Документ z0486-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.12.2000, підстава - z0929-00

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Н А К А З
N 52 від 17.09.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 жовтня 1997 р.
vd970917 vn52 за N 486/2290
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держкомстандартизації
N 679 ( z0929-00 ) від 27.11.2000 )
Про затвердження форм актів перевірок по дотриманню
законодавства про захист прав споживачів у
господарюючих суб'єктів сфери послуг

На виконання статті 5 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) та Постанови Верховної Ради України від
25.01.95 р. N 26/95-ВР "Про затвердження положень щодо захисту
прав споживачів", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми актів перевірок дотримання законодавства
про захист прав споживачів у господарюючих суб'єктів сфери послуг: Акт перевірки додержання правил надання послуг та їх якості - форма N 5 Проміжний акт контрольної перевірки правильності розрахунків за надані послуги (виконані роботи) - форма N 6 Зазначені форми актів додаються. 2. Затвердити серії бланків актів та закріпити їх за кожним
органом Держспоживзахисту згідно з додатком. 3. Начальникам територіальних управлінь забезпечити
виготовлення бланків актів перевірок безпосередньо на місцях, а
начальнику управління справами Бортніку В.Д. - для потреб
працівників Комітету. 4. Керівникам територіальних управлінь Держспоживзахисту та
відповідних структурних підрозділів Комітету забезпечити належний
контроль за правильним використанням і зберіганням бланків актів
перевірок. Установити, що акти перевірок зберігаються протягом 5 років. 5. Управлінню з питань захисту прав споживачів у сфері послуг
(Терещенко І.О.) постійно надавати методичну допомогу керівникам
територіальних управлінь щодо правильного складання актів
перевірок. 6. Начальнику управління з питань правового захисту
споживачів та міжнародних, міжвідомчих зв'язків Куделі Н.В.
забезпечити подачу наказу на державну реєстрацію у Міністерстві
юстиції України. 7. Наказ Держспоживзахисту від 05.09.95 р. N 35 скасувати. 8. Начальнику управління справами Бортніку В.Д. забезпечити
відкликання наказу Комітету від 05.09.95 р. N 35 з територіальних
управлінь та розсилку цього наказу на місця. 9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.Голови Л.Буряк
Затверджено
наказом Держспоживзахисту
від 17 вересня 1997 р. N 52
Форма N 5
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
__________________________________________________________________
(назва органу Держспоживзахисту, __________________________________________________________________
його юридична адреса, телефон, факс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Серія __________________
Акт
перевірки додержання правил надання послуг та
їх якості
від "___"_________199_ р. N ____
__________________________________________________________________
(назва населеного пункту, в якому проводиться перевірка) Службовою(ими) особою(ами) державного органу у справах
захисту прав споживачів __________________________________________
(посада, прізвище, ініціали, __________________________________________________________________
номер службового посвідчення, дата видачі) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
за участю представника(ків) ______________________________________
(назва органу, посада, __________________________________________________________________
прізвище та ініціали - заповнюються при необхідності) з ___________________ до __________________
(дата, час) (дата, час) у ________________________________________________________________
(назва господарюючого суб'єкта, його підпорядкування, адреса, __________________________________________________________________
телефон, прізвище, ініціали керівника або __________________________________________________________________
прізвище, ініціали громадянина-підприємця, __________________________________________________________________
номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію, __________________________________________________________________
назва органу, що його видав) в присутності особи, яка надає послуги (виконує роботи), та
представника (у разі присутності) господарюючого суб'єкта ________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) проведено перевірку додержання правил надання послуг та їх якості.
Перевіркою встановлено: __________________________________________________________________
(опис виявлених порушень обслуговування споживачів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(див.вкладений аркуш N___ до акта від "___"_________ 199 р. N____)
Вкладений аркуш N___ до акта від "___"_________ 199 р. N__________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Продовження вкладеного аркуша N ______
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(див.вкладений аркуш N___ до акта від "___"_______ 199_ р. N_____)
Вкладений аркуш N___ до таблиці акта від "___"_______199_ р.N_____ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+———————————+———————+————————+——————+———————+——————+—————————| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження вкладеного аркуша N_____ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+———————————+———————+————————+——————+———————+——————+—————————| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
(див.вкладений аркуш N___ до таблиці від "___"______ 199_ р. N___)
Крім того, перевіркою встановлено надання послуг (виконання
робіт), якість яких не відповідає вимогам нормативних документів.
Таблиця —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Вид послуги|Назва |Нормати-|Обсяг забрако-|Обсяг реалізова-| |п/п| |послуги|вний до-|ваних послуг |них послуг (ро- | | | | |кумент, |(робіт, това- |біт, товарів) за| | | | |для пе- |рів) |минулий календа-| | | | |ревірки | |рний місяць | | | | |якості |——————————————+————————————————| | | | | |кіль- |загаль-|кіль- |загальна | | | | | |кість |на вар-|кість |вартість | | | | | |одини-|тість |одини-| | | | | | |ць ви-| |ць ви-| | | | | | |міру | |міру | | |———+———————————+———————+————————+——————+———————+——————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+———————————+———————+————————+——————+———————+——————+—————————| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| |___|___________|_______|________|______|_______|______|_________| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Див.вкладений аркуш N___ до таблиці акта від "___"________199_ р.
N_____) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До акта додаються ____________________ вкладених аркушів до акта,
(кількість прописом) _____________________
(кількість прописом)
До таблиці акта, проміжний(і) акт(и) NN ___ на ___________________
(кількість прописом)
аркушах, інші документи: _________________________________________ _________________________________________
Акт складено в ___ примірниках
Службова(і) особа(и), яка(і) ____________________________________
проводила(и) перевірку (підпис, його розшифрування)
Особи, які брали участь ____________________________________
у перевірці (підпис, його розшифрування)
Особи, в присутності яких ____________________________________
проведено перевірку (підпис, його розшифрування)
"___"___________ 199_ р.
Додаток до форми N 5
Припис
керівнику господарюючого суб'єкта
На підставі результатів перевірки та з метою припинення
порушень прав споживачів, керуючись статтею 5 Закону України "Про
захист прав споживачів": 1. Зобов'язую(ємо) усунути недоліки, що відмічені в акті
контрольної перевірки, для чого здійснити, зокрема, такі заходи: __________________________________________________________________
(перелік основних робіт, які повинні бути виконані господарюючим __________________________________________________________________
суб'єктом для забезпечення обслуговування споживачів, __________________________________________________________________
згідно з вимогами нормативних документів) __________________________________________________________________
2. Забороняю(ємо) надання послуг (виконання робіт),
зазначених у пунктах _____ таблиці акта перевірки, до усунення
виявлених недоліків, а також реалізацію товарів (матеріалів),
зазначених у пунктах ________ таблиці, та зобов'язую(ємо) вилучити
забраковані товари (матеріали) з обороту в установленому порядку. 3. Про виконання цього припису письмово (з відповідним
документальним підтвердженням) доповісти _________________________ __________________________________________________________________
(назва органу Держспоживзахисту)
"___"____________ 199_ р.
Службова(і)особа(и) ______________________________________________
(підпис, його розшифрування) __________________________________________________________________
З актом та приписом ознайомлено і другий примірник одержано
для вручення керівникові господарюючого суб'єкта _________________ __________________________________________________________________
(підпис, його розшифрування)
до "___"____________ 199_ р. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відмітки про виконання припису (заповнюються на першому
примірнику):
Лист господарюючого суб'єкта ________________________________
(номер, дата) Повторна перевірка (при потребі) ________________________________
(номер, дата акта)
Службова особа, на яку ____________________________________
покладено контроль за (посада, підпис, його розшифрування)
виконанням припису
З контролю знято керівником ____________________________________
структурного підрозділу (посада, підпис, його розшифрування)
"___"____________ 199_ р.
Затверджено
наказом Держспоживзахисту
від 17 вересня 1997 р. N 52
Форма N 6
Проміжний акт
контрольної перевірки правильності розрахунків
за надані послуги (виконані роботи)
від "___"___________ 199_ р. N ______
(до акта від "___"___________ 199_ р. N _____)
__________________________________________________________________
(назва господарюючого суб'єкта або __________________________________________________________________
прізвище, ініціали громадянина-підприємця) Контрольна перевірка правильності розрахунків проводилась у ______ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали особи, яка __________________________________________________________________
здійснює надання послуг (виконує роботи) яким (якою) запропоновано оплатити за надану послугу (роботу) ____ __________________________________________________________________
(сума цифрами та прописом) Отримано грошей зазначеною особою (касиром) ______________________ __________________________________________________________________
(сума цифрами та прописом) видано квитанцію, касовий чек або інший документ від
"___"___________ 199_ р. N______ на суму _________________________
(цифрами та прописом)
Результат перевірки готівки у касі (при потребі) _________________ __________________________________________________________________
(сума прописом)
Дані про контрольну перевірку —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Вид і найме-| Замовлено |Фактично надано|Результат |При-| |п/п|нування по- | |послуг |розрахунку|міт-| | |слуги |———————————————+———————————————+——————————|ка | | | |кіль|зап-|зага-|кіль|фак-|спра-|сума|сума | | | | |кіс-|ро- |льна |кіс-|тич-|вжня |обра|недо-| | | | |ть, |поно|вар- |ть, |на |вар- |хун-|бору | | | | |оди-|вана|тість|оди-|ціна|тість|ку | | | | | |ниця|ціна| |ниця| | | | | | | | |ви- | | |ви- | | | | | | | | |міру| | |міру| | | | | | |———+————————————+————+————+—————+————+————+—————+————+—————+————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———+————————————+————+————+—————+————+————+—————+————+—————+————| |___|____________|____|____|_____|____|____|_____|____|_____|____| |___|____________|____|____|_____|____|____|_____|____|_____|____| |___|____________|____|____|_____|____|____|_____|____|_____|____| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього: х х х х х
Послуги, які отримано службовою(ими) особою(ами) при проведенні
контрольної перевірки ____________________________________________
(назва, кількість, ціна, сума прописом) __________________________________________________________________
Службова(і) особа(и), яка(і) ___________________________________
проводила(и) перевірку (підпис, його розшифрування)
Особи, які брали участь у ___________________________________
перевірці (підпис, його розшифрування)
Особа(и), яка(і) надавала(и)
послуги (виконувала(и) роботу) ___________________________________
і проводила(и) розрахунок (посада, підпис, його розшифрування)
Представник господарюючого ___________________________________
суб'єкта (посада, підпис, його розшифрування)
"___"____________ 199_ р.
Додаток
до наказу Держспоживзахисту
від 17 вересня 1997 р. N 52
Серії бланків актів перевірок господарюючих суб'єктів, які надають платні послуги населенню, їх закріплення
за органами Держспоживзахисту
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Органи Держспоживзахисту |Серія акта перевірки господарюючих | | |суб'єктів, які надають платні послуги| |——————————————————————————+—————————————————————————————————————| |Вінницької області | від БП 000001 | |Волинської області | від ВП 000001 | |Дніпропетровської області | від ГП 000001 | |Донецької області | від ДП 000001 | |Житомирської області | від ЕП 000001 | |Закарпатської області | від ЄП 000001 | |Запорізької області | від ЖП 000001 | |Івано-Франківської області| від ЗП 000001 | |Київської області | від ІП 000001 | |Кіровоградської області | від КП 000001 | |Луганської області | від ЛП 000001 | |Львівської області | від МП 000001 | |Миколаївської області | від НП 000001 | |Одеської області | від ОП 000001 | |Полтавської області | від ПП 000001 | |Рівненської області | від РП 000001 | |Сумської області | від СП 000001 | |Тернопільської області | від ТП 000001 | |Харківської області | від УП 000001 | |Херсонської області | від ФП 000001 | |Хмельницької області | від ХП 000001 | |Черкаської області | від ЦП 000001 | |Чернівецької області | від ЧП 000001 | |Чернігівської області | від ШП 000001 | |м.Київ | від ЩП 000001 | |м.Севастополь | від ЮП 000001 | |АР Крим | від ЯП 000001 | |Комітет | від АП 000001 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
"Офіційний вісник України" 1997 р., число 45, стор.180
Код нормативного акта: 4198/1997вгору