Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.10.2018, підстава - z1059-18

{Пункт 14.3 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 684 від 14.12.2016}

14.4. Іменні списки кандидатів для розгляду та затвердження мобілізаційного призначення узгоджуються з відповідними посадовими особами і подаються за підпорядкованістю:

до кадрових органів видів Збройних Сил України - щокварталу до 15 січня, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня;

до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України - до 1 лютого, 1 травня, 1 серпня, 1 листопада.

{Абзац третій пункту 14.4 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним планом, розгляд та затвердження яких проводиться посадовими особами, визначеними номенклатурою посад для затвердження за мобілізаційним призначенням, подаються до кадрових органів зазначених посадових осіб.

{Пункт 14.5 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.6. Кадровими органами видів Збройних Сил України у термін до 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України подаються узагальнені відомості щодо кількості посад номенклатури призначення за мобілізаційним планом, а також про кількість затверджених на ці посади генералів, адміралів та офіцерів з поясненням причин щодо кожної посади, на яку затвердження не проведено.

14.7. Призначення (переміщення) військовослужбовців на посади згідно з мобілізаційним призначенням оформляються наказами по стройовій частині та не дублюються наказами по особовому складу. Присвоєння чергових військових звань таким військовослужбовцям здійснюється в установленому порядку наказами посадових осіб, визначених пунктами 42, 43 і 197 Положення.

{Пункт 14.7 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

14.8. Права командувачів видів Збройних Сил України, родів військ, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України, командирів корпусів (повітряних командувань) щодо призначення осіб офіцерського складу на посади поширюються на військові частини та підрозділи, які передані в оперативне підпорядкування, тільки стосовно поповнення їх особами офіцерського складу, а також переміщення офіцерів у межах військової частини.

{Пункт 14.8 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

14.9. У разі оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану присвоєння військовослужбовцям військових звань здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням таких особливостей:

присвоєння військових звань здійснюється наказами посадових осіб, визначеними пунктами 42, 43, 197 Положення;

{Абзац другий пункту 14.9 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

подання до присвоєння військових звань (додаток 3) направляються командиром військової частини для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань (додаток 4) наказами вищих посадових осіб, складаються за потреби та подаються командиром військової частини безпосередньо до кадрового органу посадової особи, визначеної пунктом 43 Положення;

військовослужбовці, які у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, звільнені з посад і зараховані в розпорядження, подаються посадовою особою, у чиє розпорядження вони зараховані, до присвоєння чергового військового звання в порядку, визначеному в розділі ІІІ Положення, з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, які вони займали до поранення чи захворювання;

визначення строку вислуги осіб офіцерського складу у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно у воєнний час застосовується з уведення правового режиму воєнного стану до дня набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації;

{Абзац шостий пункту 14.9 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства визнані учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні. Такі військові звання присвоюються не вище ніж на один ступінь та одноразово за весь строк проходження військової служби. Військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок участі в бойових діях, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілосності України, такі військові звання присвоюються посмертно. У воєнний час таке право надається начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;

{Абзац сьомий пункту 14.9 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 499 від 27.09.2017}

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України присвоює чергові військові звання полковник (капітан 1 рангу) військовослужбовцям, які не займають посад номенклатури призначення Міністра оборони України;

{Пункт 14.9 розділу XIV доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

військові звання до підполковника включно наказами керівників служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України присвоюються військовослужбовцям цих органів військового управління та в підпорядкованих цим органам військових частинах;

{Пункт 14.9 розділу XIV доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

особам сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться після призначення на посади осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі;

військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призваним на військову службу, строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування до списків особового складу військової частини з урахуванням строку вислуги у військовому званні до попереднього звільнення з військової служби в запас;

громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестацій громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3.20 розділу ІІІ цієї Інструкції.

{Пункт 14.9 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.10. Звільненню з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягають особи молодшого та старшого офіцерського складу, а також прапорщики (мічмани). Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання та не були позбавлені або обмежені у волі, командири військових частин присвоюють військове звання солдат (матрос), оголошують службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначають на посади осіб рядового складу. Ці військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, якщо інше не визначено законодавством. Про призначення на посади командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання громадян до початку військової служби та посадову особу, до номенклатури призначення якої належала посада, яку займав військовослужбовець до позбавлення військового звання.

{Абзац перший пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 422 від 22.08.2018}

Звільнення з військової служби через службову невідповідність не здійснюється з дати оголошення мобілізації - протягом строку її проведення та з дати введення воєнного стану - до оголошення демобілізації. Протягом строку проведення мобілізації або дії воєнного стану військовослужбовець, якому скасовано допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, підлягає призначенню на посаду, яка не передбачає такого допуску, або зараховується у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, за підставою, визначеною підпунктом 8 пункту 116 Положення.

{Абзац другий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення.

{Абзац третій пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Звільнення з військової служби у зв’язку з проведенням організаційних заходів здійснюється в разі видання директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення скорочення штатів або посад і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади. Неможливість переміщення військовослужбовців на інші посади визначається у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цієї Інструкції.

{Абзац четвертий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, підлягають звільненню з військової служби за віком або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному частиною другою статті 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та розділом XI Положення.

{Абзац п'ятий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, стосовно яких Президентом України видано указ про звільнення з військової служби відповідно до підпункту «а» пункту 1 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та які подали рапорт про бажання продовжувати військову службу, з урахуванням рішення командування військової частини можуть продовжувати проходження військової служби до набрання чинності відповідним указом Президента України про оголошення демобілізації або до настання строків звільнення з військової служби, визначених наступним указом Президента України про звільнення з військової служби осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зазначені військовослужбовці також за бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

{Абзац шостий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці за бажанням та за наявності підстав, передбачених підпунктами «й» та «к» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», підлягають звільненню з військової служби не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення за такими підставами (подання рапорту на звільнення з військової служби). Звільнення з військової служби за цими підставами військовослужбовців, які виконують завдання в інтересах оборони України, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, здійснюється після завершення виконання таких завдань та не пізніше трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення з військової служби. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які подали рапорт на звільнення за такими підставами та потрапили в умови, що унеможливлюють їх звільнення і виключення зі списків особового складу (захоплення в полон або взяття в заручники, інтернування в нейтральних державах, безвісна відсутність чи перебування на стаціонарному лікуванні в медичному закладі), здійснюється не пізніше трьох місяців з дати завершення дії таких умов або набрання чинності відповідними судовими рішеннями. У разі наявності ознак масового звільнення строки звільнення за такими підставами визначаються розпорядчим актом Міністерства оборони України, але не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення (подання рапорту на звільнення з військової служби).

{Абзац сьомий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними частинами другою, третьою, підпунктом «а» пункту 1 частини четвертої, пунктом 1 частини п’ятої та пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовослужбовці, які:

{Абзац восьмий пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

{Абзац дев'ятий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 422 від 22.08.2018}

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та які не бажають проходити військову службу за новим контрактом;

{Абзац десятий пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

{Абзац одинадцятий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

досягли граничного віку перебування на військовій службі.

{Пункт 14.10 розділу XIV доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці, яким під час дії особливого періоду військова служба продовжена понад встановлені строки або стосовно яких із настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, або які в особливий період уклали контракт на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом «а» частини другої, пунктом «а» частини третьої, пунктом 1 частини п’ятої та пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

{Абзац пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Документи на звільнення військовослужбовців направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення з військової служби. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військового комісаріату за місцем взяття громадянина на військовий облік та до військової частини за місцем проходження військової служби в строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад і розрахунок військовослужбовців, а також виконання строків звільнення, визначених Президентом України.

Командири військових частин зобов’язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби, у порядку, визначеному пунктом 242 Положення, та направлення їх на військовий облік до військових комісаріатів за місцем проживання.

{Абзац пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частина тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до закону, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більше ніж 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і до обраного місця проживання в межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки в рік звільнення надаються повної тривалості.

У рік звільнення зазначених військовослужбовців з військової служби в разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військової частини провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

Громадяни, звільнені з військової служби, зобов’язані в п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу або в яких строк проходження військової служби закінчився в особливий період та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, після оголошення демобілізації за бажанням укладають контракт та продовжують проходження військової служби в мирний час. Стосовно військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію без проведення спеціальної перевірки та які виявили бажання укласти новий контракт у мирний час, за місцем проходження служби проводиться спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеному пунктом 2.16 розділу ІІ цієї Інструкції.”.

{Розділ ХIV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 5 від 08.01.2014; в редакції Наказів Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015}

Заступник Міністра
оборони України


І.Л. Монтрезор
Додаток 1
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПОДАННЯ

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}Додаток 2
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
19.03.2013  № 181)


Зразок


ЗАТВЕРДЖУЮ
Командувач Сухопутних військ
Збройних Сил України
генерал-полковник А.В.Коваленко
"____" _________ 20__ року

РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі у 20___ році номенклатури призначення командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

№ з/п

Військове звання (дата присвоєння)

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада, яку обіймає, з якого часу, особистий номер, посадовий оклад

ВОС

Дата народження, військова і вища освіта

Висновок та рекомендації за останнім щорічним оцінюванням, сума балів

Відмітка про реалізацію (примітка)

1

2

3

4

5

6

7

8

На посаду начальника штабу - першого заступника командира артилерійського полку
(ВОС - 0304002, шпк "підполковник", п/о - 1110 грн.)

1

Підполковник (19.01.2011)

Колмик Олексій Вікторович

Командир самохідно-артилерійського дивізіону в/ч А0000, з 17.09.2005, 2476851053, 1085 грн

0305002

11.07.1969, Національна академія оборони України (отр) у 2006 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно розглянути на посаду НШ - першого заступника командира артилерійського полку, 44,5


2

Підполковник (21.06.2004)

Дем’янчик Андрій Олегович

Командир ракетного дивізіону в/ч А0000, з 25.06.2008, 2578495042, 1085 грн

0303002

28.02.1971, Національна академія оборони України (отр) у 2008 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно розглянути на посаду НШ - першого заступника командира артилерійського полку, 43,4


3

Майор (12.08.2007)

Антипенко Роман Миколайович

Заступник начальника штабу БрАГ в/ч А0000, з 14.07.2007, 3224080071, 1030 грн

0304003

30.12.1973, ВІА при Сумському ДУ (тр) у 1997 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно розглянути на посаду НШ - першого заступника командира артилерійського полку, 41,4

Направити на навчання до НУОУ (очна форма навчання)

Розглянуто та схвалено на засіданні атестаційної комісії _________.

Протокол від ___ №____.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Голова комісії
Сухопутних військ
Збройних Сил України
з відбору кандидатів
до призначень на посади
генерал-майор


В.В. Василенко
Додаток 3
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПОДАННЯ
до присвоєння чергового військового звання

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013}Додаток 4
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України


__________________________________
__________________________________
_________________________________
             (найменування посадової особи,
                    яка має право присвоєння
                           військових звань)

Зразок

СПИСОК
військовослужбовців
___________________________________________,
(найменування військової частини)
які подаються до присвоєння чергових військових звань
у ____ кварталі 20___ року

Порушую клопотання про присвоєння чергових військових звань нижчезазначеним військовослужбовцям:

№ з/п

Військове звання, ким присвоєно, дата та номер наказу про присвоєння

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, особистий номер, ідентифікаційний код

Займана посада за дійсним найменуванням військової частини, з якого часу, чий наказ і номер наказу, військове звання за штатом, номер штату

Дата укладання контракту та термін його дії

Адреса, куди необхідно вислати витяг з наказу про присвоєння чергового військового звання

1

2

3

4

5

6

1

Старший лейтенант, Міністром оборони України від 20.06.1999 № 147

ХОРЕНКО Богдан Юрійович, 15.06.1975. А-004894, 2755914575

Інженер відділу регламенту і ремонту центру автоматизованих систем управління з 12.08.1998, Міністра оборони України від 12.08.1998 № 290, капітан, штат № 14/063

20.06.1998, 5 років - до 20.06.2009

03168, м. Київ- 168, пр-т Повітрофлотський, 6

Командир військової
частини А0123
підполковникС.С. Степаненко

М.П.

"____" _______________ 20__ року

__________
Примітки:


1. Список офіцерів, які подаються до присвоєння чергових військових звань (далі - Список), подається за підпорядкованістю до кадрового органу, що готує проекти наказів про присвоєння військових звань.


2. У кадровому органі Список складається в алфавітному порядку окремо за військовими званнями від вищого військового звання до нижчого за датами закінчення терміну перебування у військовому званні.


3. У графі 2 додатково зазначаються для:
осіб офіцерського складу, які закінчили військові навчальні заклади з п’ятирічним строком навчання та більше, - "5-річний строк навчання";
офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів - "льотний склад авіації" та "плавсклад підводних човнів";
військовослужбовців, засуджених до покарання у виді службового обмеження, арешту, а також звільнених від відбування покарання з випробуванням і залишених на військовій службі, - час відбування покарання;
військовослужбовців, яким відповідно до пункту 64 Положення не присвоювалося чергове військове звання, - причини неприсвоєння чергового військового звання.


4. Список складається у двох примірниках:
перший примірник - подається за підпорядкованістю до кадрового органу, що готує проекти наказів про присвоєння військових звань;
другий примірник - долучається до справи військової частини.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013}
Додаток 5
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України


Військовому комісару Київського міського військового комісаріату 04112, м. Київ

Зразок

ПЕРЕЛІК
посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом

Найменування посади

ВОС, код

Кількість

Розмір грошового забезпечення за посадою (грн.)

Форма допуску (у разі потреби)

Водій

837037

10

893,94


Механік

407256

4

893,60


Командир ЗСУ

157150

1

1120,92

форма 2

Адреса військової частини: 84506, м. Артемівськ, телефон: 06274 3-16-08.

Командир військової
частини А1234
полковникП.П. Петренко

М.П.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013}Додаток 6
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Директор
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
О.В. Яцино

{Інструкцію доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}Додаток 7
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

Зразок

АРКУШ
вивчення особистих якостей кандидата

Тищука Володимира Івановича
______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

військова частина А1315, командир відділення, ВОС-837182
______________________________________________________________________
(військова частина, посада, номер ВОС)

Коли, з ким проведена бесіда, які документи розглянуто

Зміст бесіди, результат розгляду поданих документів

28.05.2008 з Тищуком В.І.

Під час бесіди виявляє бажання проходити військову службу за контрактом. У період з 2005 до 2006 року проходив строкову військову службу у військовій частині А1888 на посаді водія. Має категорії на право керування автомобілем "В", "С", "Д", освіта - повна середня, неодружений, проживає з батьками.
Батько - Тищук І.В. - слюсар, працює в ЖКО № 2.
Мати - Тищук Р.С. - вихователь, працює в дитячій установі № 12.
Сам працює на автопідприємстві № 1306, водій.
Дав згоду проходити військову службу за контрактом у військовій частині А1315 на посаді командира відділення за ВОС-837182.

30.05.2008 з головним інженером АП № 1306 Рябцем О.К.
(характеристика від 07.05.2008, підписана директором АП № 1306 Шепелем В.Т.) (вх. № 364 від 28.05.2008)

На роботі характеризується позитивно, поставлені завдання виконує якісно, порушень трудової дисципліни немає.

Повідомлення Богунського РВВС м. Житомир від 23.05 2008 № 456 (вх. № 365 від 28.05.2008)

До кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку в органах внутрішніх справ не перебуває.вгору