Документ z0453-02, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 298 від 13.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
27 травня 2002 р.
за N 453/6741

Про затвердження Інструкції про порядок продовження
строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є
засіб, використання якого потребує дозволу
компетентного органу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 200 ( z0395-05 ) від 04.04.2005
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкції про порядок продовження строку дії
патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого
потребує дозволу компетентного органу (далі - Інструкція), що
додається.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень
Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13.05.2002 N 298
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2002 р.
за N 453/6741
Інструкція
про порядок продовження строку дії патенту на винахід,
об'єктом якого є засіб, використання якого потребує
дозволу компетентного органу
{ У тексті Інструкції слова "Держдепартамент" та "Державний
департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна служба" та
"Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до частини
четвертої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ), встановлює порядок продовження строку
дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб
захисту тварин, засіб захисту рослин тощо (далі - засіб),
використання якого потребує дозволу відповідного компетентного
органу, та визначає вимоги до клопотання про продовження строку
дії патенту на винахід, об'єктом якого є такий засіб (далі -
клопотання), порядок розгляду клопотання.
1.2. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб,
використання якого потребує дозволу відповідного компетентного
органу (далі - патент), може бути продовжено на строк, що дорівнює
періоду між датою подання заявки на винахід та датою одержання
такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.
1.3. Власник патенту подає клопотання до Державної служби
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.
За подання клопотання сплачується збір відповідно до Порядку
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ).
{ Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 200 ( z0395-05 ) від 04.04.2005,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
1.4. За дорученням власника патенту клопотання може бути
подано через представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного) або іншу довірену особу.
1.5. Збір за подання клопотання має бути сплачено та
клопотання має бути подано до Державної служби не пізніше ніж за 6
місяців до закінчення строку дії патенту. ( Пункт 1.5 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 200 ( z0395-05 ) від 04.04.2005 )
2. Вимоги до клопотання
2.1. Клопотання викладається в довільній формі українською
мовою, має стосуватися одного патенту і містити: - номер патенту; - номер та дату подання заявки на винахід; - назву винаходу; - повне ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи
- власника патенту, його місце проживання або місцезнаходження; - адресу для листування.
2.2. Клопотання підписується власником патенту. Якщо патент належить кільком особам, то клопотання
підписується всіма власниками. Якщо власником патенту є юридична особа, то клопотання
підписує особа, яка має на це повноваження. Підпис складається з
повного найменування посади особи, яка підписує клопотання,
особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється
печаткою. 2.3. До клопотання додаються: - завірена копія документа, що надає дозвіл на використання
засобу, виданого компетентним органом (копія реєстраційного
посвідчення тощо); - довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо клопотання за дорученням власника патенту
подає представник у справах інтелектуальної власності або інша
довірена особа.
3. Розгляд клопотання, прийняття рішення та внесення
до реєстру відомостей
3.1. Клопотання розглядається протягом одного місяця від дати
його надходження до Державної служби.
3.2. У разі відповідності клопотання та документів, що
додаються до нього, вимогам, зазначеним у розділах 1 і 2 цієї
Інструкції, Державна служба приймає рішення про продовження строку
дії патенту (додаток 1).
3.3. На підставі прийнятого рішення про продовження строку
дії патенту Державна служба уносить відомості щодо продовження
строку дії патенту до реєстру в порядку, встановленому Положенням
про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на
винаходи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 12.04.2001 N 291 ( z0379-01 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28.04.2001 за N 379/5570 (далі - Положення), та
публікує відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
3.4. Доповнення до патенту на винахід за формою, наведеною в
додатку 1 до Положення, щодо продовження строку дії патенту
видається або надсилається його власнику за адресою, зазначеною в
клопотанні.
3.5. У разі невідповідності клопотання вимогам, зазначеним у
розділах 1 і 2 цієї Інструкції, або в разі виникнення
обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять
подані документи, Державна служба направляє власнику патенту
повідомлення із зазначенням невідповідностей та/або запитом про
надання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення.
3.6. Власнику патенту надається 2 місяці від дати одержання
ним повідомлення або запиту Державної служби для усунення
невідповідностей та/або надання додаткових документів. Якщо
власник у встановлений строк надасть відповідь та/або додаткові
документи, то Державна служба розглядає їх протягом місяця від
дати надходження.
3.7. Рішення про відмову в продовженні строку дії патенту
(додаток 2) приймається, якщо: - клопотання та документи, що додаються до нього, не
відповідають вимогам, зазначеним у розділах 1 і 2 Інструкції; - пропущено строк, установлений пунктом 1.5 Інструкції; - пропущено строк, установлений пунктом 3.6 Інструкції; - патент визнано недійсним; - дію патенту припинено.
3.8. Рішення про відмову в продовженні строку дії патенту
Державна служба надає або направляє власнику патенту за адресою,
зазначеною в клопотанні.
Начальник управління
промислової власності Л.А.Цибенко
Додаток 1
до пункту 3.2 Інструкції
про порядок продовження
строку дії патенту на
винахід, об'єктом якого
є засіб, використання
якого потребує дозволу
компетентного органу
Рішення
"___" ________________ 200_ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
клопотання про продовження строку дії патенту України на винахід
N ___________________ __________________________________________________________________
(назва винаходу) власника патенту _________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне __________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)
і прийняв рішення продовжити строк дії патенту до "___" ___________ 200_ р. та внести відповідні відомості до Державного
реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи.
Дата внесення відомостей до Державного
реєстру патентів і деклараційних
патентів України на винаходи "___" ____________ 200_ р.
Голова Державної служби ________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }

Додаток 2
до пункту 3.7 Інструкції
про порядок продовження
строку дії патенту на
винахід, об'єктом якого є
засіб, використання якого
потребує дозволу
компетентного органу
Рішення
"___" ________________ 200_ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
клопотання про продовження строку дії патенту України на винахід
N ___________________ __________________________________________________________________
(назва винаходу) власника патенту _________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне __________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)
і прийняв рішення про відмову в продовженні строку дії патенту,
оскільки: - клопотання та документи, що додаються до нього, не
відповідають вимогам, зазначеним у розділах 1 і 2 Інструкції; - пропущено строк, установлений пунктом 1.5 Інструкції; - пропущено строк, установлений пунктом 3.6 Інструкції; - патент визнано недійсним; - дію патенту припинено.
Голова Державної служби ________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }вгору