і більше учасників Конкурсу отримали однакову кількість голосів членів комісії, комісія визначає переможця конкурсу серед зазначених учасників шляхом відкритого голосування.

Якщо голоси за результатами відкритого голосування розділилися порівну, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

7. Конкурс вважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно, якщо:

не подано жодного рапорту для участі у Конкурсі;

до участі у Конкурсі не було допущено жодного з військовослужбовців, які подали документи;

жоден з учасників Конкурсу (єдиний учасник Конкурсу) не набрав простої більшості голосів присутніх на засіданні членів комісії.

8. Учасникам Конкурсу надсилаються примірники протоколу, складеного за результатами засідання конкурсної комісії з визначення переможця.

9. За результатами Конкурсу Голова Держспецзв’язку видає наказ про призначення переможця Конкурсу на посаду начальника наукової установи на строк до п’яти років.

10. Одна й та сама особа не може бути начальником відповідної наукової установи більш як два строки поспіль.

Директор Департаменту
кадрової робот
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. Печенюквгору