Документ z0463-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.05.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2019  № 269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2019 р.
за № 463/33434

Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних

Відповідно до статті 42, частини четвертої статті 48 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», статей 12, 15 Закону України «Про науково-технічну інформацію», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1106-р, та інтеграції української науки у європейський і світовий дослідницький простір НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних, що додається.

2. Визначити директорат науки (Чеберкус Д.В.) уповноваженим структурним підрозділом, відповідальним за організацію забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних.

3. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О.Л.), управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л.Л.) забезпечити фінансування Державної науково-технічної бібліотеки України з метою виконання покладених на неї завдань за бюджетною програмою 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання».

4. Директорату науки (Чеберкус Д.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27 лютого 2019 року № 269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2019 р.
за № 463/33434

ПОРЯДОК
забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення доступу до електронних наукових баз даних науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також прямого безоплатного доступу для закладів вищої освіти та наукових установ.

2. У цьому Порядку термін «електронні наукові бази даних» означає наукометричні, бібліографічні, реферативні бази даних, які використовують інструменти наукометрії для відстеження цитованості наукових публікацій, а також пошукові системи, які формують статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих учених і наукових організацій.

3. Цей Порядок поширюється на заклади вищої освіти та наукові установи державної та комунальної форм власності (далі - Установи).

4. Доступ до електронних наукових баз даних здійснюється за бажанням Установ та надається Установам з метою розвитку науково-технічного потенціалу, підвищення рівня конкурентоспроможності Установ, раціонального та економного використання ресурсів.

5. Доступ до електронних баз даних надається Установам на підставі заявки на забезпечення доступу до електронної наукової бази даних (далі - Заявка) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

6. Заявки подаються до Державної науково-технічної бібліотеки України (далі - ДНТБ) у паперовому вигляді та на електронному носії у форматі Adobe Acrobat *.pdf, де * - ім’я файлу.

7. ДНТБ забезпечує Установам доступ до електронних наукових баз даних за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів відповідних видатків, передбачених відповідною бюджетною програмою на зазначену мету згідно із законодавством України.

8. Електронні наукові бази даних, до яких надається доступ, визначаються МОН.

9. Інформація про початок подання Заявок розміщується на офіційному сайті МОН, після чого Заявка у місячний строк з дати такого розміщення надсилається Установою до ДНТБ разом із супровідним листом.

10. Установи можуть подати Заявки на отримання доступу до декількох електронних наукових баз даних. Для доступу до кожної бази даних подається окрема Заявка.

11. З метою експертного обговорення проблемних питань забезпечення та використання Установами доступу до електронних наукових баз даних МОН створює Комісію з питань доступу до електронних наукових баз даних (далі - Комісія).

12. Організацію проведення засідань Комісії та підготовку відповідних документів за результатами їх проведення забезпечує уповноважений структурний підрозділ МОН.

13. Комісія готує рекомендації щодо:

переліку електронних наукових баз даних, до яких надається доступ;

надання Установам доступу до електронних наукових баз даних.

14. ДНТБ відповідно до законодавства України:

1) організовує підготовку та проведення засідань Комісії;

2) формує та подає на затвердження керівництву МОН пропозиції щодо складу Комісії;

3) здійснює заходи щодо організації забезпечення доступу до електронних баз даних;

4) надає консультативну підтримку з питань надання доступу до електронних баз даних;

5) опрацьовує подані Заявки, перевіряє правильність їх заповнення та передає Заявки на розгляд Комісії;

6) забезпечує:

організацію взаємодії з власниками електронних наукових баз даних щодо надання доступу до відповідних ресурсів згідно з законодавством України;

на безоплатній основі доступ Установам до електронних наукових баз даних згідно із законодавством України;

подання інформації щодо використання Установами електронних наукових баз даних;

доступ у своїх приміщеннях до електронних наукових баз даних для усіх наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

15. До складу Комісії входять представники МОН, ДНТБ та експерти у сфері наукометричних баз даних (за їх згодою).

16. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН. Головою Комісії за посадою є заступник Міністра освіти і науки України згідно з розподілом функціональних обов’язків, заступником Голови - керівник уповноваженого структурного підрозділу МОН, секретарем - працівник уповноваженого структурного підрозділу МОН.

17. Організація роботи Комісії, призначення дати, часу та місця її засідання здійснюються Головою Комісії або за його дорученням - заступником Голови та/або секретарем Комісії.

18. Рішення щодо надання доступу до електронних наукових баз даних приймаються Комісією більшістю голосів від затвердженого складу Комісії, оформлюються протоколом і мають рекомендаційний характер.

Рішення Комісії вважається правоможним, якщо на її засіданні присутні більш як половина членів Комісії.

19. Рішення приймається МОН на підставі рекомендацій Комісії та затверджується відповідним наказом МОН.

20. ДНТБ подає до уповноваженого структурного підрозділу МОН інформацію щодо використання Установами електронних наукових баз даних, доступ до яких їм був наданий.

Генеральний директор
директорату науки


Д.В. Чеберкус


Додаток
до Порядку забезпечення доступу
закладів вищої освіти і наукових
установ до електронних наукових
баз даних
(пункт 5)

ЗАЯВКА
на забезпечення доступу до електронної наукової бази даних

Генеральний директор
директорату науки


Д.В. Чеберкусвгору