Документ z0441-02, перша редакція — Прийняття від 30.04.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 8-2 від 30.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
21 травня 2002 р.
за N 441/6729

Про затвердження Положення про управління
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
Положення про управління Пенсійного фонду України
в районах, містах і районах у містах

Відповідно до підпункту 5 пункту 12 Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1
березня 2001 року N 121/2001 ( 121/2001 ), у зв'язку з прийняттям
Закону України від 17 січня 2002 року N 2981-III ( 2981-14 ) "Про
внесення змін до деяких законів України", правління Пенсійного
фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про управління Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (додається).
2. Затвердити Положення про управління Пенсійного фонду
України в районах, містах і районах у містах ( z0442-02 )
(додається).
3. Скасувати Положення про Кримське республіканське, обласне,
Київське та Севастопольське міські управління Пенсійного фонду,
Положення про районне, міське, районне у місті управління
Пенсійного фонду та Положення про районний, міський, районний у
місті відділ Пенсійного фонду, затверджені постановою правління
Пенсійного фонду України від 20 квітня 2001 року N 8-5.
4. Юридичному управлінню подати на реєстрацію до Міністерства
юстиції України Положення про управління Пенсійного фонду України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах.
5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови правління Зарудного О.Б.
Голова правління Б.Зайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
30.04.2002 N 8-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2002 р.
за N 441/6729
Положення
про управління Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
1. Загальні положення
1.1. Управління Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
управління) утворюють систему органів Пенсійного фонду України
(далі - Фонд), який є центральним органом виконавчої влади. Управління підвідомчі та підзвітні Фонду.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України,
затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року
N 121 ( 121/2001 ), постановами правління, наказами Фонду, а також
цим Положенням.
2. Завдання, функції права та обов'язки управління
2.1. Основними завданнями управління є: 1) забезпечення у відповідному регіоні збирання та
акумулювання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
(далі - збір) та інших коштів, призначених для пенсійного
забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату
пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок
коштів Фонду; 2) забезпечення призначення і виплати пенсій відповідно до
чинного законодавства; 3) ефективне використання коштів, призначених для пенсійного
забезпечення, здійснення у межах своєї компетенції контрольних
функцій; 4) забезпечення функціонування автоматизованої системи
персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі -
СПОВ).
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) забезпечує додержання підприємствами, установами,
організаціями та громадянами вимог законодавства про державне
соціальне страхування стосовно пенсійного забезпечення; 2) планує у відповідному регіоні доходи та видатки коштів
Фонду, в межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету
Фонду; 3) організовує роботу підвідомчих районних, міських і
районних у містах управлінь Фонду щодо: повного і своєчасного
обліку платників збору; забезпечення надходження збору та інших
платежів до бюджету Фонду відповідно до законодавства; здійснення
перевірок правильності нарахування та сплати збору; цільового
використання коштів Фонду; правильності та своєчасності
призначення і виплати пенсій; 4) забезпечує призначення, перерахунок і виплату пенсій
відповідно до законодавства; 5) забезпечує повне і своєчасне фінансування витрат на
виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за
рахунок коштів Фонду, здійснює з цією метою перерозподіл коштів
між районами (містами); 6) організовує первинний бухгалтерський облік та звітність у
підвідомчих районних, міських і районних у містах управліннях
Фонду, одержує в установленому порядку статистичну й бухгалтерську
звітність, складає зведені бухгалтерські звіти та баланси,
забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам; 7) контролює процеси здійснення комплексу заходів
забезпечення впровадження та експлуатації системи СПОВ у регіоні; 8) надає підвідомчим районним, міським і районним у містах
управлінням Фонду допомогу у вирішенні питань
матеріально-технічного забезпечення; 9) організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів,
узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи; 10) забезпечує впровадження автоматизованих робочих місць,
автоматизовану обробку інформації у підвідомчих управліннях Фонду; 11) інформує громадськість про свою діяльність, веде
роз'яснювальну роботу серед населення; 12) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та
скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань
діяльності Фонду; 13) узагальнює та аналізує результати роботи управління,
підвідомчих районних, міських і районних у містах управлінь Фонду,
вносить відповідні пропозиції правлінню Фонду; 14) з питань діяльності Фонду взаємодіє з органами суду,
прокуратури, іншими правоохоронними органами, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями; 15) виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.
2.3. Управління має право: 1) отримувати в установленому порядку від органів державної
влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, громадян та їх об'єднань
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань; 2) вимагати від посадових осіб підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, які є платниками збору або
використовують кошти Фонду, усунення порушень законодавства щодо
сплати збору і використання коштів Фонду; 3) вживати в установленому законодавством порядку заходів,
спрямованих на стягнення не внесених своєчасно сум збору разом з
нарахованою пенею, а також застосовувати штрафні санкції
відповідно до законодавства; 4) перевіряти правильність призначення і виплати пенсій та
допомоги, витрачання коштів Фонду; 5) проводити в установленому порядку на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форм власності перевірки
фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів
щодо правильності обчислення та сплати збору, інших платежів до
Фонду, а також використання його коштів; 6) перевіряти роботу підвідомчих районних, міських і районних
у містах управлінь Фонду; 7) накладати адміністративні стягнення у порядку,
передбаченому чинним законодавством; 8) порушувати питання про притягнення до відповідальності,
передбаченої законодавством, посадових осіб підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, винних у порушенні порядку сплати
збору, витрачання коштів Фонду, призначення і виплати пенсій,
несвоєчасному поданні відповідної звітності; 9) у порядку, визначеному Фондом, одержувати кредити у
банківських установах з їх подальшим спрямуванням на фінансування
виплати пенсій, а також здійснювати погашення цих кредитів,
уключаючи сплату відсотків за їх використання; 10) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами
Фонду.
2.4. Управління зобов'язане у процесі своєї діяльності суворо
додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів
підприємств, установ, організацій та громадян.
3. Керівництво управлінням
3.1. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з неї правлінням Фонду за погодженням
відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною,
Київською або Севастопольською міською державною адміністрацією. Начальник управління має заступників, які за його поданням та
погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською державною
адміністрацією призначаються на посаду і звільняються з неї
головою правління Фонду.
3.2. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для
обговорення найважливіших питань діяльності управління,
забезпечення координації роботи його структурних підрозділів та
підвідомчих органів є колегія при начальнику управління, яка діє
на громадських засадах. Колегія утворюється відповідно до наказу начальника
управління у складі 5 - 9 осіб. Персональний склад колегії
затверджується головою правління Фонду за поданням начальника
управління. До складу колегії входять начальник управління та його
заступники (за посадою), а також інші відповідальні працівники
управління, підвідомчих районних, міських і районних у містах
управлінь Фонду, представники місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, установ та організацій,
діяльність яких пов'язана з вирішенням питань, що належать до
компетенції Фонду. Колегія при начальнику управління: - визначає перспективні та поточні напрями роботи, розглядає
результати діяльності управління та його підвідомчих органів,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи
управління і в разі потреби подає їх на розгляд правління Фонду,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування; - контролює виконання управлінням та його підвідомчими
органами постанов правління, наказів і розпоряджень Фонду; - заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів
управління та його підвідомчих органів; - розглядає питання повного та своєчасного надходження збору
та інших платежів до бюджету Фонду, фінансування видатків на
виплату пенсій, цільового використання коштів Фонду, призначення і
виплати пенсій; - забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів
та підвідомчих органів управління; - забезпечує координацію діяльності управління з місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
правоохоронними органами, іншими відповідними установами та
організаціями; - розглядає інші питання діяльності управління та його
підвідомчих органів. Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше як
раз на квартал. Колегія правочинна приймати рішення при наявності
на засіданні не менш як половини її членів. Рішення колегії
вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість
присутніх на її засіданні членів. Рішення колегій оформляються
протоколом і впроваджуються відповідно до наказу начальника
управління.
3.3. Начальник управління: 1) керує діяльністю управління, персонально відповідає за
виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь
відповідальності заступників начальника управління, керівників
структурних підрозділів управління, очолює колегію при начальнику
управління, організовує та забезпечує її роботу; 2) подає голові правління Фонду для затвердження штатний
розпис управління і кошторис видатків на утримання; 3) забезпечує виконання доведених Фондом показників доходів
та видатків; 4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього
трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи
управління, посадові інструкції працівників управління; 5) за погодженням з відповідними місцевими органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та Фондом
призначає та звільняє з посади начальників підвідомчих районних,
міських і районних у містах управлінь Фонду; 6) за погодженням з Фондом призначає та звільняє з посади
начальників структурних підрозділів управління; 7) призначає та звільняє з посади працівників управління,
заступників начальників підвідомчих районних, міських і районних у
містах управлінь; 8) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та
майном Фонду; 9) представляє управління в державних органах, громадських
організаціях, у тому числі в міжнародних, без доручення підписує
документи від імені управління; 10) у межах своєї компетенції видає накази з питань
діяльності управління, які є обов'язковими для виконання
працівниками управління та підвідомчими районними, міськими і
районними у містах управліннями, без доручення підписує документи
від імені управління; 11) у встановленому порядку розглядає справи про
адміністративні правопорушення і накладає адміністративні
стягнення згідно з чинним законодавством; 12) вносить у разі потреби на розгляд правління Фонду
пропозиції з питань діяльності Фонду.
4. Кінцеві положення
4.1. Штатний розпис та кошторис видатків на утримання
управління затверджуються головою правління Фонду.
4.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс та
кошторис видатків, рахунки в установах банків (у тому числі
валютні), печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Заступник начальника юридичного
управління - начальник відділу
розробки та систематизації
законодавства Т.Б.Рябцевавгору