Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.08.2019, підстава - z0738-19

За потреби додатково може надаватися копія попереднього контракту військовослужбовця.

За рішенням посадової особи, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України, для прийняття рішення щодо укладення контракту може бути запрошеним і військовослужбовець, з яким укладається контракт.

{Абзац восьмий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.12. У разі переміщення військовослужбовця по службі з однієї військової частини до іншої, за узгодженням сторін, окремі умови контракту, що стосуються зобов'язань громадянина і Міністерства оборони України стосовно порядку проходження служби, за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін у пункті 8 контракту (додаток 1 до Положення).

2.13. Контракт про проходження служби припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом 35 Положення.

Командування військової частини відповідно до чинного законодавства має попередити військовослужбовця про дострокове припинення (розірвання) контракту за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «в», «г», «з», «і», «ї», «й», «л» пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 11).

{Абзац другий пункту 2.13 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 422 від 22.08.2018}

В особливий період контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби за рішенням командування військової частини згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» у період:

{Абзац пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

після закінчення строку проведення мобілізації та до моменту введення воєнного стану - на підставах, передбачених пунктом 2 (крім підстав, передбачених підпунктами «ґ», «й» та «к») частини п’ятої статті 26;

{Абзац пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

протягом строку проведення мобілізації та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації - на підставах, передбачених пунктом 3 частини п’ятої статті 26.

{Абзац пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Про припинення (розірвання) контракту за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «ж», «к» пункту 1, а в особливий період (крім строку проведення мобілізації та періоду дії воєнного стану) за підставами, передбаченими підпунктами «ґ», «й» та «к» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби. Протягом строку проведення мобілізації та періоду дії воєнного стану звільнення з військової служби за бажанням військовослужбовця не проводиться.

{Абзац пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту командування військової частини повинно попередити військовослужбовця про намір не укладати з ним новий контракт про проходження військової служби. У разі невиконання цієї вимоги командування військової частини не може відмовити військовослужбовцю в укладенні нового контракту про проходження військової служби. Військовослужбовець не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту повинен повідомити командування військової частини про свій намір укласти новий контракт. Якщо у цей строк військовослужбовець без поважних причин не повідомив командування військової частини про намір укладати новий контракт про проходження військової служби, то він підлягає звільненню з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. У цьому разі посадовою особою, визначеною в пункті 12.7 розділу ХІІ цієї Інструкції, з військовослужбовцем проводиться бесіда, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 11).

У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового контракту з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про укладення нового контракту або розірвання чинного контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби із зазначених підстав (у випадку, коли однією зі сторін є командир військової частини, який має право звільнення військовослужбовця з військової служби, комісія утворюється рішенням наступного прямого командира (начальника)).

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

{Абзац п'ятий пункту 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення, або на підставі письмового наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2018 року № 604, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1451/32903 (далі - Інструкція з надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік), чи протягом останніх 6 місяців після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність, якщо він не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 315 від 18.06.2019}

Систематичним невиконанням умов контракту командуванням є невиконання одного із зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останніх 12 місяців служби військовослужбовця. Невиконання зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.14. Рішення посадової особи про відмову військовослужбовцю в укладенні нового контракту, розірвання контракту через систематичне невиконання його умов приймається на підставі результатів періодичного оцінювання, з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії і клопотання безпосереднього командира (начальника), а також висновків спеціальної комісії, якщо вона утворювалась.

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Забороняється відмовляти в укладенні нового контракту або припиняти дію контракту у зв'язку із систематичним невиконанням його умов через інші причини або у порядку, не передбаченому законодавством.

2.15. Контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається), а курсанти, які навчаються, відраховуються наказами по особовому складу зі списків змінного складу військових навчальних закладів за підставами та у порядку, визначеними пунктом 36 Положення.

{Абзац перший пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

За скоєні протягом одного навчального року порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією з надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, вчинення інших правопорушень курсант відраховується з військового навчального закладу через недисциплінованість, а контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність.

{Абзац другий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 315 від 18.06.2019}

У разі невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Курсанти, які до навчання проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за контрактом, відраховуються з навчання і направляються до військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймають посадові особи, визначені абзацами другим, третім пункту 227 Положення.

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 315 від 18.06.2019}

Інші курсанти з числа осіб чоловічої статті, які відраховані за:

{Абзац четвертий пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

всіма підставами (за винятком випадків, передбачених підпунктами «б», «г», «ґ» чи «ж» пункту 1 частини п’ятої статті 26  Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу") направляються у військові частини забезпечення навчального процесу військового навчального закладу або іншої військової частини для подальшого проходження військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби;

{Абзац п’ятий пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

підставами, передбаченими підпунктами «б», «г», «ґ» чи «ж» пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", а також за іншими підставами, якщо вони вислужили строк строкової військової служби або не досягли призовного віку, направляються у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

{Абзац шостий пункту розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017, № 422 від 22.08.2018}

Курсанти жіночої статі, відраховані з військових навчальних закладів, звільняються з військової служби, якщо вони:

не мають військово-облікової спеціальності (далі - ВОС), - без взяття на військовий облік;

мають ВОС, - з направленням у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу відшкодовують Міністерству оборони України витрати, пов’язані з їх утриманням у військовому навчальному закладі, відповідно до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 964, і Порядку розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року № 419/831/240/605/537/219/534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 863/14130.

Витяги з наказів про припинення (розірвання) контракту про проходження військової служби (навчання), відрахування з навчання та направлення громадян для проходження військової служби чи постановки на військовий облік надсилаються до військових комісаріатів за реєстрацією місця проживання чи перебування до прийняття на військову службу (навчання) чи призову на строкову військову службу.

Питання припинення контракту про проходження курсантами служби (навчання) у військових навчальних закладах та відрахування з навчання за іншими підставами визначаються Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 89/2529 (далі - Інструкція про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів)).

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.16. Після отримання ступеня вищої освіти “бакалавр”, зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” зі студентами, які навчаються у закладах вищої освіти за схемою підготовки “студент – курсант”, і курсантами, які навчаються для отримання ступеня вищої освіти “магістр”, а також після переведення на останній курс навчання з курсантами, які навчаються для отримання ступенів вищої освіти “бакалавр” або “молодший бакалавр” та які готуються для потреб Збройних Сил України, керівником військового навчального закладу укладаються контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу або контракти про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, які набудуть чинності:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерство оборони № 51 від 01.02.2016}

для студентів і курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, з дати присвоєння первинного офіцерського звання;

для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу після закінчення навчання.

{Абзац третій пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

З цієї ж дати закінчується дія контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами військових навчальних закладів.

З громадянами, які в добровільному порядку зараховуються на курси за програмою підготовки офіцерів тактичного рівня перед початком навчання укладаються контракти про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу та контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки. Контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу набуває чинності після успішного закінчення курсів з дати присвоєння первинного офіцерського звання. З цієї самої дати закінчується дія контракту про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу.

{Пункт 2.16 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

З курсантами останнього курсу навчання, які готуються для потреб інших військових формувань, контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між ними і державою, від імені якої виступає керівник утвореного відповідно до законодавства військового формування України.

У разі відмови керівника іншого військового формування України від укладення контракту з курсантами, які готувались до проходження військової служби за контрактом, ці випускники військових навчальних закладів:

призначаються в Збройні Сили України на посади офіцерського складу за отриманими спеціальностями, а у разі неможливості - за спеціальностями, спорідненими з ними у межах одного напряму підготовки;

звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту з присвоєнням військового звання лейтенанта запасу в порядку, визначеному пунктом 53 Положення.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.17. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу в Збройних Силах України та які відповідають вимогам, визначеним законодавством.

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі – кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов’язку.

Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка (крім випадків, передбачених статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції” та статтею 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, визначаються статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”. До державних органів, в яких існують ці посади, відносяться органи військового управління Збройних Сил України, переліки яких затверджено наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 “Про затвердження переліків органів військового управління, в яких передбачено посади державної служби”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 785/28915, та інші органи військового управління Збройних Сил України, в яких не передбачено посад державної служби. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття цих посад, проводиться після прийняття щодо них рішень колегіальних органів, визначених пунктом 4.1 розділу ІV цієї Інструкції. У разі потреби проводиться опитування кандидатів з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України  від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (далі - Інструкція про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа).

{Абзац третій пункту розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Організація проведення спеціальної перевірки здійснюється:

Главою Адміністрації Президента України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Президентом України;

Міністром Кабінету Міністрів України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України;

державним секретарем Міністерства оборони України – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

{Абзац сьомий пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

командиром військової частини А0515 – щодо претендентів на зайняття посад у військовій частині А0515, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

посадовою особою, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, - щодо претендентів на зайняття посад керівників, заступників керівників підпорядкованих органів військового управління Збройних Сил України;

{Пункт розділу ІІ доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

керівником органу військового управління Збройних Сил України - щодо претендентів на зайняття посад керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів у підпорядкованому органі військового управління Збройних Сил України;

{Пункт розділу ІІ доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

керівниками (заступниками керівників) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апаратів – щодо претендентів на відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави із залишенням на військовій службі для зайняття посад, що заміщуються військовослужбовцями та призначення на які здійснюється відповідним державним органом влади;

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

керівником (заступником керівника) органу місцевого самоврядування або його апарату – щодо військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв’язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, після призначення, обрання чи затвердження їх органом місцевого самоврядування на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров’я (у частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

відношення особи до військового обов’язку;

наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами посади);

поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України “Про очищення влади”.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом та (або) призначенням на посаду особа подає до органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, такі документи:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

автобіографію в рукописному і друкованому примірниках;

копію паспорта громадянина України;

копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Співробітники органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов’язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за формою та надсилаються до відповідних державних органів або до їх територіальних органів, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, визначених Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, – запит про наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності;

Державної судової адміністрації України, – запит щодо наявності судимості, її зняття, погашення;

територіальних органів Міністерства юстиції України і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, – запит щодо наявності в особи корпоративних прав;

Міністерства юстиції України, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, відомостей про претендента на посаду та копія заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”;

Національного агентства з питань запобігання корупції, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, – копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров’я, – копія медичної довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

Служби безпеки України, – копія довідки про допуск до державної таємниці;

військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, – копія військового квитка.

Усі копії доданих документів завіряються в установленому порядку органом, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у військовому комісаріаті за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Військовими комісарами військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей і міста Київ (далі – обласні військові комісари) інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів від дати надходження запиту.

Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

За підсумками перевірки в органі, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

Не призначаються на посади (не приймаються на військову службу за контрактом) або звільняються з військової служби за підставою, визначеною підпунктом «ї» пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» особи, стосовно яких з’ясовано про:

Абзац сорок шостий пункту 2.17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

встановлення факту подання неправдивих відомостей або підроблених документів;

невідповідність за станом здоров’я або перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 25 Закону України “Про запобігання корупції”;

те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності з близькими особами (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 27 Закону України “Про запобігання корупції”).

Слухачі випускних курсів денної форми навчання військових навчальних закладів та особи офіцерського складу з’єднань, військових частин, установ і закладів Збройних Сил України, стосовно яких спеціальна перевірка не проводилась, перед першим призначенням на посади, визначені статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”, підлягають спеціальній перевірці у порядку, визначеному законодавством. Кандидати для призначення на посади, визначені Переліком посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України, затвердженим Указом Президента України від 04 червня 2008 року № 516, які перед призначенням на посади підлягають спеціальній перевірці у випадках, визначених законодавством, подаються на погодження з Президентом України після проведення спеціальної перевірки. Під час переміщення військовослужбовця, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, у межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також на посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Спеціальна перевірка відомостей також не проводиться щодо претендентів, які перебувають на посадах в органах військового управління та призначаються в порядку переміщення чи просування по службі на посади в межах того самого державного органу або на посади в інші органи військового управління Збройних Сил України. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це структурний підрозділ Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції, який не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.

{Абзац п’ятдесят восьмий пункту розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

{Пункт розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

2.18. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу проводиться з числа придатних за станом здоров’я до військової служби за контрактом громадян, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

військовими комісаріатами - із числа офіцерів запасу;

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

командирами військових частин - із числа офіцерів запасу, які звернулись до військової частини з проханням про прийом на військову службу за контрактом, та із числа осіб офіцерського складу, які виконують військовий обов'язок за іншими видами військової служби і служби у військовому резерві, а також із числа громадян, які мають відповідні спеціальні звання або класні чини;

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

командиром військової частини А0515 – із числа громадян, визначених частиною другою статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

2.19. Відбір кандидатів на військову службу (навчання) курсантів військових навчальних закладів проводиться:

військовими комісаріатами - із числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу;

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

військовими частинами - із числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та резервістів.

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Питання відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів визначаються Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481 (далі – Інструкція про проведення військово-професійної орієнтації) з урахуванням в умовах особливого періоду Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня. Особливості організації підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах в особливий період визначаються наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2013 року № 824/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 2149/24681.

{Абзац четвертий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

2.20. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського складу проводиться військовими частинами та військовими комісаріатами. Кандидати відбираються з числа громадян, визначених у частині першій  статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

{Абзац другий пункту 2.19 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

{Абзац третій пункту 2.19 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, здійснюється на посади та за спеціальностями, що є основними, спорідненими чи не є такими з тими посадами, на яких вони проходили військову службу, або за отриманою під час навчання спеціальністю.

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

на посади та за ВОС, що є основними чи спорідненими з посадами та ВОС, на яких вони проходять строкову військову службу;

на посади та за ВОС, що не є спорідненими з посадами та ВОС, на яких військовослужбовці проходять строкову військову службу, але відповідають їх кваліфікації.

2.21. В обласних військових комісаріатах на підставі отриманих з військових частин, розташованих у районі відповідальності, Переліків посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 5), проводяться такі заходи з відбору громадян на військову службу за контрактом:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

попереднє вивчення особистих якостей громадян до прийняття на військову службу за контрактом;

медичне обстеження кандидатів;

професійно-психологічний відбір кандидатів;

спеціальна перевірка відомостей кандидатів у випадках, визначених законодавством;

{Абзац п'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

оформлення особових справ кандидатів;

направлення кандидатів до військових частин для подальшого прийняття на військову службу за контрактом;

ведення Переліку посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 5) у військових частинах, що дислокуються на відповідній території діяльності військового комісаріату;

ведення резерву кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

Громадяни призовного віку, військовозобов’язані, а також жінки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або за реєстрацією місця проживання чи перебування заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також повідомляються про обробку персональних даних за формою, визначеною Порядком обробки і захисту персональних даних у Міністерстві оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 26 грудня 2014 року № 926, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2015 року за № 71/26516 (далі - Повідомлення про обробку персональних даних), а також проведення спеціальної перевірки відомостей та у разі потреби письмові згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей, опитування персоналу з використанням поліграфа, заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”, а також письмову згоду на проведення професійно-психологічного відбору.

{Абзац десятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019}

Попереднє вивчення особистих якостей громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу за контрактом, включає:

вивчення документів, що подає громадянин;

вивчення документів військового обліку;

вивчення відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання);

результати індивідуальних бесід.

У процесі попереднього вивчення особистих якостей громадян обов’язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та військових адміністративних правопорушень мають незняті або непогашені в установленому законодавством порядку судимості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших закладах охорони здоров’я.вгору