Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 06.05.20191385/5
Документ z0470-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.05.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2019  № 1385/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 470/33441

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Воробйов О.В.) у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник
Міністра юстиції України -
Уповноважений у справах
Європейського суду
з прав людини

І. Ліщина

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного
підприємства «Національні інформаційні системи»
С.С. Лур’є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06 травня 2019 року № 1385/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 470/33441

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. В Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2832/5):

1) у пункті 4 розділу І:

в абзаці третьому слово «двадцять» замінити словом «п’ятдесят»;

в абзаці шостому слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»;

2) у розділі VII:

абзаци перший, другий пункту 1 після слів «казначейське обслуговування» доповнити словами «та державних банках,»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. В органі державної виконавчої служби ведення книг обліку за кожним рахунком здійснюється відповідальною особою, яка визначається розпорядчим документом начальника органу державної виконавчої служби (далі - відповідальна особа органу державної виконавчої служби). Відповідальна особа органу державної виконавчої служби здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби.

Книги обліку за кожним рахунком приватного виконавця ведуться приватним виконавцем або особою, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, у тому числі помічником приватного виконавця (далі - відповідальна особа приватного виконавця).»;

у пункті 6:

в абзаці першому слова «Відповідальна особа (приватний виконавець)» замінити словами «Відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця)»;

в абзацах четвертому, шостому слова «відповідальна особа (приватний виконавець)» у всіх відмінках замінити словами «відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця) у відповідних відмінках»;

в абзаці першому пункту 8 слова «відповідальної особи,» замінити словами «відповідальної особи органу державної виконавчої служби,»;

абзаци перший, другий пункту 11 після слів «відповідальна особа» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

абзац четвертий пункту 13 після слів «відповідальною особою» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

абзац другий пункту 14 після слів «відповідальною особою» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

абзац другий пункту 16 після слів «Відповідальна особа» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

2. Пункт 12 Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року № 1183/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за № 618/28748, викласти в такій редакції:

«12. Відділ є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.».

3. Пункт 14 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, викласти в такій редакції:

«14. Головне територіальне управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.».

4. У розділі II Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2431/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1125/29255:

у пункті 1:

підпункт 11 після слів «дисциплінарного стягнення» доповнити словами «та наказу, яким введено в дію таке рішення»;

після підпункту 11 доповнити новими підпунктами 12, 13 такого змісту:

«12) рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

13) рішення суду, яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;».

У зв’язку з цим підпункти 12-14 вважати відповідно підпунктами 14-16;

у пункті 2:

абзац тринадцятий після слів «дисциплінарного стягнення» доповнити словами «та наказу, яким введено в дію таке рішення»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

рішення суду, яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення.»;

пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«При внесенні до Єдиного реєстру відомостей про:

рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності та наказу, яким введено в дію таке рішення;

рішення суду, яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності та наказу, яким введено в дію таке рішення;

рішення суду про скасування рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності та наказу, яким введено в дію таке рішення,- стан діяльності приватного виконавця повертається до стану, який діяв до прийняття такого рішення.».

5. У Положенні про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256:

1) у розділі I:

у пункті 2:

абзац четвертий після слів «відповідальна особа» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;»;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим - десятим такого змісту:

«відповідальна особа приватного виконавця - особа, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, на яку покладено обов’язки:

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передання їх приватному виконавцю;

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятнадцятим;

у пункті 3:

абзац другий після слів «відповідальні особи» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

абзац п’ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«помічники приватних виконавців;

відповідальні особи приватних виконавців;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у пункті 8:

підпункт 1 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

«конфіскація майна засуджених;».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцятим;

підпункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«установа банку;

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;»;

підпункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«установа банку;

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;»;

2) у розділі II:

у пункті 1 слова «відповідальною особою (приватним виконавцем або його помічником)» замінити словами «відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця)»;

у пункті 2:

в абзаці першому слова «відповідальна особа (приватний виконавець або його помічник)» замінити словами «відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець, помічник або відповідальна особа приватного виконавця)»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - стягувача; прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника;»;

3) пункт 1 розділу III після слів «відповідальною особою» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

4) у розділі IV:

в абзаці другому пункту 2 слово «державного» виключити;

у пункті 5:

в абзаці другому слова «відповідальній особі (направляється приватним виконавцем)» замінити словами «відповідальній особі органу державної виконавчої служби (направляється приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця)»;

в абзаці третьому слова «відповідальною особою (приватним виконавцем або його помічником)» замінити словами «відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця)»;

в абзаці третьому пункту 7 слова «або його помічник» замінити словами «, помічник або відповідальна особа приватного виконавця»;

5) у розділі VI:

в абзаці першому пункту 1 слова «у формі відкритих даних» виключити;

абзац другий пункту 2 після слів «забезпечує можливість» доповнити словами «ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, а також».

6. У Правилах ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07 червня 2017 року № 1829/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 року за № 699/30567:

1) у розділі I:

у пункті 6:

абзац другий після слів «відповідальна особа» доповнити словами «органу державної виконавчої служби»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Ведення діловодства та архіву приватного виконавця здійснюється приватним виконавцем або особою, яка працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, у тому числі помічником приватного виконавця (далі - відповідальна особа приватного виконавця).»;

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

«Документи виконавчого провадження, у тому числі скарги, заяви (клопотання) сторін, інших учасників виконавчого провадження, та матеріали за результатами їх розгляду є матеріалами виконавчого провадження і його невід’ємною частиною.»;

2) у розділі II:

в абзаці першому пункту 1 слова «відповідальною особою, приватним виконавцем або його помічником» замінити словами «відповідальною особою органу державної виконавчої служби, приватним виконавцем або відповідальною особою приватного виконавця»;

у пункті 2 слова «Відповідальна особа, приватний виконавець (помічник приватного виконавця)» замінити словами «Відповідальна особа органу державної виконавчої служби, приватний виконавець (відповідальна особа приватного виконавця)»;

у пункті 6:

в абзаці першому слова «відповідальною особою, приватним виконавцем (помічником приватного виконавця)» замінити словами «відповідальною особою органу державної виконавчої служби, приватним виконавцем (відповідальною особою приватного виконавця)»;

в абзаці третьому:

слова «відповідальна особа, приватний виконавець (помічник приватного виконавця)» замінити словами «відповідальна особа органу державної виконавчої служби, приватний виконавець (відповідальна особа приватного виконавця)»;

після слова «прізвища» доповнити словом «, ініціалів»;

абзац четвертий після слів «виконавчої служби,» доповнити словами «приватного виконавця,»;

3) у розділі III:

пункт 3 після слів «відповідальною особою» доповнити словами «органу державної виконавчої служби».

у пункті 7 слова «, повернення виконавчого документа до суду, який його видав,» виключити.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору