Документ z0459-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2019, підстава - z0373-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.04. 2014  № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 459/25236

Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1541 від 18.11.2014
№ 914 від 30.06.2015
№ 657 від 09.06.2016
№ 370 від 25.05.2017
№ 50 від 01.02.2018
№ 157 від 14.03.2019}

Відповідно до статей 3, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», статті 47 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою врегулювання питань, пов'язаних з припиненням провадження депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України


С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.04.2014 № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 459/25236

ПОЛОЖЕННЯ
про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до дій депозитарних установ, а також дій юридичних осіб, яким було анульовано ліцензії на провадження депозитарної діяльності, що припиняють провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Депозитарна установа), дій інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з цим припиненням, а також порядок здійснення державного контролю за діями цих осіб у період припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Діяльність депозитарної установи).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

бази даних - упорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних системи депозитарного обліку, що складається із збереженої інформації та містить дані про рахунки у цінних паперах, їх стан та інформацію щодо проведених операцій за кожний операційний день;

дата відкриття ліквідаційної процедури - дата прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

дата початку припинення діяльності - дата, починаючи з якої Депозитарна установа розпочинає визначені цим Положенням дії, пов’язані із завершенням Діяльності депозитарної установи;

дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов’язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених цим Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів, та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та починаючи з якої, Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України припиняють проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи за її розпорядженнями, крім операції переказу цінних паперів з рахунку Депозитарної установи на рахунок депозитарної установи-правонаступника;

{Абзац п’ятий пункту 2 розділу І в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015, № 657 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

депозитарна установа-правонаступник - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія), що у випадках, встановлених цим Положенням, відповідним договором з Депозитарною установою, забезпечує подальший облік та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, а також забезпечує подальшу виплату коштів, отриманих від Депозитарної установи, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені. У випадку наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ІСІ, та з якими укладені договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ, депозитарна установа - правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ. У випадку наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, пенсійних фондів (далі - ПФ), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ПФ, та з якими укладені договори про обслуговування зберігачем активів ПФ, депозитарна установа - правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ;

{Абзац шостий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

ліквідаційна процедура - процедура щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи у зв'язку з ліквідацією її як юридичної особи за постановою господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної установи/уповноваженого на зберігання за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку, може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку України на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи;

{Абзац восьмий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016, № 370 від 25.05.2017}

3. Уповноважений на зберігання не обслуговує рахунки власників цінних паперів, не складає облікові реєстри власників цінних паперів.

4. Уповноважений на зберігання може здійснювати унесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів всього випуску при обслуговуванні корпоративних операцій емітента, відповідно до постанови/розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. У разі проведення погашення цінних паперів або виплати доходів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в Національному банку України на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишився в системі депозитарного обліку Національного банку України після припинення нею депозитарної діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку, управління якими здійснює уповноважений на зберігання, Національний банк України повідомляє про відповідну подію уповноваженого на зберігання, переказує кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, що обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів інформації щодо Депозитарної установи, яка була власником такого рахунку в цінних паперах, та загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів, за яким здійснюються виплати.

{Розділ І доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

6. При складанні облікових реєстрів власників цінних паперів на визначену дату обліку щодо власників, дані яких передані Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику у вигляді баз даних, до зазначених облікових реєстрів депозитарною установою - правонаступником включається інформація тільки щодо тих власників цінних паперів, цінні папери яких на дату обліку обліковувалися в системі депозитарного обліку зазначеної депозитарної установи - правонаступника.

7. Зберігання всіх документів у електронному вигляді, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи в депозитарній установі - правонаступнику або в уповноваженого на зберігання має відбуватися з урахуванням вимог Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

Документи на паперовому носії, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, можуть бути переведені в електронну форму шляхом сканування з подальшим зберіганням відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

Документи на паперовому носії, які були переведені в електронну форму, можуть бути знищені. Їх знищення здійснюється уповноваженим на зберігання у паперорізальній машині або шляхом спалювання з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів. Знищення документів на паперовому носії здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад якої затверджується керівником уповноваженого на зберігання.

{Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

озділ І доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

9. Депозитарний договір, укладений між Депозитарною установою і Центральним депозитарієм, Депозитарною установою та Національним банком України, може бути розірваний після передачі баз даних, архівів баз даних та документів, визначених цим Положенням, уповноваженому на зберігання/депозитарній установі-правонаступнику або за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи.

{Розділ І доповнено новим пунктом 9 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

10. Депозитарні операції, пов’язані з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, здійснюються Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на рахунку Депозитарної установи відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію/Національного банку України на підставі відповідного розпорядження Національного банку України.

озділ І доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

11. Депозитарна установа до кінця операційного дня, що передує даті припинення діяльності, зобов’язана завершити або відмінити виконання розпоряджень депонентів, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України.

озділ І доповнено новим пунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

12. Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та надавати Центральному депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати коштів за наслідком погашення цінних паперів та виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.

озділ І доповнено новим пунктом 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

13. Контроль за дотриманням Депозитарною установою та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснюють Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган ліцензування) згідно із законодавством.

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

II. Порядок підготовчих дій Депозитарної установи у разі припинення провадження нею Діяльності депозитарної установи

1. Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензії, а також заяви про анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у разі наявності зазначених видів ліцензій) зобов’язана здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

Депозитарна установа у випадку прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи - до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензії (ліцензій на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів відповідно) зобов’язана здійснити всі дії щодо завершення зазначеного (зазначених) виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення, у частині того виду депозитарної діяльності, рішення про припинення якого було прийнято уповноваженим органом Депозитарної установи.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи - не банку рішення про припинення провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою початку припинення діяльності.

У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи – банку рішення про припинення Діяльності депозитарної установи дата прийняття такого рішення є датою початку припинення діяльності, якщо рішенням не передбачена інша (пізніша) дата початку припинення діяльності.

У разі прийняття рішення про реорганізацію уповноваженим органом Депозитарної установи - банку, що припиняє свою діяльність у зв’язку з реорганізацією, дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису щодо рішення учасників Депозитарної установи - банку про реорганізацію банку відповідно до вимог Законів України «Про банки та банківську діяльність» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» є датою початку припинення діяльності.

{Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури дата відкриття ліквідаційної процедури є датою початку припинення діяльності.

4. У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою початку припинення діяльності.

Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання Ліцензії надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України. До цього повідомлення додається копія цього рішення, засвідчена органом ліцензування.

{Абзац другий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017, № 50 від 01.02.2018}

У разі оскарження Депозитарною установою рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії в установленому законодавством порядку орган ліцензування повідомляє Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України про дату зупинення, або відновлення, скасування або набрання чинності зазначеним рішенням про анулювання Ліцензії не пізніше наступного дня з дати отримання документа, що підтверджує відповідний факт. До цього повідомлення додається копія цього документа, засвідчена органом ліцензування.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

5. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи уповноваженим органом Депозитарної установи має бути визначена дата припинення діяльності, до якої мають бути завершені всі її дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів цієї Депозитарної установи та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - всі дії щодо припинення обслуговування відповідних ІСІ та/або пенсійних фондів (за наявності таких суб'єктів на обслуговуванні на момент прийняття рішення про припинення діяльності).

Визначена дата припинення діяльності не може бути днем, що наступає раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, крім випадку, якщо рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, тоді датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

6. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, з дати початку припинення діяльності Депозитарна установа припиняє здійснення облікових операцій на рахунках у цінних паперах, за винятком операцій, за якими розпорядження та/або документи, що підтверджують наявність підстав для проведення таких операцій, зареєстровані Депозитарною установою до дати початку припинення діяльності, операцій, пов’язаних з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, операцій щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в обраній ним депозитарній установі, корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та перепродажу викуплених цінних паперів), операцій переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язаних із встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, у тому числі операцій щодо розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі з(без) дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», та безумовних операцій на підставі:

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

свідоцтва про право на спадщину;

інших документів, визначених законодавством.

{Абзац шостий пункту 6 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

Датою припинення діяльності вважається день, який наступає не пізніше ніж через 60 календарних днів після дати початку припинення діяльності. Якщо усі рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

Дата припинення діяльності може бути перенесена на більш пізній термін органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи, Центрального депозитарію, Національного банку України та подання документів, що обґрунтовують таке перенесення. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

{Абзац восьмий пункту 6 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

{Пункт 6 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

7. Депозитарна установа у разі прийняття рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи протягом 10 робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення повідомляє про це орган ліцензування із зазначенням інформації щодо запланованих Депозитарною установою дій у разі незакриття рахунків у цінних паперах. До такого повідомлення має додаватися засвідчена в установленому порядку копія відповідного рішення уповноваженого органу Депозитарної установи.

{Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

8. Депозитарна установа (ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити у спосіб, визначений відповідним договором:

Національний банк України, якщо з ним цією Депозитарною установою укладений депозитарний договір, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи та необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків власників;

депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах:

щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів;

що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи):

цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України», управління яким здійснює уповноважений на зберігання, для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку (далі - Рахунок), або у депозитарній установі-правонаступнику - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень у частині обслуговування рахунків депонентів іншій депозитарній установі;

або у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата про те, що не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності на офіційному сайті Депозитарної установи та на офіційному сайті Центрального депозитарію цінних паперів буде розміщено інформацію про укладення договору з депозитарною установою-правонаступником або про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо  депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів/прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

Виконання операцій щодо цінних паперів таких депонентів (крім корпоративних операцій емітента, безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження», розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів, звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку до депозитарної установи-правонаступника) може бути відновлено виключно після звернення цих власників до:

{Абзац дев'ятий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

уповноваженого на зберігання та переказу належних їм цінних паперів до обраної ними депозитарної установи;

депозитарної установи-правонаступника щодо укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або переведення належних їм цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.

Депоненти мають закрити рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності або протягом строку, визначеного Депозитарною установою при прийнятті рішення про припинення Депозитарною установою провадження діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи.

{Пункт 8 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

9. У випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів Депозитарна установа зобов’язана повідомити відповідних суб’єктів про:

одностороннє розірвання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та/або договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;

необхідність обрання ними нової депозитарної установи для обслуговування активів ІСІ та/або активів пенсійних фондів;

передання нею активів ІСІ або активів пенсійного фонду у порядку та в строки, визначені відповідним договором.

10. Депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій цінних паперів про початок припинення Діяльності та передати йому копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, засобами електронного документообігу у порядку, встановленому Центральним депозитарієм цінних паперів, на відповідальне довгострокове зберігання.

У випадку наявності у Центрального депозитарію цінних паперів інформації про дату початку припинення діяльності Депозитарної установи та неотримання протягом установленого строку уповноваженим на зберігання зазначеної копії баз даних від Депозитарної установи Центральний депозитарій цінних паперів до завершення наступного робочого дня після спливу установленого строку припиняє виконання облікових операцій за рахунком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями та повідомляє про це орган ліцензування та Національний банк України. Центральний депозитарій цінних паперів з наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи копії баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, відновляє виконання визначених цим Положенням облікових операцій за рахунком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями та повідомляє орган ліцензування та Національний банк України про таке відновлення.

{Пункт 10 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015, № 370 від 25.05.2017}

11. Закриття рахунків у цінних паперах депонентів Депозитарної установи здійснюється відповідно до вимог, встановлених у главі 1 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (далі - Положення про депозитарну діяльність).

12. Якщо протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) не всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах та не всі емітенти перевели на обслуговування до нової депозитарної установи цінні папери власників, що обслуговувались на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, то Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення.

{Пункт 12 розділу ІІ в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014, № 657 від 09.06.2016}

13. Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня після отримання від органу ліцензування копії рішення/постанови про анулювання Ліцензії Депозитарної установи та/або набрання ним/нею чинності (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата) або отримання від Депозитарної установи (ліквідатора) письмового повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури направляє відповідне повідомлення про анулювання Ліцензії або про відкриття ліквідаційної процедури особі, що провадить клірингову діяльність, у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм та особою, що провадить клірингову діяльність.

Центральний депозитарій/Національний банк України у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм/Національним банком України та особою, що провадить клірингову діяльність, здійснює безумовні операції щодо розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії/Національному банку України та на рахунках у цінних паперах депонентів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою, без розпорядження особи, що здійснює кліринг.

{Розділ ІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

III. Визначення особи, яка надалі забезпечуватиме облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення як юридичної особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності), особою, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку є юридична особа, до якої приєднається Депозитарна установа і яка набуває статусу депозитарної установи - правонаступника.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим органом Депозитарної установи повинно бути обрано особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку.

Такою особою є юридична особа, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) (депозитарна установа-правонаступник), або уповноважений на зберігання.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, уповноваженим органом Депозитарної установи після отримання відповідного рішення може бути обрано юридичну особу, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) та відповідає вимогам, визначеним абзацами третім - десятим пункту 9 розділу VІ цього Положення, і яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку (депозитарну установу-правонаступника), або всі документи, бази даних, архіви баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються до уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа у разі прийняття рішення про обрання депозитарної установи-правонаступника не пізніше 15 календарних днів з дати початку припинення діяльності має звернутися до Центрального депозитарію цінних паперів щодо узгодження кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

{Абзац другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

Центральний депозитарій в порядку, встановленому його внутрішніми документами, протягом 10 робочих днів розглядає звернення Депозитарної установи та перевіряє відповідність кандидатури депозитарної установи-правонаступника вимогам, визначеним абзацами третім - десятим пункту 9 розділу VІ цього Положення. Центральний депозитарій може направити до органу ліцензування запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, щодо кандидатури депозитарної установи-правонаступника, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та у вільному доступі.

Орган ліцензування надає Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію не пізніше 5 робочих днів після отримання запиту відповідно до порядку обміну електронними документами, встановленого органом ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи-правонаступника встановленим вимогам Центральний депозитарій цінних паперів надає Депозитарній установі та органу ліцензування довідку про погодження кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна не пізніше наступного робочого дня після підписання з депозитарною установою-правонаступником договору про подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, з депозитарною установою-правонаступником (далі - Договір) доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про укладення Договору з депозитарною установою-правонаступником.

{Абзац шостий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

Центральний депозитарій цінних паперів наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи зазначених у пункті 5 цього розділу документів розміщує на власному сайті інформацію про укладення Депозитарною установою Договору з депозитарною установою-правонаступником.

У разі непогодження Центральним депозитарієм цінних паперів кандидатури депозитарної установи-правонаступника або невикористання права щодо прийняття рішення про обрання депозитарної установи-правонаступника Депозитарна установа повинна не пізніше 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів/прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

4. Питання щодо забезпечення обліку та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах в Депозитарній установі, в іншій депозитарній установі як депозитарною установою-правонаступником повинно бути включено до порядку денного уповноваженого органу Депозитарної установи, на якому прийматиметься рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, та депозитарної установи-правонаступника.

5. Рішення щодо обрання особи, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів Депозитарної установи, як депозитарна установа-правонаступник, про затвердження умов Договору приймається уповноваженим органом Депозитарної установи після попереднього узгодження вказаних питань з уповноваженим органом депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих днів після підписання з депозитарною установою-правонаступником Договору надати до органу ліцензування та Центрального депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копія Договору, засвідчена в установленому порядку;

копія плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі-правонаступнику бази даних, архівів баз даних та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи.

{Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

IV. Порядок дій Депозитарної установи у разі припинення провадження нею Діяльності депозитарної установи

1. Послідовність дій Депозитарної установи в процесі приєднання

1. У разі припинення Діяльності депозитарної установи в процесі приєднання до юридичної особи, яка має Ліцензію, така особа (депозитарна установа-правонаступник) на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами цієї особи та Депозитарної установи, приймає на подальший облік та обслуговування права на цінні папери власників, рахунки яких не були в установленому порядку закриті у Депозитарній установі, а також зберігання та/або виплату коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені особам, які мають право на отримання цих коштів, відповідно до законодавства.

{Абзац перший пункту 1 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Після завершення процедури закриття депонентами своїх рахунків у цінних паперах бази даних, архіви баз даних та документи, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи, підлягають передаванню на зберігання депозитарній установі - правонаступнику згідно з планом-графіком, який узгоджується між Депозитарною установою та депозитарною установою - правонаступником та підписується їх уповноваженими особами.

2. Депозитарна установа повинна протягом 10 робочих днів з дати припинення діяльності надати до органу ліцензування та Центральному депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом копію плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику баз даних, архівів баз даних та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи.

{Пункт 2 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017, № 50 від 01.02.2018}

3. Депозитарна установа згідно з узгодженим планом-графіком повинна:

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власниками цінних паперів: скласти у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника або уповноваженої ним особи, відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг (далі - електронний документ), у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, переліки власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм прав на цінні папери та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папери (далі - Переліки), та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та новій депозитарній установі). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;

скласти у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів (далі - Переліки осіб, які мають право на отримання коштів).

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

{Підпункт 1 пункту 3 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

2) підготувати для передання:

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами ІСІ, активи ІСІ;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - договори про обслуговування активів пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках; документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів, активи пенсійних фондів;

документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності;

бази даних Депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності;

консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа;

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи, у формі електронних документів відповідно до вимог законодавства у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником;

{Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 3 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

3) переказати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів та відповідного розпорядження у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

{Пункт 3 глави 1 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

4. Передавання баз даних та документів, зазначених у пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи, депозитарної установи-правонаступника й складається не менше ніж у трьох примірниках (один примірник залишається у Депозитарної установи, інші два надаються депозитарній установі-правонаступнику та органу ліцензування).

Не пізніше наступного робочого дня після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа та депозитарна установа-правонаступник мають надати Центральному депозитарію та/або Національному банку України розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які залишились на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника.

{Пункт 4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

5. Переказ усіх цінних паперів з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника у Центральному депозитарії цінних паперів та/або у Національному банку України здійснюється ним (ними) протягом 3 робочих днів з дня отримання від Депозитарної установи та депозитарної установи-правонаступника розпоряджень про переказ цінних паперів.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) Центральний депозитарій цінних паперів та/або Національний банк України мають надати Депозитарній установі та депозитарній установі-правонаступнику довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки про стан їх рахунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію/Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на грошовий рахунок депозитарної установи-правонаступника забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робочих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Після проведення зазначеної(их) операції(й) переказу(ів) та отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки (довідок) про стан її рахунку(ів) у цінних паперах Депозитарна установа вважається такою, що припинила Діяльність депозитарної установи.

Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після отримання довідки (довідок) про стан її рахунку у цінних паперах має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

{Пункт 5 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, або власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та зарахування на них цінних паперів здійснюються депозитарною установою-правонаступником протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою-правонаступником цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів та/або облікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

{Пункт 6 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

7. Виконання операцій за рахунками в цінних паперах таких депонентів призупиняється до моменту звернення цих осіб або емітента до депозитарної установи - правонаступника щодо:

переведення належних власникам цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними/емітентом депозитарної установи;

укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/договору про обслуговування рахунків власників з депозитарною установою - правонаступником.

Для проведення операцій щодо переведення власниками/емітентами цінних паперів, прав на цінні папери до іншої депозитарної установи не потрібно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/договору про обслуговування рахунків власників з депозитарною установою - правонаступником та вони здійснюються на підставі подання власником/емітентом відповідних розпоряджень, анкети рахунку в цінних паперах/анкети емітента та документів, що дозволяють належним чином ідентифікувати цього власника/емітента відповідно до законодавства.

У разі надання розпорядження власником або його уповноваженою особою не особисто підпис фізичної особи - власника або його уповноваженої особи, а також уповноваженої особи юридичної особи - нерезидента (за умови відсутності у такої юридичної особи печатки) на вказаному розпорядженні засвідчується нотаріально.

У випадку, якщо у власника, якому відкрито рахунок у цінних паперах депозитарною установою - правонаступником, змінились реквізити, які містились в анкеті рахунку, такий власник повинен надати депозитарній установі - правонаступнику документи, що підтверджують зазначені зміни.

2. Послідовність дій Депозитарної установи за умови укладання нею з будь-якою іншою депозитарною установою, що має Ліцензію, Договору

1. Для подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах, Депозитарна установа може обрати іншу депозитарну установу, що має Ліцензію (ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) (депозитарна установа-правонаступник), на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами Депозитарної установи та депозитарної установи-правонаступника. Депозитарна установа-правонаступник забезпечує подальший облік та обслуговування прав на цінні папери власників, рахунки яких не були в установленому порядку закриті у Депозитарній установі, а також зберігання та/або виплату коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та не були нею виплачені особам, які мають право на отримання цих коштів, відповідно до законодавства.

{Абзац перший пункту 1 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Після завершення процедури закриття депонентами своїх рахунків у цінних паперах архіви баз даних, бази даних та документи, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи, підлягають передаванню на зберігання депозитарній установі - правонаступнику згідно з планом-графіком, який узгоджується між Депозитарною установою та депозитарною установою - правонаступником та підписується їх уповноваженими особами.

2. Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих днів після підписання з депозитарною установою - правонаступником Договору надати до органу ліцензування та Центральному депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копію Договору, засвідчену в установленому порядку;

копію плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику архівів баз даних, бази даних та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи.

{Пункт 2 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

3. Депозитарна установа згідно з узгодженим планом-графіком повинна:

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власниками цінних паперів: скласти у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, Переліки та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та новій депозитарній установі). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;

скласти у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, Переліки осіб, які мають право на отримання коштів.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

{Підпункт 1 пункту 3 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

2) підготувати для передання:

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами ІСІ, активи ІСІ;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних  фондів - договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках; документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів, активи пенсійних фондів;

документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності;

бази даних Депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності;

консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа;

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи у формі електронних документів відповідно до вимог законодавства, у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником;

{Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 3 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

3) переказати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались в Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів та відповідного розпорядження у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

{Пункт 3 глави 2 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

4. Передавання баз даних та документів, зазначених у пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи, депозитарної установи-правонаступника й складається не менше ніж у трьох примірниках (один примірник залишається у Депозитарної установи, інші два надаються депозитарній установі-правонаступнику та органу ліцензування).

Не пізніше наступного робочого дня після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа та депозитарна установа-правонаступник мають надати Центральному депозитарію та/або Національному банку України розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які залишились на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника.

{Пункт 4 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

5. Переказ усіх цінних паперів з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи-правонаступника у Центральному депозитарії цінних паперів та/або у Національному банку України здійснюється ним (ними) протягом 3 робочих днів з дня отримання від Депозитарної установи та депозитарної установи-правонаступника розпоряджень про переказ цінних паперів.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) Центральний депозитарій цінних паперів та/або Національний банк України мають надати Депозитарній установі та депозитарній установі-правонаступнику довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки про стан їх рахунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію/Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на грошовий рахунок депозитарної установи-правонаступника забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робочих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Після проведення зазначеної(их) операції(й) переказу(ів) та отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України довідки про проведену(і) операцію(ї) та довідки (довідок) про стан її рахунку(ів) у цінних паперах Депозитарна установа вважається такою, що припинила Діяльність депозитарної установи.

У разі припинення Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після отримання довідки (довідок) про стан її рахунку у цінних паперах має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

{Пункт 5 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, або власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та зарахування на них цінних паперів здійснюються депозитарною установою-правонаступником протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою-правонаступником цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів та/або облікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

{Пункт 6 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

7. Виконання операцій за рахунками в цінних паперах таких депонентів призупиняється до моменту звернення цих осіб або емітента до депозитарної установи - правонаступника щодо:

переведення належних власникам цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними/емітентом депозитарної установи;

укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/договору про обслуговування рахунків власників з депозитарною установою - правонаступником.

Для проведення операцій щодо переведення власниками/емітентами цінних паперів, прав на цінні папери до іншої депозитарної установи не потрібно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/договору про обслуговування рахунків власників з депозитарною установою - правонаступником та вони здійснюються на підставі подання власником/емітентом відповідних розпоряджень, анкети рахунку в цінних паперах/анкети емітента та документів, що дозволяють належним чином ідентифікувати цього власника/емітента відповідно до законодавства.

У разі надання розпорядження власником або його уповноваженою особою не особисто підпис фізичної особи - власника або його уповноваженої особи, а також уповноваженої особи юридичної особи - нерезидента (за умови відсутності у такої юридичної особи печатки) на вказаному розпорядженні засвідчується нотаріально.

У випадку, якщо у власника, якому відкрито рахунок у цінних паперах депозитарною установою - правонаступником, змінились реквізити, які містились в анкеті рахунку, такий власник повинен надати депозитарній установі - правонаступнику документи, що підтверджують зазначені зміни.

3. Послідовність дій Депозитарної установи у разі передання баз даних, архівів баз даних та документів уповноваженому на зберігання

1. Депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) протягом 20 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою припинення діяльності, повинна:

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власником цінних паперів: скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за усіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства - обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та уповноваженому на зберігання). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;

скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки осіб, які мають право на отримання коштів.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;

{Абзац підпункту 1 пункту 1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

{Підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

2) підготувати для передання уповноваженому на зберігання:

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах/договори про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, та документи, на підставі яких були відкриті ці рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, документи на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014}

у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами ІСІ;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних  фондів - договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках; документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів;

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014}

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014}

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності;

бази даних Депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності;

консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства. У випадку складання консолідованого балансу за цінними паперами, облік яких відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» здійснюється Національним банком України, такий баланс має бути засвідчений Національним банком України;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015, № 370 від 25.05.2017}

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи, у формі електронних документів відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства;

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

копію постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності);

копію рішення уповноваженого органу Депозитарної установи про припинення нею провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи (за наявності).

{Підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу ІV доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1541 від 18.11.2014}

Уповноважений на зберігання має право звернутися до Національного банку України з проханням надати консолідований баланс, складений Депозитарною установою, іншу інформацію, необхідну йому для виконання функцій уповноваженого на зберігання;

{Підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу ІV доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

копію рішення органу ліцензування про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою (за наявності), засвідчену Депозитарною установою;

{Абзац підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

3) перерахувати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі не пізніше кінця робочого дня, що передує визначеній уповноваженим на зберігання даті початку передавання/отримання документів та баз даних, визначених цим Положенням, з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів відповідно до порядку, визначеного внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

{Пункт 1 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

2. Передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, від Депозитарної установи до уповноваженого на зберігання повинно бути виконано Депозитарною установою (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не пізніше 30 календарних днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою припинення діяльності, та оформлено актом приймання - передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи (або ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) та уповноваженого на зберігання, складеним не менше ніж у двох примірниках. Строк передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, від Депозитарної установи до уповноваженого на зберігання може бути продовжений органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи та подання документів, що обґрунтовують таке продовження. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

{Абзац перший пункту 2 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Передача документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками Депозитарної установи та уповноваженого на зберігання.

Після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа вважається такою, що припинила свою Діяльність депозитарної установи. У разі припинення Депозитарною установою Діяльності відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта приймання-передавання має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів). Уповноважений на зберігання після підписання акта приймання-передавання здійснює управління Рахунком відповідно до цього Положення.

{Абзац третій пункту 2 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

3. У разі припинення уповноваженим на зберігання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів бази даних, архіви баз даних та документи, отримані від Депозитарних установ, що припинили Діяльність депозитарних установ, передаються іншому уповноваженому на зберігання відповідно до законодавства.

{Пункт 3 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

V. Порядок приймання на зберігання баз даних, копії баз даних, архівів баз даних та документів від Депозитарної установи

1. Умови приймання уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних від Депозитарної установи

1. Уповноважений на зберігання на підставі письмового звернення Депозитарної установи повинен прийняти від неї:

{Абзац перший пункту 1 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

1) копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання;

{Підпункт 1 пункту 1 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

2) бази даних, архіви баз даних (на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання) та документи, визначені пунктом 1 глави 3 розділу IV цього Положення, та кошти, які надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та нею не виплачені, у разі:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 1 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

припинення Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи у разі визнання її банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата;

прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення провадження Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарної установи, визначений уповноважений на зберігання).

2. Приймання уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних здійснюється на підставі письмової заяви Депозитарної установи та одночасного подання документів, що є однією з підстав для їх приймання уповноваженим на зберігання, а саме:

рішення уповноваженого органу Депозитарної установи про припинення ним провадження Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи;

постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

рішення органу ліцензування про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата.

Заява та копії зазначених документів подаються до уповноваженого на зберігання уповноваженою особою Депозитарної установи особисто або надсилаються рекомендованим листом.

3. Уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви письмово повідомляє Депозитарну установу про дату і час початку приймання копії баз даних, документів, баз даних та архівів баз даних, тип носіїв інформації та рекомендований формат інформації в електронному вигляді.

2. Вимоги щодо оформлення документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних, що передаються до уповноваженого на зберігання або депозитарній установі - правонаступнику від Депозитарної установи

1. Для передання Депозитарною установою уповноваженому на зберігання або депозитарній установі-правонаступнику (далі - Уповноважений суб'єкт) бази даних, копії баз даних (у випадках, встановлених підпунктом 1 пункту 1 глави 1 цього розділу), архіви баз даних, документи, визначені цим Положенням, подання яких передбачено у формі електронного документа або які оформлені та зберігалися в Депозитарній установі у формі електронних документів, повинні бути надані на типах носіїв інформації та у форматах електронної інформації, узгоджених з ними.

{Абзац перший пункту 1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

На кожному носії електронної інформації разом із самою інформацією повинен міститися оформлений окремим файлом у форматі, узгодженому з Уповноваженим суб'єктом, перелік усіх файлів на цьому носії із зазначенням типу файла, описом та призначенням інформації у файлі. Разом із носіями інформації повинні бути надані інструкції щодо користування копіями баз даних, базами даних та архівами баз даних на цих носіях.

Інструкції, переліки файлів, а також короткий зміст інформації, що міститься в архівних файлах, засвідчені Депозитарною установою, повинні надаватися також і в паперовій формі.

2. Для передання Депозитарною установою Уповноваженому суб'єкту документів, визначених пунктом 3 глави 1, пунктом 3 глави 2, пунктом 1 глави 3 розділу IV цього Положення, повинні бути виконані такі умови:

1) документи, на підставі яких були відкриті рахунки у цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет рахунків у цінних паперах депонентів (включаючи документи, якими були підтверджені повноваження осіб діяти від імені депонентів), усі первинні документи, що надходили від депонентів Депозитарної установи або органів державної влади, на підставі яких здійснювались депозитарні операції, документи, які оформлювались у процесі виконання депозитарних операцій та які зберігались Депозитарною установою у формі паперових документів, що передаються на зберігання Уповноваженому суб'єкту, мають бути розміщені в окремих папках за кожним депонентом, а у разі проведення процедури дематеріалізації/забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі - за кожним емітентом.

Документи разом з описом документів у кожній папці, що передаються на зберігання уповноваженому на зберігання у формі паперових документів, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші мають бути зазначені назва «Депонент», у разі проведення процедури дематеріалізації/забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі - зазначені назва «Емітент», у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - «Інститут спільного інвестування», у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - «Пенсійний фонд»; повне найменування депонента - юридичної особи, або емітента, або ІСІ, або пенсійного фонду; прізвище, ім'я, по батькові депонента - фізичної особи; номер і дата укладення договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах; у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - реквізити договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - реквізити договору про обслуговування пенсійних активів; дата завершення процедури закриття рахунків депонентами/емітентами/ІСІ/пенсійним фондом відповідно до вимог цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 2 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

2) якщо первинні документи були вилучені за рішеннями державних органів у випадках, прямо передбачених законами, то додатково надаються засвідчені Депозитарною установою копії:

документів вилучення (за наявності);

опису вилучених документів (за наявності);

3) усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи, якщо вони велись Депозитарною установою у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші повинні бути зазначені назва облікового регістру оперативного обліку та період, за який складено цей обліковий регістр оперативного обліку;

{Підпункт 3 пункту 2 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

{Підпункт 4 пункту 2 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

4) консолідований баланс за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України», що передається Уповноваженому суб'єкту, повинен відповідати даним цього рахунку.

3. Порядок приймання Уповноваженим суб'єктом документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних від Депозитарної установи

1. Приймання Уповноваженим суб'єктом документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних (у випадках, встановлених підпунктом 1 пункту 1 глави 1 розділу V цього Положення) та архівів баз даних від Депозитарної установи здійснюється за умови пред'явлення уповноваженим представником Депозитарної установи паспорта або документа, що посвідчує особу, відповідно до вимог законодавства та надання таких документів:

довіреності, виданої уповноваженому представнику Депозитарної установи, підписаної керівником Депозитарної установи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та засвідченої печаткою юридичної особи, на здійснення відповідних дій щодо передання Уповноваженому суб'єкту документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних;

двох примірників акта приймання-передавання документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, засвідчених підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи;

опису документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, що передаються Уповноваженому суб'єкту, який повинен бути пронумерований, прошитий та завірений підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи.

2. Приймання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних здійснюється працівником структурного підрозділу Уповноваженого суб'єкта (далі - працівник Уповноваженого суб'єкта) у присутності уповноваженого представника Депозитарної установи у приміщенні Уповноваженого суб'єкта:

1) при прийманні баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, документів, визначених цим Положенням, подання яких передбачено у формі електронного документа або які оформлені та зберігалися в Депозитарній установі у формі електронних документів, виконуються такі дії:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

працівник Уповноваженого суб'єкта перевіряє відсутність комп'ютерних вірусів на наданих носіях електронної інформації та відповідність форматів інформації на цих носіях форматам, узгодженим з Уповноваженим суб'єктом;

працівник Уповноваженого суб'єкта перевіряє наявність облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних на відповідних носіях інформації відповідно до наданого опису;

уповноважений представник Депозитарної установи демонструє працездатність баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, що приймаються на зберігання, та надає всі необхідні з цього питання пояснення;

2) при прийманні документів, визначених цим Положенням, подання яких передбачено у формі паперових документів, працівник Уповноваженого суб'єкта має:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

перевірити наявність усіх документів і папок з документами відповідно до опису наданих документів;

перевірити відповідність наданих документів вимогам пункту 2 глави 2 цього розділу;

перевірити відповідність суми коштів, отриманих від Депозитарної установи на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 1 глави 3 розділу ІV цього Положення, загальній сумі коштів, інформація щодо яких зазначена в Переліках осіб, які мають право на отримання коштів, та інформації у повідомленні, отриманому від Депозитарної установи відповідно до підпункту 3 пункту 1 глави 3 розділу ІV цього Положення;

{Підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку документів у наданих папках на відповідність опису документів у цих папках.

3. У разі відповідності наданих документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних відбувається їх передання Уповноваженому суб'єкту, що оформлюється актом приймання-передавання, який складається у трьох примірниках. Один примірник цього акта залишається в Уповноваженого суб'єкта, інші два примірники надаються уповноваженому представнику Депозитарної установи, що підтверджується його підписом на зворотному боці акта приймання-передавання, який залишається в Уповноваженого суб'єкта.

Не пізніше наступного робочого дня після дня підписання уповноваженим на зберігання акта приймання-передавання від Депозитарної установи визначених цим Положенням документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу, уповноважений на зберігання повідомляє про підписання зазначеного акта Національний банк України.

{Пункт 3 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

Протягом 5 робочих днів з дати підписання акта приймання-передавання уповноважений на зберігання повідомляє емітентів про наявність (за наявності) в отриманих від Депозитарної установи базі даних та документах інформації про незакриті рахунки у цінних паперах власників, які обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом, та про необхідність укладення емітентом договору з новою депозитарною установою із зазначенням попередження, що у разі неукладення договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та ненадання Центральному депозитарію цінних паперів протягом 30 днів з дати відправлення ним зазначеного повідомлення копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії цього договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи, цінні папери таких власників відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів будуть переказані на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

{Пункт 3 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

4. У разі невідповідності наданих документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу вимогам цього Положення працівник Уповноваженого суб'єкта повертає їх та надає уповноваженому представнику Депозитарної установи письмові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх прийманні. Депозитарна установа повинна виправити вказані помилки та повторно надати документи, облікові реєстри власників іменних цінних паперів, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних, консолідований баланс протягом десяти робочих днів з дати вручення пояснення про причини відмови у прийманні документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних.

Факт отримання письмової відмови Уповноваженого суб'єкта у прийманні документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних уповноважений представник Депозитарної установи підтверджує підписом на копії цієї відмови, що залишається в Уповноваженого суб'єкта.

Якщо протягом встановленого законодавством строку Депозитарною установою (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не були надані необхідні документи, облікові реєстри власників іменних цінних паперів, бази даних, копії баз даних, консолідований баланс та архіви баз даних, Уповноважений суб'єкт зобов'язаний після закінчення цього строку повідомити орган ліцензування про факт відмови у прийманні документів, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних з наданням копії отриманої уповноваженим представником Депозитарної установи письмової відмови у прийманні.

5. У разі невідповідності або втрати документів, передання яких передбачено цим Положенням, в акті їх приймання-передавання повинні міститись відомості про невідповідність або про фактичну відсутність документів, які мали бути передані уповноваженому на зберігання відповідно до вимог цього Положення, але не були передані у зв`язку з їх втратою, із зазначенням переліку таких документів. Депозитарна установа повинна надати уповноваженому на зберігання копії документів, якими встановлюється факт втрати Депозитарною установою частини документів, а саме акт (акти) про втрату документів. Надалі, з метою забезпечення реалізації прав власності на цінні папери, що обліковувалися в системі депозитарного обліку Депозитарної установи та належали депонентам, які не закрили свої рахунки у цінних паперах і за якими втрачені визначені в акті приймання-передавання документи щодо їх ідентифікації, у разі звернення цих осіб (інших осіб, які отримали ці цінні папери відповідно до законодавства) до уповноваженого на зберігання ідентифікація таких депонентів уповноваженим на зберігання здійснюватиметься відповідно до облікових даних, що містяться у переданих йому Депозитарною установою базах даних.

У разі невідповідності даних консолідованого балансу Депозитарної установи даним її рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії Депозитарна установа повинна надати уповноваженому на зберігання письмові пояснення з обґрунтуванням причини та обставин виникнення невідповідності із зазначенням реквізитів цінних паперів, даних власника цих цінних паперів та реквізитів його рахунку у цінних паперах, щодо яких виявлені розбіжності. Центральний депозитарій має право вимагати надання додаткових документів.

{Пункт 5 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

Дії, визначені цим Положенням, за цінними паперами власника, щодо яких виявлено розбіжності, здійснюються Центральним депозитарієм після усунення обставин, що спричинили невідповідність даних консолідованого балансу.

{Пункт 5 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

6. Уповноважена особа Депозитарної установи (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) відповідає за достовірність даних консолідованого балансу, документів, опису документів, баз даних та архівів баз даних, що передаються Уповноваженому суб'єкту, відповідно до законодавства.

{Пункт 6 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

VI. Порядок переведення цінних паперів, права на які обслуговувались у Депозитарній установі (зберігача цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні») на незакритих рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, на їх рахунки у цінних паперах в інші депозитарні установи

{Назва розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

1. У разі звернення до уповноваженого на зберігання власника цінних паперів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України» на Рахунку (або особи, яка отримала ці цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду) (далі - власник), або уповноваженої ним особи, уповноважений на зберігання перевіряє повноваження особи, що звернулася до нього, та надає їй виписку про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів, підготовлену Депозитарною установою або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (далі - Зберігач). У разі якщо уповноваженому на зберігання Депозитарною установою відповідно до вимог цього Положення надавалась виписка про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів у формі електронного документа, уповноважений на зберігання надає власнику відтворену паперову форму такої виписки, засвідчену підписом уповноваженої особи уповноваженого на зберігання та печаткою юридичної особи. Облік видання виписок про стан рахунку у цінних паперах, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, ведеться уповноваженим на зберігання відповідно до його внутрішніх документів.

{Абзац перший пункту 1 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

У разі втрати або несанкціонованого знищення виписки про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів, підготовленої Депозитарною установою або Зберігачем, уповноважений на зберігання може надати власнику або уповноваженій ним особі інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів, сформовану на підставі інформації з бази даних, що надавалась йому Депозитарною установою/Зберігачем, засвідчену підписом керівника уповноваженого на зберігання та печаткою юридичної особи (далі - виписка про стан рахунку у цінних паперах).

У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва, за рішенням суду тощо), або уповноваженої нею особи уповноважений на зберігання надає цій особі інформаційну довідку щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів.

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

Послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, зазначеної у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених цим Положенням, необхідних для переведення належних власнику коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок/переведення прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговуються за договором з емітентом, та належних їм коштів до обраної емітентом депозитарної установи, має право надавати обрана таким власником/емітентом депозитарна установа, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників.

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

У такому випадку перелік документів, порядок підтвердження повноважень депозитарної установи, порядок обміну документами між уповноваженим на зберігання та депозитарною установою визначається внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

2. Після отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах, наданої уповноваженим на зберігання, власник або уповноважена ним особа має:

звернутися до обраної ним депозитарної установи, яка має рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії та/або Національному банку України в залежності від цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку власника;

відкрити в цій депозитарній установі рахунок у цінних паперах відповідно до вимог законодавства України (у разі його відсутності);

надати цій депозитарній установі оригінал (копію) виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах, отриманої від уповноваженого на зберігання, та розпорядження про зарахування на рахунок у цінних паперах власника прав на цінні папери, що зазначені у виписці/інформаційній довідці. Якщо у виписці/інформаційній довідці про стан рахунку у цінних паперах зазначені права на цінні папери різних випусків, то власник або уповноважена ним особа повинен(на) надати депозитарній установі розпорядження на зарахування прав на цінні папери окремо за кожним випуском;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

надати уповноваженому на зберігання розпорядження (а для цінних паперів, облік яких відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» здійснюється Національним банком України, - наказ підготувати розпорядження для Національного банку України) про переказ цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі, з Рахунку на рахунок обраної власником депозитарної установи з метою подальшого зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в обраній ним депозитарній установі. Якщо у виписці про стан рахунку у цінних паперах зазначені права на цінні папери різних випусків, то власник або уповноважена ним особа повинен(нна) надати уповноваженому на зберігання розпорядження про переказ цінних паперів окремо за кожним випуском. Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями цінні папери, власник або уповноважена ним особа повинен(на) надати уповноваженому на зберігання документ, що свідчить про згоду заставоутримувача щодо особи, яка надалі забезпечить облік обтяжених зобов'язаннями цінних паперів власника, які зберігались в уповноваженого на зберігання.

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017, № 50 від 01.02.2018}

Уповноважений на зберігання на підставі отриманого від власника наказу складає та передає Національному банку України відповідне розпорядження, підписане уповноваженою особою уповноваженого на зберігання та скріплене печаткою.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери, разом з розпорядженням уповноважений на зберігання надає Національному банку України засвідчені ним копії документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов’язаннями/обмеженнями в обігу та зберігались Центральним депозитарієм (за наявності). У разі відсутності документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов’язаннями/обмеженнями в обігу, Центральний депозитарій повідомляє про це Національний банк України. 

Національний банк України здійснює у своїй системі депозитарного обліку депозитарні операції щодо переказу цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі, з Рахунку на рахунок обраної власником депозитарної установи та повідомляє уповноваженого на зберігання про виконання розпорядження.

{Пункт 2 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

3. Після одержання від власника або уповноваженої ним особи розпорядження про зарахування прав на цінні папери обрана власником депозитарна установа повинна надати Центральному депозитарію/Національному банку України розпорядження про переказ зазначених цінних паперів з Рахунку на рахунок у цінних паперах, відкритий цій депозитарній установі в Центральному депозитарії/Національному банку України.

Центральний депозитарій/Національний банк України протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження про переказ цінних паперів від власника або уповноваженої ним особи/від Центрального депозитарію та розпорядження про переказ цих цінних паперів від обраної ним депозитарної установи повинен здійснити переказ цих цінних паперів з Рахунку на рахунок у цінних паперах обраної власником депозитарної установи та складання і надання їй довідки з рахунку у цінних паперах.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери, разом з довідкою з рахунку у цінних паперах Центральний депозитарій/Національний банк України надає депозитарній установі засвідчені ним копії документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов’язаннями/обмеженнями в обігу та зберігались Центральним депозитарієм (за наявності). У разі відсутності документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов’язаннями/обмеженнями в обігу, Центральний депозитарій/Національний банк України повідомляє про це відповідну депозитарну установу.

Якщо протягом строку зберігання цінних паперів власника на Рахунку уповноваженим на зберігання були отримані документи, що свідчать про встановлення/зняття обтяження цінних паперів зобов'язаннями/обмеження в обігу, разом з довідкою з рахунку у цінних паперах Центральний депозитарій цінних паперів надає депозитарній установі засвідчені ним копії документів, що є підставою для проведення операцій блокування/розблокування прав на цінні папери в зв’язку з встановленням/зняттям обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/обмеження в обігу.

{Пункт 3 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

{Пункт 3 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

4. Обрана власником депозитарна установа протягом 1 робочого дня з дня отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України довідки з рахунку у цінних паперах, зазначеної у пункті 3 цього розділу, повинна зарахувати права на зазначені цінні папери на рахунок у цінних паперах свого депонента.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери, зарахування прав на них на рахунок власника в обраній ним депозитарній установі здійснюється з тим самим режимом обтяження/обмеження.

{Пункт 4 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 30.06.2015}

5. Після зарахування прав на цінні папери на рахунок депонента депозитарна установа повинна повідомити його про це та надати виписку про стан його рахунку у цінних паперах.

6. У разі звернення до уповноваженого на зберігання емітента, яким укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків власникам з новою депозитарною установою, емітент та уповноважений на зберігання повинні вчинити дії, передбачені пунктами 17, 18 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018.

У разі якщо емітент протягом 30 днів з дати відправлення уповноваженим на зберігання повідомлення, зазначеного в абзаці третьому пункту 3 глави 3 розділу V, не уклав договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та не надав Центральному депозитарію цінних паперів копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії цього договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи, Центральний депозитарій цінних паперів здійснює визначені його внутрішніми документами дії щодо переказу таких цінних паперів на рахунок емітента.

{Пункт 6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

{Пункт 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

7. У разі звернення до уповноваженого на зберігання Національного банку України з метою реалізації Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» його переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України та обліковуються на Рахунку, уповноважений на зберігання та Національний банк України вчиняють дії, визначені їх внутрішніми документами, з урахуванням вимог, визначених цим розділом.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

8. У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду), або уповноваженої нею особи і така особа не є власником, уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного розпорядження від такої особи у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок, вказаний у розпорядженні.

У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду), або уповноваженої нею особи і така особа є власником, уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного розпорядження від такої особи у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок депозитарної установи, в якій відкрито його рахунок в цінних паперах, виключно після переведення такою особою належних їй цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах, відкритий у обраній власником депозитарній установі.

Якщо цінні папери, за якими здійснюється погашення та/або виплати доходів та погашень, перебувають у заставі (в тому числі як забезпечення вимог Національного банку України), переказ коштів Центральним депозитарієм на рахунки власників цінних паперів відбувається виключно за згодою заставодержателя (у тому числі Національного банку України).

{Пункт 8 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 657 від 09.06.2016}

9. Уповноважений на зберігання може передати отримані від Депозитарної установи/Зберігача базу даних, архів баз даних та документи (в разі наявності), а також отримані від Депозитарної установи кошти, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені іншій депозитарній установі за її заявою для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі/Зберігача, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою/Зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та для забезпечення подальшої виплати зазначених коштів. Уповноважений на зберігання на вимогу депозитарної установи може надати перелік випусків цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії.

Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідомлення про отримання пропозиції депозитарної установи щодо передачі їй отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів, невиплачених коштів (за наявності) та повідомити орган ліцензування, Національний банк України про таке звернення.

{Пункт 9 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

Уповноважений на зберігання протягом 30 робочих днів в порядку, встановленому його внутрішніми документами, розглядає заяву депозитарної установи про передачу їй отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів та невиплачених коштів (за наявності) та здійснює аналіз щодо дотримання депозитарною установою таких вимог:

{Абзац третій пункту 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

депозитарна установа здійснює професійну депозитарну діяльність (депозитарну діяльність депозитарної установи та депозитарну діяльність зберігача цінних паперів) не менше 6 років;

{Абзац четвертий пункту 9 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

члени виконавчого органу та/або наглядової ради депозитарної установи мають бездоганну ділову репутацію;

протягом останніх трьох років не було зафіксовано факту порушення законодавства про цінні папери, нормативно-правових актів органу ліцензування та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (за винятком, якщо справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою органу ліцензування, а також якщо санкція була скасована у судовому порядку);

{Абзац шостий пункту 9 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

органом ліцензування на депозитарну установу протягом усього терміну провадження нею депозитарної діяльності не було накладено санкцій у зв'язку з порушенням прав інвесторів, порушенням порядку обліку прав на цінні папери, внесення змін до системи депозитарного обліку;

{Абзац сьомий пункту 9 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

у разі наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, ІСІ, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ІСІ, та з якими укладено договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ, депозитарна установа має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ;

у разі наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, ПФ, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ПФ, та з якими укладені договори про обслуговування зберігачем активів ПФ, депозитарна установа має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ;

депозитарна установа забезпечує дотримання нормативних значень пруденційних показників (крім банків), визначених законодавством;

депозитарна установа відповідає вимогам внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів та протягом останніх трьох років Центральним депозитарієм цінних паперів не було виявлено фактів неусунення порушення депозитарною установою депозитарного балансу, неподання Центральному депозитарію цінних паперів облікового реєстру власників цінних паперів, невиходу депозитарної установи на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію цінних паперів, порушення порядку надання до Центрального депозитарію цінних паперів інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

Центральний депозитарій може направити до органу ліцензування та/або Національному банку України запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, відносно депозитарної установи, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та у вільному доступі. Орган ліцензування має надати Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту відповідно до порядку обміну електронними документами, встановленого органом ліцензування.

{Абзац дванадцятий пункту 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

У разі відповідності депозитарної установи встановленим вимогам та технічної можливості передачі уповноваженим на зберігання бази даних, архіву баз даних та документів уповноважений на зберігання повідомляє депозитарну установу та орган ліцензування про погодження передачі бази даних, архіву баз даних та документів (за наявності) депозитарній установі.

Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідомлення про факт передачі депозитарній установі отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів та невиплачених коштів (за наявності).

{Пункт 9 розділу VI доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 01.02.2018}

Порядок передачі бази даних, архіву баз даних та документів визначається договором депозитарної установи з уповноваженим на зберігання та внутрішніми документами уповноваженого на зберігання. Після підписання акта приймання-передавання уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ з Рахунку Депозитарної установи/ Зберігача цінних паперів прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі/Зберігача, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою/Зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, на рахунок нової депозитарної установи та переказ зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок нової депозитарної установи отриманих від Депозитарної установи коштів, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі/Зберігача, та зарахування на них прав на цінні папери здійснюються депозитарною установою протягом 30 календарних днів з дати підписання акта приймання-передавання з уповноваженим на зберігання на підставі отриманих інформації і документів та довідки з рахунку у цінних паперах від Центрального депозитарію цінних паперів.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери та/або з обмеженням прав за цінними паперами, зарахування прав на них на рахунок власника в депозитарній установі здійснюється з тим самим режимом обтяження/обмеження прав на цінні папери та/або обмеженням прав за цінними паперами.

У разі наявності в базі даних Депозитарної установи цінних паперів, облік  яких відноситься до компетенції Національного банку України, передача баз даних, архівів баз даних та документів для подальшого забезпечення та обслуговування цих цінних паперів до депозитарної установи, визначеної у цьому пункті, відбувається за умови наявності у неї договору на депозитарне обслуговування, укладеного з Національним банком України.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370 від 25.05.2017}

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкінавгору