Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань
Мінфін України; Наказ, Порядок від 15.05.2002319
Документ z0467-02, поточна редакція — Редакція від 25.09.2018, підстава - z0968-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2002  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2002 р.
за № 467/6755

Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань

На підставі статті 117 Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок призупинення бюджетних асигнувань, що додається.

2. Департаменту по бюджету забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.О. ЮшкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.05.2002 № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2002 р.
за № 467/6755

ПОРЯДОК
призупинення бюджетних асигнувань

{У тексті цього Порядку та в додатках до нього слова "бюджетне правопорушення" у всіх відмінках замінено словами "порушення бюджетного законодавства" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України № 1185 від 08.10.2010}

1. Цей Порядок визначає дії Міністерства фінансів України, органів Державної казначейської служби України, органів Державної аудиторської служби України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів, головних розпорядників бюджетних коштів у разі прийняття рішення про призупинення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів відповідно до пункту 3 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України.

2. Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету (плану асигнувань загального фонду бюджету або плану спеціального фонду бюджету та помісячного плану використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я і може застосовуватися у разі:

взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України;

порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати;

здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставної відмови у проведенні платежу органами Державної казначейської служби України;

нецільового використання бюджетних коштів;

порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет);

надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або встановлених умов кредитування бюджету;

здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України;

здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з іншого бюджету;

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України;

здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України;

інших випадків порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу.

3. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань приймає Міністр фінансів України, Міністр фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового органу на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до нього документів.

Рішення про призупинення бюджетних асигнувань оформляється наказом Міністерства фінансів України або розпорядженням про призупинення бюджетних асигнувань Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу (далі - уповноважений орган) (додаток 1).

У разі неприйняття рішення про призупинення асигнувань уповноважений орган інформує про це орган, що встановив порушення бюджетного законодавства, із обґрунтуванням причин.

Призупинення бюджетних асигнувань не застосовується за раніше виявлені і усунені розпорядником бюджетних коштів порушення бюджетного законодавства або у разі ведення ним претензійно-позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства.

Про прийняті за бюджетний період рішення про призупинення бюджетних асигнувань Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи інформують Міністерство фінансів України до 10 лютого наступного за звітним бюджетним періодом року за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Якщо рішення про призупинення бюджетних асигнувань не приймалися, про зазначене інформується Міністерство фінансів України.

Призупинення бюджетних асигнувань до органів Державної казначейської служби України застосовується відповідно до вимог законодавства.

4. Бюджетні асигнування призупиняються з 1-го числа місяця, наступного за датою прийняття рішення про призупинення бюджетних асигнувань.

Бюджетні асигнування призупиняються на термін від одного місяця до трьох у межах поточного бюджетного періоду в обсязі, що дорівнює 50 відсоткам асигнувань, затверджених у плані асигнувань загального фонду бюджету або плані спеціального фонду бюджету розпорядника бюджетних коштів за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету і класифікацією кредитування бюджету та помісячному плані використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я за відповідними показниками на цей період, за винятком асигнувань, передбачених за захищеними видатками, визначеними Бюджетним кодексом України.

5. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства та наявності підстав для призупинення бюджетних асигнувань протокол про порушення бюджетного законодавства або акт ревізії разом з пропозиціями щодо призупинення бюджетних асигнувань подається до Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, відповідного фінансового органу залежно від рівня бюджету, стосовно коштів якого допущене порушення.

Пропозиції щодо призупинення бюджетних асигнувань, які підписує керівник органу, що встановив порушення бюджетного законодавства, або особа, що його заміщає, повинні містити код та назву програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (код та назву Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу), за якими пропонується призупинити бюджетні асигнування.

Разом з пропозиціями необхідно подати копію плану асигнувань розпорядника бюджетних коштів, яким порушено бюджетне законодавство, та копії довідок про внесення змін до нього.

6. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань є підставою для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету (плану асигнувань загального фонду бюджету або плану спеціального фонду бюджету та помісячного плану використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я) шляхом перенесення бюджетних асигнувань на наступні періоди.

7. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань складається у п'яти примірниках - один оригінал і чотири копії.

Оригінал рішення про призупинення бюджетних асигнувань залишається органові, який його прийняв, для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету.

Одна копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань передається відповідному органу Державної казначейської служби України разом з довідкою про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету.

Друга копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань передається розпорядникові бюджетних коштів, яким порушено бюджетне законодавство.

Третя копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань передається головному розпорядникові бюджетних коштів, до мережі якого належить розпорядник бюджетних коштів.

Четверта копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань протягом п'яти робочих днів надсилається органові, за поданням якого його прийнято.

8. Розпорядник бюджетних коштів, якому призупинені бюджетні асигнування, в установлені у рішенні про призупинення бюджетних асигнувань терміни подає інформацію відповідному уповноваженому органу про усунення порушення бюджетного законодавства та копії документів, що її підтверджують.

9. Підставою для відновлення дії бюджетних асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів є прийняття рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань керівником уповноваженого органу, яким прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань, за результатами аналізу отриманої інформації про усунення порушення бюджетного законодавства або ведення ним претензійно-позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства, та підтвердних документів.

Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань оформляється наказом Міністерства фінансів України або розпорядженням про відновлення дії бюджетних асигнувань Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу (додаток 3).

10. Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань є підставою для внесення з 1-го числа місяця, наступного за датою його прийняття, змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету та плану асигнувань із загального фонду бюджету чи плану спеціального фонду бюджету та помісячного плану використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я і та наступного взяття зобов'язань.

11. Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань складається у чотирьох примірниках - один оригінал і три копії.

Оригінал рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань залишається органові, керівник якого прийняв рішення, для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету.

Одна копія рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань передається відповідному органу Державної казначейської служби України разом з довідкою про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету.

Друга копія рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань передається головному розпорядникові бюджетних коштів, до мережі якого належить розпорядник бюджетних коштів, яким порушено бюджетне законодавство.

Третя копія рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань передається розпорядникові бюджетних коштів, яким порушено бюджетне законодавство.

12. У разі неусунення порушення бюджетного законодавства розпорядником бюджетних коштів або невжиття заходів щодо його усунення за наявності незалежних від розпорядника бюджетних коштів обставин у терміни, встановлені у рішенні про призупинення бюджетних асигнувань, керівник уповноваженого органу має право на повторне застосування призупинення бюджетних асигнувань щодо такого розпорядника бюджетних коштів у межах строку, встановленого абзацом другим пункту 3 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України та абзацом першим пункту 2 цього Порядку. Якщо у визначений строк розпорядником бюджетних коштів не усунуто порушення бюджетного законодавства або не вжито заходів щодо його усунення за наявності незалежних обставин, керівник уповноваженого органу має право на застосування іншого заходу впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до законодавства.

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політикиС.Л. ФещукДодаток 1
до Порядку призупинення бюджетних
асигнувань

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про призупинення бюджетних асигнувань
Додаток 2
до Порядку призупинення бюджетних
асигнувань

ІНФОРМАЦІЯ
щодо прийнятих рішень про призупинення бюджетних асигнувань

___________________________________________________________________________
(Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим або найменування місцевого фінансового органу)

за __________ рік

№ з/п

Розпорядник бюджетних коштів, яким порушено бюджетне законодавство

Порушення, за яке прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань

Орган, за поданням якого прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань (1 - орган Казначейства; 2 - орган Держаудитслужби; 3 - місцевий фінансовий орган; 4 - головний розпорядник бюджетних коштів), із зазначенням назви органу

Підстава для призупинення бюджетних асигнувань (1 - протокол про порушення бюджетного законодавства; 2 - акт ревізії)

Термін застосування рішення про призупинення бюджетних асигнувань (1 - до двох місяців; 2 - від двох до трьох місяців)

Термін усунення порушення бюджетного законодавства (1 - до двох місяців; 2 - від двох до трьох місяців; 3 - більше трьох місяців; 4 - не усунено)

Прийняття рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань (1 - прийнято; 2 - не прийнято)

1

2

3

4

5

6

7

8Додаток 3
до Порядку призупинення бюджетних
асигнувань

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відновлення дії бюджетних асигнуваньвгору