Документ z0443-02, перша редакція — Прийняття від 29.04.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 203 від 29.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 травня 2002 р.
за N 443/6731

Про внесення змін до Порядку складання звіту про
використання коштів неприбуткових організацій і установ
та Порядку визначення структури ознаки неприбуткових
установ (організацій)

У зв'язку з набранням чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) від 21.06.2001, Законами України від 20.12.2001
N 2905-III ( 2905-14 ) "Про Державний бюджет України на 2002 рік",
від 29.11.2001 N 2866-III ( 2866-14 ) "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку" та керуючись статтею 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Порядку складання звіту про використання
коштів неприбуткових організацій і установ, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 N 233
( z0290-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.08.97 за N 290/2094 (у редакції наказу від 16.01.98 N 27
( z0052-98 ), виклавши його в новій редакції (додається).
2. Абзац 5 пункту 3 розділу 1 Порядку визначення структури
ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом
ДПА України від 03.07.2000 N 355 ( z0451-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.07.2000 за N 451/4672, вважати
таким, що втратив чинність.
3. Начальнику Головного управління оподаткування прибутку та
відрахувань до цільових фондів Жеребних А.М. подати цей наказ до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
4. Начальнику Головного управління оподаткування прибутку та
відрахувань до цільових фондів Жеребних А.М. скласти технічне
завдання для забезпечення обробки зведеної інформації показників
звіту на всіх рівнях ДПС України.
5. Начальнику Головного управління АІС "Податки" юридичних
осіб Семирзі М.І. на основі технічного завдання у терміни,
визначені в технічному завданні, розробити програмне забезпечення
з обробки зведеної інформації показників звіту на всіх рівнях ДПС
України.
6. Начальнику Головного управлінню масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести цей
наказ до відома платників податку на прибуток.
7. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" Кудрицькому Д.А. опублікувати зазначений наказ після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
8. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у триденний
термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
11.07.1997 N 233
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 29.04.2002 N 203)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2002 р.
за N 443/6731
Порядок складання звіту про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями
1. Загальні положення
1. Порядок складання звіту про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями встановлено згідно із
підпунктом 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон).
2. Звіт про використання коштів неприбутковими установами й
організаціями (далі - Звіт) складають установи й організації, що
включені до реєстру неприбуткових установ і організацій з
присвоєнням ознаки неприбутковості (далі - неприбуткові установи)
у встановленому порядку відповідно до наказів Державної податкової
адміністрації України від 11.07.97 N 232 ( z0291-97 ) "Про
затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та
установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97
за N 291/2095, і від 03.07.2000 N 355 ( z0451-00 ) "Про
затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових
установ (організацій)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27.07.2000 за N 451/4672.
3. Звіт складається за формою, що додається, і подається до
державної податкової інспекції за місцезнаходженням неприбуткової
установи в терміни, встановлені Законом України від 21.12.2000
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників перед бюджетами та державними цільовими фондами". Ураховуючи, що підпунктами 7.11.2-7.11.7 пункту 7.11 статті 7
Закону ( 334/94-ВР ) визначені доходи неприбуткових установ, що
звільняються від оподаткування, то таким установам необхідно вести
податковий облік зазначених доходів та витрат окремо від інших
доходів та витрат, що можуть отримувати неприбуткові відповідно до
абзацу другого підпункту 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону. Якщо неприбуткова установа отримує інші доходи та несе за
ними витрати, що пов'язані з отриманням таких доходів, то на
підставі даних про ці доходи і витрати, які відображаються у
Звіті, проводиться розрахунок податку на прибуток, при цьому сума
амортизаційних відрахувань не враховується (абзац другий та третій
підпункту 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону ( 334/94-ВР ).
Терміни сплати нарахованого податку до бюджету встановлені чинним
законодавством України.
4. Платники податку мають право не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення терміну подання звіту надіслати його до податкового
органу поштою з повідомленням про вручення. Порядок оформлення
зазначених поштових відправлень установлено постановою Кабінету
Міністрів України від 28.07.97 N 799 ( 799-97-п ) "Про
затвердження Порядку оформлення поштових відправлень із
вкладеннями матеріалів звітності, розрахункових документів і
декларацій".
5. У Звіті проставляються дані за всіма передбаченими Звітом
показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку
звітного (податкового) року. Через відсутність показників ця
стаття (рядок, графа) прокреслюється.
6. У Звіті не повинно бути жодних підчисток і помарок.
Виправлення помилок здійснюється з дотриманням чинного
законодавства України.
7. Показники звіту наводяться в тисячах гривень з одним
десятковим знаком після коми, чорнилом або кульковою ручкою за
допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та
інших засобів, які б забезпечили збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності та запобігли б унесенню
несанкціонованих і непомітних виправлень.
8. Для складання Звіту використовуються дані бухгалтерського
обліку та первинних документів.
9. Достовірність даних, зазначених у Звіті, підтверджується
підписами керівника і головного бухгалтера, а за відсутності в
установі чи організації бухгалтерської служби - спеціаліста, який
веде облік, та засвідчується печаткою.
2. Порядок складання звіту про використання коштів
неприбутковими установами і організаціями
У заголовній частині Звіту зазначаються повна назва установи,
місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код, форма власності,
підпорядкованість, назва органу державної реєстрації та
реєстраційний номер, номер рішення про реєстрацію у податковому
органі; присвоєна ознака неприбутковості, назва податкового
органу, до якого подається звіт.
1. Звіт складається з двох частин.
2. У I частині Звіту вказуються всі доходи неприбуткової
установи, що звільняються від оподаткування (рядки з 1 по 7), та
напрями їх використання (рядки з 8 по 9).
3. У II частині Звіту надається розрахунок податку на
прибуток від доходу, отриманого неприбутковою установою
(організацією) з інакших джерел, ніж визначені п.7.11.2-7.11.7
ст.7 (абзац другий п.7.11.9 ст.7), що проводиться щоквартально
(рядки з 10 по 13), та розрахунок податку на прибуток від
перевищення (абзац перший п.7.11.9 ст.7), що проводиться тільки у
першому кварталі (рядки з 14 по 22).
4. У Звіті у разі отримання неприбутковою установою
(організацією) майна, що надійшло безоплатно або у вигляді
добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2),
відображається вартість такого майна відповідно до
супроводжувальних документів.
5. Якщо неприбуткові установи, отримують дохід з інших
джерел, то профінансовані витрати, що безпосередньо пов'язані з
отриманням таких доходів, відображаються у рядку 11 Звіту у той
самий податковий період, що і вказані доходи.
6. Для розрахунку перевищення кожна неприбуткова установа у
рядку 14 вказує суму доходів, що звільняються від оподаткування за
попередній звітний (податковий) рік, яка береться з графи 4
"Наростаючим підсумком з початку звітного року" відповідного рядка
Звіту за попередній (податковий) рік.
7. У рядку 15 вказується сума прибутку від доходу з інших
джерел, зменшена на суму нарахованого податку на прибуток за
попередній звітний (податковий) рік, яка визначається як різниця
між даними графи 4 рядків 12 та 13.
8. У рядку 17 вказуються сума витрат за попередній звітний
(податковий) рік та перший квартал поточного року, що визначається
як сума даних рядка 9 графи 4 Звіту за попередній рік та даних
рядка 9 графи 3 Звіту за I квартал поточного року.
9. Зазначена в рядку 22 сума податку на прибуток
розраховується тільки за результатами першого кварталу поточного
року та підлягає сплаті до бюджету в терміни, встановлені чинним
законодавством України.
Начальник Головного управління
оподаткування прибутку та
відрахувань до цільових фондів А.М.Жеребних
Додаток
до Порядку складання Звіту
про використання коштів
неприбутковими установами
і організаціями
----------------------------------------------------------------------------- |Неприбуткова установа |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |(організація) _____________________________ |----------------- | | (назва) || | | | | | | | | | | |----------------- | |--------------------------------------------+------------------------------| |Місцезнаходження, телефон неприбуткової |Форма власності (КФВ) | |установи (організації) ____________________ |----- | | || | | | | |----- ________________________| |--------------------------------------------+------------------------------| |Орган управління неприбуткової установи |Організаційно-правова форма | |(організації) ______________________________|господарювання (КОПФГ) | | (міністерство, інші центральні|------- | | органи виконавчої влади; без || | | | | | підпорядкованості) |------- ______________________| | | | |Орган державної реєстрації ________________ |Дата державної | | (назва) |реєстрації ___________________| | |номер рішення ________________| |--------------------------------------------+------------------------------| |Номер рішення про реєстрацію у податковому | | |органі | | |--------------------------------------------+------------------------------| |Ознака неприбуткової установи (організації) |--------- | | || | | | | | | |--------- | |---------------------------------------------------------------------------| |Податковий період 200_ року|-- -- -- -- | | ||| квартал || півріччя || 3 квартали || рік | | |-- -- -- -- | |---------------------------------------------------------------------------| |Назва податкового органу, до якого подається звіт | |___________________________________________________________________________| ----------------------------------------------------------------------------- Одиниці виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком.
Відмітка про одержання звіту податковим органом ----------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------- Штамп ДПІ або ДПА (дата, номер)
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ
про використання коштів неприбутковими установами
і організаціями
-------------------------------------------------------------------------------- N | Показники |Код | За |Наростаючим з/п | 1 |рядка |звітний|підсумком з | | |квартал| початку | | | | звітного | | | | року |--------------------------------------------+-------+-------+----------- | 1 | 2 | 3 | 4 -------------------------------------------------------------------------------- I частина -------------------------------------------------------------------------------- 1 |Бюджетне фінансування установ (організацій),| 1 | | |що віднесені до неприбуткових відповідно до| | | |абзацу "а" пп.7.11.1 п.7.11 ст.7 (ознака | | | |неприбутковості з 0001 по 0004) (сума рядків| | | |1.1, 1.2, 1.3) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.1 |Фактично одержане фінансування по | 1.1 | | |загальному фонду | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.2 |Залишки коштів на рахунках спеціального | 1.2 | | |фонду, що перейшли з попереднього року | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3 |Доходи, одержані бюджетною установою | 1.3 | | |(організацією), що зараховані на рахунки | | | |спеціального фонду цієї установи | | | |(організації) згідно із затвердженим в | | | |установленому порядку кошторисом (сума | | | |рядків з 1.3.1 по 1.3.4) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3.1 |сума одержаної безповоротної фінансової |1.3.1 | | |допомоги або безоплатних надходжень чи | | | |добровільних пожертвувань (сума рядків | | | |1.3.1.1 та 1.3.1.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3.1.1|сума коштів |1.3.1.1| | | | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3.1.2|вартість майна |1.3.1.2| | | | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3.2 |пасивні доходи |1.3.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3.3 |доходи від надання державних послуг (видачі|1.3.3 | | |дозволів (ліцензій), сертифікатів, | | | |посвідчень, реєстрації, інших послуг, | | | |обов'язковість придбання яких передбачена | | | |законодавством) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 1.3.4 |доходи від надання платних послуг бюджетною|1.3.4 | | |установою (організацією) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2 |Доходи неприбуткових установ (організацій),| 2 | | |що включені до Реєстру неприбуткових | | | |відповідно до абзацу "б" підпункту 7.11.1 | | | |пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості| | | |з 0005 по 0008 та 0014) (сума рядків 2.1, | | | |2.2, 2.3, 2.4) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2.1 |Сума одержаної безповоротної фінансової | 2.1 | | |допомоги або безоплатних надходжень чи | | | |добровільних пожертвувань (сума рядків 2.1.1| | | |та 2.1.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2.1.1 |сума коштів |2.1.1 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2.1.2 |вартість майна |2.1.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2.2 |Пасивні доходи | 2.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2.3 |Доходи, отримані від проведення основної | 2.3 | | |діяльності | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 2.4 |Активи (кошти або майно), що передані | 2.4 | | |неприбутковій організації після ліквідації | | | |іншої | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3 |Доходи пенсійних фондів та кредитних спілок,| 3 | | |що включені до Реєстру неприбуткових | | | |відповідно до абзацу "в" підпункту 7.11.1 | | | |пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості| | | |0009 та 0010) (сума рядків з 3.1 по 3.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3.1 |Доходи пенсійних фондів (сума рядків 3.1.1 | 3.1 | | |та 3.1.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3.1.1 |кошти, які надходять до пенсійних фондів у |3.1.1 | | |вигляді внесків на додаткове пенсійне | | | |забезпечення, в тому числі і внески на інші | | | |потреби, передбачені законодавством | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3.1.2 |пасивні доходи, отримані з джерел, |3.1.2 | | |визначених законодавством про пенсійні фонди| | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3.2 |Доходи кредитних спілок (сума рядків 3.2.1 | 3.2 | | |та 3.2.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3.2.1 |кошти, які надходять до кредитних спілок у |3.2.1 | | |вигляді внесків, у тому числі і внески на | | | |інші потреби, передбачені законодавством | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 3.2.2 |пасивні доходи, отримані з джерел, |3.2.2 | | |визначених законодавством про кредитні | | | |спілки | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 4 |Доходи неприбуткових організацій, що | 4 | | |включені до Реєстру неприбуткових установ і| | | |організацій відповідно до абзацу "г" | | | |підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 | | | |(ознака неприбутковості 00011) (сума рядків | | | |4.1 та 4.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 4.1 |Доходи, отримані у вигляді коштів або майна| 4.1 | | |від проведення основної діяльності | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 4.2 |Пасивні доходи | 4.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 5 |Доходи неприбуткових організацій, що | 5 | | |включені до Реєстру неприбуткових установ і| | | |організацій відповідно до абзацу "д" | | | |підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 | | | |(ознака неприбутковості 00012) (сума рядків | | | |5.1 та 5.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 5.1 |Разові або періодичні внески засновників та | 5.1 | | |членів | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 5.2 |Пасивні доходи | 5.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 6 |Доходи неприбуткових організацій, що | 6 | | |включені до Реєстру неприбуткових установ і| | | |організацій відповідно до абзацу "е" | | | |підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 | | | |(ознака неприбутковості 00013) (сума рядків| | | |6.1, 6.2 та 6.3) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 6.1 |Сума одержаної безповоротної фінансової | 6.1 | | |допомоги або безоплатних надходжень чи | | | |добровільних пожертвувань (сума рядків 6.1.1| | | |та 6.1.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 6.1.1 |сума коштів |6.1.1 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 6.1.2 |вартість майна |6.1.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 6.2 |Доходи від надання культових послуг | 6.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 6.3 |Пасивні доходи | 6.3 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 7 |Доходи неприбуткових організацій, що | 7 | | |включені до Реєстру неприбуткових установ і| | | |організацій відповідно до абзацу "є" | | | |підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 | | | |(ознака неприбутковості 00015) (сума рядків| | | |7.1 та 7.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 7.1 |Доходи, які надходять таким неприбутковим | 7.1 | | |організаціям для забезпечення потреб їх | | | |основної діяльності у вигляді (сума рядків з| | | |7.1.1 по 7.1.3) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 7.1.1 |внесків |7.1.1 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 7.1.2 |сума коштів |7.1.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 7.1.3 |вартість майна |7.1.3 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 7.2 |Пасивні доходи | 7.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 8 |Профінансовані видатки бюджетної установи | 8 | | |(організації) (сума рядків 8.1 та 8.2 ) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 8.1 |Сума видатків за загальним фондом відповідно| 8.1 | | |до затверджених в установленому порядку | | | |кошторисів бюджетних установ (організацій) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 8.2 |Сума видатків за спеціальним фондом | 8.2 | | |відповідно до затверджених в установленому | | | |порядку кошторисів бюджетних установ | | | |(організацій) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9 |Загальна сума профінансованих видатків | 9 | | |неприбуткової установи (організації) крім | | | |бюджетної (сума рядків 9.1, 9.2) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.1 |Сума витрат на утримання неприбуткової | 9.1 | | |установи (організації), крім бюджетних, у | | | |межах кошторису | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2 |Витрати, що здійснюються неприбутковою | 9.2 | | |установою (організацією) для виконання | | | |статутних завдань (проведення основної | | | |діяльності) (сума рядків з 9.2.1 по 9.2.9 ) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.1 |для проведення благодійної діяльності |9.2.1 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.2 |для проведення екологічної діяльності |9.2.2 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.3 |для проведення оздоровчої діяльності |9.2.3 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.4 |для проведення освітньої діяльності |9.2.4 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.5 |для проведення аматорсько-спортивної |9.2.5 | | |діяльності | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.6 |для проведення просвітньої діяльності |9.2.6 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.7 |для проведення культурної діяльності |9.2.7 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.8 |для проведення наукової діяльності |9.2.8 | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 9.2.9 |сума витрат на інші цілі, що передбачені |9.2.9 | | |статутними документами | | | -------------------------------------------------------------------------------- II частина -------------------------------------------------------------------------------- 10 |Сума доходів з інших джерел, що підлягають | 10 | | |оподаткуванню | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 11 |Витрати, що прямо пов'язані з отриманням | 11 | | |доходів з інших джерел | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 12 |Прибуток, що підлягає оподаткуванню | 12 | | |(рядок 10 - рядок 11) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 13 |Нарахований податок на прибуток з інших | 13 | | |доходів за звітний податковий період | | | |(рядок 12 х 30 : 100) | | | -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 14 |Сума доходів, що звільняються від | 14 | |\\\\\\\\\\\ |оподаткування, отриманих за попередній | | |\\\\\\\\\\\ |звітний (податковий) рік | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 15 |Прибуток від доходу з інших джерел, | 15 | |\\\\\\\\\\\ |зменшений на суму податку за попередній | | |\\\\\\\\\\\ |звітний (податковий) рік | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 16 |Загальні валові доходи за попередній звітний| 16 | |\\\\\\\\\\\ |(податковий) рік (сума рядків 14 та 15) | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 17 |Сума витрат за попередній звітний | 17 | |\\\\\\\\\\\ |(податковий) рік та за перший квартал | | |\\\\\\\\\\\ |поточного року | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 18 |Нерозподілена сума прибутку на кінець I | 18 | |\\\\\\\\\\\ |кварталу, наступного за звітним | | |\\\\\\\\\\\ |(рядок 16 - рядок 17) | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 19 |Норматив отримання доходів згідно із | 19 | |\\\\\\\\\\\ |законодавством (рядок 16 х 25 : 100) | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 20 |Сума перевищення (різниця рядків 18 та 19) | 20 | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 21 |Нарахований податок на прибуток із суми | 21 | |\\\\\\\\\\\ |перевищення (позитивне значення | | |\\\\\\\\\\\ |рядка 20 х 30 : 100) | | |\\\\\\\\\\\ -------+--------------------------------------------+-------+-------+----------- 22 |Нарахований податок на прибуток у I кварталі| 22 | |\\\\\\\\\\\ |(сума рядків 13 та 21) | | |\\\\\\\\\\\ | | | |\\\\\\\\\\\ -------------------------------------------------------------------------------- Примітка. Розрахунок податку на прибуток від доходу,
отриманого неприбутковою установою з інших джерел, ніж визначені
п.7.11.2-7.11.7 ст.7 (другий абзац п.7.11.9 ст.7) (рядки з 11 по
13), проводяться щоквартально. Розрахунок податку на прибуток від
перевищення (перший абзац п.7.11.9 ст.7) (рядки з 14 по 22)
проводяться тільки в першому кварталі.
Дата подання звіту "___"____________ 200_ р.

Керівник підприємства ______________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Головний бухгалтер _________________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Наведена інформація є правильною.
М.П.вгору