Документ z0475-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.06.2006, підстава - z0708-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 308 від 23.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2001 р.
за N 475/5666
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 514 ( z0708-06 ) від 29.05.2006 }
Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових суден на морях
та внутрішніх водних шляхах України

Згідно з вимогами міжнародної Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ),
Конвенції ООН з морського права 1982 р. ( 995_057 ), Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ) та Положення про Міністерство транспорту
України ( 678/2000 ), з метою упорядкування функціонування єдиної
системи навігаційно-гідрографічного забезпечення плавання на морях
та внутрішніх водних шляхах України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про навігаційно-гідрографічне
забезпечення плавання торговельних, риболовних, спеціальних та
інших морських і річкових суден на морях та внутрішніх водних
шляхах України (додається). 2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.) забезпечити подання зазначеного Положення на
державну реєстрацію. 3. Держгідрографії (Корякін А.В.) довести дане Положення до
відома портових адміністрацій, судновласників та інших
заінтересованих організацій. 4. Після уведення в дію цього Положення вважати таким, що не
застосовується на території України, "Положение о
навигационно-гидрографическом обеспечении плавания транспортных,
промысловых, специальных и других морских и речных судов в
океанах, морях и внутренних водных путях СССР", затверджене
Заступником Головнокомандуючого ВМФ СРСР 30 грудня 1968 року. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Севрюкова В.В.
Міністр Л.Костюченко
Погоджено
Перший заступник Голови Державного
департаменту рибного господарства
Міністерства аграрної політики України В.Бондаренко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
23.05.2001 N 308
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2001 р.
за N 475/5666
Положення
про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання
торговельних, риболовних, спеціальних та інших
морських і річкових суден на морях та внутрішніх
водних шляхах України
1. Загальні положення
1.1. Навігаційно-гідрографічне забезпечення - це створення
сприятливих у навігаційному відношенні умов на морях та внутрішніх
водних шляхах України з метою забезпечення безпеки плавання
торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових
суден. 1.2. Навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден
здійснюється шляхом: вивчення морів та внутрішніх водних шляхів з метою створення
морських та річкових карт; забезпечення суден морськими і річковими картами, порадниками
і посібниками для плавання та підтримання їх на сучасному рівні; навігаційного устаткування морів і внутрішніх водних шляхів
космічними навігаційними системами, радіонавігаційними системами,
радіомаяками, світло- та звукосигнальними маяками та іншими
береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання (далі -
ЗНО), забезпечення їх безперебійної дії згідно з установленими
режимами роботи обладнання, а також шляхом здійснення лоцманського
проведення суден; збору та доведення до суден інформації про зміни навігаційних
умов та режиму плавання на морях та внутрішніх водних шляхах. 1.3. Навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден
організовується і проводиться: на морях - державною установою "Держгідрографія" (далі -
Держгідрографія) та її підрозділами; на акваторіях портів та підхідних каналів до портів
підрозділами Держгідрографії і Чорноморсько-Азовським
виробничо-експлуатаційним управлінням морських шляхів (далі -
управління "Чоразморшлях"); у зонах внутрішніх водних шляхів, що обслуговуються, -
державним підприємством "Укрводшлях", що підпорядковано Державному
департаменту морського і річкового транспорту. 1.4. Заходи щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення
плавання суден виконуються згідно із Законом України "Про
міжнародні договори України" ( 3767-12 ), цим Положенням, а також
згідно з перспективними та поточними (річними) відомчими та
міжвідомчими планами навігаційно-гідрографічного забезпечення
плавання суден. 1.5. Перспективні та поточні (річні) відомчі та міжвідомчі
плани навігаційно-гідрографічного забезпечення плавання суден у
загальному випадку повинні включати заходи з організації: вивчення морів та внутрішніх водних шляхів в інтересах
забезпечення плавання, виробничої діяльності та базування суден; складання та видавництва морських та річкових карт,
порадників і посібників для плавання; будівництва, реконструкції, ремонту та обслуговування ЗНО
морів і внутрішніх водних шляхів; оперативної інформації суден про зміни навігаційних умов та
режиму плавання на морях і внутрішніх водних шляхах. 1.6. Підрозділи Держгідрографії та управління "Чоразморшлях"
розробляють плани навігаційно-гідрографічного забезпечення
плавання суден на морських ділянках, які відносяться до їх сфери
відповідальності, та узгоджують ці плани з Держгідрографією.
2. Гідрографічне вивчення морів та внутрішніх водних
шляхів України
2.1. Гідрографічне вивчення морів, включаючи акваторії
морських портів і підхідних каналів до портів, за заявками
адміністрацій портів, здійснює Держгідрографія та її територіальні
підрозділи відповідно до планів навігаційно-гідрографічного
забезпечення, які складаються щорічно. 2.2. Складання та видання морських карт, порадників і
посібників для плавання здійснює Держгідрографія. 2.3. Гідрографічне вивчення внутрішніх водних шляхів України
та складання (за результатами вивчення) річкових карт та
порадників для плавання на внутрішніх водних шляхах України
здійснює державне підприємство "Укрводшлях". 2.4. Держгідрографія, управління "Чоразморшлях",
адміністрації портів, що підпорядковані Державному департаменту
морського і річкового транспорту, Державному департаменту рибного
господарства, а також державне підприємство "Укрводшлях" несуть
повну відповідальність за стан вивчення у гідрографічному
відношенні морів, портів і підхідних каналів до портів та
внутрішніх водних шляхів України відповідно до своїх зон
відповідальності. 2.5. Роботи щодо гідрографічного вивчення морів повинні
проводитись підрозділами Держгідрографії за взаємоузгодженими
(відомчими та міжвідомчими) планами згідно з вимогами чинних
керівних документів. При виконанні робіт щодо гідрографічного
вивчення морів неспеціалізованими підприємствами матеріали
вивчення повинні бути подані до Держгідрографії для експертної
оцінки і тільки після такої оцінки вони можуть бути використані в
подальшому для коректури карт, керівництв і посібників. Про вихід
нових та додаткових керівних документів оголошує Держгідрографія у
"Повідомленнях мореплавцям". 2.6. Державний департамент морського і річкового транспорту,
Державний департамент рибного господарства інші судновласники
України організовують та проводять на підвідомчих суднах за
маршрутом їх прямування попутні роботи щодо збору відомостей про
зміни навігаційно-гідрографічних умов плавання у Чорному та
Азовському морях згідно з вимогами чинних керівних документів,
направляють отримані дані в якомога стислі строки до
Держгідрографії для подальшого використання цих даних при
складанні й коректурі морських карт, порадників і посібників для
плавання. 2.7. На державну установу "Держгідрографія" покладається: організація і проведення гідрографічного вивчення Чорного і
Азовського морів з метою створення морських карт, порадників і
посібників для плавання, накопичення в інтересах картоскладання
гідрографічної інформації, одержаної від інших організацій, які
проводять у своїх зонах відповідальності гідрографічне вивчення
акваторій; камеральна обробка матеріалів гідрографічного вивчення водних
шляхів згідно з діючими керівними документами; складання, видання та підтримка на сучасному рівні морських
карт, порадників і посібників для плавання з урахуванням потреб
суден (придатність для використання у територіальних водах України
карт і посібників для плавання, які випущені іншими державами,
визначає Держгідрографія); друк за упорядницькими оригіналами морських карт, порадників
і посібників для плавання; складання за матеріалами проведених гідрографічних робіт
оригіналів річкових карт, рукописів навігаційних порадників та
посібників для плавання на внутрішніх водних шляхах. 2.8. На державне підприємство "Укрводшлях" покладається: організація і проведення гідрографічного вивчення зон
внутрішніх водних шляхів, що обслуговуються, з метою створення
річкових карт, порадників та посібників для плавання; організація проведення попутних робіт зі збору інформації про
зміни навігаційно-гідрографічних умов для подальшої коректури
річкових карт, порадників та посібників для плавання.
3. Забезпечення суден морськими та річковими картами,
порадниками і посібниками для плавання
3.1. Морські та річкові судна забезпечуються картами,
порадниками та посібниками для плавання згідно з чинними
каталогами, які видаються відповідно Держгідрографією та державним
підприємством "Укрводшлях". 3.2. Порядок забезпечення суден, організацій України, а також
інших держав морськими картами, посібниками для плавання
визначається Держгідрографією у першому щорічному випуску
"Повідомлення мореплавцям".
4. Навігаційне устаткування морів і внутрішніх
водних шляхів України
4.1. Берегові і плавучі технічні ЗНО морів перебувають у
віданні Держгідрографії, а берегові і плавучі технічні ЗНО
акваторій портів та підхідних каналів до портів - у віданні як
територіальних підрозділів Держгідрографії, так і управління
"Чоразморшлях". ЗНО внутрішніх водних шляхів перебувають лише у
віданні ДП "Укрводшлях". 4.2. Державна установа "Держгідрографія", управління
"Чоразморшлях", державне підприємство "Укрводшлях" у своїх зонах
відповідальності несуть повну відповідальність за стан
навігаційного обладнання тих районів морів та внутрішніх водних
шляхів, що ними обслуговуються, і за безперебійне функціонування
згідно з установленими режимами роботи ЗНО. На адміністрації
портів, що підпорядковані Державному департаменту морського і
річкового транспорту Міністерства транспорту, Державному
департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики,
покладається утримання у справному стані засобів навігаційного
устаткування на підхідних каналах і акваторіях портів. Режими
роботи берегових і плавучих ЗНО, які є у віданні цих організацій,
встановлюються ними за узгодженням з Держгідрографією і
оголошуються в описах вогнів і знаків, описах радіотехнічних
засобів, "Повідомленнях мореплавцям". 4.3. На Держгідрографію, управління "Чоразморшлях", державне
підприємство "Укрводшлях" у своїх зонах відповідальності
покладається: виконання робіт за взаємоузгодженими планами розвитку ЗНО на
акваторіях морських портів, на підхідних каналах до портів, на
внутрішніх водних шляхах згідно із сучасними вимогами до
забезпечення безпеки плавання, виробничої діяльності і базування
суден. Роботи ж із розвитку та реконструкції ЗНО морів виконуються
лише Держгідрографією; своєчасне встановлення та зняття плавучих ЗНО, згідно із
взаємоузгодженими строками; обслуговування, ремонт і забезпечення безперебійної дії
берегових і плавучих ЗНО; установлення постійних і додаткових ЗНО на полігонах, мірних
лініях, якірних та інших стоянках суден; нарізка та огородження судноплавних фарватерів та їх
гідрографічне тралення; систематичний контроль за дією берегових і плавучих ЗНО; контроль за глибинами на акваторіях портів і підхідних
каналів до портів та на фарватерах у зонах морів і внутрішніх
водних шляхів; позначення плавучими застережними знаками виявлених
навігаційних небезпечностей; розгляд претензій судноводіїв до навігаційного обладнання та
проведення необхідних заходів для усунення цих претензій; проведення контрольного проміру і гідрографічного тралення у
районах, які мають важливе значення для судноплавства. 4.4. На адміністрації портів, незалежно від відомчої
належності та форми власності, покладається: одночасно із будівництвом портів та портопунктів - здійснення
також будівництва засобів навігаційного обладнання з необхідними
спорудами та службовими приміщеннями за проектами узгодженими
Держгідрографією; виконання у період проведення ремонту молів, дамб і причалів
на акваторіях портів і портопунктів поточного і капітального
ремонту ЗНО, споруд і будівель, на яких вони встановлені; підтримка гарантованих глибин на акваторіях портів,
портопунктів, на підхідних каналах до них і на фарватерах, де вони
визначені; складання та подання до Держгідрографії заявок на будівництво
нових, реконструкцію і ремонт діючих ЗНО морів для подальшого їх
узагальнення та включення у перспективні і поточні плани
капітального будівництва. Одночасно із заявками підтверджуються
розміри капіталовкладень, які виділяються на будівництво нових та
реконструкцію діючих ЗНО морів; забезпечення лоцманського проведення суден акваторіями портів
і підхідними каналами до портів. 4.5. Для забезпечення цілості та безперебійної дії ЗНО
капітани суден зобов'язані: не допускати пошкоджень суднами ЗНО, оскільки будь-яке
порушення, навіть на короткий час, установленого режиму роботи цих
засобів може призвести до навігаційних аварій суден. Якщо при
непередбачених обставинах судно завдасть плавучому засобу
навігаційного обладнання пошкодження, про цей випадок капітан
судна повинен негайно сповістити у найближчий український порт,
указавши дату, час, місце, характер та причину випадку; уживати всі можливі заходи щодо доставки (на борту судна або
на буксирі) до найближчого українського порту дрейфуючих плавучих
засобів навігаційного обладнання, якщо такі були знайдені в морі
на шляху прямування судна; сповіщати у можливо найстисліші строки місцеві організації
Держгідрографії про всі помічені несправності ЗНО (пошкодження
буя, бакена, віхи, невідповідність їх положення штатному місцю,
відсутність засобів огородження на штатному місці, погане
пофарбування, невідповідна характеристика роботи і таке інше) у
зонах морів та внутрішніх водних шляхів, які обслуговуються цими
організаціями.
5. Інформація суден про зміни навігаційних умов та режиму плавання у Чорному та Азовському морях та на внутрішніх
водних шляхах України
5.1. Збір інформації про зміни навігаційних умов плавання
здійснюють: Центр навігаційно-гідрографічної інформації Держгідрографії
за участю інших підрозділів Держгідрографії; в організаціях Міністерства транспорту, Міністерства аграрної
політики та інших центральних органів виконавчої влади, що мають
судна, - начальники служб, які відповідають за безпеку
мореплавства; у портах - капітани портів. 5.2. Доведення до мореплавців інформації про зміни
навігаційних умов та режиму плавання на Чорному та Азовському
морях здійснює Держгідрографія. Інформацію про зміни навігаційних
умов плавання на внутрішніх водних шляхах України доводить до
відома судноводіїв державне підприємство "Укрводшлях". 5.3. Доведення до мореплавців інформації про зміни
навігаційних умов та режиму плавання на Чорному та Азовському
морях здійснюється шляхом: передачі прибережних попереджень (далі - ПРИП) по радіо через
міжнародну автоматизовану службу передачі на судна навігаційних та
метеорологічних попереджень і термінової інформації у режимі
прямого букводрукування (НАВТЕКС); передачі по радіо навігаційних попереджень для забезпечення
безпеки плавання у відкритому морі, що оголошуються англійською
мовою координатором морського географічного району в рамках
Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень (ВСНП); передачі ПРИП через центр супутникового зв'язку; передачі ПРИП Держгідрографією засобами корпоративної
телекомунікаційної системи "Безпека мореплавства"; видання Держгідрографією та доведення до відома мореплавців
"Повідомлень мореплавцям"; передачі судновласникам і мореплавцям текстів ПРИП, а також
іншої інформації про безпеку мореплавання по електронній мережі
ІНТЕРНЕТ. 5.4. Інформація про зміни навігаційних умов та режиму
плавання на внутрішніх водних шляхах проводиться виданням і
доведенням до судноводіїв інформаційних зведень, шляхових листків,
"Повідомлень судноводіям", інформаційних і радіобюлетенів. 5.5. Сповіщення суден про зміни навігаційних умов і режиму
плавання в інших районах Світового океану здійснюється згідно з
"Порадником Всесвітньої служби навігаційних попереджень". 5.6. Навігаційна інформація, що публікується у "Повідомленнях
мореплавцям", ПРИП, інформаційних зведеннях, шляхових листках,
"Повідомленнях судноводіям", інформаційних та радіобюлетенях,
містить у собі офіційну інформацію про зміни навігаційних умов та
режими плавання на морях і внутрішніх водних шляхах України. 5.7. У "Повідомленнях мореплавцям" публікується інформація
про вихід нових або про непридатність для навігаційних потреб
морських карт, порадників і посібників для плавання, що видаються
Держгідрографією. 5.8. "Повідомлення мореплавцям", ПРИП, інформаційні зведення,
шляхові листки, "Повідомлення судноводіям", інформаційні та
радіобюлетені є офіційними документами. Використання навігаційної
інформації, що публікуються у цих документах, є обов'язковим. 5.9. Міністерство транспорту, Міністерство аграрної політики
та інші судновласники повинні організовувати збір підвідомчими
суднами і підприємствами інформації про зміни навігаційних умов та
режиму плавання на Чорному та Азовському морях і внутрішніх водних
шляхах України для подальшої публікації їх у встановленому порядку
в "Повідомленнях мореплавцям", шляхових листках, "Повідомленнях
судноводіям", інформаційних і радіобюлетенях, а також для передачі
ПРИП вищезазначеними способами. 5.10. Передачу в певні строки ПРИП у системі НАВТЕКС
забезпечує Держгідрографія. Строки передачі ПРИП і робочі частоти
радіостанцій, які їх передають, установлюються Держгідрографією з
урахуванням інтересів усіх організацій, пов'язаних з
мореплавством, а також вимог ВСНП і оголошуються в "Повідомленнях
мореплавцям".
Начальник Департаменту
безпеки транспорту та
технічної політики О.Петрашевськийвгору