Документ z0478-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.02.2019, підстава - z0072-19

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2016  № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2016 р.
за № 478/28608

Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 366 від 26.07.2018
№ 658 від 26.12.2018}

Відповідно до Законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Кодексу законів про працю України, з метою впорядкування організації заходів соціального і правового захисту у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних Сил України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Міністр охорони здоров'я України

Міністр соціальної політики України

Д.Т. МірошниченкоО. МірошниченкоА.В. Дерев’янко

О. Квіташвілі

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19.01.2016  № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2016 р.
за № 478/28608

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

{У тексті Інструкції слова "заступник начальника гарнізону з виховної роботи" у всіх відмінках замінено словами "заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 658 від 26.12.2018}

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) роботи щодо реалізації державної політики з питань здійснення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей (далі – військовослужбовці та члени їхніх сімей), працівників Збройних Сил України (далі – працівники), а також створення сприятливих матеріально-побутових та соціально-правових умов для реалізації військовослужбовцями їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

2. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників здійснюється відповідно до вимог Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України та інших нормативно-правових актів.

3. Метою організації у ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників є забезпечення їхніх прав і свобод, пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України (у тому числі у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших установлених законом випадках), задоволення матеріальних і духовних потреб особового складу органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі – військові частини), підтримання сприятливого соціального клімату та соціальної стабільності у військових колективах, забезпечення статусу військовослужбовців у суспільстві, сприяння зростанню продуктивності праці, всемірній охороні трудових прав працівників.

4. Терміни, що використовуються у цій Інструкції, вживаються у таких значеннях:

громадські інститути у ЗСУ - добровільні об’єднання військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, збори особового складу, ради офіцерів, ради сержантів, ради сімей військовослужбовців військових частин, інші добровільні об’єднання громадян у ЗСУ, які створюються з метою реалізації і захисту їхніх соціальних прав та використання суспільного потенціалу в інтересах людини та колективу;

інформаційно-роз’яснювальна робота - оперативне та об’єктивне доведення і роз’яснення військовослужбовцям та членам їхніх сімей, працівникам державної політики в соціальній сфері, законів України та інших нормативно-правових актів з питань соціального і правового захисту, інформування про діяльність органів державної влади, військового управління, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України;

соціальний паспорт військової частини, підрозділу, гарнізону - документ, який містить дані про соціально-демографічні характеристики особового складу, стан дотримання соціальних гарантій, відомості, що відображають соціальні процеси у військовій частині (гарнізоні), а також іншу інформацію з питань організації та здійснення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників;

соціальні процеси у ЗСУ - зміни змісту, характеру чи масштабів групових явищ, масової поведінки та соціального становища військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників;

телефони довіри - телефонні номери, за якими надається фахова соціально-психологічна, правова допомога, здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота, а також приймається інформація публічного чи конфіденційного характеру з питань, які належать до компетенції відповідних військових частин.

5. Основні напрями здійснення у ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників:

удосконалення законодавства України з питань соціального і правового захисту;

організація моніторингу соціальних процесів у військових частинах та підрозділах, попередження виникнення та нейтралізація випадків соціальної напруги у військових колективах;

реалізація заходів правового і соціального захисту особового складу;

інформаційно-роз’яснювальна робота у військових частинах, гарнізонах, в тому числі через засоби масової інформації, соціальні мережі тощо, з питань пільг, прав та соціальних гарантій, механізмів та шляхів їх набуття й отримання;

співпраця посадових осіб військових частин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інститутами громадськості у ЗСУ, Громадською радою при Міністерстві оборони України та Регіональними громадськими приймальнями Міністра оборони України, об’єднаннями громадян, професійними спілками тощо;

адресна робота з військовослужбовцями та членами їхніх сімей, працівниками, які потребують посиленої допомоги та підтримки, у першу чергу з військовослужбовцями, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва, особами, що мають особливі потреби, та тяжкохворими;

забезпечення роботи телефонів довіри, своєчасний розгляд пропозицій, скарг і заяв громадян з питань соціального і правового захисту, їх оперативне вирішення;

організація і проведення цільових військово-соціологічних опитувань та досліджень;

сприяння соціальній та професійній адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, та членів їхніх сімей;

реалізація заходів щодо шефства у ЗСУ;

організація та контроль процесу оздоровлення і відпочинку дітей в оздоровчих таборах ЗСУ;

моніторинг дотримання у ЗСУ принципу гендерної рівності.

ІІ. Завдання органів та посадових осіб, які здійснюють у ЗСУ соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників

1. Робота щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників у ЗСУ здійснюється відповідно до визначених повноважень:

командирами та начальниками всіх рівнів;

військовими частинами;

районними (міськими, районними у містах, об’єднаними районними, об’єднаними міськими) військовими комісаріатами (далі – районні військові комісаріати);

Київським міським, обласними військовими комісаріатами;

органами військового управління ЗСУ;

начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ та його заступниками;

структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України;

Міністром оборони України та його заступниками;

військовими службовими особами гарнізонів.

Загальне керівництво роботою щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників здійснюється заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків) через Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ (згідно з розподілом обов’язків) через Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 366 від 26.07.2018}

2. На командирів та начальників усіх рівнів покладаються завдання щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, визначені чинним законодавством України.

3. На військові частини покладаються такі завдання:

забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців, працівників з реалізації їхніх прав на свободу світогляду і віросповідання;

додержання порядку і правил, пов’язаних з виконанням службових обов’язків та проходженням військової служби, – військовослужбовцями, а також служби у військовому резерві, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів, – військовозобов’язаними або резервістами, призваними на збори;

своєчасне та повне забезпечення військовослужбовців продовольчим, речовим, грошовим та іншими видами забезпечення, а також допомогами та виплатами, виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців відповідно до чинного законодавства України;

ведення відповідного соціального паспорта військової частини та підрозділів;

забезпечення дотримання соціальної справедливості при розподілі службового навантаження та необхідного часу для відпочинку військовослужбовців, працівників, визначення та підтримання порядку надання часу (іншого дня) для відпочинку за невикористані вихідні, святкові та неробочі дні, узагальнення даних щодо часу виконання службових обов’язків військовослужбовцями у вихідні, святкові та неробочі дні з подальшим наданням часу на відпочинок, ведення у підрозділах військових частин - командирами (начальниками) підрозділів, у штабах - начальниками штабів Журналу даних щодо часу виконання службових обов’язків військовослужбовцями Збройних Сил України у вихідні, святкові та неробочі дні з подальшим наданням часу для відпочинку (додаток 4);

{Абзац шостий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 658 від 26.12.2018}

забезпечення встановленого законодавством України порядку надання військовослужбовцям, працівникам відпусток та відкликання з них;

охорона здоров’я та праці у військовій частині, створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці та проходження військової служби, побуту військовослужбовців, проведення заходів щодо обмеження дії небезпечних факторів праці та військової служби з урахуванням їх специфіки та екологічної обстановки в місцях дислокації (виконання визначених завдань);

надання медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам, а також членам сімей військовослужбовців у військових частинах та підрозділах, у місцях дислокації яких відсутні державні або комунальні заклади охорони здоров’я;

аналіз стану здоров’я військовослужбовців і працівників, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва чи є тяжкохворими та перебувають на лікуванні за межами військової частини, їх періодичне відвідування, вирішення їх соціально-побутових потреб, сприяння в проходженні ними соціальної, психологічної реабілітації, інформування у разі потреби районних військових комісаріатів про необхідність надання адресної допомоги їхнім сім’ям;

сприяння військовослужбовцям і працівникам у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях (далі – МСЕК), якщо їх право на допомогу або пільги пов’язане із встановленням інвалідності або визначенням ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності;

забезпечення черговості та справедливого розподілу серед військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників путівок, які надійшли до військової частини, на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, в інших закладах;

створення умов для участі у вирішенні соціально-психологічних, матеріально-побутових потреб та запитів військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей громадських інститутів у ЗСУ, профспілкових організацій;

додержання принципу гендерної рівності при створенні соціально-побутових умов у військовій частині, забезпечення пільг з питань праці, проходження військової служби та виконання службових обов’язків, передбачених законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства;

інформування та роз’яснення про можливості військової частини та гарнізону щодо забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників жилими приміщеннями, а також про права на пільги за користування житлом та плату за комунальні послуги;

забезпечення рівного та справедливого доступу військовослужбовців до реалізації права на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

забезпечення реалізації пільг військовослужбовців та членів їхніх сімей на безоплатний проїзд та перевезення особистого майна у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

виготовлення документів, а також встановлення і перевірка фактів, які підтверджують проходження військовослужбовцями військової служби чи служби у військовому резерві резервістами, проходження навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів військовозобов’язаними, виконання обов’язків військової служби, участь в бойових діях, обставини загибелі, поранення, втрати працездатності та інших ушкоджень здоров’я, організація та проведення у максимально стислі строки, виходячи з умов обстановки та у взаємодії з правоохоронними органами, службових розслідувань з цих питань та їх облік;

надання допомоги сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули чи померли в період проходження військової служби, у їх похованні, виплата одноразової грошової допомоги батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 366 від 26.07.2018}

виявлення і розв’язання соціально-правових проблем особового складу, розгляд звернень, які надходять до військової частини, з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, а також ведення особистого прийому громадян, видача необхідних довідок та інших документів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання військовослужбовцям та членам їхніх сімей, працівникам правової допомоги, роз’яснення порядку оскарження неправомірних рішень та дій (бездіяльності) органів військового управління, командирів (начальників);

сприяння у захисті перед роботодавцями інтересів військовослужбовців, які мають відповідне право, щодо збереження основного місця роботи, посади, що були до призову на військову службу, і виплати середнього заробітку;

забезпечення взаємодії з військовими службовими особами гарнізону, районними військовими комісаріатами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників.

В умовах особливого періоду на військові частини додатково покладаються такі завдання:

надання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні поза пунктами постійної дислокації військової частини, відповідного часу (іншого дня) для відпочинку, у тому числі з можливістю виїзду до місця проживання сім’ї;

сприяння в проходженні соціально-психологічної адаптації військовослужбовцями і працівниками, які зазнали значних фізичних та психологічних навантажень внаслідок виконання службових обов'язків в умовах бойової обстановки або бойових дій, а також тривалий час (понад один місяць) були відірвані від сім’ї та звичного способу життя;

надання правової допомоги, забезпечення захисту цивільних, майнових, інших прав та інтересів військовослужбовців, можливість реалізації яких залежить від умов проходження військової служби та особливостей виконання завдань військовою частиною;

виплата членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості його отримання ними через участь у бойових діях та операціях.

Посадові особи, на яких покладається безпосереднє виконання зазначених вище завдань, зобов’язані не допускати у змісті документів, які видаються військовими частинами, випадків відхилення від передбачених законодавством України формулювань, необхідних за наявності підстав для отримання військовослужбовцями та членами їхніх сімей, працівниками відповідних пільг та соціальних гарантій.

4. На підрозділ військової частини, який розташований в іншому гарнізоні, покладаються такі завдання:

виділення необхідного часу, службового транспорту з метою реалізації військовослужбовцями, працівниками їх прав та пільг, надання яких здійснюється штабом військової частини;

своєчасне та повне отримання і видача військовослужбовцям передбачених для них продовольчого, речового, грошового та інших видів забезпечення у порядку, встановленому чинним законодавством України;

забезпечення долікарською медичною допомогою військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників у разі відсутності в місці дислокації підрозділу державних або комунальних закладів охорони здоров’я;

забезпечення транспортними послугами підрозділів, які розташовані у важкодоступних та віддалених від населених пунктів місцевостях, для доставки дітей військовослужбовців та працівників до навчальних закладів, а також хворих до місць надання кваліфікованої медичної допомоги;

ведення відповідного соціального паспорта підрозділу військової частини, який розташований в іншому гарнізоні;

надання своєчасних доповідей командиру військової частини щодо соціально-психологічних, матеріально-побутових потреб та запитів військовослужбовців та членів їх сімей, працівників, проблемних питань та шляхів їх вирішення;

створення умов для участі військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників у діяльності громадських інститутів у ЗСУ, профспілкових організацій;

забезпечення взаємодії з військовими службовими особами гарнізону, районним військовим комісаріатом, органами державної влади та місцевого самоврядування для повного і своєчасного вирішення питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників.

5. На районні військові комісаріати покладаються такі завдання:

організація роботи із соціального забезпечення членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби в резерві, відповідно до Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518;

надання допомоги сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули чи померли в період проходження військової служби (зборів), у їх похованні;

розгляд звернень, які надходять до районного військового комісаріату, з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також ведення особистого прийому громадян, видача необхідних довідок та інших документів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання членам сімей військовослужбовців правової допомоги, роз’яснення порядку оскарження неправомірних рішень та дій (бездіяльності) органів військового управління, командирів (начальників);

забезпечення взаємодії з військовими службовими особами гарнізонів, військових частин, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими, волонтерськими і благодійними організаціями щодо надання фінансової, матеріальної, правової та інших видів допомоги військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей;

своєчасне та всебічне реагування на звернення військових частин та членів сімей військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва, осіб, що мають особливі потреби, та тяжкохворих щодо надання адресної допомоги за місцем їх лікування, реабілітації чи постійного проживання;

систематичне уточнення інформаційних та довідкових матеріалів з питань механізмів реалізації пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України для військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі соціальної реклами, контактних даних (адрес, телефонів, прізвищ, імен та по батькові керівників) органів соціального захисту та соціальних служб, волонтерських та благодійних організацій;

ведення обліку військовослужбовців та членів їхніх сімей, які потребують посиленої соціальної допомоги та підтримки, а також результатів надання їм адресної допомоги (додаток 1).

6. На Київський міський, обласні військові комісаріати, органи військового управління ЗСУ, структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України покладаються такі завдання:

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань соціального і правового захисту;

організація моніторингу соціальних процесів у підпорядкованих військових частинах, впливу на них рівня забезпечення прав і свобод військовослужбовців, їх соціального захисту з боку держави, попередження виникнення та нейтралізація випадків соціальної напруги у військових колективах;

планування, методичне забезпечення, координація та контроль проведення заходів соціального і правового захисту особового складу в районних військових комісаріатах, військових частинах;

систематична та цільова інформаційно-роз’яснювальна робота у військових частинах, гарнізонах, забезпечення своєчасного роз’яснення положень та вжиття управлінських рішень при прийнятті нових чи внесенні змін до діючих нормативно-правових актів;

організація співпраці інститутів громадськості у ЗСУ, Громадської ради при Міністерстві оборони України та Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України з органами державної влади та місцевого самоврядування;

забезпечення роботи телефонів довіри, розгляд пропозицій, скарг і заяв громадян з питань соціального і правового захисту, визначення шляхів їх вирішення;

участь в організації та проведенні цільових військово-соціологічних досліджень;

взаємодія з органами державної влади, установами та закладами з метою сприяння соціальній та професійній адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, та членів їхніх сімей;

організація та контроль проведення заходів щодо шефства у ЗСУ;

забезпечення взаємодії з обласними державними адміністраціями, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, соціальними службами, благодійними та волонтерськими організаціями з питань забезпечення моральної, соціальної та матеріальної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, які її потребують, у першу чергу з числа важкопоранених, скалічених військовослужбовців та осіб, які мають особливі потреби;

участь в організації та контролі процесу оздоровлення та відпочинку дітей військовослужбовців та працівників в оздоровчих таборах ЗСУ, інших санаторно-курортних закладах, закладах оздоровлення та відпочинку всіх форм власності;

систематичне інформування громадськості та засобів масової інформації (через прес-служби, прес-центри, медіа-центри Міністерства оборони України та ЗСУ) про заплановані, реалізовані та такі, що реалізуються, заходи соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей;

моніторинг дотримання у ЗСУ принципу гендерної рівності.

7. На військових службових осіб гарнізонів завдання щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників покладаються в обсягах обов’язків, визначених розділом 1 частини першої Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Заступником начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення ведеться соціальний паспорт гарнізону на підставі відомостей соціальних паспортів всіх військових частин ЗСУ гарнізону.

Заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення повинен щомісяця уточнювати в органах соціального захисту та соціальних службах обласних (районних, районних в містах) державних адміністрацій, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування інформацію про рішення та заходи, які здійснюються в інтересах військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників.

ІІІ. Моніторинг соціальних процесів у ЗСУ

1. Моніторинг соціальних процесів у підрозділах, військових частинах, з’єднаннях, військах та ЗСУ в цілому здійснюється з метою узагальнення відомостей соціального характеру про особовий склад, об’єктивного аналізу соціальних явищ, що відбуваються серед військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, вивчення факторів та чинників, які на це впливають, підготовки довідкових та інформаційних матеріалів щодо стану вирішення питань соціального і правового захисту для врахування в повсякденній діяльності та при прийнятті управлінських рішень Міністерством оборони України, ЗСУ, командуванням військових частин та військовими службовими особами гарнізонів.

2. Моніторинг соціальних процесів здійснюється шляхом ведення у військових частинах та гарнізонах соціальних паспортів, проведення військово-соціологічних досліджень, збору та узагальнення органами військового управління відповідно до компетенції статистичних даних щодо надання статусу учасника бойових дій, проходження служби військовослужбовцями, даних щодо заходів, необхідних для забезпечення пільг та соціальних гарантій при їх звільненні з військової служби, щодо трудових відносин з працівниками, виробничого травматизму, стану забезпечення особового складу відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Кодексу законів про працю України, у тому числі щодо виплати грошових коштів, допомоги, забезпечення житлом, стану медичного та санаторно-курортного забезпечення.

Органи військового управління мають право збирати, обробляти та узагальнювати іншу інформацію з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, щодо результатів проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, гендерної рівності, діяльності громадських інститутів у ЗСУ.

3. Cоціальний паспорт на мирний час військової частини, підрозділу, гарнізону ведеться відповідно до форми, наведеної у додатку 2 до цієї Інструкції.

4. Cоціальний паспорт на особливий період військової частини, підрозділу, гарнізону ведеться відповідно до форми, наведеної у додатку 3 до цієї Інструкції.

5. Соціальний паспорт у військовій частині А0515, військових частинах, підпорядкованих командиру військової частини А0515, ведеться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей їх діяльності.

6. Правила ведення соціального паспорта:

1) якщо підрозділи військової частини дислокуються в різних населених пунктах, соціальний паспорт оформлюється для кожного підрозділу. В інших підрозділах військової частини соціальний паспорт ведеться за рішенням командування;

2) соціальний паспорт уточнюється:

періодично – станом на 01 січня та 01 липня;

у разі прибуття до військової частини (гарнізону) вищих посадових осіб держави, Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, під час підготовки до інспектувань та перевірок;

у разі значних якісних змін в організаційно-штатній структурі та укомплектованості особовим складом військової частини;

3) заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення складає соціальний паспорт гарнізону:

на мирний час – згідно з розділами ІІІ–VI додатка 2 до цієї Інструкції;

на особливий період – згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу ІІ додатка 3 до цієї Інструкції;

4) джерелами інформації, необхідної для заповнення соціального паспорта, є:

результати вивчення суспільно-політичної обстановки в районі розташування військової частини (підрозділу);

дані соціологічних досліджень (аналізів) та психологічних обстежень військовослужбовців;

висновки з оцінки морально-психологічного стану особового складу військової частини (підрозділу);

аналіз потреб та запитів військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників;

відомості з обліку особового складу військової частини (підрозділу);

інші передбачені законодавством України та документально оформлені відомості соціального характеру, які забезпечують здійснення моніторингу соціальних процесів у військових частинах та гарнізонах;

5) обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних. Під час збору, обробки та збереження персональних даних військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників особи, яким надаються такі дані для заповнення соціального паспорта, повинні забезпечувати дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Персональні дані військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників підлягають видаленню та знищенню у термін протягом п’яти робочих днів з дня уточнення соціального паспорта у разі, якщо суб’єкт персональних даних припинив правовідносини з військовою частиною;

6) складання та ведення соціального паспорта мають здійснюватися з урахуванням чинного законодавства України з питань охорони державної таємниці.

7. Ведення соціального паспорта покладається:

у військових частинах та підрозділах – на заступників командирів з морально-психологічного забезпечення, а у разі відсутності в штаті військової частини (підрозділу) такої посади – на посадову особу, яку визначає командир військової частини (підрозділу);

{Абзац другий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 658 від 26.12.2018}

у гарнізонах – на заступників начальників гарнізону з морально-психологічного забезпечення.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Головного управління
морально-психологічного
забезпечення ЗСУ
полковник


О.В. Бойко


Додаток 1
до Інструкції про організацію у Збройних
Силах України соціального і правового
захисту військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України
(пункт 5 розділу II)

ОБЛІК
військовослужбовців та членів їхніх сімей, які потребують посиленої соціальної допомоги та підтримки, а також результатів надання їм адресної допомоги

Відомість з обліку членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців у ____________ районному військовому комісаріаті

№ з/п

Військове звання, вид військової служби, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження загиблого

Місце служби загиблого, дата і обставини загибелі, інформація про наявність документів про причини та обставини смерті з військової частини, судмедекспертизи, військово-лікарської комісії (номери наказів, довідок тощо)

Дата і місце поховання. Надана допомога при похованні. Увіковічення пам’яті (встановлення надгробного пам’ятника, меморіальних дощок, назва вулиць, навчальних закладів на честь загиблого тощо). Нагородження (посмертно) державними нагородами

Ступінь родинних зв’язків, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса проживання членів сім’ї загиблого

Соціально-побутовий стан сім’ї (багатодітна, малозабезпечена, наявність осіб з інвалідністю чи тяжкохворих, відокремленість місць фактичного проживання, інші вагомі обставини)

Житлово-побутові умови, забезпеченість членів сім’ї жилими приміщеннями. Рішення комісії про перевірку житлових умов, дата взяття на квартирний облік, дата поліпшення житлових умов, надання інших пільг чи допомоги (виділення земельної ділянки, будівництво житла, проведення ремонту квартири чи будівлі тощо)

Виплата одноразової грошової допомоги (дата, розмір), встановлення статусу та видача посвідчення члена сім’ї загиблого (дата), призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника (дата, розмір, проведення перерахунків розміру, призначення надбавок тощо)

Надана допомога від органів державної влади та самоврядування, волонтерських та благодійних організацій, фізичних чи юридичних осіб (матеріальна, фінансова, відпочинок, оздоровлення, працевлаштування, навчання тощо)

Інші проблемні питання членів сім’ї, надана допомога та підтримка, у тому числі психологічна (ким, коли, яка)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відомість з обліку військовослужбовців, які отримали важке поранення (каліцтво), інше ушкодження здоров’я під час виконання обов’язків військової служби

№ з/п

Військове звання, вид військової служби, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження

Місце служби пораненого, дата і обставини поранення, де проходив лікування, медичну реабілітацію. Дата звільнення з військової служби (наявність документів з військової частини). Встановлення статусу та видача посвідчення “Учасник бойових дій”, “Особа з інвалідністю внаслідок війни” (дата)

Героїзація мужності, особливих заслуг пораненого, нагородження державними нагородами

Рішення військово-лікарської комісії, рішення медико-соціальної експертної комісії, встановлений ступінь втрати працездатності, група інвалідності. Виплата одноразової грошової допомоги (дата, розмір)

Встановлення статусу та видача посвідчення “Особа з інвалідністю внаслідок війни” (дата), призначення пенсії (дата, розмір)

Житлово-побутові умови, забезпеченість жилим приміщенням. Рішення комісії про перевірку житлових умов, дата взяття на квартирний облік, дата поліпшення житлових умов, надання інших пільг чи допомоги (виділення земельної ділянки, будівництво житла, проведення ремонту квартири чи будівлі тощо)

Надана допомога від органів державної влади та самоврядування, волонтерських та благодійних організацій, фізичних чи юридичних осіб (матеріальна, фінансова, протезування, лікування за кордоном, відпочинок, оздоровлення, працевлаштування, навчання тощо)

Соціальна та психологічна реабілітація (де, коли), професійне перенавчання

Проблемні питання членів сім’ї, їх вирішення, надана допомога

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відомість з обліку членів сімей військовослужбовців за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців строкової служби, які потребують допомоги чи підтримки

№ з/п

Вид військової служби, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце служби (військова частина)

Яким чином надійшла інформація про потребу в наданні допомоги сім’ї (особистий прийом, письмове звернення, інформація від військової частини, соціальних служб, засобів масової інформації тощо)

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження членів сім’ї військовослужбовця

Соціально-побутовий стан сім’ї (багатодітна, малозабезпечена, наявність осіб з інвалідністю чи тяжкохворих, відокремленість місць фактичного проживання, інші вагомі обставини)

Порушені проблемні питання

Надана допомога від органів державної влади та самоврядування, волонтерських та благодійних організацій, фізичних чи юридичних осіб (матеріальна, фінансова, психологічна, відпочинок, оздоровлення, працевлаштування, навчання тощо)

Надані відповіді, довідки, висновки проведеного обстеження сімейно-побутових умов

Прийняті рішення стосовно військовослужбовця (звільнення з військової служби, переведення до іншої військової частини чи місцевості, надання відпустки тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________
Примітки:


1. Джерелами інформації, необхідної для заповнення відомостей, є:
матеріали службових (спеціальних) розслідувань, висновки судмедекспертиз, військово-лікарських комісій;
службові листи (повідомлення) командирів військових частин;
особові справи військовослужбовців, облікові картки військовозобов’язаних;
облікові дані, ведення яких передбачено Інструкцією з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518;
рішення житлових комісій військових частин (гарнізонів);
листи від органів державної влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та виконавчих органів, волонтерських та благодійних організацій, фізичних чи юридичних осіб;
матеріали за результатами особистих прийомів та письмових звернень військовослужбовців та членів їхніх сімей.
2. Обробка персональних даних здійснюється за згодою. Під час збору, обробки та збереження персональних даних військовослужбовців та членів їхніх сімей особи, яким надаються такі дані для заповнення відомостей, повинні забезпечувати дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Персональні дані військовослужбовців та членів їхніх сімей підлягають видаленню та знищенню у річний термін з дня зняття з обліку у військовому комісаріаті.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 366 від 26.07.2018}


Додаток 2
до Інструкції про організацію у Збройних
Силах України соціального і правового
захисту військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України
(пункт 3 розділу III)

Гриф обмеження доступу

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
на мирний час

_________________________________________________
(найменування військової частини, підрозділу, гарнізону)

станом на “___” _________ 20______ року

I. Інформація про укомплектованість військової частини особовим складом та рівень його службового навантаження

1. Укомплектованість військової частини особовим складом

№ з/п

Вид обліку

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Військовослужбовці строкової служби

Працівники Збройних Сил України

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

За штатом2

За списком3

Відсоток укомплектованості2. Середній рівень службового навантаження особового складу протягом року*

№ з/п

Види службових завдань

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Добовий наряд або вахта (цілодобово)

2

Бойове чергування (цілодобово)

3

Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби

4

Відрядження за межі населеного пункту (крім навчання у військових навчальних закладах)

5

Інші види виконання службових завдань, які передбачають цілодобове залучення особового складу або виїзд за межі населеного пункту, в якому дислокована військова частина

6

Середня кількість виконання таких завдань за рік (звітний період)

__________
* Висвітлюється додатково стан справ щодо надання військовослужбовцям відповідного часу для відпочинку за виконання обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні, а також кількість перенесених (на два місяці і більше) у зв’язку зі службовою необхідністю щорічних основних відпусток (вказується причина).

3. Динаміка переміщення військовослужбовців по службі протягом року

№ з/п

Переміщення особового складу

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Прибуло до військової частини для подальшого проходження служби

2

Вибуло, із них:

звільнено з військової служби

переведено до іншої військової частини

__________
Примітка.


У висновку має відображатися взаємозв’язок службового навантаження, рівня укомплектованості та плинності кадрів, а також вплив зазначених процесів на морально-психологічний стан особового складу військової частини в цілому та за категоріями.

ІІ. Соціальна характеристика особового складу

1. Демографічна характеристика

№ з/п

Вік, стать, національність, право на пенсію

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Працівники Збройних Сил України

Усього, % від спискової чисельності

1

2

3

4

5

6

7

1

Середній вік


2

Чоловіки


3

Жінки


4

Національність:


українці


росіяни


інші (вказати)


5

Мають право на пенсію


6

Не мають права на пенсію


7

Середній рівень грошового забезпечення (заробітної плати) за основними штатно-посадовими категоріями


__________
Примітка.


Стисло викладається інформація про рівень зайнятості населення та середній рівень заробітної плати в області, місті чи районі (залежно від місця дислокації військової частини, проживання військовослужбовців і працівників Збройних Сил України), рівень конкурентоспроможності військової служби в цій військовій частині на ринку праці у відповідному регіоні.

2. Основні характеристики

№ з/п

Тип характеристики

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Усього

1

2

3

4

5

6

2

Віруючі, із них:

(вказати конфесію)

3

Навчаються у навчальних закладах, із них:

військових

цивільних

4

Активно займаються спортом, творчістю, науковою діяльністю тощо

5

Обрані:

міськими, селищними, сільськими головами

депутатами місцевих рад

депутатами Верховної Ради України

6

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції

__________
Примітка.


Стисло викладається інформація про раду офіцерів, раду сержантів, раду сімей військовослужбовців військової частини.

3. Цивільно-майнова характеристика

№ з/п

Тип характеристики

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Виплачують кредит:

більше розміру річного грошового забезпечення

менше розміру річного грошового забезпечення

строком:

до 3 років

до 5 років

більше 5 років

2

За сімейним станом:

одружені, із них:

не мають дітей

мають дітей

неодружені, із них:

не мають дітей

мають дітей

розлучені, із них:

не мають дітей

мають дітей, із них:

дитина проживає з військовослужбовцем


дитина не проживає з військовослужбовцем

проживають у цивільному шлюбі, із них:

не мають дітей

мають дітей

3

Перебувають у декретній відпустці

4

Усього дітей військовослужбовців

5

Дружини (чоловіки) військовослужбовців, які не працюють, у тому числі через:

відсутність роботи

відсутність роботи за спеціальністю

навчання

перебування у відпустці для догляду за дитиною

інше

__________
Примітка.


У висновку відображаються основні соціальні та демографічні тенденції серед військовослужбовців та членів їхніх сімей, їх вплив на морально-психологічний стан особового складу військової частини, згуртованість військового колективу.

ІІІ. Стан вирішення житлового питання

1. Інформація, пов’язана із квартирним обліком

№ з/п

Місце проживання, перебування на обліку, наявність пільг

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Усього, % від спискової чисельності

1

2

3

4

5

6

1

Проживають:

у власних квартирах

у власних квартирах нижче встановленого за нормою рівня

у службових квартирах

у гуртожитках Міністерства оборони України

в інших гуртожитках (з повною оплатою за власний рахунок)

у готелях з пільговою оплатою

у приміщеннях, переобладнаних для тимчасового проживання

у службових приміщеннях

у спеціально пристосованих казармах

у житлових приміщеннях, орендованих військовою частиною, із них:

у квартирах

у кімнатах гуртожитків

у батьків, родичів

піднаймають квартири (кімнати в квартирах)

2

Проживають окремо від сімей

3

Кількість осіб, які потребують забезпечення службовим житлом (для військовослужбовців контрактної служби – місцями в переобладнаних казармах)

4

Кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, із них:

перебувають на квартирному обліку:

до 10 років

від 10 до 20 років

більше 20 років

5

Утримують житлову площу за попереднім місцем служби:

для постійного проживання

службову

кімнату у гуртожитку

6

Користуються правом на позачергове отримання житла, із них:

ті, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції

особи з інвалідністю внаслідок війни

звільнені з військової служби

у тому числі у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України

інші підстави (вказати)

7

Користуються правом на першочергове отримання житла, із них:

учасники бойових дій

особи льотного складу

ті, які несуть бойове чергування

мають вислугу понад 25 календарних років

багатодітні

одинокі матері

члени сімей військовослужбовців, які загинули або померли

у зв’язку зі станом здоров’я членів сімей

інші підстави (вказати)

8

Не потребують поліпшення житлових умов (на обліку не перебувають)

9

Отримують компенсацію за піднайом (найом) житла

2. Вартість піднайому житла в населеному пункті дислокації військової частини чи проживання військовослужбовців

№ з/п

Назва населеного пункту

Середня місячна вартість піднайому житла, грн

1-кімнатна квартира

2-кімнатна квартира

3-кімнатна квартира

1

2

3

4

5

__________
Примітка.


Для населених пунктів, які розташовані в курортній зоні, окремо вказується вартість піднайому житла під час курортного сезону.

3. Розподілено житла для військової частини за останні 5 років, кількість квартир

№ з/п

Категорія

20__

20__

20__

20__

20__

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Службове житло2

Постійне житло4. Планується розподілення житла для військової частини протягом поточного року, кількість квартир

№ з/п

Категорія

20__

Усього

1

2

3

4

1

Службове житло2

Постійне житло__________
Примітки:


1. Для закритих військових містечок (окремо розташованих підрозділів, які мають окремі військові містечка та житловий фонд), крім цього, вказуються: система тепло-, водозабезпечення, віддаленість від транспортного сполучення, житлова інфраструктура та кількість мешканців (за категоріями), які проживають у містечку, система доставки дітей до шкільних та дошкільних навчальних закладів, рівень розвитку соціально-культурної та комунальної інфраструктур тощо.
2. У висновку відображається ситуація з вирішенням житлового питання, її вплив на морально-психологічний стан особового складу військової частини в цілому та за категоріями; умови проживання військовослужбовців та членів їхніх сімей у житловій та службовій зонах; проблемні питання.

ІV. Інформація про найбільш соціально незахищені сім’ї

№ з/п

Категорії сімей

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Працівники Збройних Сил України

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість сімей, які потребують посиленого соціального захисту, а саме:


неповні сім’ї


багатодітні сім’ї


сім’ї, в яких на утриманні є особи з інвалідністю та тяжкохворі


сім’ї військовослужбовців, які загинули або померли під час виконання службових обов’язків


2

Інші категорії (вказати)


__________
Примітка.


Вказуються військове звання (для військовослужбовців), прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія пільговика.

V. Інформація про особовий склад, який має визначені законодавством України соціальні компенсації

№ з/п

Пільгова категорія особового складу

Офіцери

Військовослужбовці за контрактом сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці за контрактом рядового складу

Працівники Збройних Сил України

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Учасники бойових дій, із них:


учасники антитерористичної операції


2

Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції


3

Особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції


4

Учасники операцій з підтримання миру


5

Військовослужбовці, які обіймають посади, що надають право на додаткову відпустку


6

Інші категорії (вказати)


__________
Примітка.


Вказуються (крім тих, які мають право на додаткову відпустку) військове звання (для військовослужбовців), прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія пільговика.

VI. Стан дотримання соціальних гарантій та додаткова інформація:

наявність заборгованості за видами грошового забезпечення, компенсаціями та допомогами;

рівень забезпечення речовим майном;

стан продовольчого забезпечення;

рівень медичного та санаторно-курортного забезпечення;

довідкові дані про військову частину та місце її дислокації, які стосуються умов проходження військової служби, задоволення соціальних і культурних потреб військовослужбовців та членів їх сімей;

інша інформація, яка відображає актуальні соціально-психологічні процеси у військовій частині, запити та настрій особового складу.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 366 від 26.07.2018}Додаток 3
до Інструкції про організацію у Збройних
Силах України соціального і правового
захисту військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України
(пункт 4 розділу III)

Гриф обмеження доступу

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
на особливий період

_________________________________________________
(найменування військової частини, підрозділу, гарнізону)

станом на “___” _________ 20______ року

I. Інформація про укомплектованість військової частини особовим складом та рівень його службового навантаження

1. Укомплектованість військової частини особовим складом

№ з/п

Вид обліку

Офіцери

Військовослужбовці сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці рядового складу

Працівники Збройних Сил України

Усього

контрактники

мобілізовані

контрактники

мобілізовані

строковики

контрактники

мобілізовані

строковики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

За штатом2

За списком3

У наявності


черга мобілізації


черга мобілізації

період


черга мобілізації

період__ року

__ року

__ року

__ року

__ року

__ року

1

2

3

__ року

__ року

__ року

1

2

3
4

У розпорядженні командира частини


5

Відсоток укомплек-тованості


2. Характерні особливості укомплектованості військової частини

№ з/п

Зміни у стані укомплектованості особовим складом

Офіцери

Військовослужбовці сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці рядового складу

Усього

контрактники

мобілізовані

контрактники

мобілізовані

строковики

контрактники

мобілізовані

строковики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Прибули до військової частини:


з військового комісаріату


з навчального центру


переведені з іншої військової частини


2

Прибули до військової частини для подальшого проходження служби протягом останнього місяця та перебувають на етапі адаптації


3

Вибули, із них:


звільнені з військової служби:


у зв’язку з оголошенням демобілізації


за станом здоров’я


за службовою невідповідністю/ обвинувальним вироком суду


інше


4

Переведені до іншого місця служби


5

Самовільно залишили військову частину


6

Виведені в розпорядження:


у зв’язку з тривалим лікуванням


у зв’язку з організаційними заходами


інші причини


7

Зміни в укомплектованості, пов’язані із:


загибеллю (смертю), у тому числі:


під час виконання обов’язків:


у бою (унаслідок поранень)


за інших обставин


пораненням (травмуванням), у тому числі:


під час виконання обов’язків:


у бою


за інших обставин


__________
Примітка.


У висновку має бути відображено взаємозв’язок службового навантаження з урахуванням обставин, пов’язаних із виконанням визначених завдань в умовах особливого періоду, рівня укомплектованості та плинності кадрів, а також вплив зазначених процесів на морально-психологічний стан особового складу військової частини в цілому та за категоріями.

II. Інформація для моніторингу соціальних процесів у військовій частині

1. Відомості загального характеру

№ з/п

Вік, стать, національність, віросповідання, інші відомості

Офіцери

Військовослужбовці сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці рядового складу

Працівники Збройних Сил України

Усього, % від спискової чисельності

контрактники

мобілізовані

контрактники

мобілізовані

строковики

контрактники

мобілізовані

строковики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Середній вік, із них:від 18 до 30 роківвід 30 до 40 роківвід 40 до 50 роківвід 50 до 60 роківстарші 60 років2

Чоловіки3

Жінки4

Національність:українціросіяниінші (вказати)5

Віруючі, із них:(вказати конфесію)6

За сімейним станом:одруженінеодруженіпроживають у цивільному шлюбі7

Мають дітей, із них:трьох і більше дітей віком до 18 років8

Притягувались до кримінальної відповідальності, із них:відбували покарання в місцях позбавлення волі, із них:два і більше разів9

Обрані:міськими, селищними, сільськими головамидепутатами місцевих раддепутатами Верховної Ради України10

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції2. Відомості щодо реалізації прав та пільг, пов’язаних із проходженням військовослужбовцями військової служби

№ з/п

Обставини, пов’язані з реалізацією прав та пільг

Офіцери

Військовослужбовці сержантського (старшинського) складу

Військово службовці рядового складу

Усього, % від спискової чисельності

1

2

3

4

5

6

1

Брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей

2

Учасники антитерористичної операції, які пройшли соціально-психологічну реабілітацію, у тому числі:

на базі військової частини, полігона

у санаторно-курортних закладах, госпіталях Міністерства оборони України

в установах органів соціального захисту населення чи Міністерства охорони здоров’я України

силами волонтерів

3

Учасники антитерористичної операції, які отримали посвідчення “Учасник бойових дій”

4

Отримали поранення (контузію, травму), із них:

завершено проведення службового розслідування

пройшли військово-лікарську комісію та отримали документи

пройшли медико-соціальну експертну комісію

отримали одноразову грошову допомогу

не отримали одноразову грошову допомогу

не досягли мінімально необхідного ступеня втрати працездатності

не мають права на допомогу (стан сп’яніння, злочин тощо)

5

Мають заборгованості щодо отримання грошового забезпечення з боку військової частини, у тому числі з попередніх місць служби (вказати суму)

6

Мають заборгованості з додаткових винагород військовослужбовцям за виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції (вказати суму), у тому числі за:


успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління (виплачується на з’єднання, окрему військову частину, установу)


безпосередню участь у бойових діях (виплачується особі після видання бойового наказу)


успішне виконання завдання зі знищення (захоплення) техніки противника (виплачується на підрозділ, екіпаж, прирівняні до них підрозділи або особі (у разі самостійного виконання завдання))

7

Не реалізовано подані документи за заслуги під час участі в антитерористичній операції:

на державні нагороди

на відомчі відзнаки

на присвоєння чергового військового звання

8

Не використали право на щорічну основну відпустку за попередній календарний рік

9

Не можуть реалізувати право на звільнення з військової служби за наявності передбачених законом сімейних обставин або інших поважних причин (вказати причини)

3. Інші проблемні питання соціального характеру, пов’язані із військовою службою

№ з/п

Проблемне питання

Офіцери

Військовослужбовці сержантського (старшинського) складу

Військовослужбовці рядового складу

Усього, % від спискової чисельності

1

2

3

4

5

6

1

Військовослужбовці, які мають проблеми з отриманням середньої зарплати за основним місцем роботи

2

Військовослужбовці, які мають проблеми, пов’язані з невиконанням кредитних зобов’язань

3

Учасники антитерористичної операції, які не отримують допомогу від органів місцевого самоврядування

4. Стан організації роботи щодо вирішення потреб особового складу:

1) у районах виконання завдань за призначенням

№ з/п

Напрями роботи

Стан справ, проблемні питання

1

2

3

1

Розквартирування, розміщення особового складу, вирішення побутових потреб


2

Речове забезпечення


3

Забезпечення харчуванням, питною водою


4

Медичне забезпечення, порядок медичної евакуації


5

Порядок видачі грошового забезпечення


6

Відпочинок, у тому числі надання військовослужбовцям відповідного часу для відпочинку за виконання обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні


7

Задоволення духовних потреб


8

Соціально-психологічна атмосфера, взаємовідносини між військовослужбовцями


9

Інше


2) у пункті постійної дислокації

№ з/п

Напрями роботи

Стан справ, проблемні питання

1

2

3

1

Забезпечення житлом (вказується інформація відповідно до розділу ІІІ соціального паспорта на мирний час військової частини, підрозділу, гарнізону)


2

Медичне, санаторно-курортне забезпечення


3

Надання військовослужбовцям відповідного часу для відпочинку за виконання обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні.


4

Взаємодія з місцевими органами державної влади, самоврядування, військовими комісаріатами


5

Робота із сім’ями військовослужбовців


6

Робота з громадськими інститутами у Збройних Силах України


7

Соціально-психологічна атмосфера, взаємовідносини між військовослужбовцями


8

Запити і настрій особового складу


9

Інше


__________
Примітка.


У висновку відображаються стан дотримання у військовій частині соціальних гарантій, відомості, що відображають соціальні процеси у військовій частині (гарнізоні), а також інша інформація з питань організації та здійснення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України під час виконання визначених заходів в умовах особливого періоду, вплив зазначеного на рівень морально-психологічного стану особового складу.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 658 від 26.12.2018}
Додаток 4
до Інструкції про організацію
у Збройних Силах України соціального
і правового захисту військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України
(пункт 3 розділу II)

ЖУРНАЛ
даних щодо часу виконання службових обов’язків військовослужбовцями Збройних Сил України у вихідні, святкові та неробочі дні з подальшим наданням часу для відпочинку

№ з/п

Військове звання, прізвище, ініціали військовослужбовця

Дата виконання завдань у вихідні, святкові та неробочі дні

Підстава виконання службових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні (наказ)

Дата та номер наказу

Примітка

{Інструкцію доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства оборони № 658 від 26.12.2018}вгору