Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.08.2019, підстава - z0738-19

{Абзац п'ятий пункту 12.2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

12.3. Дисциплінарне стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" накладається на військовослужбовців посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. На військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, накладення цього стягнення здійснюється за погодженням з Міністром оборони України.

{Абзац перший пункту 12.3 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 499 від 27.09.2017}

Виконання дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" здійснюється у строки, визначені статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Виконання проводиться шляхом видання наказів по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність.

{Абзац третій пункту 12.3 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Військовослужбовці, яким відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або яким скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці та яких неможливо призначити на рівнозначні або нижчі посади, за якими не передбачено допуску до державної таємниці, можуть бути звільнені з військової служби за підставами, передбаченими законодавством. У разі відсутності права на звільнення за цими підставами такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби через службову невідповідність.

{Абзац пункту 12.3 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

{Пункт 12.3 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

12.4. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється за підсумками атестування з виконанням вимог, визначених пунктом 228-1 Положення.

{Пункт 12.4 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015 № 570 від 20.10.2015}

12.5. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби в наказі командира військової частини, в якій поновлюється на військовій службі незаконно звільнений військовослужбовець, зазначається про виплату йому матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав унаслідок незаконного звільнення. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років, до строку вислуги у військовому званні та строку контракту.

{Пункт 12.5 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

12.6. Посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які виявили бажання звільнитись чи підлягають звільненню з військової служби, не пізніше ніж за чотири місяці до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі чи закінчення строку контракту, зобов'язана здійснити заходи щодо:

розрахунку вислуги років військової служби військовослужбовців;

обстеження військово-лікарською комісією військовослужбовців.

12.7. Бесіда з питань звільнення проводиться:

1) з військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - командиром військової частини, в якій вони проходять військову службу, або його заступником;

2) з молодшими та старшими офіцерами до підполковника включно:

у військовій частині - командиром військової частини;

в управлінні з’єднання – командиром з’єднання або його заступниками;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 12.7 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

в управлінні оперативного (повітряного) командування, органах військового управління і командуваннях родів військ, сил та видів Збройних Сил України - начальником відповідного структурного підрозділу, заступником командувача чи керівника органу військового управління;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 12.7 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України або їх заступниками;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 12.7 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

3) з полковниками (капітанами 1 рангу) – начальником військового навчального закладу, науково-дослідної установи, органу військового управління Збройних Сил України, командиром повітряного командування, командувачем оперативного командування, начальником роду військ, командувачем спеціальних сил чи виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України чи Міністерства оборони України або їх заступниками, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України та Міністра оборони України;

{Підпункт 3 пункту 12.7 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

4) з особами вищого офіцерського складу, крім тих, які належать до номенклатури призначення Президента України, - командувачем виду Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом повноважень);

5) з особами вищого офіцерського складу, які належать до номенклатури призначення Президента України, - Міністром оборони України.

Бесіда проводиться перед направленням документів на звільнення військовослужбовця. До участі в бесіді з військовослужбовцем, який звільняється з військової служби, за потреби залучаються безпосередні командири, фахівці кадрових, юридичних, фінансових органів тощо.

Під час бесіди з військовослужбовцем посадова особа роз'яснює йому, які пільги та переваги він має з працевлаштування та матеріально-побутового забезпечення, доводить військовослужбовцю рішення щодо рекомендацій для військового комісаріату стосовно можливості проходження ним служби у військовому резерві Збройних Сил України, водночас з'ясовує про місце проживання після звільнення військовослужбовця та військовий комісаріат для направлення його на військовий облік. При цьому враховуються прохання та побажання військовослужбовця, даються необхідні пояснення з інших питань.

У разі коли під час бесіди виникли питання, які не можуть бути вирішені на місці, на адресу відповідної посадової особи чи органу військового управління надсилається запит з необхідними матеріалами і довідками.

Зміст проведення бесіди відображається в аркуші бесіди. У разі відмови військовослужбовця підписати аркуш бесіди він підписується особами, присутніми під час бесіди, з відміткою про відмову військовослужбовця підписувати аркуш бесіди.

Аркуш бесіди зберігається у першому примірнику особової справи військовослужбовця.

12.8. Посадові особи відповідно до наданих їм прав зобов'язані звільнити з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або які не виявили бажання укладати новий контракт.

Документи на звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі або в яких закінчується строк контракту, направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення, не пізніше ніж за два місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військової частини за місцем проходження військової служби у строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад, а також розрахунок військовослужбовців.

{Абзац другий пункту 12.8 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Командири військових частин зобов'язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення їх з військової служби.

У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв’язку із досягненням граничного віку перебування на військовій службі або закінченням строку контракту невикористана ним щорічна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку наказом командира військової частини дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки. Дія контракту продовжується також на час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні у медичному закладі чи у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, а також на час увільнення його від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.

{Абзац четвертий пункту 12.8 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

12.9. Документи на звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються безпосередньо до кадрового органу, підпорядкованого посадовій особі, яка має право на звільнення такого військовослужбовця з військової служби, у таких випадках звільнення:

за підставами, передбаченими пунктами «г» і «ґ» частини третьої, підпунктами «а», «ґ», «д», «е» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «є», «и»-«л» пункту 1, підпунктами «д», «е», «є», «и»-«к» пункту 2, пунктом 3 частини п’ятої, підпунктами «д»-«і» пункту 1, підпунктами «ґ»-«з» пункту 2, пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

за підставами, передбаченими пунктами «б», «в» і «д» частини третьої, підпунктом «г» пункту 1 частини четвертої, підпунктами «а», «б», «в», «ґ» пунктів 1, 2 частини п’ятої, підпунктами «а», «б», «в», «ґ» пункту 1, підпунктами «а», «б», «г» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якщо звільнення відбувається за бажанням військовослужбовця.

{Пункт 12.9 розділу XII в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 422 від 22.08.2018}

12.10. У разі коли командир військової частини вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які звільняються з військової служби, він порушує клопотання перед старшим командиром про застосування заохочення, що належить до його прав, про що зазначається у поданні.

Про необхідність заохочення військовослужбовців відзнакою Міністерства оборони України "Ветеран військової служби" зазначається у Поданні до звільнення тих військовослужбовців, звільнення з військової служби яких здійснюється Міністром оборони України.

Для заохочення військовослужбовців відзнакою Міністерства оборони України "Ветеран військової служби", звільнення з військової служби яких здійснюється іншими посадовими особами, направляється Подання для заохочення за їх підписом безпосередньо до кадрового органу Міністерства оборони України.

Заохочення військовослужбовців іншими відзнаками Міністерства оборони України здійснюється у порядку, встановленому Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 11 березня 2013 року № 165, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 484/23016.

{Абзац четвертий пункту 12.10 розділу XIІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

12.11. Перелік документів, що подаються з поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби, зазначено у додатку 18 до Інструкції.

XIII. Проходження військової служби під час виконання військового обов'язку в запасі

13.1. Виконання військовозобов'язаними військового обов'язку у запасі у мирний час полягає у додержанні порядку та правил військового обліку, проходження зборів, збереженні та вдосконаленні знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби у воєнний час відповідно до військових та інших спеціальностей.

13.2. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві, строки контракту та порядок звільнення зі служби у військовому резерві визначаються Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженим Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618.

{Пункт 13.2 розділу XIІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

13.3. Порядок атестування осіб до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу, а також порядок присвоєння військовозобов'язаним військових звань під час виконання військового обов'язку у запасі, служби у військовому резерві Збройних Сил України, організації обліку офіцерського складу запасу визначається законодавством України.

13.4. Порядок проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами визначається Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та іншими законодавчими актами.

13.5. Результати відбору військовозобов'язаних для направлення до інших військових формувань, які проводяться представниками центральних органів виконавчої влади, що керують ними, погоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України.

На підставі розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України у військових комісаріатах відпрацьовуються подання щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу запасу, які направляються до обласних військових комісаріатів. Обласні військові комісаріати погоджують та направляють ці подання до органів управління інших військових формувань.

Підставою для вручення припису офіцеру запасу у військовому комісаріаті і направлення його особової справи є витяг із наказу керівника військового формування або розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України.

Про вибуття офіцера для проходження військової служби до іншого військового формування військовий комісаріат доповідає за підпорядкованістю до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

XIV. Особливості проходження військової служби, служби в резерві та виконання військового обов'язку в запасі в особливий період

{Заголовок розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.1. На посади осіб офіцерського складу в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах призначаються за мобілізаційним планом офіцери, які перебувають на військовій службі, в запасі та у військовому резерві. Офіцерський склад Збройних Сил України поповнюється також за рахунок осіб, яким в особливий період буде присвоєно первинні військові звання офіцерського складу.

Затвердження мобілізаційного призначення проводиться відповідно до номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу за мобілізаційним планом, яка затверджується Міністром оборони України.

14.2. Розгляд та затвердження призначень на посади проводиться:

офіцерів, які проходять військову службу, - за планами персонального переміщення та списками офіцерів, які прибувають з інших військових частин;

офіцерів, які проходять службу у військовому резерві, - наказами відповідних посадових осіб;

офіцерів запасу - за приписними картами;

офіцерів, які призначаються на посади, що підлягають затвердженню вищими посадовими особами, - за іменними списками.

Форми планів персонального переміщення, іменних списків і приписних карт установлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

14.3. Під час комплектування органів військового управління, військових частин, закладів і установ, що заново формуються, кандидати на посади командирів та начальників цих формувань затверджуються згідно з Номенклатурою, а право затвердження кандидатів на інші посади зі штатною категорією "полковник" і нижче надається командувачам видів Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань, командувачам родів військ і сил, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівникам органів військового управління Збройних Сил України, командирам з'єднань, військових частин, керівникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, на яких мобілізаційним планом покладено розгортання таких формувань.

{Пункт 14.3 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 684 від 14.12.2016}

14.4. Іменні списки кандидатів для розгляду та затвердження мобілізаційного призначення узгоджуються з відповідними посадовими особами і подаються за підпорядкованістю:

до кадрових органів видів Збройних Сил України - щокварталу до 15 січня, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня;

до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України - до 1 лютого, 1 травня, 1 серпня, 1 листопада.

{Абзац третій пункту 14.4 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним планом, розгляд та затвердження яких проводиться посадовими особами, визначеними номенклатурою посад для затвердження за мобілізаційним призначенням, подаються до кадрових органів зазначених посадових осіб.

{Пункт 14.5 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.6. Кадровими органами видів Збройних Сил України у термін до 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України подаються узагальнені відомості щодо кількості посад номенклатури призначення за мобілізаційним планом, а також про кількість затверджених на ці посади генералів, адміралів та офіцерів з поясненням причин щодо кожної посади, на яку затвердження не проведено.

14.7. Призначення (переміщення) військовослужбовців на посади згідно з мобілізаційним призначенням оформляються наказами по стройовій частині та не дублюються наказами по особовому складу. Присвоєння чергових військових звань таким військовослужбовцям здійснюється в установленому порядку наказами посадових осіб, визначених пунктами 42, 43 і 197 Положення.

{Пункт 14.7 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

14.8. Права командувачів видів Збройних Сил України, родів військ, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України, командирів корпусів (повітряних командувань) щодо призначення осіб офіцерського складу на посади поширюються на військові частини та підрозділи, які передані в оперативне підпорядкування, тільки стосовно поповнення їх особами офіцерського складу, а також переміщення офіцерів у межах військової частини.

{Пункт 14.8 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

14.9. У разі оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану присвоєння військовослужбовцям військових звань здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням таких особливостей:

присвоєння військових звань здійснюється наказами посадових осіб, визначеними пунктами 42, 43, 197 Положення;

{Абзац другий пункту 14.9 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

подання до присвоєння військових звань (додаток 3) направляються командиром військової частини для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань (додаток 4) наказами вищих посадових осіб, складаються за потреби та подаються командиром військової частини безпосередньо до кадрового органу посадової особи, визначеної пунктом 43 Положення;

військовослужбовці, які у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, звільнені з посад і зараховані в розпорядження, подаються посадовою особою, у чиє розпорядження вони зараховані, до присвоєння чергового військового звання в порядку, визначеному в розділі ІІІ Положення, з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, які вони займали до поранення чи захворювання;

визначення строку вислуги осіб офіцерського складу у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно у воєнний час застосовується з уведення правового режиму воєнного стану до дня набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації;

{Абзац шостий пункту 14.9 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства визнані учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні. Такі військові звання присвоюються не вище ніж на один ступінь та одноразово за весь строк проходження військової служби. Військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок участі в бойових діях, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілосності України, такі військові звання присвоюються посмертно. У воєнний час таке право надається начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;

{Абзац сьомий пункту 14.9 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 499 від 27.09.2017}

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України присвоює чергові військові звання полковник (капітан 1 рангу) військовослужбовцям, які не займають посад номенклатури призначення Міністра оборони України;

{Пункт 14.9 розділу XIV доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

військові звання до підполковника включно наказами керівників служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України присвоюються військовослужбовцям цих органів військового управління та в підпорядкованих цим органам військових частинах;

{Пункт 14.9 розділу XIV доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

особам сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться після призначення на посади осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі;

військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призваним на військову службу, строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування до списків особового складу військової частини з урахуванням строку вислуги у військовому званні до попереднього звільнення з військової служби в запас;

громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестацій громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3.20 розділу ІІІ цієї Інструкції.

{Пункт 14.9 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

14.10. Звільненню з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягають особи молодшого та старшого офіцерського складу, а також прапорщики (мічмани). Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання та не були позбавлені або обмежені у волі, командири військових частин присвоюють військове звання солдат (матрос), оголошують службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначають на посади осіб рядового складу. Ці військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, якщо інше не визначено законодавством. Про призначення на посади командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання громадян до початку військової служби та посадову особу, до номенклатури призначення якої належала посада, яку займав військовослужбовець до позбавлення військового звання.

{Абзац перший пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 422 від 22.08.2018}

Звільнення з військової служби через службову невідповідність не здійснюється з дати оголошення мобілізації - протягом строку її проведення та з дати введення воєнного стану - до оголошення демобілізації. Протягом строку проведення мобілізації або дії воєнного стану військовослужбовець, якому скасовано допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, підлягає призначенню на посаду, яка не передбачає такого допуску, або зараховується у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, за підставою, визначеною підпунктом 8 пункту 116 Положення.

{Абзац другий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення.

{Абзац третій пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Звільнення з військової служби у зв’язку з проведенням організаційних заходів здійснюється в разі видання директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення скорочення штатів або посад і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади. Неможливість переміщення військовослужбовців на інші посади визначається у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цієї Інструкції.

{Абзац четвертий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, підлягають звільненню з військової служби за віком або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному частиною другою статті 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та розділом XI Положення.

{Абзац п'ятий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, стосовно яких Президентом України видано указ про звільнення з військової служби відповідно до підпункту «а» пункту 1 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та які подали рапорт про бажання продовжувати військову службу, з урахуванням рішення командування військової частини можуть продовжувати проходження військової служби до набрання чинності відповідним указом Президента України про оголошення демобілізації або до настання строків звільнення з військової служби, визначених наступним указом Президента України про звільнення з військової служби осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зазначені військовослужбовці також за бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

{Абзац шостий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці за бажанням та за наявності підстав, передбачених підпунктами «й» та «к» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», підлягають звільненню з військової служби не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення за такими підставами (подання рапорту на звільнення з військової служби). Звільнення з військової служби за цими підставами військовослужбовців, які виконують завдання в інтересах оборони України, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, здійснюється після завершення виконання таких завдань та не пізніше трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення з військової служби. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які подали рапорт на звільнення за такими підставами та потрапили в умови, що унеможливлюють їх звільнення і виключення зі списків особового складу (захоплення в полон або взяття в заручники, інтернування в нейтральних державах, безвісна відсутність чи перебування на стаціонарному лікуванні в медичному закладі), здійснюється не пізніше трьох місяців з дати завершення дії таких умов або набрання чинності відповідними судовими рішеннями. У разі наявності ознак масового звільнення строки звільнення за такими підставами визначаються розпорядчим актом Міністерства оборони України, але не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення (подання рапорту на звільнення з військової служби).

{Абзац сьомий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними частинами другою, третьою, підпунктом «а» пункту 1 частини четвертої, пунктом 1 частини п’ятої та пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовослужбовці, які:

{Абзац восьмий пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

{Абзац дев'ятий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 422 від 22.08.2018}

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та які не бажають проходити військову службу за новим контрактом;

{Абзац десятий пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

{Абзац одинадцятий пункту 14.10 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

досягли граничного віку перебування на військовій службі.

{Пункт 14.10 розділу XIV доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Військовослужбовці, яким під час дії особливого періоду військова служба продовжена понад встановлені строки або стосовно яких із настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, або які в особливий період уклали контракт на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом «а» частини другої, пунктом «а» частини третьої, пунктом 1 частини п’ятої та пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

{Абзац пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Документи на звільнення військовослужбовців направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення з військової служби. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військового комісаріату за місцем взяття громадянина на військовий облік та до військової частини за місцем проходження військової служби в строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад і розрахунок військовослужбовців, а також виконання строків звільнення, визначених Президентом України.

Командири військових частин зобов’язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби, у порядку, визначеному пунктом 242 Положення, та направлення їх на військовий облік до військових комісаріатів за місцем проживання.

{Абзац пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частина тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до закону, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більше ніж 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і до обраного місця проживання в межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки в рік звільнення надаються повної тривалості.

У рік звільнення зазначених військовослужбовців з військової служби в разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військової частини провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

Громадяни, звільнені з військової служби, зобов’язані в п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу або в яких строк проходження військової служби закінчився в особливий період та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, після оголошення демобілізації за бажанням укладають контракт та продовжують проходження військової служби в мирний час. Стосовно військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію без проведення спеціальної перевірки та які виявили бажання укласти новий контракт у мирний час, за місцем проходження служби проводиться спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеному пунктом 2.17 розділу ІІ цієї Інструкції.

{Абзац двадцять другий пункту 14.10 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Розділ ХIV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 5 від 08.01.2014; в редакції Наказів Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015}

Заступник Міністра
оборони України


І.Л. Монтрезор
Додаток 1
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПОДАННЯ

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}Додаток 2
до Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу І)


Зразок

РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі Генерального штабу Збройних Сил України

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019}

Голова комісії
Сухопутних військ
Збройних Сил України
з відбору кандидатів
до призначень на посади
генерал-майор


В.В. Василенко

вгору