Документ z0467-03, перша редакція — Прийняття від 27.05.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2003 N 247
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 467/7788

Про внесення змін до Порядку направлення органами
державної податкової служби України податкових
повідомлень платникам податків

У зв'язку з унесенням змін до Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації
України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758, виклавши
його у новій редакції, що додається.
2. Начальнику Головного управління адміністрування облікових
показників та звітності Ніколайченко В.І. подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Начальнику управління справами Ніку В.О. в десятиденний
термін після державної реєстрації наказу забезпечити його
тиражування та розсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Директору Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. після державної
реєстрації довести даний наказ до відома платників податків.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.06.2001 N 253 ( z0567-01 )
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України від
27.05.2003 N 247)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 467/7788

ПОРЯДОК
направлення органами державної податкової служби України
податкових повідомлень платникам податків

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон) та
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ).
1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової
служби України направляють платникам податків податкові
повідомлення.
2. Визначення термінів
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
2.1) платники податків - юридичні особи, їх філії,
відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу
юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів
підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких
згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні
санкції;
2.2) податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових
доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у тому числі пені за
порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної
діяльності) у порядку та в строки, визначені Законом ( 2181-14 )
або іншими законами України;
-------------- * Відповідно до законів України.
2.3) пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму
податкового боргу (без урахування пені), що справляється з
платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового
зобов'язання;
2.4) штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій
сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання
(без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з
платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,
визначених відповідними законами та іншими нормативно-правовими
актами;
2.5) податкове повідомлення - письмове повідомлення
податкового органу про обов'язок платника податків сплатити суму
податкового зобов'язання, визначену податковим органом у випадках,
передбачених законодавством. Податкове повідомлення-рішення є
однією з форм податкового повідомлення;
2.6) податкове повідомлення-рішення (далі - податкове
повідомлення) - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого завищення бюджетного відшкодування, а
також обов'язку платника податків: сплатити нараховану або донараховану суму податкового
зобов'язання; сплатити суми застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у
тому числі пеню за порушення у сфері зовнішньоекономічної
діяльності) за порушення податкового законодавства та інших
нормативно-правових актів, що приймаються за результатами
перевірок платника податків (у т.ч. камеральних); сплатити суми штрафних санкцій за порушення граничних строків
сплати узгодженого податкового зобов'язання; сплатити штраф за самостійне відчуження активів, які
перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової
попередньої згоди податкового органу на таке відчуження.
2.7) податковий орган - орган державної податкової служби
України;
2.8) апеляційне узгодження - узгодження податкового
зобов'язання у порядку і строки, які визначені Законом ( 2181-14 )
за процедурами адміністративного або судового оскарження;
2.9) узгоджене податкове зобов'язання: а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником
податків у податковій декларації, розрахунку (далі - податкова
декларація), вважається узгодженим з дня подання такої податкової
декларації; б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим у день отримання
платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків,
коли платник податків у встановлені Законом ( 2181-14 ) терміни
розпочинає процедуру апеляційного узгодження); в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом (якщо такий платник податків у встановлені
Законом ( 2181-14 ) терміни розпочинає процедуру апеляційного
узгодження), вважається узгодженим у день закінчення процедури
адміністративного оскарження або у день прийняття судом рішення по
суті, а в разі оскарження платником податків рішення суду в
апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги
апеляційним господарським судом до провадження) - у день прийняття
відповідної постанови апеляційним господарським судом; г) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим з дня звернення платника
податків до податкового органу із заявою про розстрочення
(відстрочення) такого податкового зобов'язання.
3. Порядок складання податковими органами податкових
повідомлень
3.1. Податковий орган здійснює розрахунок суми податкового
зобов'язання та складає податкове повідомлення у таких випадках: а) якщо платник податків не подає у встановлені строки
податкову декларацію; б) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності
платника податків свідчать про заниження суми його податкових
зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях; в) якщо податковий орган унаслідок проведення камеральної
перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки в поданій
платником податків податковій декларації, які призвели до
заниження суми податкового зобов'язання. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться
контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів
перевірок платника податків; г) якщо згідно із законами з питань оподаткування особою,
відповідальною за нарахування окремого податку або збору
(обов'язкового платежу), є податковий орган; ґ) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку
передбачено чинним законодавством.
3.2. У випадках, що зазначені в пункті 3.1 даного Порядку,
структурний підрозділ, що здійснює розрахунок суми (донараховує
суму) податкового зобов'язання, складає податкове повідомлення : за формою згідно з додатком 1 для платників податків -
фізичних осіб (форма "Ф"), якщо відповідно до закону податковий
орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника
податків, за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового
або іншого законодавства; за формою згідно з додатком 2 за наслідками документальних
або камеральних перевірок (форма "Р"); за формою згідно з додатком 3 за порушення граничного строку
сплати узгодженої суми податкового зобов'язання (форма "Ш"); за формою згідно з додатком 4 за самостійне відчуження
активів, які перебувають у податковій заставі та потребують
обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке
відчуження (форма "З"); за формою згідно з додатком 5, якщо податкове зобов'язання
визначається із застосуванням непрямих методів (форма "Н"); за формою згідно з додатком 6 про завищення суми бюджетного
відшкодування (форма "В").
3.3. Податкове повідомлення складається на розраховану суму
податкового зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових)
санкцій за їх наявності) щодо кожного окремого податку, збору
(обов'язкового платежу). Якщо податковий орган здійснив розрахунок
сум податкових зобов'язань за декількома податками, то складається
відповідна кількість податкових повідомлень. Якщо згідно із
законами з питань оподаткування передбачено декілька термінів
сплати розрахованого податковим органом податкового зобов'язання,
то суми, які необхідно сплатити, та відповідні терміни сплати
проставляються в окремих рядках податкового повідомлення. На суму податкового зобов'язання, визначеного із
застосуванням непрямих методів, виписується окреме податкове
повідомлення. На суму завищення бюджетного відшкодування виписується окреме
податкове повідомлення.
3.4. До податкового повідомлення додається розрахунок
податкового зобов'язання (штрафних (фінансових) санкцій), якщо
надання такого розрахунку передбачено чинним законодавством.
4. Порядок надсилання (вручення) податковими органами
податкових повідомлень платникам податків
4.1. Структурний підрозділ, який склав податкове
повідомлення, уносить його до реєстру податкових повідомлень,
направлених юридичним особам - платникам податків (додаток 7), або
реєстру податкових повідомлень, направлених фізичним особам -
платникам податків (додаток 8), які ведуться в цілому в
податковому органі в електронному вигляді щодо окремих платників
податків.
4.2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове
повідомлення у реєстрі податкових повідомлень є структурний
підрозділ, який склав таке податкове повідомлення. Відповідальним
за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень є
структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження
та збереження баз даних.
4.3. При складанні податкового повідомлення йому присвоюються
та вносяться до реєстру податкових повідомлень: а) до графи 1 порядковий номер за певний рік; б) до графи 2 дата складання. Номер податкового повідомлення складається з таких частин: порядковий номер у межах відділу, який склав податкове
повідомлення - перші 6 цифр номера (тільки для первинного
податкового повідомлення); номер відділу, який склав податкове повідомлення, - наступні
4 цифри номера; через дріб - номер скарги, щодо якої надсилається податкове
повідомлення. Наприклад, податкове повідомлення N 0000012301/0 - N
первинного рішення. Податкове повідомлення N 0000012301/1 -
N рішення на першу скаргу платника. Податкове повідомлення
N 0000012301/2 - N рішення на другу скаргу платника. Податкове
повідомлення N 0000012301/3 - N рішення на третю скаргу платника. Якщо за результатами розгляду скарги платника податків
нарахована сума податкового зобов'язання збільшується, а на суму
такого збільшення надсилається окреме податкове повідомлення, то в
номері такого податкового повідомлення через дріб також
проставляється номер скарги, за результатом розгляду якої
відбулося таке збільшення. Наприклад, якщо за результатами
розгляду другої скарги платника податків згідно з попереднім
прикладом сума нарахованого податкового зобов'язання збільшується,
то додатково такому платнику податків направляється податкове
повідомлення з іншим порядковим номером, при цьому через дріб
також проставляється цифра 2.
4.4. Після складання в той самий день податкове повідомлення
передається структурному підрозділу, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання
(вручення) платнику податків.
4.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції податкового органу,
або відповідальна особа, визначена керівником податкового органу
для виконання таких функцій, у день отримання податкового
повідомлення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає
(вручає) податкове повідомлення платнику податків. При цьому
корінець податкового повідомлення залишається в податковому
органі.
4.6. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим)
юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої
юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням
про вручення.
4.7. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим)
фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі
або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу
за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження
з повідомленням про вручення.
4.8. Дата відправлення (вручення) проставляється на корінці
податкового повідомлення: а) посадовою особою платника податків - юридичної особи
(фізичною особою - платником податків) у разі вручення податкового
повідомлення під розписку; б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого
входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі
надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому
повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкового
повідомлення.
4.9. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику
податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням
посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення,
незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження)
платника податків, то працівник структурного підрозділу, у якому
складено таке податкове повідомлення, на підставі інформації від
структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа,
визначена керівником податкового органу для виконання таких
функцій, у день надходження до податкового органу такої інформації
оформляє відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до
неможливості вручення податкового повідомлення. Зазначений акт
долучається до справи платника податків. У той самий день
структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної
та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена
керівником податкового органу для виконання таких функцій,
розміщує податкове повідомлення на дошці податкових оголошень
(повідомлень), установленій на вільному для огляду місці біля
входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення
такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень
(повідомлень), зафіксований в акті про причини неможливості його
вручення платнику податків, вважається днем його вручення.
5. Порядок обліку в податкових органах податкових
повідомлень, отриманих платниками податків
5.1. Після вручення (отримання інформації про вручення)
податкового повідомлення платнику податків або його розміщення на
дошці податкових оголошень (повідомлень) структурний підрозділ, до
функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником
податкового органу для виконання таких функцій, передає корінець
такого податкового повідомлення (у разі направлення податкового
повідомлення листом з повідомленням про вручення - разом з
повідомленням про вручення поштового відправлення) з відміткою про
вручення платнику податків структурному підрозділу, який його
склав.
5.2. Структурний підрозділ, який склав таке податкове
повідомлення, у день отримання корінця податкового повідомлення
вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень та
долучає корінець податкового повідомлення (у разі направлення
податкового повідомлення листом з повідомленням про вручення -
разом з повідомленням про вручення поштового відправлення) до
справи платника податків.
5.3. У разі подання платником податків скарги щодо
визначеного в податковому повідомленні податкового зобов'язання з
дотриманням вимог Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової служби,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 02.03.2001 N 82 ( z0238-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.03.2001 за N 238/5429 (із змінами та
доповненнями), структурний підрозділ, який склав таке податкове
повідомлення, у день отримання скарги (інформації про подання
повторної скарги) уносить відповідні дані до реєстру податкових
повідомлень. Аналогічні дії здійснюються, якщо платник податків
відмовляється узгодити податкове зобов'язання, нараховане
податковим органом з використанням непрямого методу, про що
зазначає у заяві (скарзі), яка має бути подана ним до податкового
органу протягом десяти календарних днів, наступних за днем
отримання відповідного податкового повідомлення. Після закінчення розгляду скарги структурний підрозділ, який
склав таке податкове повідомлення, підшиває другий примірник
вмотивованого рішення за скаргою платника податків, у тому числі
рішення про продовження терміну розгляду скарги, або рішення про
податковий компроміс до справи платника податків поряд з корінцем
податкового повідомлення, що оскаржувалося, та: а) у разі часткового скасування раніше прийнятого рішення про
нарахування суми податкового зобов'язання складає та направляє
платнику податків згідно із зазначеним Порядком нове податкове
повідомлення, при цьому раніше надіслане податкове повідомлення
вважається відкликаним; б) у разі збільшення податковим органом суми податкового
зобов'язання за результатами розгляду скарги платника податків
складає та направляє платнику податків згідно із зазначеним
Порядком окреме податкове повідомлення на суму збільшення
податкового зобов'язання, при цьому раніше надіслане податкове
повідомлення не відкликається. З метою доведення до платника податків граничного строку
сплати податкового зобов'язання, зазначеного в раніше надісланому
податковому повідомленні (у разі якщо сума податкового
зобов'язання за результатами розгляду скарги збільшується або
залишається без змін, а раніше надіслане податкове повідомлення не
відкликається), податковим органом складається та надсилається
(вручається) платнику податків податкове повідомлення, яке має
номер первинного податкового повідомлення, при цьому через дріб
проставляється номер скарги, щодо якої воно складене (1 - для
першої, 2 - для другої тощо), крім того, таке податкове
повідомлення містить новий граничний термін сплати податкового
зобов'язання. Аналогічні дії здійснюються у разі подання платником податків
повторної скарги.
5.4. У разі звернення платника податків до суду з позовом
щодо визнання недійсним рішення податкового органу з дотриманням
вимог Закону ( 2181-14 ) стосовно визначення процедури
апеляційного узгодження та за умови надходження до податкового
органу ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом
платника податків не пізніше настання граничного строку сплати,
зазначеного в податковому повідомленні, структурний підрозділ,
який склав таке податкове повідомлення, у день отримання ухвали
вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень. При цьому сума податкового зобов'язання виводиться з реєстру
податкових повідомлень та обліковується в окремому реєстрі до
закінчення процедури судового оскарження (на умовах апеляційного
узгодження). Після прийняття судом рішення по суті структурний підрозділ,
який склав податкове повідомлення, що оскаржувалося, уносить
інформацію про таке рішення до зазначеного в попередньому абзаці
реєстру та підшиває його копію до справи платника податків поряд з
корінцем податкового повідомлення, що оскаржувалося. Аналогічні дії здійснюються у разі оскарження платником
податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття
апеляційної скарги апеляційним господарським судом до
провадження). У разі надходження до податкового органу ухвали суду про
порушення провадження у справі за позовом платника податків після
закінчення граничного строку сплати сума податкового зобов'язання,
нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає
виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься до
закінчення процедури судового оскарження (на умовах апеляційного
узгодження).
5.5. Після закінчення процедури адміністративного та/або
судового оскарження (на умовах апеляційного узгодження) суми
узгоджених податкових зобов'язань в автоматичному режимі
переносяться з реєстру податкових повідомлень (окремого реєстру,
передбаченого останнім абзацом пункту 5.4) та нараховуються датою
останнього дня граничного строку сплати до карток особових
рахунків платників податків, які ведуться в органах державної
податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку податків
і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до
державних цільових фондів, затвердженою наказом Державної
податкової адміністрації України від 03.09.2001 N 342 ( z0887-01 )
та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за
N 887/6078. Одночасно структурним підрозділам адміністрування
облікових показників та звітності передаються паперові виписки з
реєстру податкових повідомлень, до яких включається інформація
щодо сум узгоджених податкових зобов'язань, які переносяться до
карток особових рахунків за день. Зазначені виписки передаються
окремо від кожного структурного підрозділу, що виписує податкові
повідомлення, за підписом керівника такого структурного
підрозділу.
6. Порядок відкликання податкових повідомлень
6.1. Податкове повідомлення вважається відкликаним, якщо: а) сума податкового зобов'язання, а також штрафних
(фінансових) санкцій (за їх наявності) самостійно погашається
платником податків, при цьому таке податкове повідомлення
залишається підставою для проведення нарахування суми узгодженого
податкового зобов'язання в картці особового рахунку платника
податків; б) податковий орган скасовує або змінює раніше прийняте
рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (штрафних
(фінансових) санкцій) внаслідок їх адміністративного оскарження; в) рішення податкового органу про нарахування суми
податкового зобов'язання скасовується чи змінюється судом; г) стосовно визначеного податковим органом податкового
зобов'язання досягається податковий компроміс, про що зазначається
у відповідному рішенні про податковий компроміс; ґ) податкове зобов'язання розстрочується або відстрочується,
і про це зазначається у відповідному рішенні про розстрочення або
відстрочення; д) платник податків відмовляється узгодити податкове
зобов'язання, нараховане податковим органом з використанням
непрямого методу, про що зазначає у заяві (скарзі), яка має бути
подана ним до податкового органу протягом десяти календарних днів,
наступних за днем отримання відповідного податкового повідомлення.
6.2. У випадках, визначених підпунктом "а" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день,
протягом якого відбулося погашення суми податкового зобов'язання
(штрафних (фінансових) санкцій).
6.3. У випадках, визначених підпунктом "б" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним з дня
прийняття податковим органом рішення про скасування або зміну
раніше нарахованої суми податкового зобов'язання (штрафних
(фінансових) санкцій).
6.4. У випадках, визначених підпунктом "в" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
отримання платником податків відповідного рішення суду.
6.5. У випадках, визначених підпунктом "г" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
отримання платником податків нового податкового повідомлення, що
містить нову суму податкового зобов'язання.
6.6. У випадках, визначених підпунктом "ґ" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
прийняття податковим органом рішення про розстрочення або
відстрочення податкового зобов'язання.
6.7. У випадках, визначених підпунктом "д" пункту 6.1 цього
Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день
подання платником податків до податкового органу заяви (скарги)
про відмову узгодити податкове зобов'язання, нараховане податковим
органом з використанням непрямого методу.
6.8. Якщо нарахована сума податкового зобов'язання (штрафних
(фінансових) санкцій) зменшується внаслідок її адміністративного
оскарження, то раніше надіслане податкове повідомлення вважається
відкликаним у день отримання платником податків нового податкового
повідомлення, що містить нову суму податкового зобов'язання.
6.9. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не
надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або
протягом строку, продовженого за рішенням керівника податкового
органу (або його заступника), то податкове повідомлення вважається
відкликаним з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку. Якщо рішення про продовження строків розгляду скарги не було
надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку,
зазначеного в абзаці першому цього пункту, то податкове
повідомлення вважається відкликаним з дня, наступного за останнім
днем зазначеного двадцятиденного строку.
Начальник Головного управління
адміністрування облікових
показників та звітності В.І.Ніколайченко

Додаток 1
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

Форма "Ф"

Корінець податкового повідомлення | Податкове повідомлення форми "Ф" | N______________ | від "____"___________200_р. N___________ від "___"___________200__р. | ________________________________________________ Виставлене: |(назва податкового органу та його місцезнаходження) __________________________________ | (прізвище, ім'я по батькові | повідомляє гр.__________________________________ __________________________________ | (прізвище, ім'я по батькові платника) платника податку) | --------------------- | --------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------- | --------------------- (ідентифікаційний номер) | ________________________________________________ __________________________________ | (ідентифікаційний номер платника податків) (місце проживання платника податків) | _______________________________________________, | (місце проживання платника податків) Загальна сума податкового | зобов'язання, визначена в цьому | що згідно з підпунктами "г" підпункту 4.2.2 податковому повідомленні: | ст.4 Закону України "Про порядок погашення ___________грн. коп., | зобов'язань платників податків перед бюджетами за платежем: | та державними цільовими фондами" або згідно __________________________________ | з ______________________________________________ (назва податку, збору | (посилання на іншу норму __________________________________ | ________________________________________________ (обов'язкового платежу)) | законодавства, яка є підставою для здійснення __________________________________ | розрахунку суми податкового зобов'язання) код платежу | | (непотрібне викреслити) | ----------------------------------- | відповідно до __________________________________ |Граничний| Сума податкового | | (посилання на норму податкового та іншого |строк | зобов'язання | | |сплати | грн., коп | | ________________________________________________ |---------+-----------------------| | законодавства, відповідно до якої був зроблений | | | | |---------+-----------------------| | _________________________________________________ | | | | розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань) |---------+-----------------------| | ------------------------------------------------ | | | | вам визначено суму податкового зобов'язання |---------+-----------------------| | за платежем: | | | | _________________________________________________ |---------+-----------------------| | (назва податку, збору (обов'язкового платежу) та | | | | код платежу) ----------------------------------- |-------------------------------------------------- || N |Граничний| Сума податкового зобов'язання, | ||з/п|строк | грн., коп. | Керівник (заступник керівника) || |сплати | | __________________________________ ||---+---------+----------------------------------| (назва органу державної податкової || 1 | | | __________________________________ ||---+---------+----------------------------------| служби) || 2 | | | ___________ __________________ ||---+---------+----------------------------------| (підпис) (прізвище, ініціали) || 3 | | | ||---+---------+----------------------------------| || 4 | | | М.П. ||---+---------+----------------------------------| || 5 | | | Податкове повідомлення отримав: ||-------------+----------------------------------| __________________________________ || Усього | | (посада, |-------------------------------------------------- __________________________________ | прізвище, ініціали | Указані суми підлягають сплаті у строк, визначений __________________________________ | у графі "Граничний строк сплати" відповідно підпис) | до _______________________________________________ | __________________________________________________ "___"______________200__р. | (указати нормативний акт, яким установлений | граничний строк сплати) | | на бюджетний рахунок одержувача __________________ у разі надіслання податкового | (номер рахунку) повідомлення листом з | ________________________________, в установі банку повідомленням про вручення | (назва одержувача) проставляється дата вручення, | ________________________________, МФО ____________ зазначена в повідомленні про | вручення, або дата розміщення | У разі несплати в установлений термін на дошці податкових оголошень | податкового зобов'язання, визначеного в цьому (повідомлень) | податковому повідомленні, виникає право | податкової застави на всі активи платника | податків і таке податкове зобов'язання буде | визнано податковим боргом. Податковим органом | будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу | за рахунок активів платника податків. | Від першого робочого дня, наступного за | останнім днем граничного строку сплати | податкового зобов'язання, визначеного в цьому | податковому повідомленні, розпочинається | нарахування пені та штрафних санкцій у розмірах, | установлених законом. | У разі незгоди щодо суми податкового | зобов'язання, визначеної у цьому податковому | повідомленні, ви маєте право оскаржити його з | дотриманням вимог Закону стосовно визначення | процедури апеляційного узгодження. При цьому | скарга (позовна заява) має бути подана до | податкового органу або суду в письмовій формі | протягом тридцяти календарних днів, наступних за | днем отримання даного податкового повідомлення. | | Виконавець (тел.) _______________________ | | Керівник (заступник керівника) | _____________________________ ________ __________ | (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали) | | М.П.

Додаток 2
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

Форма "Р"

Корінець податкового повідомлення- | Податкове повідомлення-рішення рішення | форми "Р" | від "____"___________200_р. N___________ N______________ | _________________________________________________ від "___"___________200__р. | назва податкового органу та його місцезнаходження | Виставлене:_______________________ | повідомляє(гр.)________________________________ (повна назва юридичної |(повна назва юридичної особи - платника податків __________________________________ | _________________________________________________ особи - платника податку (СПД) або| (СПД) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної __________________________________ | _________________________________________________ прізвище, ініціали фізичної | особи - платника податків (СПД)) __________________________________ | --------------------- особи - платника податків (СПД)) | | | | | | | | | | | | --------------------- | ________________________--------------------- ___ | | | | | | | | | | | |(ідентифікаційний код (номер) платника (СПД)) --------------------- | ________________________________________________, (ідентифікаційний код (номер) |(місцезнаходження (проживання) платників податків) __________________________________ | місцезнаходження (проживання) | що згідно з підпунктами "а", "б", "в", платника податків (СПД) | підпункту 4.2.2 ст.4 Закону України "Про порядок | погашення зобов'язань платників податків перед Загальна сума податкового | бюджетами та державними цільовими фондами" або зобов'язання, визначена в цьому | згідно з ________________________________________ податковому повідомленні-рішенні на| (посилання на іншу норму) підставі акта перевірки___________ | _________________________________________________ __________________________________ |(законодавства, яка є підставою для здійснення (номер та дата складання акта | розрахунку суми податкового зобов'язання) __________________________________ | перевірки) | (непотрібне закреслити) _________________ грн. | | на підставі акта перевірки _____________________ за платежем:______________________ | ________________________________________________ (назва податку, | (посилання на акт перевірки (номер, __________________________________ | дата складання)) збору (обов'язкового платежу) або | __________________________________ | відповідно до ___________________________________ неподаткових доходів) | (посилання на норму податкового та іншого __________________________________ | _________________________________________________ (код платежу) | законодавства, відповідно до якої був зроблений | _________________________________________________ -----------------------------------| розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань) |Граничний| Сума податкового || ______________________ визначено суму податкового |строк | зобов'язання, || _______________________ зобов'язання за платежем: |сплати | грн. ||(назва або П.І.Б. платника податків (СПД)) | |-----------------------|| | | за |за штрафними || _________________________________________________ | |основним |(фінансовими)||(назва податку, збору (обов'язкового платежу) або | |платежем | санкціями || неподаткових доходів та код платежу) |---------+---------+-------------||---------------------------------------------------- | | | ||| Граничний | Сума податкового зобов'язання | |---------+---------+-------------||| строк | грн. | | | | ||| сплати |------------------------------------| |---------+---------+-------------||| | | у тому числі | | | | ||| |усього|-----------------------------| -----------------------------------|| | |основний|штрафні (фінансові) | || | |платіж | санкції | Керівник (заступник керівника) ||-------------+------+--------+--------------------| __________________________________ || | | | | (назва органу державної податкової ||-------------+------+--------+--------------------| __________________________________ || | | | | служби) |---------------------------------------------------- ___________ __________________ | (підпис) (прізвище, ініціали)| Указані суми підлягають сплаті у строк, визначений | у графі "Граничний строк сплати" відповідно | до _______________________________________________ М.П. | __________________________________________________ | (вказати нормативний акт, яким установлений Податкове повідомлення-рішення | граничний строк сплати) отримав: | __________________________________ | на бюджетний рахунок одержувача __________________ (посада | (номер рахунку) __________________________________ | прізвище, ініціали, | ________________________________, в установі банку __________________________________ | (назва одержувача) підпис) | | ________________________________, МФО ____________ "___"______________200__р. | | У разі несплати в установлений термін | податкового зобов'язання, визначеного в цьому | податковому повідомленні-рішенні, виникає право у разі надіслання податкового| податкової застави на всі активи платника повідомлення-рішення листом з| податків і таке податкове зобов'язання буде повідомленням про вручення| визнано податковим боргом. Податковим органом проставляється дата вручення,| будуть ужиті заходи з продажу активів вашого зазначена в повідомленні про| підприємства з урахуванням обмежень, визначених вручення, або дата розміщення| законодавством. на дошці податкових оголошень| Від першого робочого дня, наступного за (повідомлень) | останнім днем граничного строку сплати | податкового зобов'язання, визначеного в цьому | податковому повідомленні-рішенні, розпочинається | нарахування пені та нараховуються штрафні санкції | у розмірах, установлених законом. | У разі несплати суб'єктом підприємницької | діяльності фінансових санкцій за порушення вимог | Закону України "Про державне регулювання | виробництва і обігу спирту етилового, коньячного | і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових | виробів", сума санкції стягується за рішенням | суду. | У разі незгоди щодо суми податкового | зобов'язання, визначеної у цьому податковому | повідомленні-рішенні, ви маєте право оскаржити | його з дотриманням вимог Закону стосовно | визначення процедури апеляційного узгодження. При | цьому скарга (позовна заява) має бути подана до | податкового органу або суду в письмовій формі | протягом десяти (тридцяти) календарних днів, | ------------------- | непотрібне закреслити | наступних за днем отримання даного | податкового повідомлення-рішення. | | Виконавець (тел.)_______________________ | | Керівник (заступник керівника) | _______________________ ________ ______________ | (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали) | | | М.П.

Додаток 3
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

Форма "Ш"
Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення-рішення | форми "Ш" | від "____"_____________200_р. N___________ N______________ | _______________________________________________ від "___"___________200__р. |(назва податкового органу та його місцезнаходження) Виставлене: | повідомляє (гр.) ________________________________ ___________________________________ | (повна назва юридичної особи - (повна назва юридичної особи - | _______________________________________________ платника податку або | платника податків або прізвище, ім'я, ___________________________________ | _______________________________________________ прізвище, ініціали фізичної особи - | по батькові фізичної особи - платника податків) | _______________________________________________ --------------------- | платника податків) | | | | | | | | | | | | --------------------- --------------------- | | | | | | | | | | | | ___________________________________ | _____________________--------------------- (ідентифікаційний код (номер), | (ідентифікаційний код (номер) ___________________________________ | платника податків) місцезнаходження (проживання) | ______________________________________________, платника податків) |(місцезнаходження (проживання) платника податків) | Сума штрафу, визначена в цьому | що на підставі підпункту 17.1.7 пункту податковому повідомленні-рішенні | 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок на підставі підпункту 17.1.7 | погашення зобов'язань платників податків перед пункту 17.1 статті 17 Закону | бюджетами та державними цільовими фондами" за України "Про порядок погашення | затримку на ____ календарних днів граничного зобов'язань платників податків | строку сплати узгодженої суми податкового перед бюджетами та державними | зобов'язання в розмірі цільовими фондами" в розмірі 10%, | _________________________________________ грн, 20%, 50% узгодженої | (указати погашену суму податкового боргу, щодо _______________________ | якої застосовується штрафна санкція) (непотрібне закреслити) | _______________________________________________ | (назва юридичної особи - платника податків суми податкового зобов'язання, | або прізвище, ім'я, по батькові фізичної сплаченої з затримкою, становить: | особи - платника податків) _______________ грн, | зобов'язан____ сплатити штраф в розмірі за платежем: | 10%, 20%, 50%, у сумі ____________________ __________________________________ | _____________________ (назва податку, збору |(непотрібне закреслити) __________________________________ | __________________________________________грн., (обов'язкового платежу)) | (вказати суму штрафу словами) __________________________________ | за платежем: __________________________________ (код платежу) | (назва податку, збору (обов'язкового | _______________________________________________ Граничний строк сплати - десятий | платежу) та код платежу) день від дня отримання цього | в десятиденний термін від дня отримання податкового повідомлення-рішення. | цього податкового повідомлення (рішення) на | бюджетний рахунок одержувача __________________ Керівник (заступник керівника) | _______________________________________________ | номер рахунку ___________________________________ | _____________________________, в установі банку (назва органу державної | (назва одержувача) ___________________________________ | ______________________________, МФО ___________ податкової служби) | У разі несплати в установлений термін __________ ______________________ |штрафу, визначеного в цьому податковому (підпис) (прізвище, ініціали) |повідомленні-рішенні, виникає право податкової |застави на всі активи платника податків і така М.П. |сума штрафу буде визнано податковим боргом. | Податковим органом будуть ужиті заходи з Податкове повідомлення-рішення |погашення податкового боргу в порядку, отримав: |установленому законодавством. _______________________________ | Від першого робочого дня, наступного за (посада, |останнім днем граничного строку сплати штрафу, _______________________________ |визначеного в цьому податковому прізвище, ініціали |повідомленні-рішенні, розпочинається нарахування _______________________________ |пені у розмірах, установлених законом. підпис) | У разі незгоди щодо суми штрафу, визначеної |у цьому податковому повідомленні-рішення, ви "___"______________200__р. |маєте право оскаржити його з дотриманням вимог |Закону стосовно визначення процедури апеляційного у разі надіслання податкового |узгодження. При цьому скарга (позовна заява) має повідомлення-рішення листом з |бути подана до податкового органу або суду в повідомленням про вручення |письмовій формі протягом тридцяти календарних проставляється дата вручення, |днів, наступних за днем отримання даного зазначена в повідомленні про |податкового повідомлення-рішення. вручення, або дата розміщення | на дошці податкових оголошень | (повідомлень) | | Виконавець (тел.) _______________________ | | Керівник (заступник керівника) |_____________________________ ________ __________ | (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали) | М.П.

Додаток 4
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

Форма "З"
Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення-рішення | від "____"________________200_ р. форми "З" | N __________________ N________________ | від "____"______________ 200__ р. | ______________________________________________ | (назва податкового органу та його Виставлене: | місцезнаходження) ______________________________________ | (повна назва юридичної особи - платника | повідомляє (грн) ______________________________ ______________________________________ | (повна назва юридичної особи - платника податку або прізвище, ініціали | _______________________________________________ ______________________________________ | податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) | фізичної особи - платника податків) | --------------------- | --------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------- | --------------------- _____________________________________ | _______________________________________________ (ідентифікаційний код (номер), | ідентифікаційний код (номер) платника податків _____________________________________ | місцезнаходження (проживання) | ______________________________________________, платника податків) |(місцезнаходження (проживання) платника податків) Сума штрафу, визначена в цьому | цьому податковому повідомленні- | що на підставі підпункту 17.1.8 пункту рішенні на підставі підпункту | 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 Закону | погашення зобов'язань платників податків перед України "Про порядок погашення | бюджетами та державними цільовими фондами", за зобов'язань платників податків | самостійне відчуження активів, які перебувають перед бюджетами та державними | у податковій заставі та потребують обов'язкової цільовими фондами" за самостійне | попередньої згоди податкового органу на таке відчуження активів, які перебувають | відчуження, згідно з актом перевірки від у податковій заставі та потребують | ______________200__р. N ______________________, обов'язкової попередньої згоди | _______________________________________________ податкового органу на таке відчуження,| (назва юридичної особи - платника податків або згідно з актом перевірки від | прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - ____________200_ р. N ___________ | платника податків) становить: __________________ грн. | | зобов'язан___ сплатити штраф у розмірі Граничний строк сплати - десятий |суми відчуження, визначеної за звичайними цінами, календарний день від дня отримання | що становить ____________________________грн, цього податкового повідомлення-рішення| (вказати суму штрафної санкції прописом) | Керівник (заступник керівника) | у десятиденний термін від дня отримання | цього податкового повідомлення-рішення на ___________________________________ | бюджетний рахунок одержувача __________________ (назва органу державної | (номер рахунку, ___________________________________ | _____________________________, в установі банку податкової служби) | назва одержувача) __________ ______________________ | ___________________________, МФО_______________ (підпис) (прізвище, ініціали) | У разі несплати в установлений термін | штрафу, визначеного в цьому податковому М.П. | повідомленні-рішенні, виникає право податкової | застави на всі активи платника податків і така Податкове повідомлення-рішення | сума штрафу буде визнано податковим боргом. отримав: | Податковим органом будуть ужиті заходи з _______________________________ | погашення податкового боргу в порядку, (посада, | установленому законодавством. _______________________________ | Від першого робочого дня, наступного за прізвище, ініціали | останнім днем граничного строку сплати штрафу, _______________________________ | визначеного в цьому податковому підпис) | повідомленні-рішенні, розпочинається нарахування | пені у розмірах, установлених законом. "___"______________200__р. | У разі незгоди щодо суми податкового |зобов'язання, визначеної у цьому податковому у разі надіслання податкового |повідомленні-рішення, ви маєте право оскаржити його повідомлення-рішення листом з |з дотриманням вимог Закону стосовно визначення повідомленням про вручення |процедури апеляційного узгодження. При цьому проставляється дата вручення, |скарга (позовна заява) має бути подана до зазначена в повідомленні про |податкового органу або суду в письмовій формі вручення, або дата розміщення |протягом тридцяти календарних днів, наступних за на дошці податкових оголошень |днем отримання даного податкового (повідомлень) |повідомлення-рішення. | | Виконавець (тел.)_______________________ | | Керівник (заступник керівника) | ______________________ ________ ___________ |(назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)

М.П.

Додаток 5
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

Форма "Н"

Корінець податкового повідомлення- | Податкове повідомлення-рішення рішення | форми "Н" | від "____"___________200_р. N___________ N______________ | _________________________________________________ від "___"___________200__р. | назва податкового органу та його місцезнаходження Виставлене: | __________________________________ | повідомляє (гр.) ________________________________ повна назва юридичної особи - | повна назва юридичної особи - платника податків ---------------------------------- | ________________________________________________, платника податку (СПД) або | або прізвище, ім'я по батькові фізичної __________________________________ | _________________________________________________ прізвище, ініціали фізичної особи -| особи - платника податків __________________________________ | --------------------- платника податків (СПД) | | | | | | | | | | | | --------------------- | ________________________--------------------- ___ | | | | | | | | | | | | ідентифікаційний код (номер) платника (СПД) --------------------- | ________________________________________________, ідентифікаційний код (номер) | місцезнаходження (проживання) платника податків __________________________________ | місце знаходження (проживання) | що згідно з пункту 4.3 ст.4 Закону України платника податку (СПД) | "Про порядок погашення зобов'язань платників Загальна сума податкового | податків перед бюджетами та державними цільовими зобов'язання, визначена в цьому | фондами" на підставі акта документальної податковому повідомленні-рішенні на| перевірки________________________________________ підставі акта документальної | посилання на акт перевірки (номер, дата складання) перевірки | __________________________________ | відповідно до ___________________________________ номер та дата складання акта | посилання на норму податкового та іншого __________________________________ | _________________________________________________ перевірки | законодавства, відповідно до якої був зроблений | _________________________________________________ за непрямими методами__________грн.| розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань за платежем:______________________ | __________________ за непрямими методами визначено назва податку, | назва або ПІБ платника податків __________________________________ | збору (обов'язкового платежу) | суму податкового зобов'язання за платежем:________ __________________________________ | __________________________________________________ | назва податку, збору (обов'язкового платежу) та __________________________________ | код платежу код платежу | При цьому використовувались такі непрямі методи | визначення сум податкових зобов'язань:___________ -----------------------------------| _________________________________________________ |Граничний| Сума податкового || опис методів, які були застосовані |строк | зобов'язання || _________________________________________________ |сплати | грн. || ---------------------------------------------------- | |-----------------------|| | Граничний | Сума податкового зобов'язання | | | за |за штрафними || | строк | грн. | | |основним |(фінансовими)|| | сплати |------------------------------------| | |платежем | санкціями || | | | у тому числі | |---------+---------+-------------|| | |Усього|-----------------------------| | | | || | | |Основний|Штрафні (фінансові) | |---------+---------+-------------|| | | |платіж | санкції | | | | || |-------------+------+--------+--------------------| |---------+---------+-------------|| | | | | | | | | || |-------------+------+--------+--------------------| -----------------------------------| | | | | | | ---------------------------------------------------- Керівник (заступник керівника) | __________________________________ | Указані суми підлягають сплаті у строк, визначений назва органу державної податкової | у графі "Граничний строк сплати" відповідно __________________________________ | до _______________________________________________ служби | __________________________________________________ ___________ __________________ | указати нормативний акт, яким установлений підпис прізвище, ініціали | граничний строк сплати | | на бюджетний рахунок одержувача __________________ М.П. | номер рахунку | Податкове повідомлення-рішення | ________________________________, в установі банку отримав: | назва одержувача __________________________________ | посада | ________________________________, МФО ____________ __________________________________ | прізвище, ініціали | У разі несплати в установлений термін __________________________________ | податкового зобов'язання, визначеного в цьому підпис | податковому повідомленні-рішенні, виникає право | податкової застави на всі активи платника податків "___"______________200__р. | і таке податкове зобов'язання буде визнане | податковим боргом. Податковим органом будуть ужиті у разі надіслання податкового| заходи з погашення податкового боргу в порядку, повідомлення-рішення листом з| установленому законодавством. повідомленням про вручення| Від першого робочого дня, наступного за проставляється дата вручення,| останнім днем граничного строку сплати податкового зазначена в повідомленні про| зобов'язання, визначеного в цьому податковому вручення, або дата розміщення| повідомленні-рішенні, розпочинається нарахування на дошці податкових оголошень| пені та нараховуються штрафні санкції у розмірах, (повідомлень) | установлених законом. | Відповідно до підпункту 19.3.6 пункту 19.3 | статті 19 Закону України "Про порядок погашення | зобов'язань платників податків перед бюджетами та | державними цільовими фондами" до 01.01.2005 діє | правило, за яким у разі, якщо платник податків | відмовляється узгодити податкове зобов'язання, | нараховане податковим органом з використанням | непрямого методу, податковий орган зобов'язаний | буде звернутися до суду з позовом про визнання | такої суми податкового зобов'язання. З метою | доведення до податкового органу інформації про | таку відмову платник податків повинен подати до | податкового органу інформацію про це у вигляді | заяви (скарги) протягом десяти календарних днів, | наступних за днем отримання даного податкового | повідомлення-рішення. | Виконавець (тел.)_______________________ | | Керівник (заступник керівника) | ______________________ ________ ________________ | назва органу державної підпис прізвище, | податкової служби ініціали | | М.П.

Додаток 6
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платників податків

Форма "В"

Корінець податкового повідомлення- | Податкове повідомлення-рішення рішення | форми "В" | від "____"___________200_р. N___________ N______________ | ________________________________________________ від "___"___________200__р. |(назва податкового органу та його місцезнаходження) Виставлене: | повідомляє (гр.)_______________________________ __________________________________ | (повна назва юридичної особи - платника податків (повна назва юридичної особи - | або прізвище, ім'я по батькові)(фізичної особи - __________________________________ | _______________________________________________ платника податку, | платника податків) --------------------- __________________________________ | | | | | | | | | | | | прізвище, ініціали фізичної особи - | --------------------- __________________________________ | ________________________________________________ платника податків) | (ідентифікаційний код (номер) платника податків) --------------------- | _______________________________________________, | | | | | | | | | | | | (місцезнаходження (проживання) платника податків) --------------------- | (ідентифікаційний код (номер) | що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 __________________________________ | ст.4 Закону України "Про порядок погашення місцезнаходження (проживання) | зобов'язань платників податків перед бюджетами платника податків) | та державними цільовими фондами" або згідно Загальна сума завищення бюджетного | з ______________________________________________ відшкодування з ПДВ, визначена | (посилання на іншу норму в цьому податковому повідомленні | ________________________________________________ рішенні на підставі акта перевірки | законодавства, яка є підставою для перевірки ___________________________________ | заявленої платником податків суми бюджетного (номер та дата складання акта | відшкодування) __________________________________ | (непотрібне закреслити) перевірки) | на підставі акта перевірки______________________ становить__________ грн, у тому | посилання на акт перевірки (номер,дата складання) числі: | ----------------------------------------| відповідно до підпункту __ пункту __ статті ____ | Декларація |Ознака|Сума завищення || Закону України "Про податок на додану вартість" |---------------|типу | бюджетного || та______________________________________________ |N|дата |звіт- |відш- |відшкодування, || (посилання на іншу норму податкового законодавства, | |реєст-|ний |коду- | грн. || ________________________________________________ | |рації |період|вання | || відповідно до якої була зроблена перевірка заявленої |-+------+------+------+---------------|| _________________________________________________ | | ... | ... | ... | ... || платником податків суми бюджетного відшкодування) |-+------+------+------+---------------|| | | | | | || у________________________________________________ ----------------------------------------| (назва юридичної особи - платника податків або | _________________________________________________ * Кількість рядків у таблиці | прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - платника дорівнює кількості декларацій, у яких | податків) виявлено завищення суми бюджетного |виявлено завищення суми бюджетного відшкодування відшкодування. |з ПДВ в розмірі: Сума штрафних (фінансових) | санкцій, визначених у цьому |----------------------------------------- податковому повідомленні-рішенні || Декларація |Ознака типу | ______ грн. ||-----------------------|відшкодування | Граничний строк сплати штрафних || N |дата |звітний|("0" - | (фінансових) санкцій та/або проведення ||реєс- |реєс- |період,|за нульовою | зменшення завищеної суми бюджетного ||трації |трації |за який|ставкою, "1" - | відшкодування у картці особового ||у пода-|у пода-|подано |за ставкою 20%,| рахунку платника податків - десятий ||тковому|тковому|декла- |"2" - за | календарний день від дня ||органі |органі |рацію |експортним | отримання цього податкового || | | |відшкодування) | повідомлення-рішення. ||-------+-------+-------+---------------+ || ... | ... | ... | ... | Керівник (заступник керівника) ||-------+-------+-------+---------------+ _______________________________________ || | | | | (назва органу державної податкової |----------------------------------------- _______________________________________ | служби) | *Кількість рядків у таблиці дорівнює __________ ___________________________ | кількості декларацій, у яких виявлено завищення (підпис) (прізвище, ініціали) | суми бюджетного відшкодування. | У десятиденний термін від дня отримання цього М.П. | податкового повідомлення-рішення завищена сума | бюджетного відшкодування зменшується у картці Податкове повідомлення-рішення отримав: | особового рахунку платника податків, яка ведеться __________________________________ | у податковому органі. (посада, | У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування __________________________________ | суми ПДВ на момент перевірки прізвище, ініціали, | _______________________________ відшкодовано йому __________________________________ | (назва або ПІБ платника податків) підпис) | (будь-яким чином) у розмірі _____грн, відповідно | до_______________________________________________ "___"______________200__р. | посилання на норму податкового законодавства | __________________________________________________ | (назва або ПІБ платника податків) | зобов'язан__ сплатити штрафні (фінансові) у разі надсилання податкового | санкції в розмірі______________________грн. у повідомлення-рішення листом з | десятиденний термін від дня отримання цього повідомленням про вручення | податкового повідомлення-рішення на бюджетний проставляється дата вручення, | рахунок одержувача ______________________________, зазначена в повідомленні про | (номер рахунку)(назва одержувача) вручення, або дата розміщення | в установі банку ____________________, МФО________ на дошці податкових оголошень | (повідомлень) | У разі несплати в установлений термін суми | штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому | податковому повідомленні-рішенні, виникає право | податкової застави на всі активи платника податків | і така сума штрафних (фінансових) санкцій буде | визнана податковим боргом. Податковим органом | будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу | в порядку, установленому законодавством. | Від першого робочого дня, наступного за | останнім днем граничного строку сплати штрафних | (фінансових) санкцій, визначених в цьому | податковому повідомленні-рішенні, розпочинається | нарахування пені. | У разі незгоди щодо зменшення суми бюджетного | відшкодування та/або суми штрафних (фінансових) | санкцій, визначених у цьому податковому | повідомленні-рішенні, ви маєте право оскаржити | його з дотриманням вимог Закону стосовно | визначення процедури апеляційного узгодження. При | цьому скарга (позовна заява) має бути подана до | податкового органу або суду в письмовій формі | протягом десяти календарних днів, наступних за | днем отримання даного податкового | повідомлення-рішення. | | Виконавець (тел.)_______________________ | | Керівник (заступник керівника) | _____________ __________ _____________________ |(назва органу (підпис) (прізвище, ініціали) | державної податкової
служби)
М.П.

Додаток 7
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

РЕЄСТР
податкових повідомлень, направлених
платникам податків - юридичним особам
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Форма | Код | Дата отримання | Назва |Код за|Назва | Код |Сума податкового зобов'язання | Дата | Дата | Сума | |повідом-| складання|повідо-|структурного| повідомлення |платника|ЄДРПОУ|платежу|платежу|(зменшення бюджетного |подання | прийняття | податкових | | лення | повідо- |млення |підрозділу, | платником податків|податку | | | | відшкодування), грн. | скарги |остаточного| зобов'язань | | | млення | |що склав | (дата розміщення | | | | |------------------------------|платником|рішення при|за остаточним | | | | |податкове | повідомлення на | | | | |усього| у тому числі | податків|адміністра-|рішенням, грн.| | | | |повідомлення| дошці податкових | | | | | |-----------------------|(дата |тивному | | | | | | | оголошень) | | | | | |основний| штрафні |звернення|оскарженні | | | | | | | | | | | | | платіж | (фінансові) |до суду) |(дата | | | | | | | | | | | | | | санкції | |прийняття | | | | | | | | | | | | | | | | судом | | | | | | | | | | | | | | | | рішення | | | | | | | | | | | | | | | |по суті) | | |--------+----------+-------+------------+-------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------+----------+-------+------------+-------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків

РЕЄСТР
податкових повідомлень, направлених
платникам податків - фізичним особам
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Форма | Код |Дата отримання Прізвище,|Іден- |Назва | Код |Сума податкового зобов'язання | Дата | Дата | Сума | |повідом-|складання|повідо-|структурного| повідомлення |ім'я, по|тифі- |платежу|платежу|(зменшення бюджетного |подання | прийняття | податкових | | лення | повідо- |млення |підрозділу, |(умотивованого |батькові|кацій-| | | відшкодування), грн. | скарги |остаточного| зобов'язань | | | млення | |що склав |рішення) платником|платника|ний | | |------------------------------|платником|рішення при|за остаточним | | | | |податкове |податків (дата |податку |номер | | |Усього| у тому числі | податків|адміністра-|рішенням, грн.| | | | |повідомлення|розміщення | | | | | |-----------------------|(дата | тивному | | | | | | |повідомлення | | | | | |основний| штрафні |звернення|оскарженні | | | | | | | на дошці | | | | | | платіж | (фінансові) |до суду) |(дата | | | | | | |податкових | | | | | | | санкції | |прийняття | | | | | | |оголошень) | | | | | | | | | судом | | | | | | | | | | | | | | | | рішення | | | | | | | | | | | | | | | |по суті) | | |--------+---------+-------+------------+------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------+---------+-------+------------+------------------+--------+------+-------+-------+------+--------+--------------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору