Документ z0458-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2010, підстава - z0546-10

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 1201/167 від 24.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 липня 1999 р.
vd990624 vn1201/167 за N 458/3751
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 937 ( z0546-10 ) від 06.07.2010
Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 1066 ( za546-10 ) від 06.07.2010 }
Про затвердження Положення про порядок проведення в
Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів
з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать державі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000
N 1485 ( z0943-02 ) від 16.08.2002 }

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та на виконання Державної програми приватизації
на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України від 24.02.99
N 209/99, та з метою підвищення ефективності процесу приватизації
державного майна Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок проведення в Позабіржовій
фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі
(додається). 2. Фонду державного майна України забезпечити подання
Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу
забезпечити опублікування Положення, зазначеного в пункті 1 цього
наказу, у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Фонду державного майна України О.Бондаря та Голову Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Мозгового. 5. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
проведення на Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів
з продажу за грошові кошти пакетів акцій, що належать державі,
ВАТ, затверджене наказом ФДМУ від 07.10.97 N 1096 ( z0575-97 ). 6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 11.03.99 N 432 ( z0221-99 ) "Щодо визначення
початкової ціни акцій відкритих акціонерних товариств під час
продажу за кошти на Позабіржовій фондовій торговельній системі".
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку О.Мозговий
Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
24.06.99 N 1201/167
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 1999 р.
за N 458/3751
Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові
кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що
належать державі
( У назві Положення та в усьому тексті Положення та додатків
до нього слова "Позабіржова фондова торговельна система"
замінено на "Перша фондова торговельна система" згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 )
від 07.12.2000 )
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі (далі -
Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та на виконання Державної
програми приватизації на 1999 рік, затвердженої Указом Президента
України від 24 лютого 1999 року N 209/99, з урахуванням
особливостей, установлених Державною програмою приватизації на
2000 - 2002 роки" ( 1723-14 ). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 )
від 07.12.2000 ) 1.2. Цим Положенням встановлюється порядок продажу Фондом
державного майна України (далі - Фонд) в Першій фондовій
торговельній системі (далі - ПФТС) пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств (далі - ВАТ), які створені в процесі
приватизації або корпоратизації, що належать державі, юридичним та
фізичним особам, які мають право, згідно з чинним законодавством
України, на придбання державного майна в ході приватизації, умови
їх участі у цих аукціонах, порядок розгляду пропозицій, визначення
ціни акцій, проведення розрахунків за придбані акції,
документального оформлення прав власності на них. 1.3. Продавцем пакетів акцій ВАТ, що належать державі та
підлягають приватизації, є Фонд в особі свого Представника (далі -
Представник), який має довіреність Фонду на право проведення
операцій з цінними паперами в ПФТС й укладання контрактів від
імені Фонду. 1.4. Продаж пакетів акцій ВАТ, що належать державі,
здійснюється під час торговельних сесій в ПФТС у порядку,
встановленому цим Положенням та правилами ПФТС. 1.5. Продаж акцій здійснюється через електронну
торгово-інформаційну мережу ПФТС, до якої Фонду надається
безоплатний доступ в торговому режимі на підставі угоди про
спільну діяльність з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать
державі, укладеної Фондом та ПФТС. 1.6. При підготовці до продажу на ПФТС акцій ВАТ органи
приватизації попередньо здійснюють всі належні дії, що випливають
з форми випуску акцій ВАТ і передбачені вимогами Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Порядком
знерухомлення цінних паперів, що належать державі і випущені у
документарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
(затвердженим наказом Фонду від 21.04.99 N 729 ( z0298-99 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.05.99 за
N 298/3591), Положенням про порядок взаємодії органу приватизації
з депозитарними установами при випуску цінних паперів у
бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженим наказом Фонду від 28.04.99 N 784 ( z0310-99 ) та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14.05.99 за
N 310/3603, Положенням про проведення конкурсу з відбору зберігача
Фондом державного майна України, затвердженим наказом Фонду від
03.05.99 N 812 ( z0318-99 ) та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України від 19.05.99 за N 318/3611, та цим Положенням. 1.7. У процесі підготовки пакетів акцій ВАТ органи
приватизації: складають і затверджують інформаційні повідомлення про продаж
у ПФТС за грошові кошти пакета акцій ВАТ; передають до Фонду затверджені інформаційні повідомлення про
продаж у ПФТС за грошові кошти пакета акцій ВАТ, план розміщення
акцій, копії балансу підприємства та звіту про фінансові
результати за останній фінансовий рік та останній звітний період,
копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копію свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Стосовно ВАТ, за якими виставляється пакет акцій не менше ніж
25 % статутного фонду і при цьому вартість активів або обсяг
реалізації товарів (робіт, послуг) у яких за останній фінансовий
рік перевищує суму, еквівалентну 1 млн. доларів США за офіційним
валютним курсом, що діяв на кінець останнього фінансового року, до
пакета документів, що подається до Фонду, повинні додатково
включатися документи й відомості щодо ВАТ, необхідні для подання
до органу Антимонопольного комітету України заяви про надання
згоди на придбання пакета акцій. ( Пункт 1.7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
1.8. Інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій в ПФТС
містить таку інформацію про ВАТ: а) ідентифікаційний код ВАТ за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України ( 118-96-п ) (далі - ЄДРПОУ); б) назву до перетворення у ВАТ; в) місцезнаходження ВАТ, телефон; г) розмір статутного фонду ВАТ, грн.; ґ) кількість акцій, які запропоновані до продажу в ПФТС за
грошові кошти (штук, процентів від статутного фонду (далі - СФ)); д) номінальну вартість однієї акції, грн.; е) початкову ціну однієї акції, грн.; є) форму випуску акцій; ж) номінальну вартість приватизаційного майнового сертифіката
(далі - ПМС) до сплати за акції, грн.; з) звітний період, за який надається інформація (6 або 9
місяців поточного року; для першого півріччя звітним періодом є 12
місяців попереднього фінансового року); и) площа земельної ділянки, га; і) середньоспискова кількість працівників, чол.; ї) балансова вартість основних фондів, тис.грн.; й) зношення (знос) основних фондів, тис.грн., відсотків від
основних фондів; к) балансовий прибуток, тис.грн.; л) дебіторська заборгованість, тис.грн.; м) кредиторська заборгованість, тис.грн. (сума розділів II та
III пасиву балансу); н) обсяг виробленої продукції, тис.грн.; о) основні види продукції (робіт, послуг) та їх обсяг у цінах
звітного періоду: - назву виду продукції (робіт, послуг); - обсяг продукції (робіт, послуг); - натуральні показники; - грошові показники, тис.грн.; п) розподіл акцій за видами продажу згідно з планом
розміщення акцій (у відсотках від СФ): - пільговий продаж; - продаж на сертифікатних аукціонах за ПМС; - продаж на спеціалізованих аукціонах за компенсаційні
сертифікати; - продаж на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти; - загалом за всіма іншими, крім указаних вище, видами продажу
(конкурси, Біржі тощо); - є власністю організації орендарів та передані безоплатно; - залишаються у власності держави; р) ВАТ займає (не займає) монопольне становище на товарних
ринках; ( Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 ) с) вартість активів ВАТ за підсумками останнього фінансового
року (тис.грн.), визначена відповідно до вимог Положення про
контроль за економічною концентрацією, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.05.98
N 134-р ( z0409-98 ) (у редакції, затвердженій розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 18.02.2000 N 31-р
( z0241-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.04.2000 за N 241/4462) (далі - Положення про контроль за
економічною концентрацією); ( Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від
07.12.2000 ) т) обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) ВАТ за підсумками
останнього фінансового року (тис.грн.) визначений відповідно до
вимог Положення про контроль за економічною концентрацією. ( Пункт
1.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
2. Значення термінів
В цьому Положенні наступні терміни вживаються в такому
значенні: 2.1. ПФТС: Дочірнє підприємство "Технічний центр "Перша
фондова торговельна система", що має свідоцтво про реєстрацію у
якості торговельно-інформаційної системи, видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 2.2. Покупець: учасник ПФТС, який отримав дозвіл виставляти
котирування та укладати угоди в торговельній системі ПФТС. 2.3. Потенційні власники: будь-які фізичні або юридичні особи
(у тому числі учасники ПФТС), які мають право згідно з чинним
законодавством України на придбання державного майна в ході
приватизації. Особи, які не є учасниками ПФТС, можуть брати участь
в аукціоні лише через учасників ПФТС, уклавши з учасником ПФТС
договір комісії на купівлю цінних паперів. У цьому випадку учасник
ПФТС придбаває акції за договором комісії від свого імені та за
рахунок свого клієнта. 2.4. Торговельна сесія: час, визначений Фондом та ПФТС,
протягом якого здійснюється процедура проведення аукціону з
продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі та підлягають
приватизації. 2.5. Дата укладення угоди: день уведення Фондом електронного
звіту про угоду в ПФТС. 2.6. Закриття торговельної сесії: час, коли ПФТС фіксує
результати торговельної сесії. 2.7. Котирування: пропозиція на купівлю або продаж за певною
ціною певної кількості акцій одного ВАТ. 2.8. Найкраще котирування: котирування купівлі, найбільше за
ціновим значенням. Якщо в кількох котируваннях вказана однакова
ціна акцій, то кращим уважається котирування, виставлене раніше. 2.9. Покращання котирування: збільшення ціни акції у
виставленому котируванні купівлі для цього цінного папера. 2.10. Інтервал реєстрації: інтервал часу, тривалість якого
встановлює Фонд, протягом якого Фонд і Покупці реєструються в ПФТС
для виставлення, відповідно, котирувань продажу та купівлі. 2.11. Крок: мінімально можлива зміна аукціонної ціни цінного
папера. 2.12. Лот: весь або частина пакета акцій ВАТ, що пропонується
Фондом до продажу. Розмір та кількість лотів за кожним ВАТ
визначається Фондом.
3. Порядок допуску акцій до обігу та котирування на ПФТС
3.1. Фонд затверджує перелік ВАТ, пакети акцій яких
підлягають продажу в ПФТС. У десятиденний термін Фонд надсилає до
Антимонопольного комітету України витяг із затвердженого переліку
з інформацією про ВАТ, за якими виставляється пакет акцій не менше
ніж 25% статутного фонду і при цьому вартість активів або обсяг
реалізації товарів (робіт, послуг) у яких за останній фінансовий
рік перевищує суму, еквівалентну 6 млн. доларів США за офіційним
валютним курсом, що діяв на кінець останнього фінансового року. У
вказаному витягу з переліку щодо ВАТ указуються розмір пакетів
акцій, що пропонуються до продажу, а також вартість активів та
обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) на кінець останнього
фінансового року. Щодо пакетів акцій ВАТ, інформацію про які Фонд надіслав до
Антимонопольного комітету України, Фонд не може видавати
розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди органу Антимонопольного
комітету України на придбання цього пакета або заяви Покупця
(Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним
конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це органів
Антимонопольного комітету України. ( Пункт 3.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
3.2. Для продажу на ПФТС пакетів акцій ВАТ, що належать
державі, Фонд подає на ПФТС такі документи: а) копію наказу Фонду про затвердження переліку ВАТ, акції
яких підлягають продажу на ПФТС; б) копію затвердженого органом приватизації плану розміщення
акцій кожного ВАТ; в) баланс кожного ВАТ станом на останню звітну дату. 3.3. Документи, зазначені в пункті 3.2 цього Положення,
подаються до ПФТС не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до
проведення торговельної сесії за затвердженими Фондом переліками
ВАТ. 3.4. Документи, потрібні, відповідно до вимог пункту 3.2
цього Положення, для продажу пакетів акцій ВАТ, розглядаються ПФТС
протягом п'яти робочих днів. Підставою для відмови у допуску до
продажу на ПФТС може бути лише невірне або нечітке оформлення
поданих документів, про що ПФТС у письмовій формі повідомляє Фонд.
4. Умови участі покупців в аукціонах в ПФТС
4.1. Участь у торговельних сесіях з продажу в ПФТС пакетів
акцій ВАТ, що належать державі, беруть Покупці. Юридичні особи, що уклали з учасником ПФТС договір комісії
на купівлю цінних паперів, подають учаснику довідку про розмір
державної частки в статутному фонді, завірену підписами керівника,
головного бухгалтера та печаткою юридичної особи. У довідці
вказується відсотковий розподіл державних часток у статутному
фонді підприємства. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 ) Фізичні особи, що уклали з учасником ПФТС договір комісії про
купівлю цінних паперів, надають учаснику декларацію про доходи (за
формою, яка передбачена додатком 1 до Інструкції про прибутковий
податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної
податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 ( z0064-93 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 09.06.93 за
N 64) (далі - Декларація про доходи), якщо початкова ціна пакета
акцій або кількох пакетів акцій, які він доручає придбати на
торгах, перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 ) Відповідальність за достовірність поданої інформації
покладається відповідно до чинного законодавства на потенційних
власників. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 ) Потенційний власник, якщо відповідно до законодавства
придбання ним акцій проводиться за згодою органів Антимонопольного
комітету України, подає копію рішення органу Антимонопольного
комітету України про надання згоди на придбання пакета акцій чи
копію заяви про надання згоди на придбання пакета акцій з
відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії органу
Антимонопольного комітету України про її прийняття не пізніше як
за 8 календарних днів до граничного терміну прийняття замовлення
на придбання акцій. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 ) 4.2. Для участі в торгах Покупець не пізніше 13-ї години
дня, що передує торгам, подає в ПФТС замовлення на придбання
пакетів акцій ВАТ, що належать державі (згідно з додатком 1) (далі
- замовлення на придбання акцій). Замовлення на придбання акцій
складається в двох примірниках, один з яких після реєстрації ПФТС
повертається Покупцю. Замовлення, у якому заповнені не всі графи,
не приймається. Після прийняття замовлень на придбання акцій ПФТС
готує перелік поданих замовлень на участь у торгах з продажу
пакетів акцій ВАТ, що належать державі, згідно з додатком 10
(далі - перелік замовлень). О 13-й годині дня, що передує торгам,
припиняється також унесення будь-яких змін і доповнень до
замовлень на придбання акцій і є неприпустимим їх відкликання. Покупець обов'язково сплачує на розрахунковий рахунок ПФТС
грошовими коштами гарантійний внесок, розмір якого залежить від
початкової ціни пакета акцій, який Покупець бажає придбати, та
розраховується таким чином: якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
Покупець, (ЦПпоч) не перевищує ста тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) дорівнює початковій ціні пакета:
Вгар = ЦПпоч,
якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
Покупець (ЦПпоч), більша за сто тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) розраховується за формулою
Вгар = 100000 + 0,2 х (ЦПпоч - 100000),
де:
ЦПпоч = Цп х Nакц;
Цп - початкова ціна однієї акції, визначена відповідно до
розділу 5 Положення, грн.; Nакц - кількість акцій у пакеті, шт.
Покупець, гарантійні внески від якого не надійшли на
відповідний рахунок ПФТС до 15-ї години дня, що передує торгам, не
допускається до участі в торгах. ПФТС готує перелік покупців, від
яких отримано гарантійні внески, з визначенням суми кожного
гарантійного внеску. Перелік поданих замовлень, перелік Покупців, від яких
отримано гарантійні внески, і другі примірники замовлень на
придбання акцій ПФТС передає Фонду. Ці документи, підписані
сторонами, зберігаються до початку торгів у не доступному для
сторонніх осіб місці. ( Пункт 4.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
( Пункт 4.3 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
4.3. Покупець, який не виконав вимоги пункту 4.2 цього
Положення, до участі у торговій сесії ПФТС не допускається. 4.4. ПФТС повинна проінформувати Покупця, що в разі
придбання акцій, форма випуску яких є бездокументарною, Покупець,
в інтересах якого придбані акції, повинен мати рахунок у цінних
паперах у зберігача та для оформлення права власності на акції
повинен надати Фонду інформацію про відкритий рахунок у цінних
паперах та інформацію про зберігача в обсягах, установлених
наказом Фонду від 03.11.99 N 2099 ( z0842-99 ) "Про відкриття
рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які
бажають придбати цінні папери в процесі приватизації",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.12.99 за
N 842/4135. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )

5. Підготовка до торговельних сесій
5.1. Порядок участі, підготовки та проведення торговельних
сесій в ПФТС з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі,
регулюється цим Положенням та Торговими правилами ПФТС
( v0004211-96 ). 5.2. Дату проведення торговельних сесій Фонд визначає за
кожним ВАТ окремо і надає інформацію про це в друковані видання
органів приватизації для опублікування не пізніш як за 30
календарних днів до проведення торгів. ( Пункт 5.2 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від
07.12.2000 ) 5.3. Не пізніш як за три робочі дні до дати початку
торговельної сесії Фонд подає до ПФТС замовлення на продаж пакетів
акцій ВАТ, що належать державі (згідно з додатком 2) (далі -
замовлення на продаж). В замовленні на продаж для кожного ВАТ
зазначається загальна кількість акцій, розмір та кількість лотів,
запропонованих до продажу на цю торговельну сесію, номінальна та
початкова ціна однієї акції. Кожний окремий рядок замовлення на
продаж називається позицією. 5.4. Якщо після опублікування інформації про продаж акцій в
ПФТС за рішенням Фонду змінюється розмір запропонованого пакета
акцій, то відповідну інформацію про це Фонд публікує у друкованих
виданнях органів приватизації та повідомляє про них ПФТС не пізніш
як за 30 календарних днів до оголошеної нової дати початку
торговельної сесії. Інформація про інші зміни, зокрема, про зміни
номінальної вартості акцій за підсумками сертифікатних аукціонів
тощо, публікується не пізніш як за 5 календарних днів до початку
торговельної сесії. 5.5. Початкова ціна однієї акції на перших торгах з продажу
пакетів акцій ВАТ, що належать державі, визначається Фондом таким
чином: а) для ВАТ, статутний фонд яких визначено з урахуванням
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95 або
статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації вартості
основних засобів за станом на 01.04.96, або статутний фонд яких
визначено на засадах експертної оцінки вартості його активів,
початкова ціна однієї акції на перших торгах дорівнює її
номінальній вартості; б) для ВАТ, статутний фонд яких визначено без урахування
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95,
початкова ціна однієї акції на перших торгах розраховується на
підставі номінальної вартості однієї акції, збільшеної на
коефіцієнт індексації. У цьому разі початкова ціна однієї акції розраховується за
формулою
Цп = К х Вн, де:
К - коефіцієнт індексації номінальної вартості акцій,
визначений як відношення розміру статутного фонду, сформованого з
урахуванням суми індексації вартості основних засобів, що є
власністю ВАТ, до розміру статутного фонду, визначеного без
урахування зазначеної суми; Вн - номінальна вартість однієї акції.
Розрахунок коефіцієнта індексації номінальної вартості акцій
провадиться на підставі таких документів, наданих ВАТ: акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу
підприємства на дату оцінки; балансу ВАТ за період, у якому відображені результати
індексації основних засобів за станом на 01.01.95; розшифрування довідки про суму індексації основних засобів за
станом на 01.01.95, які є власністю ВАТ, що обліковується на
відповідному рахунку бухгалтерського обліку; довідки "Вихідні дані для розрахунку початкової ціни пакета
акцій" (додаток 11); в) для ВАТ, акції яких пройшли лістинг і котируються на Біржі
або ПФТС, і сума угод за цими акціями, укладених відповідно на
фондових біржах або ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки
Фондом замовлення на продаж на перших торгах, не менша за 10%
номінальної вартості пакета, що пропонується Фондом, початкова
ціна однієї акції, визначена відповідно до підпунктів "а" або "б"
цього пункту, може бути відкоригована в бік її збільшення. Для цього визначається середньозважена вартість однієї акції
за результатами угод, укладених відповідно на фондових біржах або
ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки Фондом замовлення на
продаж на перших торгах. Якщо середньозважена вартість однієї
акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену відповідно
до підпунктів "а" або "б" цього пункту, то остаточна початкова
ціна дорівнює середньозваженій вартості однієї акції. ( Пункт 5.5 в редації Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
5.6. Початкова ціна однієї акції, яка вказана в замовленні на
продаж, на першій торговельній сесії не може бути нижчою за
номінальну. 5.7. Якщо пакет акцій, запропонований Фондом для продажу в
ПФТС, не проданий повністю на першій торговельній сесії, то
залишок акцій виставляється Фондом для подальшого продажу на
наступних торговельних сесіях без обов'язкового опублікування
інформації про дату їх проведення. 5.8. Початкова ціна акцій на наступному інтервалі реєстрації
або на наступній торговельній сесії визначається Фондом відповідно
на рівні, не нижчому за зафіксовану ціну купівлі на попередньому
інтервалі реєстрації або найвищу ціну купівлі в ході попередньої
торговельної сесії. 5.9. Якщо в ході попередньої торговельної сесії замовлення на
придбання акцій конкретного ВАТ не надходили, то Фонд при
підготовці замовлення на продаж акцій на чергову торговельну сесію
може зменшити їх початкову ціну, але не більш ніж на 30 відсотків. 5.10. Якщо Покупці подали замовлення на придбання акцій
конкретного ВАТ на попередній торговельній сесії, але не виявили
бажання придбати їх за ціною, запропонованою Фондом в ході цієї
сесії, то початкова ціна однієї акції на черговій сесії
встановлюється Фондом на рівні останньої ціни, запропонованої
Фондом на попередній торговельній сесії. 5.11. Мінімальна ціна продажу однієї акції на перших торгах
не може бути нижчою за номінальну вартість цієї акції. Мінімальна
ціна продажу однієї акції на наступних торгах, у разі зниження
ціни під час продажу, установлюється з урахуванням таких обмежень: щодо ВАТ, статутні фонди яких визначено без урахування
індексації основних засобів за станом на 01.01.95, то продаж акцій
за цінами нижче номінальної їх вартості не проводиться; для ВАТ, що належать до підприємств, які зараховані
Державною програмою приватизації до об'єктів групи "Г", зниження
ціни акцій нижче їх початкової ціни, встановленої на перших
торгах, можливе не більше ніж на 30 відсотків, але не нижче їх
номінальної вартості. У випадках, коли в Першій фондовій
торговельній системі продається пакет акцій ВАТ групи "Г", що
належать державі, розмір якого менше як 25 відсотків статутного
фонду ВАТ плюс одна акція, попиту на які під час їх пропонування
до продажу не було, такі обмеження мінімального рівня ціни,
встановлені для об'єктів групи "Г", не застосовуються, а
застосовуються обмеження, що встановлені абзацами другим, шостим
та сьомим цього пункту Положення; ( Абзац третій пункту 5.11 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 1485 ( z0943-02 ) від
16.08.2002 ) щодо ВАТ, створених на базі об'єктів груп Б, В (віднесених до
таких груп відповідно до Державної програми приватизації на 1998
рік ( 124/98-ВР ), продаж акцій яких здійснювався з 1995 до 1999
року включно і непродані акції яких пропонуються до продажу
протягом 2000 року, зниження ціни акцій, які пропонуються, нижче
половини їх номінальної вартості не проводиться; щодо всіх інших ВАТ: якщо сумарна вартість запропонованого до продажу пакета акцій
ВАТ за початковою ціною не перевищує 10000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, то допускається зниження ціни однієї
акції до рівня, який не може бути менший за мінімальну номінальну
вартість однієї акції, установлену рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.97 N 6 ( v0006312-97 )
"Про встановлення мінімальної номінальної вартості акцій"; в іншому випадку зниження ціни акцій нижче їх початкової
вартості можливе не більше ніж на 75%. ( Пункт 5.11 в редації Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
5.12. Керівник ВАТ, акції якого продаються, надає
потенційному власнику за його зверненням у десятиденний термін з
дня отримання цього звернення відомості про емітента, передбачені
Положенням про контроль за економічною концентрацією, з метою
підготовки потенційним власником заяви про надання згоди органом
Антимонопольного комітету на придбання пакета акцій.
Відповідальність за надання та достовірність інформації несе
керівник ВАТ, акції якого продаються, відповідно до вимог чинного
законодавства України. ( Пункт 5.12 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від
07.12.2000 )
6. Порядок проведення торговельних сесій
6.1. Торговельні сесії проводяться шляхом покращання
Покупцями своїх котирувань купівлі під час інтервалу реєстрації. 6.2. Участь у торговельній сесії беруть Покупці, які подали
замовлення на придбання певної кількості акцій даної позиції та
сплатили гарантійний внесок на розрахунковий рахунок ПФТС
відповідно до пунктів 4.2.1 та 4.2.2 цього Положення. 6.3. На інтервал реєстрації відповідно до замовлення на
продаж за кожною окремою позицією Фонд виставляє лот (лоти) з
визначеною початковою ціною. Фонд може зняти свої котирування до
закінчення інтервалу реєстрації. 6.4. Протягом торговельної сесії Покупці виставляють
котирування купівлі акцій із зазначенням ціни та кількості акцій,
які бажають придбати. Кількість акцій, виставлених в котируванні
купівлі, повинна дорівнювати розміру лота (лотів), що
виставляються Фондом. 6.5. В ході аукціону ціна однієї акції може змінюватись
відповідно до кроку аукціону. Якщо попит на акції є підвищеним, то збільшення ціни однієї
акції здійснюється відповідно з кроком торгів, який встановлюється
ПФТС, але не може бути меншим за 10 відсотків попередньої ціни
акції. У випадку зниження ціни однієї акції крок торгів змінюється:
він не може перевищувати 10 відсотків ціни акцій попереднього лота
і повинен бути кратним 0,01 грн. 6.6. Протягом інтервалу реєстрації Покупці можуть лише
покращувати свої котирування. 6.7. Зняття котирувань Покупцями під час інтервалу реєстрації
забороняється. 6.8. Момент закінчення інтервалу реєстрації фіксується ПФТС.
Котирування купівлі, виставлені після моменту закінчення інтервалу
реєстрації, вважаються недійсними. 6.9. Котирування купівлі задовольняються згідно з порядком,
передбаченим пунктом 7.1 цього Положення. Залишки акцій, не
продані в ході поточного інтервалу реєстрації або торговельної
сесії, можуть бути перенесені для продажу на наступний інтервал
реєстрації або наступну торговельну сесію. 6.10. За відсутності попиту на черговому інтервалі реєстрації
ціна акції може знижуватись Фондом, але не більш ніж на 10
відсотків від початкової на цьому інтервалі реєстрації. 6.11. Протягом однієї торговельної сесії ціна акції не може
знижуватись більше ніж на 10 відсотків від початкової, вказаної в
замовленні на продаж.
7. Порядок визначення переможців аукціону
7.1. На момент закінчення інтервалу реєстрації протягом
торговельної сесії Фонд фіксує найкраще котирування та вводить
електронний звіт про угоду в ПФТС. Переможцем аукціону за лотом
визнається Покупець, який мав найкраще котирування на момент
закінчення інтервалу реєстрації. Якщо два котирування мали однакову ціну купівлі акцій,
найкращим вважається те котирування, яке було виставлено раніше. 7.2. За результатами торговельної сесії ПФТС готує та подає
до Фонду наступного робочого дня після проведення аукціону його
підсумки у вигляді протоколу аукціонних торгів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі (згідно
з додатком 3). Підсумки аукціону підлягають затвердженню Фондом
протягом 3 робочих днів з дня проведення торговельної сесії. 7.3. Результати аукціонів як у цілому, так і за окремими
позиціями можуть бути визнані недійсними у порядку, встановленому
чинним законодавством.
8. Проведення розрахунків за придбані акції
8.1. Покупець повинен належним чином оформити Контракт на
купівлю-продаж цінних паперів (згідно з додатком 4) (далі -
Контракт) у чотирьох примірниках. Примірники Контракту передаються
в ПФТС не пізніше трьох робочих днів з дати проведення аукціону.
Контракт, не оформлений належним чином або переданий в ПФТС
пізніше трьох робочих днів з дня проведення аукціону, вважається
неукладеним. 8.2. Покупець, який купує акції за договором комісії від
свого імені та за рахунок свого клієнта, разом з Контрактами надає
Фонду: а) копію свого договору з клієнтом про брокерське
обслуговування та інших документів, які підтверджують доручення
клієнта на придбання конкретних цінних паперів; б) заяву про оформлення прав власності (згідно з додатком 5); в) від клієнта - юридичної особи (резидента України) -
довідку про розмір державної частки в його статутному фонді,
завірену підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою
цієї юридичної особи; ( Абзац пункту 8.2 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
Якщо Покупцем акцій є фізична особа, то до пакета
документів, що подається до Фонду, включається Декларація про
доходи Покупця, якщо початкова ціна пакета акцій або кількох
пакетів акцій, які він придбав на торгах, перевищує п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Пункт 8.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
Для оформлення права власності на акції, форма випуску яких є
бездокументарною, до пакета документів, що подається до Фонду,
додається інформація про відкритий рахунок у цінних паперах та
інформація про зберігача в обсягах, установлених наказом Фонду від
03.11.99 N 2099 ( z0842-99 ) "Про відкриття рахунків у цінних
паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати
цінні папери в процесі приватизації", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07.12.99 за N 842/4135. ( Пункт 8.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 3.1 цього Положення як таких, за якими Фонд не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди органу Антимонопольного
комітету України на придбання цього пакета, то до пакета
документів, що подається до Фонду, включається копія рішення
органу Антимонопольного комітету України про надання згоди на
придбання конкретного пакета акцій. У разі відсутності у Покупця
(Клієнта) відповідного рішення органу Антимонопольного комітету
України до пакета документів, що подається до Фонду, включається
складена Покупцем (Клієнтом) довідка про хід розгляду органом
Антимонопольного комітету України заяви Покупця (Клієнта) про
надання згоди на придбання пакета акцій або заява Покупця
(Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним
конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це органів
Антимонопольного комітету України. ( Пункт 8.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
8.3. Контракти, підписані Покупцем та засвідчені ПФТС,
завіряються Фондом не пізніше четвертого робочого дня з дня
проведення торговельної сесії. Один примірник Контракту
залишається у Фонді, другий - на ПФТС, решта примірників
повертаються Покупцеві. 8.4. Покупець зобов'язаний сплатити вартість придбаних акцій,
збір ПФТС та податок на додану вартість на збір ПФТС, передбачений
правилами ПФТС та зазначений в Контракті, на відповідний
розрахунковий рахунок ПФТС протягом п'яти робочих днів з дня
укладення Контракту, з урахуванням сплаченого у відповідності з
пунктом 4.2.2 цього Положення гарантійного внеску. 8.5. Перерахування коштів за кожним укладеним Контрактом
підтверджується записом у Реєстрі сплачених Контрактів
купівлі-продажу цінних паперів (згідно з додатком 6), завіреним
підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою ПФТС. Реєстр
сплачених контрактів передається до Фонду. 8.6. Порушення Покупцями термінів оплати контрактів на
купівлю-продаж акцій є підставою для розірвання таких контрактів
та визнання недійсними результатів торгів за даним пакетом акцій.
У цьому разі Покупець повинен сплатити неустойку в розмірі,
передбаченому контрактом, та інші необхідні платежі. Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх необхідних платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка,
збір ПФТС та податок на додану вартість на суму збору ПФТС.
Залишок гарантійного внеску після вищезазначених відрахувань ПФТС
повертає Покупцю протягом двох робочих днів після завершення
розрахунків згідно з контрактом. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених необхідних платежів, то Покупець протягом 10
робочих днів з дати виходу відповідного наказу Фонду про
розірвання контракту повинен сплатити недостатню суму на
розрахунковий рахунок ПФТС з урахуванням сплаченого раніше
гарантійного внеску. ( Пункт 8.6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
8.7. Порушення Покупцями термінів укладання контрактів на
купівлю-продаж акцій є підставою для визнання недійсними
результатів торгів за даним пакетом акцій. В цьому разі Покупець
повинен сплатити неустойку в розмірі, передбаченому замовленням на
придбання, та інші необхідні платежі. Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка, збір ПФТС та
податок на додану вартість на суму збору ПФТС. Залишок
гарантійного внеску після вищезазначених відрахувань ПФТС повертає
Покупцю протягом двох робочих днів після завершення розрахунків
згідно з контрактом. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених необхідних платежів, то протягом 10 робочих днів з
дати виходу наказу Фонду про визнання недійсними результатів
аукціонних торгів на ПФТС за відповідним пакетом акцій такий
Покупець повинен сплатити недостатню суму на розрахунковий рахунок
ПФТС з урахуванням сплаченого раніше гарантійного внеску. ( Пункт 8.7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
8.8. Сплачений гарантійний внесок повертається ПФТС Покупцям,
що не стали переможцями, протягом двох робочих днів з дня
проведення аукціону, якщо інше не обумовлено ПФТС та Покупцем. 8.9. Протягом трьох робочих днів після надходження коштів від
усіх Покупців, що стали переможцями, ПФТС перераховує зі свого
розрахункового рахунку на рахунок Державного позабюджетного фонду
приватизації повну суму вартості акцій, суму гарантійних внесків,
які не повертаються Покупцям згідно з пунктами 8.6 та 8.7 цього
Положення, та суми отриманих неустойок за вирахуванням коштів, що
йдуть на відшкодування витрат, пов'язаних з продажем акцій, якщо
це передбачено чинним законодавством України або угодою про
спільну діяльність між Фондом та ПФТС.
9. Обов'язки щодо реєстрації прав власності
9.1. Після одержання контракту та комплекту документів,
визначених у п.8.2 Положення, та підтвердження надходження коштів
до позабюджетного Державного фонду приватизації: ( Абзац перший
пункту 9.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2554/371/18
( z0970-00 ) від 07.12.2000 ) а) при документарній формі випуску акцій Фонд готує у
десятиденний термін розпорядження про внесення змін до реєстру
акціонерів (згідно з додатком 7) (далі - розпорядження).
Розпорядження містить перелік власників з вичерпними даними про
них відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60
( vr060312-98 ), і є підставою для внесення відповідних змін до
реєстру акціонерів; б) при бездокументарній формі випуску цінних паперів Фонд у
десятиденний термін готує розпорядження згідно з додатком 8, яке є
підставою для переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах
органу приватизації на рахунок Покупця (Потенційного власника),
відкритий у депозитарній установі (зберігача). Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 3.1 цього Положення як таких, за якими Фонд не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди органу Антимонопольного
комітету України на придбання цього пакета, то Фонд готує
розпорядження за наявності в Покупця (Клієнта) рішення органу
Антимонопольного комітету України про надання згоди на придбання
конкретного пакета акцій (надається копія рішення) або в разі
надання заяви Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства
придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди
на це органів Антимонопольного комітету України. Якщо органи
Антимонопольного комітету не розпочали розгляд справи про
концентрацію протягом 30 днів з дня прийняття ними заяви від
Покупця (Клієнта) і рішення про надання згоди на придбання пакета
акцій вважається прийнятим відповідно до абзацу 5 пункту 45
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), то
Фонд готує розпорядження за наданням від Покупця (Клієнта)
письмової довідки про такий хід розгляду органом Антимонопольного
комітету України заяви Покупця (Клієнта). ( Пункт 9.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
9.2. Якщо Покупець, який придбав акції за договором комісії
від свого імені та за рахунок свого клієнта, не виконує вимог
пункту 8.2 цього Положення або якщо Потенційний власник не має
права бути покупцем об'єкта приватизації згідно з пунктом 3 статті
8 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
до відповідного розпорядження, передбаченого пунктом 9.1 цього
Положення, вносяться дані про Покупця, який уклав Контракт. 9.3. Відповідне розпорядження Фонду надається Покупцеві
(Потенційному власнику). Якщо протягом 20 робочих днів з дня
аукціону власник придбаних акцій не звертається за розпорядженням
до Фонду, то воно направляється на адресу Покупця, коли на
придбання пакета акцій не потрібна згода органів Антимонопольного
комітету України відповідно до вимог чинного законодавства. 9.4. Переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах органу
приватизації на рахунок Покупця (Потенційного власника), відкритий
у депозитарній установі (зберігача), здійснюється відповідно до
вимог Положення про порядок взаємодії органу приватизації з
депозитарними установами при випуску цінних паперів у
бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого наказом Фонду від 28.04.99 N 784 ( z0310-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.05.99 за
N 310/3603. Реєстрація власника в реєстрі акціонерів відкритого
акціонерного товариства здійснюється власником або уповноваженою
ним особою. За внесення до реєстру акціонерів інформації про власників та
придбані ними за результатами аукціону акції плата з власників
акцій не стягується. 9.5. Спори, які виникають у процесі проведення аукціону з
продажу за грошові кошти пакетів акцій ВАТ, що належать державі,
вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
10. Дотримання вимог антимонопольного законодавства
при проведенні аукціонів на ПФТС
10.1. Продаж акцій ВАТ, що належать державі, на ПФТС
здійснюється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства
України. ПФТС протягом двох робочих днів з дня проведення торгів
направляє до відповідного органу Антимонопольного комітету України
інформацію про Покупців - юридичних осіб (із зазначенням
найменування, місцезнаходження, телефону, факсу, обсягу придбаних
акцій у відсотках до статутного фонду ВАТ), які придбали на ПФТС
на даній торговій сесії: акції, які забезпечують 25 і більше відсотків голосів у
вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації,
вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) у
якого за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1
млн. доларів США за офіційним валютним курсом, що діяв на кінець
останнього фінансового року; акції, які забезпечують 25 і більше відсотків голосів у
вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, який є
монопольним утворенням або має стратегічне значення для економіки
і безпеки держави. ( Пункт 10.1 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
10.2. У випадках та у терміни, передбачені законодавством,
коли на придбання пакета акцій потрібна згода органів
Антимонопольного комітету України, Потенційний власник
зобов'язаний одержати зазначену згоду, а якщо законодавством
передбачено подання повідомлення про придбання акцій - надати
повідомлення до органу Антимонопольного комітету України. Потенційний власник несе ризики щодо негативних наслідків,
пов'язаних із неправильним визначенням випадків придбання акцій,
що вимагають отримання згоди органів Антимонопольного комітету
України чи надання йому повідомлення.
Додаток 1
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Замовлення N _______
на придбання пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі, в ПФТС
------------------------------------------------------------------ |від "_____" _______________ 199__ р. | | | |Покупець _______________________________________________________| |________________________________________________________________| | (повне найменування Покупця - юридичної особи) | |Країна _________________________________________________________| | (повна офіційна назва країни, де зареєстрований Покупець)| | | |Керівник Покупця _______________________________________________| | (прізвище, ім'я та по батькові, посада) | |Ідентифікаційний код Покупця за ЄДРПОУ _________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, місцезнаходження Покупця) | |Розрахунковий рахунок Покупця N ________________________________| |Телефон _______________; факс ________________; телекс ______| |Уповноважена Покупцем особа ____________________________________| | (прізвище, ім'я та по батькові, посада)| |Паспорт: серія _____ N _________, виданий "___"__________19__ р.| |________________________________________________________________| | (назва органу, який видав паспорт) | ------------------------------------------------------------------
Пооб'єктне замовлення Покупця на придбання пакетів
акцій ВАТ, що належать державі
------------------------------------------------------------------ | N|Назва | Кіль- | Кіль- | Загальна | Початкова | Загальна | |з/п| ВАТ | кість | кість |кількість | ціна однієї| початкова | | | |лотів, | акцій | акцій, |акції, грн. | ціна | | | | штук |в лоті, | штук | |пакета, грн.| | | | | штук | | | | |---+------+-------+--------+----------+------------+------------| |---+------+-------+--------+----------+------------+------------| |---+------+-------+--------+----------+------------+------------| |---+------+-------+--------+----------+------------+------------| ------------------------------------------------------------------
Особливі умови: Покупець зобов'язується не пізніше ніж до 15.00 робочого дня,
що передує торговельній сесії, сплатити на розрахунковий рахунок
ПФТС гарантійний внесок у розмірі, який визначається відповідно до
п.4.2 Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі. У випадку відмови Покупця від виконання укладеної угоди він
позбавляється права на подальшу участь у торговельних сесіях за
участю Фонду державного майна України і сплачує на розрахунковий
рахунок ПФТС неустойку в розмірі 20 відсотків від суми укладеної
угоди з урахуванням суми сплаченого гарантійного внеску. Заявник та особи, що пов'язані з ним відносинами контролю, на
день подання заяви володіють, управляють, користуються пакетами
акцій цих ВАТ, вартість придбання яких становить: _________________________ тис. грн, що забезпечують ______________
% голосів у вищому органі ВАТ ___________________________________;
(назва ВАТ) __________________________ тис.грн, що забезпечують ______________
% голосів у вищому органі ВАТ ___________________________________;
(назва ВАТ) вказати за кожним ВАТ, на придбання пакетів акцій якого подається
заявка. Заявник поінформований, що у випадках та у терміни,
передбачені законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися
для отримання згоди органів Антимонопольного комітету України на
придбання пакета акцій, а якщо законодавством передбачено подання
повідомлення про придбання акцій - надати повідомлення до органу
Антимонопольного комітету України.
Термін дії замовлення до "___"____________ 199 __ р. включно.
Покупець ____________________ Директор ПФТС ______________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П. Реєстраційний N _____________ Дата "___"___________ 199 __ р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
Додаток 2
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Замовлення
на продаж пакетів акцій ВАТ, що належать державі
N _____
"____"____________199___ р.
на торговельній сесії Першої фондової
торговельної системи
Фонд державного майна України "__"____________199___ р.
------------------------------------------------------------------ | N|Назва |Номіна- |Кіль-|Кіль- |Загаль-|Почат-|Загаль-|При- | |з/п|ВАТ |льна ва-|кість|кість |на кі- |кова |на ціна|мітка*| | | |ртість |ло- |акцій |лькість|ціна | пакета| | | | |однієї |тів, |у лоті,|акцій, |однієї| акцій,| | | | |акції, |штук |штук |штук |акції,| грн. | | | | |грн. | | | |грн. | | | |---+-------+--------+-----+-------+-------+------+-------+------| |---+-------+--------+-----+-------+-------+------+-------+------| | |Всього:| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ____________
* Указується нормативний документ, що визначає розподіл коштів,
отриманих від продажу акцій в ПФТС, та інша інформація.
Продавець __________________ Директор ПФТС __________________
М.П. М.П.
"___"______________ 199 __ р.
Додаток 3
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Протокол аукціонних торгів
з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі, в Першій
фондовій торговельній системі
N __________ від "___"____________ 199 __ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва|Номінальна| Кількість|Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї| Назва| |з/п|ВАТ* | вартість |запропоно-| ціна | проданих|вартість| акції, |Покупця| | | | однієї | ваних | однієї | акцій, |проданих| грн. | | | | | акції, | акцій, | акції, | штук | акцій, |---------------------| | | | | грн. | штук | грн. | | грн. |мініма-|макси-|серед-| | | | | | | | | | льна |мальна| ня | | |---+-----+----------+----------+---------+---------+--------+-------+------+------+-------| |---+-----+----------+----------+---------+---------+--------+-------+------+------+-------| |---+-----+----------+----------+---------+---------+--------+-------+------+------+-------| |-----------------------------------------+---------+--------+-------+------+------+-------| | Обсяг продажу за торговельну сесію:| (сума) | (сума) | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ___________________ Директор ПФТС _____________________
М.П. М.П. ____________
* Інформація подається за кожним ВАТ окремо, без розбивки за
лотами.
Додаток 4
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Контракт N ___________
на купівлю-продаж цінних паперів
м. Київ "____"___________ 199 __ р.
Фонд державного майна України, що іменується надалі
Продавець, в особі Представника _________________________________________________________________,
(посада, П.І.Б.) який діє на підставі довіреності N ____ від "___"______ 199 __ р.,
з одного боку, і ________________________________________________,
(повна назва Покупця) що іменується надалі Покупець, представлений уповноваженою особою _________________________________________________________________,
(посада, П.І.Б.) який (яка) діє на підставі довіреності N ____________ від
"___"___________ 199 __ р., з іншого боку, у відповідності з
Положенням про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, уклали
цей Контракт про таке:
1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає: акції прості іменні __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ) у кількості __________________________________________________________________
(загальна кількість придбаних акцій) загальною вартістю __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Ціна за | Кількість | Загальна вартість | | | одиницю, | акцій, штук | придбаних акцій, | | | грн. | | грн. | |----------+---------------+---------------+---------------------| |----------+---------------+---------------+---------------------| | Усього: | - | | | ------------------------------------------------------------------
2. Сума Контракту становить _________________________________ __________________________________________________________________
(сума цифрами та словами) 3. Зобов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти
робочих днів від дати укладення Контракту (день укладення
Контракту не враховується). 4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту
повної оплати Контракту. 5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються
гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати.
Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими
зобов'язаннями. Гарантії Покупця: ___________________________________________ _________________________________________________________________.
6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок ПФТС
N ____________ в ___________________________ МФО ______________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________, у термін, обумовлений
в пункті 3 даного Контракту, суму укладеної угоди, що становить: _________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами) за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі _________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами) а також:
а) збір ПФТС, що становить _________________________________;
(сума цифрами та словами) б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми
збору ПФТС, який становить ______________________________________.
(сума цифрами та словами) Всього до сплати: _________________________________________________________________.
(сума цифрами та словами) 7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем
терміну оплати придбаних акцій згідно з цим Контрактом Контракт
розривається за ініціативою Продавця, про що він має повідомити
Покупця не пізніше, ніж через 5 днів після прийняття відповідного
рішення. В цьому разі сплачений гарантійний внесок відповідно до
пункту 8.6 Положення про порядок проведення на Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі,
Покупцю не повертається, і він сплачує на розрахунковий рахунок
ПФТС неустойку в розмірі 20 відсотків суми укладеної угоди, з
урахуванням сплаченого гарантійного внеску, з подальшим
перерахуванням цієї суми на рахунок Продавця. 8. Покупець поінформований, що коли на придбання пакета акцій
потрібна згода органів Антимонопольного комітету України, то у
випадках та у терміни, передбачені законодавством, потенційний
власник зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а
якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання
акцій - надати повідомлення до органу Антимонопольного комітету
України. 9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання.
10. Реквізити сторін: Продавець ____________________ Покупець __________________________ ______________________________ ___________________________________ ______________________________ ___________________________________ ______________________________ ___________________________________
(вказуються назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий
рахунок, банк, МФО, код за ЄДРПОУ)
11. Підписи сторін:
Продавець ____________________ Покупець __________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
Додаток 5
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Фонду державного майна України
Заява про оформлення прав власності
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування Покупця - юридичної особи) придбав(-ла) на аукціоні, що відбувся _____________________ в ПФТС
(дата аукціону) пакет акцій ______________________________________________________
(назва ВАТ) у кількості __________ штук на загальну суму _____________________ _____________________________________________________________ грн.
Контракт від ________________________ N __________________________
за рахунок клієнта _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, код за
ЄДРПОУ, найменування - для юридичних осіб)
На підставі пункту 9.1 Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що
належать державі, прошу видати розпорядження Фонду державного
майна України про внесення до реєстру акціонерів ВАТ клієнта, за
рахунок якого було придбано зазначений пакет акцій.
До заяви додаються: 1. Копія договору з клієнтом про брокерське обслуговування та
інших документів, які підтверджують доручення клієнта на придбання
конкретних цінних паперів, на __________ аркушах. 2. Довідка про розмір державної частки у статутному фонді
клієнта на ___________ аркушах (подається тільки клієнтами -
юридичними особами). 3. Декларація про доходи клієнта - фізичної особи. 4. Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 3.1 Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, як
таких, за якими Фонд не може видавати розпорядження про внесення
змін до реєстру акціонерів (розпорядження зберігачу про виконання
облікової операції з цінними паперами ВАТ) без надання згоди
органу Антимонопольного комітету України на придбання цього
пакета, то до заяви додається копія рішення органу
Антимонопольного комітету України про надання згоди на придбання
конкретного пакета акцій. У разі відсутності в Покупця (Клієнта)
відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України до
заяви додається складена Покупцем (Клієнтом) довідка про хід
розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви Покупця
(Клієнта) про надання згоди на придбання пакета акцій або заява
Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним
конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це органів
Антимонопольного комітету України.

Покупець __________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )
Додаток 6
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
До платіжного доручення N "______"
від "____"____________ 199 ___ р.
Реєстр
сплачених Контрактів купівлі-продажу цінних паперів на
торговельних сесіях ПФТС
від "___"___________ 199 ___ р.
------------------------------------------------------------------ | N|Покупець|Назва|Кількість|Оплачено |Підлягає |Примітки*| |з/п| | ВАТ | акцій, |Покупцем |перерахуванню | | | | | | штук |на ____ |до Державного | | | | | | |199__ р. |позабюджетного| | | | | | | грн. |фонду привати-| | | | | | | |зації, грн. | | |---+--------+-----+---------+----------+--------------+---------| |---+--------+-----+---------+----------+--------------+---------| | | Всього:| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ____________
* Вказується нормативний документ, який визначає розподіл коштів,
одержаних від продажу акцій.
Директор ПФТС _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
Додаток 7
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Фонд державного майна України
Розпорядження
м. Київ
__________________ __________________
Відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу", Положення про порядок проведення в Першій
фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, та пункту 7.26 Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від
16.11.98 N 2141/297/9, зобов'язати:
1. Голову правління відкритого акціонерного товариства __________________________________________________________________
(повна назва ВАТ, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження) разом з реєстроутримувачем забезпечити переоформлення прав
власності на нових власників та відповідне внесення змін до
реєстру акціонерів відкритого акціонерного товариства згідно з
протоколом аукціонних торгів з продажу акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі, в ПФТС. Протокол аукціонних торгів, затверджений наказом Фонду
державного майна України від "____"____________ N _________:
------------------------------------------------------------------ | Нові власники акцій | Кількість | Дата | | (для фізичних осіб - прізвище, | придбаних | придбання | | ім'я, по батькові; | акцій, штук | | | для юридичних осіб - | | | | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, | | | | найменування) | | | |---------------------------------+----------------+-------------| ------------------------------------------------------------------
2. Голову правління відкритого акціонерного товариства -
разом з реєстроутримувачем не пізніше семи робочих днів після
отримання цього Розпорядження передати новим вказаним власникам
сертифікати акцій або тимчасові свідоцтва про право власності на
іменні акції (відповідно до пункту 7.12 Положення про порядок
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів) на сумарну
кількість акцій відкритого акціонерного товариства, що їм
належать. 3. Голову правління відкритого акціонерного товариства - в
десятиденний термін після отримання цього Розпорядження подати до
Фонду державного майна України змінений сертифікат акцій або
тимчасове свідоцтво про право власності на іменні акції
(відповідно до пункту 7.12 Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів) на сумарну кількість акцій
відкритого акціонерного товариства, що належать державі.
Уповноважена особа органу приватизації ____________________________ _________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
Додаток 8
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Фонд державного майна України
Розпорядження
м. Київ
__________________ __________________

Відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу", статті 15 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів", Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, та
Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26 травня
1998 р. N 61, зобов'язати:
1. Регіональному відділенню Фонду державного майна України,
яке складає і затверджує інформаційне повідомлення про продаж
пакета акцій, або відповідному структурному підрозділу Фонду
державного майна України _________________________________________
забезпечити надання депозитарній установі (зберігачу)
розпорядження на виконання облікової операції з цінними паперами
ВАТ ________________________________________________________,
(повна назва ВАТ, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
яка призводить до зміни власника, згідно з підсумками аукціону з
продажу акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, на ПФТС, затвердженими наказом Фонду державного майна
України від "____"____________ N _________:
------------------------------------------------------------------ | Нові власники акцій | Кількість | Дата | | (для фізичних осіб - прізвище, | придбаних | придбання | | ім'я, по батькові; | акцій, штук | | | для юридичних осіб - | | | | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, | | | | найменування) | | | |---------------------------------+----------------+-------------| ------------------------------------------------------------------
Депозитарній установі (зберігачу) у п'ятиденний термін після
отримання розпорядження про виконання облікової операції з цінними
паперами, яка призводить до зміни власника, надати органу
приватизації виписку з рахунку у цінних паперах згідно з договором
про відкриття рахунку у цінних паперах.
Уповноважена особа органу приватизації ____________________________ ________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Додаток 9
до Положення про порядок проведення в
Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать
державі
Відомості щодо осіб, які придбали на торговельній сесії ПФТС кількість акцій, що підпадає під дію пункту 10.1 Положення про порядок проведення в Першій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі (надаються до Антимонопольного комітету України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Місце|Повна|Код |Юриди-|Повна|Код ВАТ|Юриди-|Характеристика придбаного|Загальна характе- |При- | |прове-|прид-|назва|особи |чна |назва| за |чна |пакета акцій |ристика пакета |мітки | |дення |бання|особи|за |адреса| ВАТ |ЄДРПОУ |адреса| |акцій, який пере- |щодо | |аукці-| | |ЄДРПОУ|особи,| | |ВАТ, | |буває у володін- |емітента| |ону | | | |теле- | | |теле- | |ні, управлінні |(СВ, | | | | | |фон, | | |фон, | |(користуванні) |МСЗДР, | | | | | |факс | | |факс | |суб'єкта господа- |МСРР) | | | | | | | | | | |рювання, після | | | | | | | | | | | |придбання акцій | | | | | | | | | | | |на проведеному | | | | | | | | | | | |аукціоні | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------| | | | | | | | | | | Кіль-| Вартість | % від | Сумарна | % від | | | | | | | | | | | кість| пакета | обсягу| вартість | обсягу| | | | | | | | | | |акцій,| акцій за |статут-|придбаного|статут-| | | | | | | | | | | шт. |укладеними| ного | пакета | ного | | | | | | | | | | | | контрак- | фонду | акцій, | фонду | | | | | | | | | | | | тами, | |тис. грн. | | | | | | | | | | | | |тис. грн. | | | | | |------+-----+-----+------+------+-----+-------+------+------+----------+-------+----------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------+-----+-----+------+------+-----+-------+------+------+----------+-------+----------+-------+--------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СВ - стратегічно важливі для економіки та безпеки держави МСЗДР - монопольне становище на загальнодержавному ринку МСРР - монопольне становище на регіональному ринку*

Додаток 10
До Положення про порядок проведення
в Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що
належать державі
Перелік
поданих замовлень на участь у торгах з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі,
які відбудуться "___"_________ 200_ р.
в ____________________________.

------------------------------------------------------------------ | N |Учасник| Назва |Кількість|Кількість|Початкова|Загальна | |з/п| | ВАТ |лотів, |акцій в |ціна |вартість | | | | |штук |лоті, |однієї |відповідної| | | | | |штук |акції, |кількості | | | | | | |грн. |лотів, грн.| |---+-------+----------+---------+---------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Продавець ПФТС ______________ _______________
(підпис) (підпис)
Реєстраційний N _____
Дата ____/____/_____
М.п. М.п. ( Положення доповнено додатком 10 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )

Додаток 11
До Положення про порядок проведення
в Першій фондовій торговельній
системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що
належать державі
Вихідні дані
для розрахунку початкової ціни пакета акцій
ВАТ __________________________________________________
(назва акціонерного товариства)
------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Вартість основних засобів |Сума | |з/п| |-------------------------------|збільшення| | | |на дату| за станом на 01.01.95|вартості | | | |оцінки |-----------------------|основних | | | | |без |з |засобів | | | | |урахування|урахуванням | | | | | |індексації|індексації | | |---+-----------------+-------+----------+------------+----------| | 1 |Балансова | | | | | | |(первісна) | | | | | | |вартість основних| | | | | | |засобів | | | | | |---+-----------------+-------+----------+------------+----------| | 2 |Залишкова | | | | | | |вартість основних| | | | | | |засобів | | | | | |---+-----------------+-------+----------+------------+----------| | 3 |Балансова | | | | | | |(первісна) | | | | | | |вартість основних| | | | | | |засобів, що | | | | | | |не ввійшли до | | | | | | |статутного фонду | | | | | | |ВАТ | | | | | |---+-----------------+-------+----------+------------+----------| | 4 |Залишкова | | | | | | |вартість основних| | | | | | |засобів, що | | | | | | |не ввійшли | | | | | | |до статутного | | | | | | |фонду ВАТ | | | | | |---+-----------------+-------+----------+------------+----------| | 5 |Балансова | | | | | | |(первісна) | | | | | | |вартість основних| | | | | | |засобів, що | | | | | | |ввійшли до | | | | | | |статутного | | | | | | |фонду ВАТ | | | | | |---+-----------------+-------+----------+------------+----------| | 6 |Залишкова | | | | | | |вартість основних| | | | | | |засобів, що | | | | | | |ввійшли до | | | | | | |статутного | | | | | | |фонду ВАТ | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Правління ВАТ Підпис
Головний бухгалтер Підпис
М.п.
( Положення доповнено додатком 11 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2554/371/18 ( z0970-00 ) від 07.12.2000 )вгору