Документ z0448-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - z1439-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 361 від 05.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 липня 2000 р.
vd20000705 vn361 за N 448/4669
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 979 ( z1439-10 ) від 22.12.2010 }
Про внесення змін до Інструкції про порядок
обліку платників податків

З метою приведення Інструкції про порядок обліку платників
податків у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2000 року N 749 ( 749-2000-п ) "Про затвердження
Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської
діяльності у Збройних Силах" та для забезпечення податкового
обліку військових частин, закладів, установ та організацій
Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Інструкції про порядок обліку
платників податків, затвердженої наказом Державної податкової
адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.12.98 за N 791/3231), що
додаються. 2. Начальнику Головного управління Державного реєстру
фізичних осіб Сердюк Н.П. подати наказ "Про внесення змін до
Інструкції про порядок обліку платників податків" до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання органам державної
податкової служби всіх рівнів. 4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації довести до відома
платників податків зміни до Інструкції про порядок обліку
платників податків. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
05.07.2000 N 361
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2000 р.
за N 448/4669

Зміни до Інструкції про порядок обліку
платників податків
( z0172-98 )

Доповнити розділ 1 пунктом 1.11: "1.11. Військова частина - це військові частини, заклади,
установи, організації Збройних Сил України та інші утворені
відповідно до законів України військові формування".
Пункт 4.1 після слів "юридичні особи" доповнити словами:
"крім військових частин". Після слів "податковий облік" -
доповнити словами: "а військові частини в десятиденний термін з
моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як
суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи
державної податкової служби за місцем своєї дислокації".
Пункт 4.11 викласти в такій редакції: "4.11. Платники податків - військові частини для взяття на
облік подають до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію
військової частини як суб'єкта господарської діяльності; копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з
присвоєним ідентифікаційним кодом".
Пункт 8.1 після слів "платнику податків" доповнити словами:
"крім військових частин".
Виключити абзац третій підпункту 8.1.1.
Пункт 8.1 доповнити підпунктом 8.1.2 такого змісту: "8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним
органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у
п'ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в
якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП
(додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток
6); оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної
комісії".
Підпункт 8.1.2 вважати підпунктом 8.1.3.
Підпункт 8.8.2: - після слів "платник податку" доповнити словами: "крім
військової частини"; - доповнити абзацом четвертим такого змісту: "У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших
відомостей військова частина в десятиденний термін з моменту
одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності з унесеними змінами в установленому
порядку повідомляє про це органи державної податкової служби".
Пункт 8.8.4 викласти в такій редакції: "8.8.4. По закінченні бюджетного року орган державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням за наявності
отриманого повідомлення про подання платником податків заяви про
зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця
проживання) за ф. N 11 - ОПП знімає платника податків з обліку. До закінчення поточного бюджетного року платник податків
сплачує податки, стоїть на обліку і звітує за попереднім
місцезнаходженням. Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб або до Реєстру
фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. N 11 - ОПП посадовою
особою підрозділу обліку платників податків робиться запис. Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки
платника податків за поточний рік в електронному вигляді та
довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на
дату зняття його з обліку. Один заповнений примірник повідомлення за ф. N 11 - ОПП разом
з обліковою справою за весь період існування платника податків
(реєстраційною та звітною частиною), електронною копією особових
карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату
платника податків та копією акта останньої документальної
перевірки платника податків підрозділи, відповідальні за облік
платників, у 5-денний термін надсилають органам державної
податкової служби за новим місцезнаходженням. В органі державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням зберігаються такі документи: заява за ф. N 9 - ОПП; копія супровідного листа; повідомлення за ф. N 11 - ОПП. Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по
закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з
обліку платників податків і доводять їх до відома та використання
в роботі до підрозділів з питань оподаткування, а також виключають
знятих з обліку із загальної кількості платників податків".
Начальник управління ведення
інтегрованого банку даних О.Я.Навольнєввгору