Документ z0477-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2015  № 164


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 477/26922

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до статей 10, 11, 12 Закону України “Про Збройні Сили України”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671, з метою покращення якості роботи з персоналом при прийнятті (поновленні) на військову службу за контрактом, призначенні (переміщенні) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при вступі громадян України на державну службу та їх призначення на посади у структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, попередження та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України “Про запобігання корупції”.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14.04.2015  № 164


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 477/26922

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає основні принципи, напрями, умови, порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України (далі - МО України) та Збройних Силах України (далі - ЗС України).

1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

довідка про результати опитування з використанням поліграфа - документ, у якому викладено письмові оціночні висновки спеціаліста поліграфа за результатами опитування щодо питань, які підлягали аналізу (оцінці) та з’ясуванню, про факти, події, явища, що становлять мету опитування;

ініціатор опитування (далі - ініціатор) - Міністр оборони України та його заступники, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України та його заступники, керівники структурних підрозділів МО України та Генерального штабу ЗС України (далі - ГШ ЗС України), а також особа, щодо якої висунуті сумніви стосовно правдивості наданої нею інформації (у випадку наявності її письмового клопотання про проведення опитування, з метою спростування цих сумнівів);

матеріали опитування - завдання на проведення опитування з використанням поліграфа, надані ініціатором документи, зафіксовані на носіях інформації загальні відомості про факт проведення опитування, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення опитування, аудіо- та (або) відеозаписи, відомості про поведінку об’єкта опитування;

об’єкт опитування - особа, яка досягла 18-річного віку і є військовослужбовцем, працівником ЗС України або кандидатом для прийняття на військову (державну) службу та визначена у завданні на проведення опитування;

опитування з використанням поліграфа (далі - опитування) - спеціально організований і науково-обґрунтований комплекс прийомів отримання, порівняння та інтерпретації психофізіологічних реакцій об’єкта опитування у відповідь на психологічні подразники;

поліграф - комп’ютерний технічний засіб, що має відповідну сертифікацію, який здійснює реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів, не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу;

спеціаліст поліграфа - співробітник структурного підрозділу Науково-методичного центру кадрової політики МО України, на який покладено функції щодо проведення опитування (далі - структурний підрозділ НМЦ КП МО України), який отримав відповідну підготовку, має документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки, володіє навичками роботи з поліграфом і методиками проведення опитування та функціональними обов’язками (посадовими інструкціями) якого передбачене проведення опитування.

1.3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватись в службовій діяльності.

Основним завданням проведення опитування є забезпечення кадрової безпеки при підготовці та прийнятті кадрових рішень щодо прийняття (поновлення) на військову службу за контрактом, призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при вступі громадян України на державну службу на посади у структурні підрозділи МО України та ГШ ЗС України, а також для підвищення ефективності проведення службових розслідувань в МО України та ЗС України.

1.4. Опитування не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули, а висновки опитування мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

1.5. Результати опитування не тягнуть правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно об’єкта опитування, а використовуються виключно як відомості ймовірного та орієнтувального характеру для можливого формування у посадових осіб МО України та ЗС України певного внутрішнього сприйняття ситуації при прийнятті (поновленні) на військову службу за контрактом, призначенні (переміщенні) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при вступі громадян України на державну службу у структурні підрозділи МО України та ГШ ЗС України, а також для підвищення ефективності проведення службових розслідувань в МО України та ЗС України.

Результати опитування не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.6. Підставою для необхідності проведення опитування є:

завдання від ініціатора на проведення опитування з використанням поліграфа (далі - завдання) з документально підтвердженими сумнівами у правдивості інформації, що надається об’єктом опитування, відносно обставин, які перевіряються у встановленому законодавством порядку відповідно до напрямів, визначених у розділі ІІІ цієї Інструкції, коли іншим шляхом отримати будь-які відомості щодо цих обставин неможливо;

висловлене особою в письмовій формі бажання за допомогою поліграфа спростувати висунуті їй сумніви щодо правдивості наданої нею інформації.

1.7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа з числа військовослужбовців (працівників ЗС України), які проходять військову службу (працюють) на посадах у НМЦ КП МО України.

З питань організації роботи поліграфа та використання результатів опитування структурний підрозділ НМЦ КП МО України підпорядковується Міністру оборони України.

1.8. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодексу законів про працю України, Законів України “Про Збройні Сили України”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про очищення влади”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та інших нормативно-правових актів.

1.9. Опитування проводиться за завданням на проведення опитування з використанням поліграфа (при підготовці та прийнятті кадрових рішень) (додаток 1) або за завданням на проведення опитування з використанням поліграфа (при проведенні службових розслідувань) (додаток 2), яке готує і підписує ініціатор та подає через директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України (далі - ДКП МО України) на затвердження Міністру оборони України. Затверджене завдання надається до структурного підрозділу НМЦ КП МО України.

Завдання, надане Міністром оборони України, затвердженню не підлягає.

До завдання додається перелік питань, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів, та якими документами ці сумніви підтверджуються. Зазначені документи додаються до завдання.

Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік питань для проведення опитування, які узгоджує з особою, яка ініціює опитування.

Вищевказані вимоги не поширюються на випадок проведення опитування за ініціативою особи, яка особисто надає необхідну для такого опитування інформацію спеціалісту поліграфа. Перелік питань у цьому випадку визначає спеціаліст поліграфа.

ІІ. Основні принципи проведення опитування

2.1. Опитування є комплексною процедурою, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань. Її проведення передбачає дотримання таких загальних принципів: добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2.2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає опитування лише за умови отримання добровільної згоди об’єкта опитування на проведення опитування з використанням поліграфа, при відсутності у нього проблем, пов’язаних зі станом здоров’я та інших причин, визначених у пункті 4.3 розділу IV цієї Інструкції.

При цьому спеціаліст поліграфа повинен обов’язково пересвідчитись у тому, що згода є справді добровільною, а не є наслідком загроз, примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на об’єкт опитування з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

Відмова від участі в опитуванні не може тягти утиску об’єкта опитування, порушення його законних прав та свобод.

2.3. За принципом правомірності опитування проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє об’єкт опитування.

2.4. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних можливостей, застосованих під час опитування, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо об’єкта опитування. Спеціаліст поліграфа має забезпечити об’єкту опитування психологічний комфорт.

2.5. Принцип забезпечення прав і свобод людини (невтручання в приватне і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті і релігії, вираження поглядів, задекларовані статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) для спеціаліста поліграфа є провідним.

Об’єкт опитування повинен знати, з якого приводу з ним проводиться опитування, перед початком опитування бути ознайомленим з переліком питань, має право відмовитись від опитування на будь-якому етапі, не давати пояснень щодо виникнення у нього тих чи інших реакцій.

ІІІ. Напрями проведення опитування

3.1. Опитування проводиться при підготовці кадрових рішень щодо прийняття (поновлення) на військову службу за контрактом, призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при вступі громадян України на державну службу на посади у структурні підрозділи МО України та ГШ ЗС України для отримання інформації про:

виявлення ознак приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

ознаки алкогольної залежності, вживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;

приховані мотиви прийняття (вступу) на військову (державну) службу, призначення (переміщення) на посади номенклатури призначення Міністра оборони України;

наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетність до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;

вчинення об’єктом опитування протиправних дій, порушення стосовно нього кримінального провадження;

виявлення контактів з членами злочинних організацій;

виявлення участі у діяльності заборонених громадських об’єднань, членства в політичних партіях, наявності виду на проживання (іншого документа), що підтверджує право на тривале проживання на території іншої держави;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

3.2. Проведення опитування з використанням поліграфа застосовується для підвищення ефективності проведення службових розслідувань в МО України та ЗС України, для отримання інформації про:

звужування кола ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;

виявлення можливості причетності об’єкта опитування до підготовки або вчинення правопорушення;

правдивість інформації, наданої об’єктом опитування;

напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушень;

механізм і спосіб здійснення правопорушення;

підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку посадових осіб;

наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетності до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;

ознаки небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням об’єктом опитування посадових обов’язків;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

IV. Загальні умови проведення опитування

4.1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови щодо:

стану приміщення;

належного фізичного та психологічного стану об’єкта опитування.

4.2. Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - не менше 10-15 м-2;

висота - не менше 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори, без деталей, які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність опитування;

технічна захищеність відповідно до вимог законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом.

4.3. Опитування не проводиться, якщо у об’єкта виявлено:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикація організму;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування не проводиться щодо особи в стані вагітності (за довідкою лікаря).

Опитування також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування;

об’єкт опитування є близькою особою спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування, то процедура проводиться іншим спеціалістом поліграфа.

Терміни “близькі особи” та “конфлікт інтересів” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про запобігання корупції”.

4.4. У разі потреби до участі в опитуванні може залучатися перекладач.

4.5. Особи, які мали доступ до інформації про факт, хід та результати опитування, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності цієї інформації винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством України.

V. Порядок проведення опитування

5.1. Отримавши завдання, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення опитування, про що повідомляє ініціатора.

5.2. Ініціатор з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне забезпечення проведення опитування на всіх етапах, у тому числі прибуття об’єкта опитування у визначені час та місце.

При проведенні опитування поза місцем постійного розташування НМЦ КП МО України матеріали опитування, інформація, що викладена в довідках, а також інформація на носіях аудіо- та відеозапису не може належати до інформації з обмеженим доступом.

Вимоги законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом, в цьому випадку не застосовуються.

Якщо опитування проводиться поза місцем постійного розташування НМЦ КП МО України, ініціатор відповідає за забезпечення умов проведення опитування мінімально встановленим вимогам, а саме:

місце проведення опитування повинно забезпечувати безпеку для здоров’я об’єкта опитування;

відсутність дискомфорту у об’єкта опитування при проведенні опитування;

шумо- і перешкодозахищеність;

можливість належного розміщення поліграфа та спеціалістів поліграфа.

5.3. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує в об’єкта опитування його фізичний та психологічний стан, визначений пунктом 4.3 розділу IV цієї Інструкції. У разі встановлення, що об’єкт опитування перебуває хоча б в одному із зазначених станів, процедура не проводиться.

Отримані висновки не можуть бути враховані, а опитування вважається таким, що не відбулося у разі встановлення, що об’єкт опитування під час опитування перебував хоча б в одному з станів, наведених у пункті 4.3 розділу IV цієї Інструкції, але не повідомив про це спеціаліста поліграфа.

5.4. Після цього спеціаліст поліграфа в бесіді з об’єктом опитування додатково переконується у його добровільній згоді на проведення опитування, відсутності примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на нього з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

У разі встановлення добровільності спеціаліст поліграфа пропонує об’єкту опитування заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа (далі - заява) (додаток 3). Заяву об’єкт опитування заповнює власноручно. У випадку відмови опитування не проводиться.

Одночасно об’єкту опитування роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу, про що відмічається в заяві.

5.5. У процесі проведення опитування об’єкт опитування має право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в його проведенні.

5.6. З об’єктом обговорюються зміст та форма усіх запитань, які будуть йому поставлені. Запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя об’єкта опитування, обмежувати його свободу думки, совісті, релігії або вираження поглядів.

5.7. У процесі опитування спеціаліст поліграфа ставить тільки ті питання, що були попередньо обговорені з об’єктом опитування.

5.8. Спілкування спеціаліста поліграфа з об’єктом опитування ведеться мовою, якою останній володіє. Якщо спеціаліст поліграфа та об’єкт опитування не можуть спілкуватися однією мовою, ініціатор залучає до проведення опитування перекладача.

5.9. Під час опитування за письмовою згодою об’єкта опитування можуть використовуватись аудіо- та відеозапис.

5.10. Опитування не може тривати більше ніж дві години без перерви, а в цілому - більше чотирьох годин протягом одного дня. Опитування не проводиться у нічний час.

5.11. Після закінчення опитування спеціаліст поліграфа інформує об’єкт опитування про можливість та порядок ознайомлення з результатами опитування.

VІ. Оформлення матеріалів опитування

6.1. Після закінчення роботи спеціаліст поліграфа готує довідку про результати опитування з використанням поліграфа (далі - довідка) (додаток 4) в двох примірниках за такою формою:

час початку та закінчення проведення опитування;

посада, найменування підрозділу, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа;

номер документа, що засвідчує проходження відповідної підготовки спеціалістом поліграфа;

посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;

модель поліграфа, що використовувався, та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників;

місце проведення опитування;

прізвище, ім’я та по батькові об’єкта опитування;

підстави для проведення опитування (правдивість якої саме інформації, що надається об’єктом опитування, викликає сумніви) та його мету;

питання, що перевірялися;

опис отриманих результатів та реакції об’єкта опитування за кожним із пред’явлених тестів;

висновки;

додаткова інформація, що була отримана в процесі проведення опитування щодо особливостей поведінки об’єкта опитування під час проведення процедури, аналізу реагувань, що були зафіксовані, характеристики поведінки об’єкта опитування;

перелік документів, що додаються до довідки;

посада та підпис спеціаліста поліграфа, який проводив опитування.

6.2. У довідці зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.

6.3. До довідки не вносяться будь-які персональні дані особи, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та відомостей, що стосуються обставин, які перевірялися.

6.4. Якщо при проведенні опитування встановлено обставини, важливі для справи, але запитання про які не ставилися в завданні, спеціаліст поліграфа зазначає про це в довідці.

6.5. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати опитування з використанням поліграфа, який ведеться спеціалістом поліграфа у структурному підрозділі НМЦ КП МО України.

VІІ. Зберігання та використання результатів опитування

7.1. Інформація, що викладена в довідках та матеріалах опитування, може містити інформацію з обмеженим доступом, але не повинна перевищувати грифа “для службового користування”.

Гриф обмеження доступу надає ініціатор при розробці завдання відповідно до чинного законодавства. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа завдання та доданих до нього матеріалів.

Порядок обліку, зберігання, використання та знищення матеріалів опитування, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.2. Після закінчення опитування довідка направляється безпосередньо ініціатору та долучається до матеріалів щодо підготовки та прийняття кадрових рішень або до матеріалів проведення службових розслідувань.

7.3. Матеріали опитування, другі примірники довідок зберігаються у структурному підрозділі НМЦ КП МО України протягом трьох років, після чого знищуються у порядку, встановленому законодавством.

7.4. Будь-які інші можливі матеріали, що використовувалися для проведення опитування (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), не накопичуються, у тому числі на фізичних або електронних носіях, не обробляються, а відразу знищуються у встановленому порядку.

VІІІ. Особливості проведення опитування з використанням поліграфа

8.1. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і службове положення з метою порушення прав і свобод громадян. Він відповідає за додержання пріоритету інтересів прав і свобод людини, з якою проводиться опитування.

8.2. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

8.3. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

8.4. Спеціалісту поліграфа забороняється розповсюджувати будь-яку інформацію щодо результатів використання поліграфа.

8.5. Методичний контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснюють начальник або заступник начальника НМЦ КП МО України, які мають відповідну фахову підготовку в цій галузі, у разі відсутності такої підготовки контроль здійснює начальник структурного підрозділу НМЦ КП МО України.

8.6. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа останній повинен негайно повідомити про це керівництво НМЦ КП МО України та припинити роботу.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яцино


Додаток 1
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування персоналу
з використанням поліграфа
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 1.9 розділу І)

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування з використанням поліграфа (при підготовці та прийнятті кадрових рішень)


Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування персоналу
з використанням поліграфа
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 1.9 розділу І)

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування з використанням поліграфа (при проведенні службових розслідувань)


Додаток 3
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування персоналу
з використанням поліграфа
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 2.2 розділу ІI)

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфаДодаток 4
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування персоналу
з використанням поліграфа
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 6.1 розділу VІ)

ДОВІДКА
про результати опитування з використанням поліграфавгору