Документ z0483-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.03.2016  № 269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 483/28613

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.С.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниЮ. Терентьєв


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
10.03.2016  № 269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 483/28613

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Абзац перший пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:

«1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19-27-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Ліцензіат при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами має відповідати вимогам:

Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів та особливостей здійснення операцій з цінними паперами;

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про депозитарну систему України» з питань, що стосуються провадження діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для відповідного виду діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку);

умов виконання та оформлення договорів на брокерське обслуговування, разових замовлень, договорів доручення, комісії (субкомісії), андеррайтингу або договору про управління цінними паперами, що встановлені законодавством України.»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством про цінні папери.»;

3) у пункті 5:

в абзаці першому:

у першому реченні слова «та у ліцензії, виданій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який провадить професійну діяльність на підставі відповідної копії ліцензії)» замінити словами «та громадських формувань»;

у другому реченні слова «на підставі відповідної копії ліцензії» виключити;

в абзаці четвертому слова «та ліцензії» виключити;

в абзаці п’ятому слова «, а також графік роботи» замінити словами «у разі наявності»;

4) у пункті 6 слова та цифри «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами)» замінити словами та цифрами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року  № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427»;

5) у пункті 7:

в абзаці першому слово «або» замінити словами «та/або»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії)» виключити, після слів «або створенні» доповнити словами «відокремленого або»;

6) у пункті 8

в абзаці третьому слово «або» виключити, після слова «тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки, на строк не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

7) у пункті 10 слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

8) у пункті 11:

абзац другий після слів «консолідовану фінансову звітність» доповнити словами «, засвідчених заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав)», після слова «веб-сайті» доповнити словами «(у повному обсязі)»;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

«Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких було оприлюднено зазначену інформацію.»;

9) абзац п’ятий пункту 12 після слова «паперами» доповнити словами «(крім банку)»;

10) у пункті 17 слово «або» виключити, після слова «тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

11) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«24. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.».

3. У розділі ІІІ:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «(копії ліцензії)» виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати заяву та документи відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.»;

3) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-15 вважати відповідно пунктами 4-14;

4) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про цей відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами та документи, передбачені підпунктами 3, 6, 7 пункту 8 цього розділу.

5. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до Комісії копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата (за наявності).»;

5) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;»;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 8 цього розділу, які змінились.»;

7) у пункті 8:

абзац перший пункту, абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

«8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за такими  змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.»;

підпункт 3 після слова «(ліцензіата)» доповнити словами «та його відокремленого підрозділу»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підрозділів);»;

у підпункті 7:

після слів «довідку про» доповнити словами «відокремлені та/або»;

в абзаці другому слово та цифру «пункту 8» замінити словами «цього пункту»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому згідно з таблицею 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблицею 2 «Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;».

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Бараміявгору