Документ z0439-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2018  № 143


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2018 р.
за № 439/31891

Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції

Відповідно до пункту 7 Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483, пункту 6 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 787-р) та з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції, що додається.

2. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації УкраїниО.К.Колотілін


Л.О.ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16.03.2018 № 143
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
16.03.2018 № 406


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2018 р.
за № 439/31891

ПОРЯДОК
надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб відповідно до статей 11, 12 Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, та пункту 7 Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483.

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Держгеокадастр та Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Державний земельний кадастр», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених законів.

4. Цей Порядок визначає правила автоматизованого обміну між Держгеокадастром та Національним агентством інформацією, необхідною для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5. Структура та формати запитів і відповідей на запити, що передаються та приймаються в порядку автоматизованого обміну, форма журналів обліку запитів та відповідей на запити, вимоги до захисту інформації визначаються спільно Держгеокадастром та Національним агентством і оформлюються протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

6. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

ІІ. Регламент інформаційної взаємодії між Держгеокадастром та Національним агентством

1. Інформаційна взаємодія між Держгеокадастром та Національним агентством здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

2. Надання автоматично сформованих запитів та відповідей здійснюється з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до законодавства.

3.  У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.

ІІІ. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Порядок формування запитів

1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього завдань формує та подає до Держгеокадастру в електронному вигляді запит про фізичних осіб, крім осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

Запит про фізичних осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, формується та подається до Держгеокадастру у письмовому вигляді.

2. Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит може містити такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію  та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

період, за який запитується інформація.

3. Додаткові відомості, які включаються до запиту та не містять даних про фізичну особу, визначаються протоколами автоматизованого обміну інформацією відповідно до пункту 5 розділу І цього Порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. Держгеокадастр забезпечує автоматизовану обробку запитів та надає відповіді на запити Національного агентства одночасно з їх формуванням в режимі реального часу.

2. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію  та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;

період, за який надається інформація;

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному земельному кадастрі наявна інформація про земельні ділянки за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

кадастровий номер, місцезнаходження (адреса) земельної ділянки, цільове призначення (категорію земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), площу, нормативну грошову оцінку, відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації земельної ділянки), відомості про право власності/право користування (вид права, інформація про власників, користувачів земельної ділянки), відомості про обмеження у використанні земельної ділянки.

3. Інформація з Державного земельного кадастру не надається, якщо:

інформація про земельні ділянки за визначений період в Державному земельному кадастрі відсутня;

у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або інформація про фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта в Державному земельному кадастрі відсутня;

не заповнені або некоректно заповнені поля, обов’язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному земельному кадастрі.

4. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктом 2 глави 1 цього розділу та пунктом 2 цієї глави, вимогам щодо формату та структури, встановленим у протоколах автоматизованого обміну інформацією відповідно до пункту 5 розділу І цього Порядку.

5. У разі якщо відповідь, що надійшла від Держгеокадастру до Національного агентства, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій протоколом згідно з пунктом 5 розділу І цього Порядку, Національне агентство в електронній формі інформує про це Держгеокадастр. Держгеокадастр протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання відповідного повідомлення від Національного агентства, зобов’язаний надати коректно сформовану відповідь на заміну раніше наданої.

ІV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним агентством виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Національне агентство відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України


В. Топчій

В.о. керівника апарату
Національного агентства
з питань запобігання корупціїО. Писаренковгору