Документ z0446-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - z0048-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
28.03.2006 N 197
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2006 р.
за N 446/12320
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 2945 ( z0048-14 ) від 24.12.2013 }
Про затвердження Змін до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних паперів, випущених
у документарній формі

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку",
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
25.11.93 N 98 ( z0008-94 ), наказом Служби безпеки України від
15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ України від
24.11.93 N 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
31.07.98 N 95 ( z0510-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.98 за N 510/2950 (додаються).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М. Непрану забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
28.03.2006 N 9
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
28.03.2006 N 197
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2006 р.
за N 446/12320

ЗМІНИ
до Положення про вимоги до сертифікатів цінних
паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 31.07.98 N 95,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.98 за N 510/2950
( z0510-98 )

1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Законів
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку",
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
25.11.93 N 98 ( z0008-94 ), наказом Служби безпеки України від
15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ України від
24.11.93 N 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217, та ГСТУ 47-02-01-95. Положення визначає
вимоги до бланків сертифікатів цінних паперів, їхнього зовнішнього
вигляду, а також регламентує використання фарб та обов'язкових
реквізитів, викладених державною мовою, та встановлює обов'язкові
вимоги щодо захисту сертифікатів цінних паперів від підробок".
2. У пункті 1.2 розділу 1 слова "інвестиційні сертифікати,
акції ІСІ" замінити словами "цінні папери інститутів спільного
інвестування (далі - ІСІ)".
3. Пункт 1.16 розділу 1 викласти в такій редакції: "1.16. Дія цього Положення не поширюється на інвестиційні
фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, які провадять свою
діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від
19.02.94 N 55 ( 55/94 )".
4. У першому реченні пункту 5.3 розділу 5 слова "іменних
інвестиційних сертифікатів, іменних акцій ІСІ" замінити словами
"іменних цінних паперів ІСІ".
5. У підпункті 1 пункту 8.2 розділу 8 слова "інвестиційних
сертифікатів, акцій ІСІ" замінити словами "цінних паперів ІСІ".
6. Абзац другий підпункту 2 пункту 8.2 розділу 8 викласти в
такій редакції: "Для сертифікатів інвестиційних сертифікатів реквізит "Назва
та місцезнаходження емітента" повинен також містити назву та код
за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду. Для сертифікатів акцій
корпоративного інвестиційного фонду реквізит "Назва та
місцезнаходження емітента" повинен містити код за ЄДРІСІ".
7. Абзац другий підпункту 4 пункту 8.2 розділу 8 викласти в
такій редакції: "Для сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду в
реквізиті "Тип та категорія цінного папера" зазначається "прості
іменні".
8. Абзац перший підпункту 8 пункту 8.2 розділу 8 викласти в
такій редакції: "8. Реквізит "Строк виплати дивідендів" - за акціями, "строк
виплати процентів" - за облігаціями, заповнюється відповідно до
інформації про випуск цінних паперів і його слід зазначати цифрами
та літерами. Реквізит "Строк виплати дивідендів" - за цінними
паперами ІСІ закритого типу, заповнюється відповідно до проспекту
емісії цінних паперів і його слід зазначати цифрами та літерами".
9. В абзаці другому підпункту 8 пункту 8.2 розділу 8 слова
"акцій ІСІ та сертифікатів інвестиційних сертифікатів" та слова
"акціями ІСІ та інвестиційними сертифікатами" замінити відповідно
словами "цінних паперів ІСІ", "цінними паперами ІСІ".
10. В абзаці сьомому підпункту 12 пункту 8.2 розділу 8 слова
"акцій ІСІ" замінити словами "акцій корпоративного інвестиційного
фонду".
11. У таблиці додатка 4 до Положення:
11.1. У назві графи "Сертифікати акцій ІСІ" слова - "акцій
ІСІ" замінити словами "акцій корпоративного інвестиційного фонду".
11.2. У рядку 4 слова "N, дата видачі ліцензії на здійснення
діяльності з управління активами ІСІ" виключити.
11.3. У рядку 7 слова "Тип (іменна), категорія (проста)"
замінити словами "Прості іменні".
Начальник управління
спільного інвестування Є.Івановвгору