Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді
МОН України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 08.04.2015408
Документ z0466-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2015  № 408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2015 р.
за № 466/26911

Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою залучення учнівської молоді до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, виробництва, культури, задоволення її потреб у професійному самовизначенні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про наукові профільні школи учнівської молоді, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
08.04.2015  № 408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2015 р.
за № 466/26911

ПОЛОЖЕННЯ
про наукові профільні школи учнівської молоді

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності наукових профільних шкіл учнівської молоді (далі – Школи).

2. Школи є однією з форм організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму.

3. Метою діяльності Шкіл є залучення учнівської молоді до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, виробництва, культури, задоволення її потреб у професійному самовизначенні.

4. Основними завданнями Шкіл є:

створення умов для реалізації творчих та інтелектуальних потреб учнівської молоді;

удосконалення системи виявлення та підтримки інтелектуально обдарованої, здібної до наукової творчості учнівської молоді;

самоосвіта та самовдосконалення учнівської молоді;

підготовка до вступу до вищих навчальних закладів;

формування в учнівської молоді базових дослідницьких компетентностей у процесі експериментальної, навчально-пошукової, науково-дослідницької, дослідницько-конструкторської та винахідницької діяльності;

формування інтелектуальної, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої особистості;

підняття в суспільстві престижу науково-дослідницької діяльності учнівської молоді, авторитету наукових керівників.

5. Школи розпочинають свою діяльність на підставі наказу директора Національного центру «Мала академія наук України» (далі – НЦ «МАНУ»).

Безпосереднє керівництво Школами здійснює їх керівник, який призначається директором НЦ «МАНУ».

6. Школи у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

7. Мова навчання та виховання у Школах визначається відповідно до статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».

8. Інформація про розклад проведення Шкіл розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку їх проведення.

9. Під час роботи Шкіл обробка персональних даних слухачів здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Слухачі Шкіл

1. Слухачами Шкіл можуть бути учні (вихованці) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю (далі – слухачі).

2. Слухачі мають право:

самостійно обирати теми наукових досліджень;

оволодівати практичними навичками самостійної дослідницької, пошукової та експериментальної діяльності;

проводити дослідження в обраному науковому відділенні;

отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від наукових керівників;

брати участь у виконанні науково-дослідницьких робіт відповідно до угод, укладених НЦ «МАНУ» із вищими навчальними закладами та науковими установами;

користуватися матеріально-технічною базою НЦ «МАНУ»;

користуватися матеріально-технічною, науковою, бібліотечною базою вищих навчальних закладів, наукових установ, з якими НЦ «МАНУ» уклав угоди;

брати участь у заходах Шкіл;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Шкіл, а також інші права, визначені Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти.

3. Зарахування слухачів до Шкіл здійснюється щороку з 01 до 15 вересня та оформляється наказом директора НЦ «МАНУ» на підставі заявок, поданих загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами.

4. Для участі слухачів у Школах керівник загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу подає не пізніше 01 вересня до НЦ «МАНУ» заявку на участь у кожній Школі окремо (додаток 1).

До заявки навчального закладу додаються заяви претендентів на зарахування до Шкіл (додаток 2).

Перелік слухачів, зарахованих до Шкіл, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЦ «МАНУ» не пізніше 15 вересня.

5. Рішення про відрахування слухача зі Школи приймає директор НЦ «МАНУ» у разі подання слухачем особистої заяви про відрахування на ім’я директора НЦ «МАНУ» або припинення слухачем навчальної діяльності в Школі.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу в Школах

1. Школи організовують свою роботу з урахуванням структури наукових відділень Малої академії наук України та можуть мати такі назви: «Наукова філологічна школа учнівської молоді», «Наукова математична школа учнівської молоді», «Наукова хімічна школа учнівської молоді» тощо.

2. Навчальний процес у Школах здійснюється відповідно до навчальних планів і навчальних програм, розрахованих на один, два або три роки навчання, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Діяльність Шкіл може організовуватися за такими формами:

індивідуальна та групова робота під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових, працівників, спеціалістів тощо;

дистанційне та віртуальне навчання;

експедиції, лекторії, практикуми, семінари;

індивідуальні та групові консультації (у тому числі в он-лайн режимі);

спецкурси;

наукові конференції;

пересувні навчальні та творчі лабораторії;

інтелектуальні змагання;

навчальні сесії;

самостійна робота;

заліки, тестування, контрольні роботи, творчі звіти тощо.

У канікулярний період Школи можуть проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники.

4. Навчання в Школах здійснюється у групах.

Наповнюваність груп встановлюється наказом НЦ «МАНУ» для кожної Школи окремо з урахуванням її профілю, інтересів, нахилів і здібностей слухачів, їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я та форм роботи, передбачених цим Положенням.

Середня наповнюваність груп становить, як правило, 10-15 слухачів.

5. Випускникам Школи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

6. За підсумками навчання у Школах під час екзаменаційної сесії проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 407/25184.

Переможці у складі команди Шкіл отримують право брати участь у ІІІ етапі конкурсу.

Склад команди Шкіл затверджується наказом МОН України.

ІV. Фінансування Шкіл

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шкіл здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрун


Додаток 1
до Положення про наукові
профільні школи учнівської молоді
(пункт 4 розділу ІІ)

ЗАЯВКА


Додаток 2
до Положення про наукові
профільні школи учнівської молоді
(пункт 4 розділу ІІ)

ЗАЯВАвгору