Про затвердження Положення про конкурс на краще висвітлення етнонаціональної проблематики у засобах масової інформації
Держкомнацрелігій, МОН України, МКТ України; Наказ, Положення, Опис від 15.06.201064/584/7
Документ z0455-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2010 N 64/584/7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2010 р.
за N 455/17750

Про затвердження Положення про конкурс
на краще висвітлення етнонаціональної
проблематики у засобах масової інформації

Відповідно до Положення про Державний комітет України у
справах національностей та релігій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року N 201
( 201-2007-п ) (із змінами), та з метою привернення уваги
журналістів і громадськості до питань державної етнонаціональної
політики України, міжнаціональних відносин й етнонаціонального
розвитку етносів в Україні, а також формування у громадянському
суспільстві принципів міжнаціональної толерантності
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про конкурс на краще висвітлення
етнонаціональної проблематики у засобах масової інформації, що
додається.
2. Юридичному управлінню Державного комітету України у
справах національностей та релігій (Бударін М.П.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Голова Державного комітету
України у справах
національностей та релігій Ю.Є.Решетніков
Міністр освіти
і науки України Д.В.Табачник
Міністр культури
і туризму України М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України у справах
національностей та релігій,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства культури
і туризму України
15.06.2010 N 64/587/7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2010 р.
за N 455/17750

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на краще висвітлення етнонаціональної
проблематики у засобах масової інформації

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає умови, порядок організації й
проведення щорічно конкурсу на краще висвітлення етнонаціональної
проблематики у друкованих й електронних засобах масової інформації
(далі - конкурс).
1.2. Метою конкурсу є: акцентування уваги журналістів і громадськості на питаннях
державної етнонаціональної політики України, міжнаціональних
відносин й етнонаціонального розвитку етносів в Україні; висвітлення в засобах масової інформації (далі - ЗМІ) питань
державної етнонаціональної політики; інформування про практичні дії щодо забезпечення прав
національних меншин, протидії ксенофобії, міжетнічній і расовій
дискримінації; задоволення етнонаціональних потреб закордонних українців; формування у громадянському суспільстві міжнаціональної
толерантності, привернення уваги до важливості збереження
міжнаціонального миру і злагоди.
1.3. Засновниками конкурсу є Державний комітет України у
справах національностей та релігій, Міністерство освіти і науки
України, Міністерство культури і туризму України (далі -
співзасновники). До участі в організації і проведенні конкурсу можуть
залучатися міністерства, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади, Національна академія наук України, Національна
спілка журналістів України та інші громадські й міжнародні
організації (за згодою).
II. Умови і порядок проведення конкурсу
2.1. Це Положення поширюється на журналістів вітчизняних
друкованих й електронних ЗМІ загальнодержавної, регіональної і
місцевої сфер розповсюд-ження, які займаються висвітленням питань
міжнаціональних відносин, тенденцій і розвитку етнонаціональних
процесів, а також досліджують стан забезпечення прав національних
меншин в Україні й закордонних українців.
2.2. Оголошення про конкурс і умови його проведення
оприлюднюються на офіційних сайтах співзасновників конкурсу, у
ЗМІ.
2.3. На конкурс подаються інформаційно-аналітичні публікації
у друкованих чи електронних ЗМІ, включаючи передачі, цикли
передач, програми тощо на етнонаціональну проблематику,
виготовлені для телебачення і радіо, опубліковані і висвітлені у
вітчизняних друкованих й електронних ЗМІ загальнодержавної,
регіональної і місцевої сфер розповсюдження (далі - публікації чи
матеріали) у період з 1 вересня попереднього року до 31 серпня
поточного року.
2.4. Публікації чи матеріали подаються у двох примірниках. До
публікацій чи матеріалів також додаються лист-звернення
(інформаційна довідка з описом роботи) та інформація про автора.
2.5. Публікації чи матеріали, лист-звернення та інформація
про автора надсилаються на адресу Держкомнацрелігій (01025,
м. Київ, вул. Володимирська, 9) із позначенням "Конкурс на краще
висвітлення етнонаціональної проблематики у засобах масової
інформації" до 31 серпня поточного року.
2.6. Підготовку і проведення конкурсу здійснює постійно
діючий організаційний комітет (далі - оргкомітет), до складу якого
входять уповноважені посадові особи співзасновників конкурсу, а
також представники міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, установ і організацій, які виявили
бажання взяти участь в організації і проведенні конкурсу. Склад оргкомітету затверджується спільним наказом
співзасновників. Оргкомітет конкурсу проводить засідання, на яких ухвалюються
рішення з питань, пов'язаних із конкурсом, зокрема: затверджуються номінації конкурсу, друкована продукція
конкурсу; вносяться, у разі необхідності, пропозиції щодо змін до цього
Положення.
2.7. Конкурсний відбір публікацій чи матеріалів проводиться
оргкомітетом та триває щороку з 1 вересня до 1 грудня поточного
року.
2.8. Конкурс проводиться у таких номінаціях: краща публікація чи матеріал із висвітлення тематики
міжнаціональних відносин; краща публікація чи матеріал із висвітлення тематики
забезпечення прав національних меншин в Україні; краща публікація чи матеріал із висвітлення тематики культури
і мистецтва національних меншин України; краща публікація чи матеріал із висвітлення тематики протидії
ксенофобії, міжетнічній і расовій дискримінації; краща публікація чи матеріал із висвітлення тематики
етнонаціонального розвитку закордонних українців; краща публікація чи матеріал із висвітлення досвіду інших
країн щодо вирішення питань у сфері міжнаціональних відносин,
забезпечення прав національних меншин, задоволення їх
етнонаціональних потреб.
III. Порядок визначення переможців конкурсу
3.1. Щороку для здійснення оцінки представленої на конкурс
публікації чи матеріалу, підведення підсумків і прийняття рішення
про визначення переможців створюється журі конкурсу, склад якого
затверджується спільним наказом співзасновників конкурсу. До складу журі конкурсу включаються представники
співзасновників конкурсу, міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, які виявили бажання взяти
участь у конкурсі, відомі журналісти, науковці у галузі
політології, етнополітології, етнології (за згодою).
3.2. Засідання журі конкурсу проводяться у грудні поточного
року за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 9.
3.3. В обговоренні представленої на конкурс публікації чи
матеріалу та голосуванні беруть участь усі члени журі конкурсу.
3.4. Оцінку публікації чи матеріалу за номінаціями конкурсу
члени журі здійснюють за п'ятибальною шкалою від 1,0 до 5,0 балів
(1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0).
3.5. При оцінці публікації чи матеріалу враховується
відповідність таким критеріям: актуальність; професійний рівень журналіста у розкритті порушеної теми; оригінальність подачі матеріалу; читацький резонанс.
3.6. Переможцями конкурсу визнаються учасники конкурсу, чиї
публікація чи матеріал набрали найбільшу кількість балів.
3.7. Рішення журі конкурсу про визначення і нагородження
переможців конкурсу оформляється протоколом, який підписується
усіма членами журі конкурсу, і затверджується спільним наказом
співзасновників конкурсу.
3.8. Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується
в кінці грудня поточного року.
3.9. Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає
оприлюдненню у триденний термін після його затвердження.
Інформація про переможців конкурсу розміщується на офіційних
сайтах співзасновників.
IV. Нагородження переможців конкурсу
4.1. Переможці конкурсу в кожній номінації отримують звання
лауреата та нагороджуються дипломом, опис якого наведено в додатку
до цього Положення.
4.2. Співзасновники конкурсу, установи, організації, причетні
до його організації й проведення, мають право вручати переможцям
конкурсу власні нагороди.
V. Фінансове забезпечення конкурсу
5.1. Конкурс фінансується у межах видатків, передбачених у
Державному бюджеті України на утримання Державного комітету
України у справах національностей та релігій на відповідний рік.
5.2. Конкурс може фінансуватися також за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.
Директор департаменту
етнополітики та європейської
інтеграції Держкомнацрелігій К.В.Дикань
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки
України О.В.Єресько
В.о. Начальника управління
міжнародних зв'язків Міністерства
культури і туризму України К.В.Єгорова

Додаток
до Положення про конкурс
на краще висвітлення
етнонаціональної
проблематики у засобах
масової інформації

ОПИС
диплома лауреата конкурсу на краще
висвітлення етнонаціональної проблематики
у засобах масової інформації

Диплом лауреата конкурсу на краще висвітлення
етнонаціональної проблематики у засобах масової інформації має
форму прямокутника розміром 210 х 300 мм, виконаний на крейдовому
папері повнокольоровим друком. Аркуш виконано у
пастельно-блакитному кольорі. Аркуш обрамляє рамка у формі
графічного зображення рослинного візерунка. У верхній частині аркуша по центру розміщено тиснене золотим
кольором зображення Державного Герба України, від якого вправо і
вліво розходиться жовто-блакитна стрічка. Під Державним Гербом України по центру синім кольором
надруковано текст "Державний комітет України у справах
національностей та релігій Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури і туризму України". Під цим текстом тиснений
золотом напис "Диплом". Нижче розташовано текст: "лауреата
конкурсу на краще висвітлення етнонаціональної проблематики у
засобах масової інформації". Диплом лауреата конкурсу на краще висвітлення
етнонаціональної проблематики у засобах масової інформації
скріплюється підписом Голови оргкомітету, під яким розташовано
номер диплома. У нижній частині аркуша по центру - напис "м. Київ".вгору