Документ z0446-97, поточна редакція — Редакція від 02.09.2014, підстава - z1039-14

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.1997  № 847


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 1997 р.
за № 446/2250

Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1945 від 05.11.2002
№ 905 від 30.05.2003
№ 889 від 25.06.2013
№ 2200 від 28.08.2014}

З метою удосконалення правового регулювання орендних відносин і захисту майнових інтересів держави, а також реалізації окремих положень законодавства про оренду, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди (додається).

2. Фонду державного майна України та його регіональним відділенням керуватися вказаним Порядком у практичній діяльності по припиненню (розірванню) договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств і організацій.

{Пункт 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

3. Управлінню оренди і лізингу майна (В. Копанистий) забезпечити реєстрацію вказаного у п.1 Порядку в Мін'юсті.

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

{Пункт 4 в редакції Наказу Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

Т.в.о. Голови Фонду

В. Ковтюх
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
07.08.1997 № 847

ПОРЯДОК
повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди

{У тексті Порядку слова "арбітражного суду", "чи арбітражного суду", "або арбітражного суду" виключено; слово "передаточний" в усіх відмінках замінено словом "передавальний" у відповідному відмінку; слова "приймання-передачі" в усіх відмінках замінено словами "приймання-передавання" у відповідних відмінках; у тексті Порядку та додатку до нього слова "статутний фонд" замінено словами "статутний капітал" у відповідних відмінках згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

{У тексті Порядку слова «орендне підприємство» у всіх відмінках і числах замінено словами «орендоване підприємство» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Фонду державного майна № 2200 від 28.08.2014}

1. Загальні положення

1. Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди (надалі - Порядок) забезпечує реалізацію положень статей 26, 27, 28 і 29 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" і регулює здійснення комплексу заходів і процедур, пов'язаних з поверненням орендованого державного майна: інвентаризації і оцінки майна орендованих підприємств, визначення часток держави і орендаря у цьому майні, врахування заборгованості орендарів по орендних платежах, приймання-передавання майна, вибору організаційно-правової форми підприємства, заснованого на поверненому після оренди державному майні і, при необхідності та за згодою орендаря, майні орендаря.

{Пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013, № 2200 від 28.08.2014}

2. Цей Порядок поширюється на випадки повернення цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій, їх структурних підрозділів, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (далі - орендовані підприємства) після припинення (внаслідок закінчення строку) договору оренди, розірвання договору оренди за погодженням сторін або за рішенням суду.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 2200 від 28.08.2014}

3. Інвентаризація та оцінка майна орендованого підприємства здійснюються до дати закінчення договору оренди.

{Порядок доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Фонду державного майна № 2200 від 28.08.2014}

4. Зміст і послідовність процедур припинення або розірвання договору оренди і реорганізації орендованого підприємства визначаються цим Порядком (якщо інше не передбачено актом Кабінету Міністрів України), договором оренди та досягнутою між орендодавцем і орендарем не пізніше як за три місяці до визначеної дати припинення (розірвання) договору оренди домовленістю, яка може бути оформлена відповідною угодою. Якщо договір оренди розірвано за рішенням суду, то угода укладається протягом 5 днів після того, як це рішення набрало законну силу.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 2200 від 28.08.2014}

Угодою може передбачатися:

а) створення спільної комісії сторін по розмежуванню і оцінці майна орендованого підприємства (протягом 5 днів);

б) проведення повної інвентаризації майна орендованого підприємства (протягом 15 днів);

в) оцінка майна орендованого підприємства та державної і орендарської часток у ньому (протягом 15 днів після затвердження результатів інвентаризації);

г) погашення орендарем заборгованості по орендній платі;

ґ) реорганізація орендованого підприємства.

5. На підставі досягнутої домовленості орендодавець своїм наказом утворює спільну комісію по розмежуванню і оцінці майна орендованого підприємства (надалі - Комісія). До складу Комісії входять представники орендодавця і орендаря. На вимогу однієї з сторін до роботи в Комісії можуть залучатися і представники органу управління відповідним державним майном.

2. Порядок інвентаризації і оцінки майна орендованого підприємства

6. Повна інвентаризація майна орендованого підприємства проводиться інвентаризаційною комісією, утвореною орендодавцем, станом на останнє число місяця в період, що настає не раніше ніж за три місяці до дати закінчення строку дії договору оренди та завершується не пізніше зазначеної дати. Дата інвентаризації збігається з датою оцінки.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013; в редакції Наказу Фонду державного майна № 2200 від 28.08.2014}

7. При проведенні повної інвентаризації інвентаризаційна комісія керується Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 № 158. Для проведення повної інвентаризації інвентаризаційна комісія може створювати на орендованому підприємстві робочі групи тощо.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

8. Під час проведення інвентаризації Комісія має вирішити такі задачі:

а) здійснити розмежування майна, що належить державі, і майна орендаря;

б) документально засвідчити джерела придбання нових основних засобів та капітального ремонту орендованих державних основних засобів за час від початку оренди до дати інвентаризації;

в) документально підтвердити наявність згоди орендодавця на здійснення орендарем невідокремлюваних поліпшень орендованого майна.

9. До державної частки майна в цілісному майновому комплексі орендованого підприємства на етапі інвентаризації і складання передавального балансу слід віднести:

а) орендоване державне майно;

б) інше державне майно, передане орендареві державою протягом дії договору оренди;

в) майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно, якщо інше не передбачено договором оренди;

г) залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення орендованого державного майна і майна, придбаного за кошти цього фонду раніше;

ґ) вартість невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем без погодження з орендодавцем.

До частки майна, що належить орендареві, слід віднести:

а) доход (прибуток) орендованого підприємства за час оренди;

б) нереалізовану готову продукцію і незавершене виробництво;

в) майно, придбане за рахунок власних амортизаційних відрахувань орендаря на повне відновлення основних засобів;

г) вартість погоджених з орендодавцем невідокремлюваних поліпшень орендованого майна здійснених за рахунок коштів орендаря, якщо інше не визначено договором оренди;

ґ) вартість відокремлюваних поліпшень орендованого майна здійснених за рахунок коштів орендаря;

д) інше майно, набуте орендарем відповідно до законодавства.

10. За даними інвентаризації складаються зведений акт інвентаризації та протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і орендарем, які Комісія подає на погодження орендарю і затвердження орендодавцю. На основі протоколу про результати інвентаризації складаються передавальний і розподільчий баланси з виділенням по кожному рядку часток держави і орендаря.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

11. У разі надіслання орендарю письмового повідомлення про непродовження або розірвання договору оренди та неможливості проведення інвентаризації і відповідно оцінки майна у зв’язку з ненаданням орендарем представників до складу інвентаризаційної комісії, відмовою утворювати робочі інвентаризаційні групи, допускати членів інвентаризаційної комісії на об’єкт оренди та надавати достовірну і в повному обсязі інформацію, а також настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) повернення (передача) майна здійснюється в такому порядку:

орендодавець приймає рішення про згоду на передачу орендованого цілісного майнового комплексу уповноваженому органу управління шляхом видання відповідного наказу та повідомляє про це уповноважений орган управління;

уповноважений орган управління, у тому числі визначений Кабінетом Міністрів України, визначає державне підприємство, у повне господарське відання якого буде передано цілісний майновий комплекс, що повертається з оренди;

орендодавець та уповноважений орган управління приймають рішення про передачу орендованого цілісного майнового комплексу зазначеному органу управління шляхом видання наказу, якщо інше не визначено Кабінетом Міністрів України;

уповноважений орган управління видає наказ щодо приймання зазначеним державним підприємством у повне господарське відання цілісного майнового комплексу, що повертається з оренди, та проведення державним підприємством інвентаризації самостійно протягом трьох місяців після прийняття ним майна на баланс;

на виконання наказу уповноваженого органу управління державне підприємство здійснює комплекс заходів щодо:

приймання цілісного майнового комплексу у повне господарське відання;

прийняття майна на баланс за даними останньої інвентаризації майна;

здійснення інвентаризації майна протягом трьох місяців після прийняття його на баланс.

{Порядок доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Фонду державного майна № 2200 від 28.08.2014}

12. Оцінка цілісного майнового комплексу орендованого підприємства і часток держави та орендаря в ньому здійснюється на дату повної інвентаризації за даними інвентаризації і передавального балансу в 15-денний строк після їх отримання і оформлюється актом оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендованого підприємства у разі припинення або розірвання договору оренди (далі - акт оцінки) за наведеною формою (додаток).

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

13. Вартість майна, що повертається орендодавцю визначається відповідно до вимог Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629. При цьому, вартість всіх незавершених капітальних вкладень і невстановленого устаткування визначається у порядку, встановленому Методикою оцінки майна, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891. Вартість майна, що належить орендареві, визначається по кожному рядку передавального балансу і акта оцінки шляхом зменшення загальної вартості майна на вартість майна, що належить державі.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

14. При розмежуванні основних засобів, придбаних за час оренди визначаються джерела їх придбання. При цьому на повне відновлення орендованих основних засобів використовуються в першу чергу амортизаційні відрахування на ці засоби.

15. Залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення орендованих основних засобів визначається згідно з передавальним балансом на підставі довідки керівника підприємства про рух коштів цього фонду за час оренди і зараховується до державної частки у майні орендованого підприємства.

16. Якщо орендар допустив (уможливив) погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення стану (загибель) майна відбулося не з його вини. За домовленістю сторін відшкодування збитків може бути здійснене орендарем коштами або іншим належним орендареві майном орендованого підприємства. Результати відшкодування збитків відображаються в акті оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендованого підприємства та акті приймання-передавання орендованого майна шляхом відповідного збільшення вартості державної частки майна та зменшення частки майна орендаря.

17. У разі коли в оренду передавалися оборотні засоби, які були використані орендарем, орендар має компенсувати їх вартість з урахуванням інфляції. Сума компенсації розраховується у порядку, визначеному у пункті 33 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.

Сума компенсації додається до державної частки майна і віднімається від частки майна орендаря.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

18. У разі коли частина переданих в оренду матеріальних оборотних засобів не була використана орендарем і їх наявність підтверджується інвентаризацією, то такі оборотні засоби враховуються, з відповідною дооцінкою, як державна частка оборотних засобів орендованого підприємства.

19. Заборгованість орендаря по орендній платі має бути погашеною до закінчення дії договору оренди. У разі відсутності у орендованого підприємства коштів допускається погашення боргу за рахунок іншого належного орендареві майна орендованого підприємства. При цьому відповідно збільшується частка держави і зменшується частка орендаря у цілісному майновому комплексі, що відображається у акті оцінки і акті приймання-передавання державної частки майна.

20. Після закінчення своєї роботи Комісія подає орендодавцеві і орендареві:

а) зведений акт інвентаризації цілісного майнового комплексу орендованого підприємства;

б) протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і орендарем;

в) акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендованого підприємства, з зазначенням у ньому державної і орендарської часток у майні;

г) акт приймання-передавання від орендаря орендодавцю державної частки у майні орендованого підприємства;

ґ ) передавальний баланс;

{Пункт глави 2 доповнено підпунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

д ) розподільчий баланс.

{Пункт глави 2 доповнено підпунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 889 від 25.06.2013}

21. У разі незгоди однієї з сторін з результатами розмежування і оцінки майна орендованого підприємства та визначення часток держави і орендаря у статутному капіталі господарського товариства, яке може бути утворене на майні орендованого підприємства, вона може звернутися до суду згідно з законодавством України.

22. Після затвердження акта оцінки визначена за ним державна частка у цілісному майновому комплексі орендованого підприємства повертається орендодавцю згідно з актом приймання-передавання майна.

3. Порядок визначення організаційно-правової форми підприємства, що створюється на майні орендованого підприємства

23. Вибір організаційно-правової форми підприємства, що створюється на майні колишнього орендованого підприємства, здійснює Фонд державного майна України за погодженням з органом управління відповідним державним майном, а у разі наявності у майні орендованого підприємства частки майна орендаря - також за погодженням з колишнім орендарем.

При виборі організаційно-правової форми підприємства враховуються:

а) співвідношення часток держави і орендаря у майні орендованого підприємства, що реорганізується;

б) обмеження щодо участі недержавних юридичних осіб у виробництві певних видів продукції;

в) обмеження щодо приватизації цілісних майнових комплексів підприємств, їхніх структурних підрозділів;

г) вимоги антимонопольного законодавства.

24. Якщо за результатами оцінки майна з урахуванням всіх компенсацій, відшкодувань, погашення боргів тощо частка орендаря у цілісному майновому комплексі орендованого підприємства дорівнює нулю, або є такою, що може бути викуплена державою за згодою орендаря, або склад майна орендаря такий, що дозволяє здійснювати виробництво без цього майна, то можливі такі варіанти:

а) на базі поверненого після оренди державного майна знову створюється державне підприємство;

б) на базі поверненого після оренди державного майна в результаті реорганізації (поділу, виділення) створюється кілька державних підприємств;

в) повернене після оренди державне майно приєднується до майна діючого (іншого) державного підприємства.

У разі відсутності згоди органу управління відповідним державним майном на прийняття майна до сфери свого управління, орендодавець за поданням зазначеного органу може прийняти інше рішення щодо подальшого використання або приватизації цього майна у порядку, визначеному чинним законодавством.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 905 від 30.05.2003}

До моменту підписання акта приймання-передавання майна, що було в оренді, його балансоутримувач відповідає за належне утримання і збереження майна.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 905 від 30.05.2003}

25. Якщо частка майна, що належить орендарю, не може бути викуплена державою, то можливі такі варіанти:

а) у разі заборони на приватизацію державної частки майна - утворюється державне підприємство. При цьому держава орендує необхідне для організації виробництва майно орендаря або орендар вилучає своє майно зі складу цілісного майнового комплексу (крім погоджених невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, вартість яких компенсує орендареві орендодавець);

б) у разі відсутності заборони на приватизацію державної частки майна - орендоване підприємство реорганізується у відкрите акціонерне товариство або інше господарське товариство, співзасновниками якого виступають орендар і, від імені державного власника, орган приватизації.

У разі відсутності згоди орендаря на утворення, спільно з органом приватизації, господарського товариства, орендар має право вилучити свою частку майна в орендованому підприємстві (крім погоджених невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, вартість яких компенсує орендареві орендодавець).

26. Якщо договір оренди розірвано за погодженням сторін або за рішенням суду внаслідок введення заборони для підприємств, заснованих на недержавних формах власності, здійснювати виробництво певних видів продукції, то орендоване підприємство або відповідний його структурний підрозділ реорганізується у державне підприємство. При цьому частка орендаря у майні орендованого підприємства (або його підрозділу) підлягає викупу або оренді державою, або обміну на еквівалентне державне майно чи майнові права в іншому підприємстві або підрозділі за згодою орендаря.

27. Для створення державного підприємства на поверненому після оренди державному майні колишній орендодавець (Фонд державного майна України, його регіональні відділення і представництва) передає вказане майно відповідному органу державного управління за актом приймання-передавання.

28. Орендар цілісного майнового комплексу державного підприємства несе повну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли у зв'язку з орендою державного майна за період до припинення або розірвання договору оренди, майном, що належить йому на праві власності.

У разі передачі державному підприємству (підприємствам) майна, що повертається від орендаря, відповідним державним органом управління цим майном за погодженням з орендарем може бути прийнято рішення з питань правонаступництва за господарськими угодами, укладеними орендарем.

{Пункт в редакції Наказу Фонду державного майна № 1945 від 05.11.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 905 від 30.05.2003}Додаток
до Порядку повернення орендованих
цілісних майнових комплексів державних
підприємств після припинення
або розірвання договору оренди

АКТ
оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендованого підприємства при припиненні або розірванні договору оренди

№п/п

Показник

Вартість майна, грн.

Всього:

у т.ч. того, що належить:

державі

орендарю

1

2

3

4

5

1.

Балансова вартість основних засобів
2.

Відновна вартість основних засобів за вирахуванням зносу. У тому числі:
2.1.

орендованих основних засобів
2.2.

основних засобів, придбаних за час оренди
2.3.

витрати на капітальний ремонт
3.

Залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі
4.

Відновна вартість незавершених капітальних вкладень. У тому числі:
4.1.

незавершеного будівництва
5.

Відновна вартість невстановленого устаткування
6.

Залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення орендованих основних засобів
7.

Довгострокові фінансові вкладення
8.

Інші фінансові активи (інші позаоборотні активи, грошові кошти, розрахунки та інші активи)
9.

Запаси і витрати, які входять до валюти балансу
10.

Кредиторська заборгованість
11.

Оборотні засоби за вирахуванням кредиторської заборгованості (ряд.8+ряд.9-ряд.10)
12.

Компенсація орендарем державі вартості орендованих оборотних засобів з урахуванням індексації (ряд.12.1+ряд.12.2-ряд.12.3) х ряд.12.4. У разі, коли сума рядків 12.1 і 12.2 менша рядка 12.3, рядок 12 дорівнює нулю.

Х12.1

фінансові активи

Х12.2

запаси і витрати

Х12.3

кредиторська заборгованість

Х12.4

коефіцієнт індексації оборотних засобів


Х

Х

13.

Компенсація орендарем державі погіршення стану чи загибелі орендованого майна

Х14.

Компенсація заборгованості орендаря по орендній платі

Х15.

Вартість цілісного майнового комплексу орендованого підприємства (ряд.2+ряд.3+ряд.4+ +ряд.5+ряд.6+ряд.11+ряд.12+ряд.13+ряд.14)

Довідково:
16.

Вартість майна, яке не входить до складу статутного капіталу господарського товариства, утвореного на майні орендованого підприємства.

У тому числі:
16.1

вартість об'єктів державного житлового фонду
16.2

вартість об'єктів, які не підлягають приватизації
17.

Статутний капітал господарського товариства, утвореного на майні орендованого підприємства (ряд.15 - ряд.16)
Х) суми компенсації по рядках 12, 13 і 14 показуються зі знаком "+" у стовпчику 4 і зі знаком "-" у стовпчику 5.вгору