Документ z0460-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.03.2017, підстава - z0173-17

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
28.04.2009 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2009 р.
за N 460/16476
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 6 ( z0173-17 ) від 19.01.2017 }
Про затвердження Інструкції з оформлення
державними інспекторами з контролю
за використанням і охороною земель
Держземінспекції та її територіальних
органів матеріалів про адміністративні
правопорушення і внесення змін
до наказу Держкомзему від 12.12.2003 N 312
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 132 ( z0412-13 ) від 25.02.2013 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державний
контроль за використанням та охороною земель" ( 963-15 ), пункту 8
Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008
N 224 ( 224-2008-п ), з метою приведення нормативно-правових актів
Державного комітету України із земельних ресурсів у відповідність
до вимог законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення державними інспекторами
з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та
її територіальних органів матеріалів про адміністративні
правопорушення (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України по земельних ресурсах від 18.05.2004 N 147
( z0710-04 ) "Про затвердження Інструкції з оформлення органами
Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про
адміністративні правопорушення", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 09.06.2004 за N 710/9309.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 132 ( z0412-13 ) від
25.02.2013 }
4. Державній інспекції з контролю за використанням і охороною
земель (Нечипоренко О.М.), Управлінню правового забезпечення
Держкомзему (Юрець О.І.) забезпечити: погодження наказу з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва; подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому законодавством порядку.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
Голова О.М.Кулініч

ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Г.Філіпчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
28.04.2009 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2009 р.
за N 460/16476

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення державними інспекторами
з контролю за використанням і охороною
земель Держземінспекції та її територіальних
органів матеріалів про адміністративні
правопорушення

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів у
разі виявлення державними інспекторами Державної інспекції з
контролю за використанням і охороною земель та її територіальних
органів порушень вимог земельного законодавства, їх обліку, а
також оскарження та контролю за провадженням у справах про
адміністративні правопорушення.
1.2. Вимоги Інструкції є обов'язковими для державних
інспекторів з контролю за використанням і охороною земель
Держземінспекції та її територіальних органів, яким відповідно до
законодавства України надано право складати протоколи про
адміністративні правопорушення, розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення (далі - державні інспектори).

II. Оформлення протоколу
про адміністративне правопорушення
2.1. У разі виявлення порушення вимог земельного
законодавства, за яке Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) передбачена
адміністративна відповідальність, державний інспектор складає
протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол)
(додаток 1).
2.2. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під
розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності.
2.3. Протокол оформляється державною мовою.
2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем. У разі
здійснення виправлень вони засвідчуються підписом державного
інспектора, який склав протокол, та особи, на яку він складається.
Після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він
складений, не допускається робити закреслення чи виправлення
відомостей, що занесені до протоколу, а також внесення додаткових
записів.
2.5. У протоколі зазначаються: дата та місце його складання; посада (у точній відповідності до вимог частини другої статті
238-1 КУпАП) ( 80732-10 ), прізвище, ім'я та по батькові
державного інспектора, який склав протокол (указуються повністю,
без скорочень); відомості про особу, яка притягається до адміністративної
відповідальності (прізвище, ім'я та по батькові, день, місяць та
рік народження, місце народження, сімейний стан, у тому числі
кількість утриманців (у разі наявності інформації), фактичне місце
проживання/реєстрації (поштова адреса), посада та місце роботи або
навчання (повне найменування юридичної особи та її
місцезнаходження); якщо особа не працює, про це робиться
відмітка); місце, час учинення та суть адміністративного правопорушення.
Суть правопорушення описується якомога точніше згідно з вимогами
відповідної статті КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), на підставі якої
складається протокол; законодавчі та інші нормативно-правові акти, вимоги яких
порушено та які встановлюють відповідальність за вчинене
правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей (їх частин),
пунктів, абзаців тощо; прізвища, імена та по батькові, місце проживання/реєстрації
свідків та потерпілих (за наявності); пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, можуть бути викладені в протоколі або на
окремому аркуші з відміткою про це в протоколі. Особа, яка
притягається до адміністративної відповідальності, має право
надати в протоколі пояснення та зауваження щодо його змісту, а
також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. У разі
відмови особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, від надання пояснень у протоколі чи від його
підписання у ньому обов'язково робиться запис про це; інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад:
відомості про наявність актів обстеження земельної ділянки,
відмітки про наявність документів і речей, які підтверджують
правопорушення, клопотання особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності); якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду земельним
ресурсам, що призвело до втрат сільськогосподарського або
лісогосподарського виробництва, про це також зазначається у
протоколі.
2.6. У протоколі обов'язково робиться відмітка про
роз'яснення особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, її прав і обов'язків, передбачених статтею 268
КУпАП ( 80732-10 ), а також про попередження її про час і місце
розгляду справи про адміністративне правопорушення. У разі відмови
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від
підписання протоколу їй обов'язково направляється рекомендованим
листом з повідомленням про вручення повідомлення про розгляд
справи про адміністративне правопорушення (додаток 2), із
зазначенням відомостей про час і місце розгляду справи.
2.7. Якщо державний інспектор під час складення протоколу не
може визначити час і місце розгляду справи, особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності, направляється
повідомлення про розгляд справи про адміністративні
правопорушення.
2.8. Протокол підписується особою, яка притягається до
адміністративної відповідальності, та державним інспектором, який
його склав, а за наявності свідків і потерпілих протокол може бути
підписаний також і цими особами. Відмова особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу та
надання пояснень не припиняє провадження у справі про
адміністративне правопорушення.
2.9. При вчиненні однією особою двох або більше
адміністративних правопорушень адміністративне стягнення
накладається за кожне правопорушення окремо. Якщо особа вчинила
кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно
розглядаються одним і тим же державним інспектором, стягнення
накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне
правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому
разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених
статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених
правопорушень. При цьому викладаються відомості про всі виявлені
правопорушення та обов'язково зазначаються посилання на всі
законодавчі та нормативно-правові акти, вимоги яких порушені, а
також статті КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), які передбачають
відповідальність за виявлені порушення.
2.10. Якщо особу, на яку складається протокол за порушення
земельного законодавства, неможливо встановити на місці вчинення
правопорушення, державні інспектори можуть доставляти таких осіб
до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради для встановлення особи порушника та
складання протоколу про адміністративне правопорушення.
2.11. Протокол також складається у разі вчинення
адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням вимог
земельного законодавства військовослужбовцями та призваними на
збори військовозобов'язаними, а також особами рядового та
начальницького складу органів внутрішніх справ, які несуть
відповідальність за дисциплінарними статутами.
2.12. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які
досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення
шістнадцятирічного віку.
III. Розгляд справ про адміністративне
правопорушення
3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
за місцем його вчинення.
3.2. Справа розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня
одержання державним інспектором, правомочним розглядати справу,
протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів
справи. Якщо протокол склав державний інспектор, який особисто
розглядатиме справу, п'ятнадцятиденний строк, впродовж якого
розглядатиметься справа, відлічується з дня складання протоколу.
3.3. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш
як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття
кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може
бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення
про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.
3.4. Справа розглядається відкрито, крім випадків, коли це
суперечить інтересам охорони державної таємниці. У розгляді справи
можуть брати участь: потерпілі, законні представники; захисник
(адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи), свідки, експерт, перекладач.
3.5. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається
у межах, установлених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими
законами України. При накладенні стягнення враховуються характер
вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини,
обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.
3.6. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
державний інспектор виносить одну з таких постанов: про накладення адміністративного стягнення (додаток 3); про закриття справи (додаток 4).
3.7. Постанова про закриття справи виноситься на підставі
обставин, передбачених статтями 247 і 253 КУпАП ( 80732-10 ).
3.8. Адміністративна відповідальність за правопорушення,
передбачені КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), настає, якщо ці
порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до
закону кримінальної відповідальності. Якщо при розгляді справи
державний інспектор дійде висновку, що в порушенні є ознаки
злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового
слідства або дізнання (стаття 253 КУпАП). У такому випадку
виноситься постанова про закриття справи, яка надсилається до
вищезазначених органів разом з матеріалами справи. До органів
прокуратури, органів досудового слідства чи дізнання направляються
оригінали документів.
3.9. Постанова про закриття справи виноситься у випадках,
якщо під час розгляду справи державним інспектором буде виявлено
обставини, визначені статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ), що виключають
провадження у справі про адміністративне правопорушення.
3.10. У разі вчинення адміністративного правопорушення
військовослужбовцями та призваними на збори
військовозобов'язаними, а також особами рядового та начальницького
складу органів внутрішніх справ також виноситься постанова про
закриття справи, яка направляється до відповідної юридичної особи
для вжиття заходів дисциплінарного впливу.
3.11. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) та
статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
постанова повинна містити: назву постанови (відповідно до вимог статті 284 КУпАП)
( 80732-10 ); повну назву посади державного інспектора, який виніс
постанову, його прізвище, ім'я та по батькові); дату розгляду справи та номер постанови; відомості про особу, щодо якої розглядається справа
(прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце
проживання/реєстрації та роботи або навчання, посаду (для
посадових осіб), ідентифікаційний номер фізичної особи (за
наявності)); опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативно-правового акта, який передбачає
відповідальність за це адміністративне правопорушення; розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок та строк її
відшкодування; прийняте по справі рішення; порядок виконання постанови; порядок і строк оскарження постанови; дату набрання чинності постановою; строк пред'явлення постанови до виконання.
3.12. У разі відмови в порушенні кримінальної справи за
матеріалами, що передавалися прокурору, органу досудового слідства
чи дізнання та які були повернуті для розгляду справи про
адміністративне правопорушення за наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення, винесення постанови про
накладення адміністративного стягнення повинно бути здійснено з
дотриманням вимог пункту 8 статті 247 КУпАП ( 80732-10 ).
3.13. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
підписується державним інспектором, який розглянув справу. У разі
надсилання копії постанови особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілому (на його прохання)
вона має бути завірена в установленому порядку. Постанова про
накладення штрафу надсилається для примусового виконання до
відділу державної виконавчої служби за місцем
проживання/реєстрації порушника, за місцем роботи, навчання або за
місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом
(стаття 308 КУпАП) ( 80732-10 ).
3.14. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
або надсилається особі, щодо якої її винесено.
3.15. Копія постанови вручається особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності (потерпілому - на його
прохання), під розписку, а в разі якщо копія постанови
надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі
(зазначаються реквізити поштової квитанції про відправлення та
прізвище і посада особи, яка її відправила).
3.16. Надання копії постанови іншій особі, у тому числі за
дорученням (довіреністю) особи, стосовно якої розглядалася справа,
не звільняє від обов'язків виконання вимог частини першої статті
285 КУпАП ( 80732-10 ) щодо вручення чи надсилання копії постанови
особі, щодо якої її винесено.
IV. Оскарження та опротестування постанови
по справі про адміністративне правопорушення
4.1. Постанову по справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також
потерпілим.
4.2. Скарга на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня
винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних
причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову,
може бути поновлено державним інспектором, правомочним розглядати
скаргу.
4.3. Постанову про накладення адміністративного стягнення
може бути оскаржено державному інспектору вищого рівня або в
районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у
порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ), з особливостями, встановленими КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ).
4.4. Постанову по справі про адміністративне правопорушення
може бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня
винесення постанови.
4.5. Подання у встановлений строк скарги чи винесення
прокурором протесту зупиняє виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення до розгляду скарги чи протесту.
4.6. Скарга та протест на постанову по справі про
адміністративне правопорушення розглядаються правомочними
державними інспекторами в десятиденний строк з дня їх надходження,
якщо інше не встановлено законами України.
4.7. Державний інспектор при розгляді скарги або протесту на
постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє
законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з
таких рішень: залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без
задоволення; скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; скасовує постанову і закриває справу; змінює захід стягнення в межах, передбачених
нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне
правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
4.8. Якщо буде встановлено, що постанову винесено державним
інспектором, який неправомочний розглядати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд державному
інспектору, який правомочний розглядати справу.
4.9. Копія рішення щодо розгляду скарги (протесту прокурора)
на постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток
5) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.
У той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його
прохання. Про результати розгляду протесту повідомляється
прокуророві (направляється копія рішення).
4.10. Постанову про накладення адміністративного стягнення
може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівниками
Держземінспекції та її територіальних органів.
4.11. Незалежно від наявності протесту прокурора за
результатами розгляду скарги постанову про накладення
адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено
Головним державним інспектором України з контролю за використанням
і охороною земель чи його першим заступником (особами, що їх
заміщують). У такому разі виноситься рішення щодо скасування чи
зміни постанови по справі про адміністративне правопорушення
незалежно від наявності протесту прокурора (додаток 6).
4.12. Скасування постанови із закриттям провадження у справі
тягне за собою повернення стягнених грошових сум, а також
скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою.
4.13. Рішення по скарзі на постанову по справі про
адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.
Протест вноситься державному інспектору вищого рівня відносно
державного інспектора, який прийняв рішення по скарзі.
V. Контроль за виконанням постанови
про накладення адміністративного стягнення
5.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є
обов'язковою для виконання державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами.
5.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не
встановлено КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами
України. При оскарженні або опротестуванні постанови про
накладення адміністративного стягнення постанова підлягає
виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.
5.3. Постанова про накладення адміністративного стягнення
звертається до виконання державним інспектором, який виніс
постанову.
5.4. Постанова про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню не раніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення особі, щодо якої винесено
постанову про накладення штрафу, а у разі оскарження або
опротестування такої постанови - не раніш як через п'ятнадцять
днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без
задоволення.
5.5. За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9
статті 247 КУпАП ( 80732-10 ), державний інспектор, який виніс
постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її
виконання, про що робиться відповідна відмітка у справі про
адміністративне правопорушення та Журналі реєстрації винесених
постанов по справах про адміністративні правопорушення (далі -
Журнал реєстрації) (додаток 7).
5.6. Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи
опротестування постанови відповідно до статті 291 КУпАП
( 80732-10 ) перебіг строку давності зупиняється до розгляду
скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови
відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється
до закінчення строку відстрочки.
5.7. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення, вирішуються державним інспектором,
який виніс постанову.
5.8. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
про накладення адміністративного стягнення здійснюється державним
інспектором, який виніс постанову, та іншими органами державної
влади в порядку, встановленому законом.
5.9. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови не
пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення
скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений за вчинення
адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу
банку України.
5.10. У разі несплати правопорушником штрафу у
п'ятнадцятиденний строк з дня вручення йому постанови про
накладення штрафу, а у разі оскарження чи опротестування такої
постанови - у п'ятнадцятиденний строк з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення, постанова про
накладення штрафу надсилається для примусового виконання до
відділу державної виконавчої служби за місцем проживання
порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку,
встановленому законом. Постанова про накладення адміністративного
стягнення у вигляді штрафу надсилається рекомендованим листом з
повідомленням про вручення разом із супровідним листом (додаток
8). У разі потреби одночасно можуть бути надіслані інші необхідні
матеріали.
VI. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
6.1. Бланк протоколу має серію і номер. Бланк протоколу
виготовляється друкарським способом за заявкою Держземінспекції чи
її територіальних органів та реєструється в бухгалтерії цих
органів. Облік виданих та використаних бланків протоколів ведеться
особою, яка відповідає за облік адміністративних справ в
Держземінспекції чи її територіальному органі (у його структурному
підрозділі). Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими
поясненнями повертаються на зберігання особі, яка здійснює облік
виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів.
6.2. Винесені постанови реєструються у Журналі реєстрації.
6.3. Журнал реєстрації оформлюється та заповнюється особою,
яка відповідає за облік адміністративних справ в Держземінспекції
чи її територіальному органі (у його структурному підрозділі). Усі журнали повинні бути обліковані у номенклатурі справ,
затвердженій керівником відповідно Держземінспекції чи її
територіального органу. Журнали повинні бути прошнуровані, сторінки пронумеровані,
підписані керівником та скріплені печаткою відповідно
Держземінспекції чи її територіального органу.
6.4. Усі матеріали щодо кожного із правопорушень формуються в
окрему справу про адміністративне правопорушення. У випадках,
передбачених пунктом 2.9 цієї Інструкції, всі матеріали про
виявлені правопорушення формуються в одну справу. У справі накопичують матеріали, які стосуються
правопорушення, у тому числі: протокол про адміністративне
правопорушення, акти перевірок, приписи, повідомлення про
попередження особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі
відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне
правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про
накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з
органами державної виконавчої служби, внутрішніх справ, документи,
які підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи
та матеріали з цієї справи. У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці
якого заповнюється опис документів, що містяться у справі (додаток
9).
6.5. Нумерація винесених постанов по справах про
адміністративні правопорушення повинна складатися з: індексу
структурного підрозділу; індексу журналу реєстрації постанов
згідно із затвердженою номенклатурою справ відповідно
Держземінспекції чи її територіального органу та наскрізного (у
порядку зростання) номера винесеної постанови по справі про
адміністративне правопорушення.
6.6. Справа про адміністративне правопорушення зберігається в
органі (його підрозділі), посадова особа якого винесла постанову
по справі про адміністративне правопорушення.
6.7. Термін зберігання матеріалів про адміністративні
правопорушення (3 роки) встановлено частиною 1 "Документи, що
створюються в управлінській діяльності" статті 81 Переліку типових
документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті
Міністрів України від 20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) (із змінами),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.09.98 за
N 576/3016.
Начальник Державної
інспекції з контролю
за використанням
і охороною земель О.М.Нечипоренко

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

(Складається у двох примірниках, другий з яких під розписку
вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності)
"___"_________________ 20___ року N 00000*
Місце складання протоколу _______________________________________
Мною, ___________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повна, без скорочень, назва посади державного інспектора,
прізвище, ім'я та по батькові державного
інспектора, який склав протокол)
при перевірці ___________________________________________________ _________________________________________________________________
(питання, з якого проводиться перевірка, найменування
юридичної чи прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, які перевіряються)
встановлено, що "____" _______________ 20___ року
_________________________________________________________________
(суть адміністративного правопорушення,
_________________________________________________________________
місцезнаходження земельної ділянки, наявність документів,
які посвідчують право власності чи право користування
земельною ділянкою,
_________________________________________________________________
площа земельної ділянки (га), на якій вчинено
порушення земельного законодавства,
давність користування земельною ділянкою,
________________________________________________________________,
категорія земель, шкода (у разі її наявності),
яка заподіяна земельним ресурсам,
стан виконання попередніх приписів)
що є порушенням статті_________ Земельного кодексу України та
статей __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назви законів, нормативно-правових актів та їх статті
(пункти), вимоги яких порушені)
Правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду (збитки), що
підтверджується __________________________________________________
(назва та реквізити документа, який це підтверджує)
Відповідальність за вчинене правопорушення передбачена частиною ____ статті_____ Кодексу України про адміністративні
правопорушення та пунктом______ частини першої статті 211
Земельного кодексу України
Зворотний бік протоколу
Відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення
1. Прізвище ______________________
2. Ім'я _______________________
3. По батькові ________________________
4. Дата народження ___.___._______
5. Місце народження ___________________________________________
6. Сімейний стан ________________________
7. Кількість утриманців _______________________________________
8. Місце проживання/реєстрації __________________________________
(повна адреса із зазначенням поштового індексу,
контактний телефон)
9. Місце роботи (навчання) ______________________________________
(повне найменування юридичної особи, місцезнаходження)
10. Посада ______________________________________________________
11. Документ, що посвідчує особу _______________________________,
(назва документа)
серія ___________ N ________________,
виданий _________________________________________________________
(найменування органу, який видав документ, дата його видачі)
Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
роз'яснено, що згідно зі статтею 268 КУпАП вона має право:
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який
за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у
випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час
розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення
відбудеться о _____ год. _____ хв. "____" ___________ 20 ___ року
у приміщенні ____________________________________________________
(повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: _____________________________________________________
(повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)
Відповідно до вимог статті 63 Конституції України особа не
несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення
щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності: ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: __________________(_________________________)
(У разі відмови цієї особи від підписання протоколу про це
робиться запис)
Підпис державного інспектора, який склав протокол: ________________ (__________________________________)
Свідками правопорушення є:
1. ______________________________________ підпис _______________,
який проживає за адресою: _______________________________________
2. ______________________________________ підпис _______________,
який проживає за адресою: _______________________________________
------------------------------------------------------------------ | Другий примірник протоколу отримав: | | ___________________________(__________________________________)| | (підпис, прізвище та ініціали особи, яка притягається | | до адміністративної відповідальності | |----------------------------------------------------------------| | Я, _______________________________________, на розгляді справи | | (прізвище, ініціали особи, на яку складено протокол) | |про адміністративне правопорушення був присутній особисто | | | |"___"____________20___ року _________________ | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)
"___"________ 20 ___ року N ________
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка викликається)
_________________________________________________________________
(поштова адреса особи, яка викликається)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи
про адміністративне правопорушення

Відповідно до статей 6 та 10 Закону України "Про державний
контроль за використанням та охороною земель", статей 268, 276 і
278 Кодексу України про адміністративні правопорушення повідомляю,
що розгляд справи про адміністративне правопорушення, яке Ви
здійснили, відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ________ 20__ року
в приміщенні _____________________________________________________
(повне найменування органу, у якому відбудеться
розгляд справи)
за адресою: _____________________________________________________
(повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
При собі Вам необхідно мати паспорт або посвідчення особи та
довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, інші документи та
матеріали, необхідні для розгляду справи. У разі нез'явлення справу буде розглянуто без Вашої участі.
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(повна назва посади державного інспектора, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, що викликає)
____________
(підпис)

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ___________ 20 ___ року N ________________
Я, ______________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повна, без скорочень, назва посади державного інспектора,
прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора,
який склав протокол)
розглянувши протокол від "____" ________________20 ___ року
N ___________________, який склав ______________________________,
_________________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, прізвище, ім'я та по
батькові державного інспектора, який склав протокол)
ВСТАНОВИВ:
Гр. ____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається
до відповідальності)
ідентифікаційний номер _________________________________________,
який (яка) народився (лась) "____" ____________ 19____ року\
________________________________________________________________,
(місце народження)
проживає за адресою: ___________________________________________,
(повна адреса із зазначенням поштового індексу)
працює _________________________________________________________,
(посада, назва місця роботи та його місцезнаходження)
порушив (ла) вимоги ____________________________________________,
(назви законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких
порушені, номери їх статей чи пунктів)
а саме: ________________________________________________________,
(викладається суть правопорушення відповідно до протоколу
про адміністративне правопорушення,
_________________________________________________________________
а також обставин, що встановлені при розгляді справи)
Порушенням заподіяно матеріальну шкоду
_________________________________________________________________
(втрати сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва)
на суму _______________ грн. ___коп. ___________________________,
(цифрами) (словами)
яка розрахована відповідно до ___________________________________
(указати повну назву та реквізити нормативно-правового акта, _________________________________________________________________
на підставі якого розраховані втрати)
За згадане порушення передбачена відповідальність згідно з
частиною ___ статті ____ Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Зворотний бік постанови
Керуючись статтями __________ Земельного кодексу України, а також
________________________________________________________________,
(назви та статті (пунктів) інших законодавчих
та нормативно-правових актів, якими
керується державний інспектор)
статтями 24, 33, 238-1, 276-278, 283, пунктом першим частини
першої статті 284 Кодексу України про адміністративні
правопорушення,
ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати гр. __________________________________________________
винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена частиною ___ статті______
Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на
нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
_________________________________________________________________
(цифрами та словами)
2. У разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою
статті 307 КУпАП, органам державної виконавчої служби з
правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір
штрафу в розмірі _________________________________________________
(цифрами та словами)
Штраф повинен бути внесений через установу банку України на:
_________________________________________________________________
(реквізити установи банку, на які необхідно
сплатити вказану суму)
Попередити гр. _________________________________________________,
що згідно із частиною другою статті 308 КУпАП у разі примусового
виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення
адміністративного правопорушення штраф стягується у подвійному
розмірі. Одночасно з нього стягуються витрати на облік зазначених
правопорушень у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Копію платіжного документа про сплату штрафу подати посадовій
особі, яка винесла цю постанову. Відповідно до статей 287-289 КУпАП постанову по справі про
адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо
якої її винесено, протягом десяти днів з дня її винесення: у
вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд. Скарга
подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по
справі про адміністративні правопорушення, який протягом трьох діб
надсилає її разом із справою органу (посадовій особі),
правомочному її розглядати. Згідно із статтею 291 КУпАП постанова у справі про
адміністративне правопорушення набирає законної сили після
закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови.
Таким чином, ця постанова набирає чинності з __.__.20___. Відповідно до статей 307, 308 КУпАП постанова підлягає
примусовому виконанню у разі несплати правопорушником штрафу у
п'ятнадцятиденний строк з дня вручення йому постанови, а у разі її
оскарження чи опротестування - не пізніше ніж через п'ятнадцять
днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без
задоволення. Подання скарги чи внесення прокурором протесту
зупиняє виконання постанови до розгляду скарги чи протесту (стаття
291 КУпАП). Згідно із статтею 303 КУпАП постанова не підлягає виконанню,
якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня
її винесення. Строк давності виконання цієї постанови закінчується
__.__.20___. У разі оскарження чи опротестування постанови
відповідно до статті 291 КУпАП перебіг строку давності зупиняється
до розгляду скарги або протесту.
_________________________________________________________________
(посада державного інспектора, який виніс постанову)
_________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного інспектора,
який виніс постанову)
Відмітка про вручення (надіслання) постанови особі, щодо якої її
винесено:
------------------------------------------------------------------ |Копію постанови |Копія постанови | |отримав (ла) особисто: |надіслана поштою: | |"___" ___________ 20 ____ року|"___"__________ 20__ року | | |Квитанція N _________ | |_____________________________ |від _________________ | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | |_________________________________| |____________________________ | (посада, прізвище | | (підпис) | та ініціали особи, яка | | | відправила постанову) | | | | | | ___________________ | | | (підпис) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___" ______________ 20 ___ року N ______________
Я, _____________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повна, без скорочень, назва посади державного інспектора, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який
виносить постанову)
розглянувши протокол від "____" ________________20 ___ року
N ___________________,
який склав _____________________________________________________,
(назва посади державного інспектора, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
ВСТАНОВИВ:
Гр. ____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається
до відповідальності)
ідентифікаційний номер _________________________________________,
який (яка) народився (лась) "____"________________ 19____ року
______________________________________,
(місце народження)
проживає за адресою: ___________________________________________,
(повна адреса із зазначенням поштового індексу)
працює __________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(посада, назва місця роботи та його місцезнаходження)
порушив (ла) вимоги _____________________________________________
(назви законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких
порушені, номери їх статей чи пунктів)
а саме: _________________________________________________________
(викладаються суть правопорушення відповідно до протоколу про
адміністративне правопорушення,
_________________________________________________________________
а також обставини, установлені при розгляді справи, ознаки
злочину, у разі їх наявності,
_________________________________________________________________
та стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає
відповідальність,
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
заходи адміністративного впливу, ужиті до правопорушника)
Зворотний бік постанови
За згадане порушення передбачена відповідальність згідно з
частиною ___ статті ____ Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Під час розгляду справи були встановлені такі обставини, що
підпадають під дію пункту ___ статті 247 Кодексу України про
адміністративні правопорушення: __________________________________ _________________________________________________________________
При розгляді справи зроблено висновок, що в порушенні є ознаки
злочину, відповідальність за який передбачено статтею _______
Кримінального кодексу України.
Керуючись статтями __________ Земельного кодексу України, а також
________________________________________________________________,
(назви та статті (пункти) інших законодавчих
та нормативно-правових актів, якими
керується державний інспектор)
статтями 21, 24, 33, 238-1, пунктом ___ статті 247, статтями 253,
276-278, 283, пунктом третім частини першої та частиною другою
статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
ПОСТАНОВИВ:
1. Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив (ла)
гр. ___________________________________________________, ЗАКРИТИ.
(прізвище, ім'я та по батькові)
2. Матеріали справи залишити на зберіганні в органі, який виніс
постанову, чи передати до ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(указати рішення, яке прийняте щодо матеріалів справи,
назву органу прокуратури, органу досудового
слідства чи дізнання, громадської організації чи трудового колективу, куди передаються матеріали справи)
Відповідно до статей 287-289 КУпАП постанову по справі про
адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти
днів з дня її винесення: у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в суд. Скарга подається в орган (посадовій
особі), який виніс постанову по справі про адміністративні
правопорушення, який протягом трьох діб надсилає її разом із
справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати.
_________________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, який виніс постанову)
_________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного інспектора,
який виніс постанову)
Відмітка про вручення (надіслання) постанови особі, щодо якої її
винесено:
------------------------------------------------------------------ |Копію постанови |Копія постанови | |отримав (ла) особисто: |надіслана поштою: | |"___" ___________ 20 ____ року|"___"__________ 20__ року | | |Квитанція N _________ | |_____________________________ |від _________________ | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | |_________________________________| |____________________________ | (назва посади державного | | (підпис) | інспектора, прізвище та | | | ініціали державного | | | інспектора, який | | | відправив постанову) | | | ___________________ | | | (підпис) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги (протесту прокурора)
на постанову по справі про адміністративне
правопорушення

"___" ________________ 20___ року N _________
Я, ______________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повна, без скорочень, назва посади державного інспектора,
прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора,
який склав протокол)
розглянувши ___________________________, яка (який) надійшла (ов)
(скаргу, протест прокурора)
"____" ________________ 20 ____ року
від _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала
скаргу, чи посада, прізвище, ім'я та по батькові
прокурора, який опротестував постанову)
на постанову по справі про адміністративне правопорушення від
"___"________________ 20___ року N ___________,
яку виніс _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада державного інспектора, прізвище, ім'я та по батькові
державного інспектора, який виніс постанову)
щодо гр. _______________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої винесена постанова)
ідентифікаційний номер _________________________________________,
який (яка) народився (лась) "___" __________________ 19 ____ року
________________________________________________________________,
(місце народження)
проживає за адресою: ____________________________________________ ________________________________________________________________,
(повна адреса із зазначенням поштового індексу)
ВСТАНОВИВ:
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(результати розгляду скарги чи протесту)
Зворотний бік рішення
Керуючись статтями 238-1, 287-293, 295 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
ВИРІШИВ:
1. ______________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП)
2. Надіслати копію рішення в триденний строк:
2.1. ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, _________________________________________________________________
чи посада, прізвище, ім'я та по батькові прокурора,
який опротестував постанову)
2.2. ____________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, прізвище, ім'я _________________________________________________________________
та по батькові державного інспектора, який виніс рішення)
3. Відповідно до статті 297 КУпАП рішення по скарзі на постанову
по справі про адміністративне правопорушення може бути
опротестовано прокурором. Протест на рішення по скарзі вноситься у
вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу
(посадової особи), який прийняв рішення по скарзі.
_________________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, який виніс рішення)
_________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного
інспектора, який виніс рішення)
Відмітка про вручення (надіслання) рішення особі, щодо якої
винесено (прокурору, який опротестував) постанову по справі про
адміністративне правопорушення
------------------------------------------------------------------ |Копію рішення |Копія рішення | |отримав (ла) особисто: |надіслана поштою: | |"___" ___________ 20 ____ року|"___"__________ 20__ року | | |Квитанція N _________ | |_____________________________ |від _________________ | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | |_________________________________| |____________________________ | (назва посади державного | | (підпис) | інспектора, прізвище та | | | ініціали державного | | | інспектора, який | | | відправив постанову) | | | ___________________ | | | (підпис) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)

РІШЕННЯ
щодо скасування чи зміни постанови
по справі про адміністративне правопорушення
незалежно від наявності протесту прокурора

"___" ______________ 20___ року N_________
Я, ______________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повна, без скорочень, назва посади державного інспектора,
прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора,
який склав протокол)
керуючись частиною третьою статті 7 КУпАП та частиною четвертою
статті 288 КУпАП, розглянув постанову по справі про
адміністративне правопорушення від "____"______________ 20___ року
N ___________________, яку виніс _________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка винесла постанову)
щодо гр. _______________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої винесена постанова)
ідентифікаційний номер _________________________________________,
який (яка) народився (лась) "___" _______ 19 ____ року __________
________________________________________________________________,
(місце народження)
проживає за адресою: ___________________________________________, ________________________________________________________________,
(повна адреса із зазначенням поштового індексу)
та інші матеріали цієї справи
ВСТАНОВИВ:
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(результати розгляду скарги чи протесту)
Зворотний бік рішення
Керуючись статтями 238-1, 288, 293 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
ВИРІШИВ:
1. ______________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП)
2. Надіслати копію рішення в триденний строк:
2.1. ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу,
_________________________________________________________________
чи посада, прізвище, ім'я та по батькові прокурора,
який опротестував постанову)
2.2. ____________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який виніс рішення)
_________________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, який виніс рішення)
_________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного
інспектора, який виніс рішення)
Відмітка про вручення (надіслання) рішення особі, щодо якої
винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення
------------------------------------------------------------------ |Копію рішення |Копія рішення | |отримав (ла) особисто: |надіслана поштою: | |"___" ___________ 20 ____ року|"___"__________ 20__ року | | |Квитанція N _________ | |_____________________________ |від _________________ | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | |_________________________________| |____________________________ | (назва посади державного | | (підпис) | інспектора, прізвище та | | | ініціали державного | | | інспектора, який | | | відправив постанову) | | | ___________________ | | | (підпис) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов
по справах про адміністративні правопорушення

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
чи його структурного підрозділу)
Справи N ____________ - _____________
Розпочатий "___" _______________ 20____ року
Закінчений "___" _______________20____ року
-----------------------------------------------------------------
Ліва сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ | Реквізити |Посада, прізвище| Відомості про порушника| |--------------------| та ініціали |--------------------------| |постанови |протоколу|державного |прізвище, ім'я|Місце | |----------+---------|інспектора, який| та |проживання/| | Дата | N | Дата | N|склав протокол | по батькові |реєстрації | |------+---+------+--+----------------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Права сторінка журналу
------------------------------------------------------------------------------------------ | Стисла суть |Стаття| Накладено | Добровільно | Направлено для примусового | Справу | |правопорушення|КУпАП |(нараховано),|сплачено, грн| стягнення |закрито | | | | грн | | | на | | | |-------------+-------------+-----------------------------|підставі| | | |штраф|втрати |штраф|втрати | штрафу |втрат (шкоди) |статті | | | | |(шкоду)| |(шкоду)|--------------+--------------|247 або | | | | | | | |дата|результат|дата|результат|253 | | | | | | | | |розгляду | |розгляду |КУпАП | |--------------+------+-----+-------+-----+-------+----+---------+----+---------+--------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)
_____________ N ___________ Начальнику відділу
державної виконавчої служби
Щодо примусового виконання ____________________________
постанови в частині (назва територіального
стягнення штрафу ____________________________
органу, місцезнаходження)

Керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 298, 299,
308 і 310 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
пунктом 6 частини другої статті 3, статтями 5, 18, 20, 21, 24, 30
Закону України "Про виконавче провадження", у зв'язку з несплатою
штрафу в строк, установлений статтею 307 КУпАП, надсилаємо для
примусового виконання в частині стягнення штрафу постанову про
накладення адміністративного стягнення
від "___"______________ 20___ року N__________,
яку було винесено щодо гр. ______________________________________ ________________________________________________________________,
який (яка) проживає/зарестрований (а): __________________________
Копію постанови про відкриття виконавчого провадження просимо
направити на нашу адресу.
Додаток: Постанова від "___" ______________ 20___ року N ________
_________________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, який направляє
постанову на примусове виконання)
_________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного інспектора,
який направляє постанову на примусове виконання)

Додаток 9
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з контролю за використанням
і охороною земель
Держземінспекції
та її територіальних органів
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Державний Герб України
Державний комітет України із земельних ресурсів
Державна інспекція з контролю
за використанням і охороною земель
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземінспекції
та його місцезнаходження)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене гр. ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення)
за статтею __________ Кодексу України про адміністративні
правопорушення
Постанова від "___" ________________ 20____ року N ______________
Зворотний бік справи
ОПИС
документів, що містяться у справі
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа | Кількість | Примітка | | з/п | | аркушів | | |----------+--------------------------+-------------+------------| | | | | | |----------+--------------------------+-------------+------------| | | | | | |----------+--------------------------+-------------+------------| | | | | | |----------+--------------------------+-------------+------------| | | | | | |----------+--------------------------+-------------+------------| | | | | | |----------+--------------------------+-------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про рух провадження у справі
------------------------------------------------------------------ | N | Дії, вчинені в процесі | Дата, номер документа, |Кількість| |з/п | адміністративного | прізвище та ініціали | аркушів | | | провадження по справі | державного інспектора, | | | | | який прийняв рішення | | |----+------------------------+------------------------+---------| | | | | | |----+------------------------+------------------------+---------| | | | | | |----+------------------------+------------------------+---------| | | | | | |----+------------------------+------------------------+---------| | | | | | |----+------------------------+------------------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заповнюється при передачі на зберігання до архіву:
Усього в справі _____ документів на ___ аркушах.
Опис документів склав: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва посади державного інспектора, прізвище, ініціали
державного інспектора, який розглядав справу)
"____" _____________ 20 ___ року ________
(підпис)вгору