Документ z0484-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.05.2009, підстава - z0428-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 208 від 26.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 серпня 1996 р.
за N 484/1509
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони
N 158 ( z0428-09 ) від 08.04.2009 }
Про затвердження Положення про комісії для розгляду питань,
пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни та
визначенням осіб, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.04.96 р. N 458 ( 458-96-п ) "Про комісії для розгляду питань,
пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про комісії для розгляду питань,
пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни, та
визначенням осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) (додається). 2. Командуючим військами військових округів
(оперативно-територіальних командувань) організувати роботу
комісій для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу
ветеранів війни та визначенням осіб, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту". 3. Покласти на комісії вирішення питань про встановлення
статусу ветеранів війни всіх категорій, визначення осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", стосовно громадян, які
перебувають на пенсійному забезпеченні в Міністерстві оборони
України, а також встановлення статусу учасника бойових дій
стосовно всіх громадян, крім пенсіонерів Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії
України та Цивільної оборони України. 4. Розгляд спірних питань, пов'язаних із встановленням
статусу ветеранів війни, а також із визначенням осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), покласти на комісію
Міністерства оборони України щодо вирішення спірних питань
зарахування пенсій військовослужбовцям та розгляду спірних питань,
пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни (наказ
Міністра оборони України від 26.07.96 р. N 207 ). 5. Кримському республіканському, обласним, Київському та
Севастопольському міським військовим комісарам, для розгляду
питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни та
визначенням осіб, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
своїми наказами затвердити персональний склад комісій, які діють
у військових комісаріатах. Організувати ведення обліку ветеранів
війни стосовно пунктів та статей Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Звітність про кількість ветеранів війни та про результати
роботи комісій подавати начальнику Генерального штабу Збройних Сил
України - першому заступнику Міністра оборони України (через
Головне організаційно-мобілізаційне управління) до 10 січня та 10
липня поточного року за станом на 1 січня та 1 липня згідно з
формами звітності (додатки NN 1-6 до наказу). 6. Накази начальника Генерального штабу Збройних Сил України
від 13.01.94 р. N 5 та від 02.06.94 р. N 46 вважати такими, що
втратили чинність. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Генерального штабу Збройних Сил України - першого заступника
Міністра оборони України. 8. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал-лейтенант О.Кузьмук
Затверджено
наказом Міністра оборони України
від 26.07.96 р. N 208
Положення
про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням
статусу ветеранів війни та визначенням осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"
1. Комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням
статусу ветеранів війни та визначенням осіб, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (надалі - комісії) створюються
при Кримському республіканському, обласних, Київському та
Севастопольському міських військових комісаріатах. На комісії покладається вирішення питань про встановлення
статусу ветеранів війни всіх категорій, визначення осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", які перебувають на пенсійному
забезпеченні в Міністерстві оборони України, а також встановлення
статусу учасника бойових дій стосовно всіх категорій громадян,
крім пенсіонерів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної гвардії України та Цивільної оборони
України. 2. У своїй діяльності комісії керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", іншими Законами України,
указами, розпорядженнями Президента України, постановами Верховної
Ради України, постановами Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та цим
Положенням. 3. Головою комісії призначається заступник військового
комісара. До складу комісії входять: заступник військового
комісара з виховної роботи; начальники відділів офіцерів запасу і
кадрів та сержантів, солдатів запасу і бронювання; начальник
відділу фінансового і соціального забезпечення; юрисконсульт, а
також відповідальні працівники цих відділів. При необхідності до складу комісії можна включати
представників міністерств, відомств, установ та ветеранських
організацій. На засідання комісій можна запрошувати фахівців
наукових, архівних та інших установ і організацій. Персональний склад комісій затверджується наказом військового
комісара. 4. Підготовку матеріалів для розгляду комісії, проведення
пошукових заходів, спрямованих на допомогу громадянам в одержанні
відповідних архівних довідок, здійснюють районні (міські)
військові комісаріати. Комісії зобов'язані приймати документи для розгляду,
реєструвати їх у спеціальній книзі обліку, уважно вивчати
документи, інформувати заявника про прийняття документів на
розгляд і дату засідання комісії. Заслуховувати пояснення
громадян, які їх подали, свідків, представників організацій,
установ та громадських організацій ветеранів, досліджувати інші
докази громадян і в десятиденний термін з дня одержання документів
прийняти відповідне рішення про встановлення статусу, про що
інформувати заявника. У разі відмови громадянину у встановленні
йому відповідного статусу ветерана війни, комісії сповіщають
причину (мотиви) відмови. При необхідності комісії можуть
повертати документи до райміськвійськкоматів на доопрацювання для
повторного їх подання на розгляд комісії. З усіх розглянутих питань рішення комісії вносять до
протоколу, який підписують всі члени комісії і затверджує
військовий комісар. Протокол з рішеннями комісії про встановлення відповідного
статусу та документи про підтвердження щорічно передаються на
зберігання у Центральний архів Міністерства оборони України. 5. На підставі рішення комісії громадяни отримують відповідні
посвідчення через районні (міські) військові комісаріати, які
ведуть персональний облік ветеранів війни і виданих їм посвідчень
та талонів на пільговий проїзд за серіями та номерами. Кримський республіканський, обласні, Київський та
Севастопольський міські військові комісаріати ведуть загальний
облік, а також облік посвідчень ветеранів війни і листів талонів
на пільговий проїзд (за кожний райміськвійськкомат), які видані
згідно з рішенням комісії для вручення громадянам. 6. При відсутності через незалежні від заявника причини
необхідних документів, які підтверджують право громадянина на
отримання ним статусу ветерана війни, дозволяється брати до уваги: показання свідків (не менше двох, нотаріально завірених), які
в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи
працювали разом із заявником; довідки відповідного періоду, підписані і завірені печаткою; грамоти, фотографії (оригінали); газетні матеріали того часу, який потребує підтвердження; історичні довідки, документи та інші архівні матеріали; документи потрібного періоду, де зазначені прізвище, ім'я та
по батькові заявника; партійні документи, які підтверджують службу чи роботу
заявника у відповідний період; інші документи, на підставі яких можливо зробити достовірний
висновок по заяві. 7. У виняткових випадках при неможливості вирішення комісіями
військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів
питань про встановлення статусу ветеранів війни, відповідні
матеріали направляються на розгляд комісії Міністерства оборони
України (через Головне управління кадрів Міністерства оборони
України), які розглядаються у двадцятиденний термін з дня
одержання документів. При цьому додаються такі документи: копія протоколу засідання комісії, де має бути зазначено, на
якій підставі відмовлено заявнику і чому це питання передається на
розгляд у комісію Міністерства оборони України; заява і документи заявника. 8. У разі звернення громадян до суду стосовно встановлення
факту участі у бойових діях чи інших подіях, які дають право на
отримання статусу ветерана війни, і прийняття судом відповідного
позитивного рішення, це рішення суду розглядає комісія як
документ, що підтверджує право громадянина на встановлення
відповідного статусу. Витяг з рішення суду, на підставі якого
комісія винесла рішення, підлягає збереженню, а у подальшому -
передачі у Центральний архів Міністерства оборони України.
Додаток N 1
до наказу Міністра оборони
України від 26.07.96 р.
N 208
Дані
про кількість ветеранів війни та осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
які перебувають на обліку у військових комісаріатах
за станом на "___" ____________ 19__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Наймену- |Перебуває| У тому числі | |пп|вання |на обліку|————————————————————————————————————————| | |військо- |ветеранів|Учасників|Інвалі- |Учасни- |Осіб, які | | |вого |війни |бойових |дів вій-|ків вій-|мають особ- | | |округу, | |дій ст.6 |ни ст.7 |ни ст.9 |ливі заслуги| | |областей,| |Закону |Закону |Закону |ст.11 Закону| | |міст | Усього | | | | | |——+—————————+—————————+—————————+————————+————————+————————————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——+—————————+—————————+—————————+————————+————————+————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——+—————————+—————————+—————————+————————+————————+————————————| | |Усього за| | | | | | | |військо- | | | | | | | |вий округ| | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————— |Крім того, перебуває | |на обліку осіб, на яких| |поширюється чинність | |Закону, ст.10 Закону | | | | | | | |———————————————————————| | 8 | |———————————————————————| | | | | | | | | | | | | |———————————————————————| | | | | | | ————————————————————————— Найменування посади Військове звання Ініціал імені та прізвище
Додаток N 2
до наказу Міністра оборони
України від 26.07.96 р.
N 208
Дані
про кількість учасників бойових дій, які
перебувають на обліку у військових комісаріатах
за станом на "___" ____________ 19__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N|Найменування|Усього| У тому числі по пунктах статті 6 Закону| |пп|військового | |————————————————————————————————————————| | |округу, об- | | Пункт | Пункт | Пункт | ..... | Пункт | | |ластей, міст| | 1 | 2 | 3 | | 16 | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | |Усього за | | | | | | | | |військовий | | | | | | | | |округ | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: Пункт 16 показати чисельником - усього, знаменником, в
тому числі - колишні малолітні в'язні фашизму.
Найменування посади Військове звання Ініціал імені та прізвище
Додаток N 3
до наказу Міністра оборони
України від 26.07.96 р.
N 208
Дані
про кількість учасників війни, які перебувають
на обліку у військових комісаріатах
за станом на "___" ___________ 19__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N|Найменування|Усього| У тому числі по пунктах статті 9 Закону| |пп|військового | |————————————————————————————————————————| | |округу, об- | | Пункт | Пункт | Пункт | ..... | Пункт | | |ластей, міст| | 1 | 2 | 3 | | 10 | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | |Усього за | | | | | | | | |військовий | | | | | | | | |округ | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посади Військове звання Ініціал імені та прізвище
Додаток N 4
до наказу Міністра оборони
України від 26.07.96 р.
N 208
Дані
про кількість осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною і перебувають на обліку
у військових комісаріатах
за станом на "___" ___________ 19__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування|Усього| У тому числі | |пп |військового | |———————————————————————————————————————| | |округу, об- | |Героїв|Повних |Нагороджено |Героїв | | |ластей, міст| |Радян-|Кавале-|4 і більше |Соціаліс- | | | | |ського|рів ор-|медалями |тичної пра-| | | | |Союзу |дена |"За відвагу"|(за період | | | | | |Слави | |ВВВ 1941- | | | | | | | |1945 років)| |———+————————————+——————+——————+———————+————————————+———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———+————————————+——————+——————+———————+————————————+———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———+————————————+——————+——————+———————+————————————+———————————| | |Усього за | | | | | | | |військовий | | | | | | | |округ | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посади Військове звання Ініціал імені та прізвище
Додаток N 5
до наказу Міністра оборони
України від 26.07.96 р.
N 208
Дані
про кількість осіб, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" (ст.10)
За станом на "___" ___________ 19__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N|Найменування|Усього|У тому числі по пунктах статті 10 Закону| |пп|військового | |————————————————————————————————————————| | |округу, об- | | Пункт | Пункт | Пункт | ..... | | | |ластей, міст| | 1 | 2 | 3 | | | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——+————————————+——————+———————+———————+———————+————————+———————| | |Усього за | | | | | | | | |військовий | | | | | | | | |округ | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посади Військове звання Ініціал імені та прізвище
Додаток N 6
до наказу Міністра оборони
України від 26.07.96 р.
N 208
Дані
про результати роботи і прийняті рішення комісією
з розгляду питань про встановлення статусу ветеранів
війни та визначення осіб, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
військового комісаріату
за станом на "___" ______________ 19__ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Кіль- |Прийня-| У тому числі |Відмов-|Повер- | |кість |то рі- |———————————————————————————————|лено в |нуто на| |поданих|шень |Учасни- |Учасни-|Інвалі-|Особи,|наданні|доопра-| |заяв |про |ка бойо-|ка вій-|да вій-|на яку|статусу|цювання| | |вста- |вих дій |ни |ни |поши- | |у РВК | | |новлен-| | | |рюєть-| | | | |ня ста-| | | |ся дія| | | | |тусу | | | |Закону| | | |———————+———————+————————+———————+———————+——————+———————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————+———————+————————+———————+———————+——————+———————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посади Військове звання Ініціал імені та прізвищевгору