Документ z0449-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2014  № 289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2014 р.
за № 449/25226

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування військових частин резервістами в особливий період

Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про Національну гвардію України», Указу Президента України від 10 серпня 2012 року № 470 «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» та з метою запровадження єдиного порядку добору громадян для проходження служби у військовому резерві НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок комплектування військових частин резервістами в особливий період, що додається.

2. Головному управлінню внутрішніх військ МВС України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник

М.В. Коваль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
07.04.2014  № 289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2014 р.
за № 449/25226

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок комплектування військових частин резервістами в особливий період

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок комплектування військових частин резервістами в особливий період.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до частини сьомої статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про Національну гвардію України» та Указу Президента України від 10 серпня 2012 року № 470 «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України».

ІІ. Основні вимоги стосовно комплектування військових частин резервістами

1. Командири (начальники) військових частин здійснюють керівництво та є відповідальними за комплектування військових частин резервістами.

Командир (начальник) військової частини може визначити посадову особу, яка здійснює організацію комплектування військової частини резервістами, про що видається відповідний наказ.

У військових частинах штатним розписом можуть вводитися посадові особи, які здійснюють комплектування військових частин резервістами.

2. Для добору кандидатів для проходження служби у військовому резерві максимально залучаються людські ресурси, які є в районах дислокації військових частин та надходження яких у війська при потребі забезпечується в найбільш стислі строки.

3. У роботі щодо комплектування резервістами пріоритетним напрямом уважається організація дієвої взаємодії з керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів.

4. Штатами військових частин визначаються військові посади, які комплектуються резервістами. У військовій частині на наступний рік визначається Перелік військово-облікових спеціальностей та посад військової частини, які планується комплектувати резервістами (далі - Перелік), зразок якого наведено в додатку до цієї Інструкції.

Штабом Головного управління Національної гвардії України щороку розробляється План комплектування резервістами Національної гвардії України. На підставі витягів з Плану комплектування резервістами Національної гвардії України військовими частинами щороку розробляється відповідний Перелік. Щороку до 10 грудня примірник Переліку після затвердження командиром (начальником) військової частини та узагальнення за підпорядкованістю надсилається до Головного управління Національної гвардії України.

У разі необхідності за рішенням командира (начальника) військової частини протягом року до цього Переліку вносяться зміни.

Після внесення змін до Переліку (у разі їх внесення), його затвердження командиром (начальником) військової частини та узагальнення за підпорядкованістю примірник уточненого Переліку у десятиденний строк надсилається до Головного управління Національної гвардії України.

5. У разі скорочення штатів, проведення організаційних заходів або внесення змін до Переліку, унаслідок яких передбачається скорочення посад, що заміщуються резервістами, резервісти призначаються на вакантні посади в цю військову частину, а якщо такої можливості немає, то в інші військові частини, які дислокуються поряд з населеними пунктами, у яких проживають (перебувають) резервісти.

У разі неможливості призначення резервістів, які вивільняються, на посади, що заміщуються резервістами, вони звільняються зі служби у військовому резерві.

6. Відповідні органи оперативно-територіальних об’єднань організують та забезпечують виконання заходів взаємодії між військовими частинами, у яких є вакантні посади, що підлягають комплектуванню резервістами.

ІІІ. Добір кандидатів для проходження служби у військовому резерві

1. Добір громадян для проходження служби у військовому резерві здійснюється у добровільному порядку та проводиться військовими частинами з числа:

військовослужбовців, які звільняються з військової служби в запас із військових частин або з військових частин, що дислокуються поблизу, і проживають (перебувають) поблизу цих військових частин;

військовозобов’язаних, що проживають (перебувають) у населених пунктах, у яких або поряд з якими дислокуються військові частини, що проводять зазначений добір.

Перевагу під час добору та зарахування кандидатів для проходження служби у військовому резерві (далі - кандидати) мають військовозобов'язані, які раніше проходили військову службу та отримали фахову підготовку за військово-обліковою спеціальністю, якою підлягає комплектуванню вакантна посада резервіста.

2. Не підлягають добору для проходження служби у військовому резерві громадяни, які у визначених законом випадках не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Як кандидати не розглядаються громадяни, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду.

3. Кандидатів, відібраних із числа громадян, що не мають досвіду військової служби, або не за наявною військово-обліковою спеціальністю, командир (начальник) військової частини або особа, яка відповідає за комплектування військової частини резервістами, інформує про можливість проходження підготовки у відповідному навчальному центрі, а кандидатів на офіцерські посади - на курсах при відповідному вищому військовому навчальному закладі за обраною військово-обліковою спеціальністю.

4. Громадяни (військовослужбовці), які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, подають про це заяву (рапорт) командирові (начальнику) військової частини, обраної для проходження служби у військовому резерві.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце народження;

поштова адреса фактичного місця проживання;

посада, на якій він бажає проходити службу у військовому резерві;

відомості про освіту та спеціальність;

військово-облікова спеціальність (за наявності).

Разом із заявою подаються:

по одній кольоровій фотокартці розміром 9x12 см та 3x4 см;

паспорт громадянина України, який відразу повертається кандидату;

копії документів про народження та сімейний стан (за наявності);

військовий квиток (за наявності), який відразу повертається кандидату;

автобіографія, написана власноруч;

документи про освіту, які відразу повертаються кандидату.

5. Командир (начальник) військової частини приймає рапорти від військовослужбовців, які звільняються з військової служби та виявили бажання проходити службу у військовому резерві, заяви від громадян, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, розглядає їх та приймає рішення про оформлення документів для проходження служби у військовому резерві або відмову в проходженні служби.

Після прийняття ним рішення, для встановлення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я кандидат за направленням військової частини проходить обов'язковий медичний огляд у встановленому законодавством порядку.

6. Кандидати після проходження військо-лікарської комісії та за наявності позитивного рішення про оформлення документів для проходження служби у військовому резерві, яке прийнято командиром (начальником) військової частини, прибувають до військової частини для укладення контракту у визначений день.

IV. Вивчення кандидатів для прийняття на службу у військовому резерві

1. Вивчення кандидатів здійснюється командирами (начальниками) військових частин шляхом:

вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності;

організації медичного огляду;

перевірки рівня фізичної підготовки;

проведення заходів професійно-психологічного тестування та відбору.

2. Вивчення особистих якостей, установлення рівня освіти та професійної придатності кандидатів передбачають:

аналіз документів щодо рівня освіти, професійної підготовки, сімейного стану;

вивчення військово-облікових документів, характеристик командування військової частини, де кандидат раніше проходив військову службу;

проведення індивідуальної бесіди;

вивчення інформації щодо наявності непогашеної або не знятої судимості та інформації щодо притягнення протягом останнього року до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

вивчення результатів професійно-психологічного тестування.

3. Командири (начальники) військових частин направляють кандидатів для проходження медичного огляду на військово-лікарську комісію. Організація медичного огляду кандидатів у резервісти та його проведення здійснюються відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

4. Кандидати, які визнані за станом здоров’я придатними до служби у військовому резерві, проходять перевірку рівня фізичної підготовки.

За оцінкою рівня фізичної підготовки кандидатів командир (начальник) військової частини приймає рішення щодо спроможності ними виконувати покладені завдання відповідно до службових обов’язків за обраними посадами.

5. Заходи професійно-психологічного тестування та відбору кандидатів проводяться офіцерами (психологами) військових частин.

6. За результатами розгляду матеріалів особової справи кандидата командир (начальник) військової частини, в якій кандидат виявив бажання проходити службу, приймає рішення про прийняття його на службу у військовому резерві та укладення з ним відповідного контракту або про відмову у прийнятті на службу у військовому резерві. Про прийняте рішення командир (начальник) військової частини письмово повідомляє кандидата.

7. Якщо посада, яка комплектується резервістом, пов’язана з роботою з документами, що містять державну таємницю, то після укладення контракту у військовій частині, де резервіст проходить службу, оформлюються документи щодо допуску його до державної таємниці.

V. Оформлення особової справи кандидата для проходження служби у військовому резерві

1. Після проведення визначених заходів щодо добору кандидатів у військовій частині проводиться робота щодо оформлення особових справ кандидатів.

2. До особової справи кандидата входять такі документи:

послужна картка;

рапорт (заява) військовослужбовця (громадянина) про бажання добровільно вступити на службу у військовому резерві;

копії сторінок паспорта громадянина України;

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

автобіографія у двох примірниках (один - написаний власноруч, інший - у друкованому вигляді);

копії документів про народження, освіту та сімейний стан;

копії свідоцтв про народження дітей;

характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);

відомості про трудову діяльність (копія трудової книжки за наявності);

картка професійного відбору кандидата;

результати професійно-психологічного тестування кандидата;

відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;

висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві за обраною спеціальністю;

відомості про групу крові та резус-фактор;

перший примірник контракту.

3. Особові справи резервістів зберігаються у військових частинах, де вони проходять службу у військовому резерві, окремо від особових справ постійного складу.

VI. Обов’язки осіб, які здійснюють комплектування військових частин резервістами

1. Особи, які здійснюють комплектування військових частин резервістами, зобов’язані:

один раз на рік після надходження до військової частини витягу з Плану комплектування резервістами Національної гвардії України скласти Перелік та подати його командирові (начальнику) військової частини;

після затвердження командиром (начальником) військової частини Переліку витяги з нього довести до відповідних командирів (начальників) підрозділів, начальників відділень, відділів та служб;

скласти план комплектування військової частини резервістами (складається в довільній формі), до якого включити всі вакантні посади на час його складання, що передбачені для комплектування резервістами, та посади, які можуть бути вивільнені протягом року у зв’язку із закінченням строків контрактів з резервістами;

не пізніше ніж за тридцять діб до звільнення в запас військовослужбовців строкової служби або військової служби за контрактом (у тому числі офіцерів) провести з ними співбесіду зі складанням аркуша бесіди щодо проходження ними служби у військовому резерві. Список військовослужбовців, що виявили бажання проходити службу у військовому резерві, надати командирові (начальнику) військової частини для прийняття рішення. Організувати оформлення особових справ на кандидатів, щодо яких командиром (начальником) військової частини прийнято позитивне рішення.

2. Після укладення контракту про проходження громадянином України служби у військовому резерві Національної гвардії України відповідальна посадова особа зобов’язана:

занести облікові дані резервіста до штатно-посадової книги та алфавітної книги;

надати разом з двома примірниками контракту військовий квиток резервіста до військової частини для внесення відповідних записів про зарахування на службу у військовому резерві та призначення на посаду;

надіслати в семиденний строк витяг із наказу командира (начальника) військової частини про прийняття на службу у військовому резерві та призначення на посаду до військового комісаріату, у якому резервіст перебуває на військовому обліку;

письмово повідомити за основним місцем роботи щодо укладення громадянином України контракту про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України.

Командувач внутрішніх військ
МВС України
генерал-лейтенантС.Т. Полторак
Додаток
до Інструкції про порядок
комплектування військових частин
резервістами в особливий період
(пункт 4 розділу ІІ)

Зразок


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир (начальник) військової частини
____________________________________
                     (номер військової частини)


_______________  ________  _______________
   (військове звання)          (підпис)       (ініціали, прізвище)


__________
        (дата)

ПЕРЕЛІК
військово-облікових спеціальностей та посад військової частини
____________________________________,
(номер військової частини)
які планується комплектувати резервістами на __________ рік

№ з/п

ВОС (військово-облікова спеціальність)

Посада

Код військового звання

Кількість осіб

код

найменування

офіцери

Управління

1

0000003


Начальник продовольчої та речової служби

3

1

2

0000003


Начальник фінансово-економічної служби

3

1

Усього:

2

Солдати, сержанти

Взвод матеріально-технічного забезпечення

1

000

000

Технік


1

2

000

000

Водій


2

3

000

000

Водій-дозиметрист


1

Усього:

4

Усього за військову частину:

6

Начальник штабу військової частини

________________________
      (номер військової частини)

_____________________________
(військове звання)

__________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)вгору