Документ z0460-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.04.2014  № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 460/25237

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення прав інвесторів на іменні цінні папери, випуски яких не були переведені у бездокументарну форму існування до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736 «Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 802/23334, слова «переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

2. Затвердити Зміни до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 802/23334, що додаються.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.04.2014 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 460/25237

ЗМІНИ
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування

1. У заголовку слова «переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

2. У розділі І:

1) підпункт «а» пункту 1 викласти в такій редакції:

«а) строки та порядок заміни або відмови у заміні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів), облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, опціонних сертифікатів (далі - цінні папери) у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом емітента емісійних цінних паперів рішення про зміну найменування емітента та/або рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування) (далі - рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів);»;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова «про переведення випуску емісійних цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «щодо бездокументарної форми існування цінних паперів»;

в абзаці другому слова «переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів»;

3) в абзаці першому пункту 3 слова «переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі»;

4) в абзаці другому пункту 4:

цифри та слова «30 календарних днів з» замінити цифрою та словами «5 робочих днів від»;

слова «про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «щодо бездокументарної форми існування цінних паперів»;

5) в абзаці другому пункту 5 слово та цифри «додатки 3 - 10» замінити словом та цифрами «додатки 3 - 11»;

6) в абзаці другому пункту 7 слова «з переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

3. У пункті 1 розділу ІІ:

1) у підпункті 1.1:

слово та цифри  «додаток 11» замінити словом та цифрами «додаток 12»;

слова та цифри «з переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування (додаток 12)» замінити словами та цифрами «із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (додаток 13)»;

слова та цифри «переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування (додаток 13)» замінити словами та цифрами «забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (додаток 14)»;

2) у підпункті 1.2:

в абзаці першому:

слова «про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «щодо бездокументарної форми існування цінних паперів»; 

слова «голосів акціонерів» замінити словами «голосів акціонерів - власників голосуючих з відповідного питання порядку денного акцій»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«У разі прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів таке рішення (протокол, наказ тощо) має містити відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.»;

3) у підпункті 1.3 слова «переведення акцій у бездокументарну форму існування» замінити словами «забезпечення існування акцій у бездокументарній формі»;

4) у підпункті 1.5 слова «про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «щодо бездокументарної форми існування цінних паперів»;

5) доповнити пункт після підпункту 1.5 новим підпунктом 1.6 такого змісту:

«1.6. Копії публікацій повідомлення про прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, опублікованого згідно із вимогами нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;»;

У зв’язку з цим підпункти 1.6, 1.7 вважати відповідно підпунктами 1.7, 1.8;

6) у підпунктах 1.7, 1.8 слова «про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «щодо бездокументарної форми існування цінних паперів».

4. У додатках 1 - 13 до Порядку слова «переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

5. У додатку 5 до Порядку слова «незабезпечених/забезпечених (звичайних)» замінити словами «незабезпечених (звичайних)/забезпечених».

6. Доповнити Порядок новим додатком 6 (додається).

У зв’язку з цим додатки 6 - 13 вважати відповідно додатками 7 - 14.

7. У додатках 12 - 14 до Порядку слова «незабезпечених/забезпечених (звичайних)» замінити словами «незабезпечених (звичайних)/забезпечених».

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 6
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі
(пункт 5 розділу I)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організаційвгору