Документ z0438-09, попередня редакція — Редакція від 25.03.2016, підстава - z0301-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Абзац дев'ятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Підготовка вищого рівня здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами на базі вищої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних старшин бригад (полків), їм рівних та вище зі строком підготовки до трьох місяців. На навчання направляються військовослужбовці у військовому званні старшина (головний корабельний старшина) і вище не раніше ніж через рік після закінчення підготовки за середнім рівнем.

{Абзац десятий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Військовослужбовцям, які до запровадження системи багаторівневої підготовки пройшли підготовку на посади сержантського (старшинського) складу, така підготовка вважається підставою для просування по службі на посади, визначені чинною системою багаторівневої підготовки громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу.

{Абзац одинадцятий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

{Пункт 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.4. Планування підготовки (перепідготовки) військовослужбовців у навчальних центрах для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться щорічно до 01 листопада з поточним уточненням перед початком кожного кварталу.

Штаби оперативних командувань, видів, родів військ, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України і головні управління Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - штаби) на підставі існуючої потреби у підготовці (перепідготовці) рядового, сержантського і старшинського складу на рік та очікуваних обсягів відбору кандидатів на військову службу за контрактом протягом наступного року опрацьовують та до 15 жовтня надають до Генерального штабу Збройних Сил України Заявки на навчання військовослужбовців (додаток 17) щодо кількості кандидатів на військову службу за контрактом (військовослужбовців) на посади рядового, сержантського і старшинського складу, у які навчальні центри, за якими ВОС та в якому кварталі.

Генеральний штаб Збройних Сил України з урахуванням можливостей навчальних центрів до 01 листопада складає орієнтовний план підготовки (перепідготовки) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України на наступний рік та встановленим порядком доводить його до штабів для виконання.

Штаби за 30 днів до початку наступного кварталу надають до Генерального штабу Збройних Сил України уточнені заявки щодо направлення на підготовку відібраних кандидатів (військовослужбовців) за визначеними спеціальностями.

Генеральний штаб Збройних Сил України щоквартально за 10 днів до початку наступного кварталу видає та доводить до штабів розпорядження про направлення до навчальних центрів відібраних кандидатів із зазначенням кількості осіб, які прибудуть до навчальних центрів, переліку ВОС, за якими буде проводитися підготовка, її тривалості та дати прибуття.

Військовослужбовці за день до початку занять прибувають до навчальних центрів.

{Пункт 6.4 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.5. Після успішного завершення підготовки в навчальних центрах військовослужбовці направляються для подальшого проходження військової служби до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

У разі невиконання програми фахової підготовки або відмови від подальшого навчання, а також у разі виявлення недисциплінованості військовослужбовці відраховуються з навчання та направляються до військових частин, з яких вони прибули на підготовку до навчальних центрів. До військових частин надсилаються також витяг із наказу про відрахування з навчання та документи, що були підставою для цього.

На підставі отриманих документів командири військових частин стосовно відрахованих з навчання військовослужбовців приймають рішення про призначення на посади, що не передбачають фахову підготовку в навчальних центрах, або припиняють (розривають) контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України та звільняють з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Звільнені військовослужбовці направляються до військового комісаріату для постановки на військовий облік за реєстрацією місця проживання чи перебування.

{Пункт 6.5 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.6. Порядок добору і направлення громадян на навчання та їх підготовки у військових навчальних закладах до проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади.

6.7. Прийом громадян на навчання до військових навчальних закладів здійснюється згідно з Законом України "Про вищу освіту" відповідно до умов прийому на навчання. Керівники військових навчальних закладів щорічно до 1 січня року вступу на навчання надсилають до органів військового управління, з'єднань, військових частин та обласних військових комісаріатів "Правила прийому до військового навчального закладу Міністерства оборони України".

{Пункт 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.8. Військовослужбовці строкової військової служби мають право зарахування на навчання до:

навчальних центрів - для підготовки до проходження військової служби на посадах рядового, сержантського і старшинського складу;

{Абзац другий пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

військових навчальних закладів - для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу, а також на посадах сержантського і старшинського складу.

6.9. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають право зарахування на навчання і підготовку до:

1) Навчальних центрів і військових навчальних закладів після вислуги мінімально необхідних строків на посадах - для підготовки до призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу.

2) Військових навчальних закладів:

для підготовки за денною формою навчання - для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 6.9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

для підготовки за заочною формою навчання після продовження служби за новим контрактом - для здобуття базової вищої освіти і перспективи призначення на вищі посади;

для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу після продовження служби за новим контрактом та здобуття вищої освіти;

{Підпункт 2 пункту 6.9 розділу VI доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням для проходження служби або на навчання за кордон.

3) Вищих навчальних закладів після продовження служби за новим контрактом - для здобуття базової або повної вищої освіти без відриву від служби за вечірньою, заочною, дистанційною або екстернатною формами навчання у порядку, визначеному пунктом 173 Положення.

6.10. Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які прибули для подальшого проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України з інших військових формувань, підготовка (перепідготовка) здійснюється в порядку, визначеному пунктами 6.2 та 6.3 цього розділу.

{Пункт 6.10 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.11. Особи офіцерського складу мають право зарахування на навчання до військових навчальних закладів:

для отримання оперативно-тактичного і оперативно-стратегічного рівнів підготовки;

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю;

для підвищення кваліфікації за спеціальністю перед призначенням на вищу посаду;

для перепідготовки за іншою спеціальністю перед призначенням на посаду за новим фахом або перепідготовки для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки;

{Абзац п'ятий пункту 6.11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

для спеціалізації за посадою з метою отримання практичних навичок за займаною посадою;

для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням за кордон або перед призначенням на посаду, яка передбачає знання і використання іноземної мови.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється в порядку, визначеному пунктом 173 Положення, навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.

{Абзац восьмий пункту 6.11 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

6.12. Військовослужбовці, які зараховані до Резерву для просування по службі, направляються на навчання для отримання рівня підготовки, необхідного для призначення на вищу посаду. На час навчання вказані військовослужбовці залишаються у складі Резерву.

На навчання також направляються військовослужбовці, які мають рівень підготовки, що є нижчим за освітній рівень за займаними посадами.

6.13. Військовослужбовці, які виявили бажання навчатись у військових навчальних закладах та у вищих навчальних закладах, до початку навчального року подають за підпорядкованістю рапорти про зарахування на навчання в наступному році.

Командири військових частин після проходження військовослужбовцями медичного огляду до 1 січня року вступу приймають рішення щодо зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання.

Рішення про підготовку документів на кандидатів і направлення їх до навчальних закладів приймається командиром з'єднання, посадовими особами, рівними йому та вищими.

Документи кандидатів на навчання до 15 травня року вступу повинні бути направлені до військових навчальних закладів.

Питання оформлення і розгляду документів офіцерів, які визначені кандидатами на навчання для здобуття оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів підготовки, визначаються Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації.

6.14. Студенти військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які навчаються за схемою “студент – курсант”, після отримання ступеня вищої освіти “бакалавр”, зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” і переведення в статус курсанта укладають контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, які набирають чинності з дати присвоєння первинного офіцерського звання.

{Абзац перший пункту 6.14 розділу VІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

6.15. Порядок відрахування, поновлення і переведення курсантів та слухачів військових навчальних закладів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту" та Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів).

6.16. Підвищення кваліфікації військовослужбовців здійснюється з метою забезпечення безперервності підготовки та перспектив просування по службі. Підвищення кваліфікації направлене на отримання військовослужбовцями знань, умінь і практичних навичок для виконання обов'язків за посадами.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців здійснюється при військових навчальних закладах на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації. До планів підвищення кваліфікації включаються військовослужбовці, які:

зараховані до Резерву для просування по службі;

включені до Плану переміщення на посади;

внаслідок існуючої потреби сплановані до призначення за новою спеціальністю чи для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки.

Порядок організації підвищення кваліфікації визначається Міністерством оборони України на підставі існуючих потреб у здійсненні післядипломної освіти військовослужбовців.

VII. Проведення атестування

7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного оцінювання та періодичного атестування військовослужбовців. Комплексне оцінювання включає щорічне оцінювання, здійснене прямими командирами (начальниками), та незалежне оцінювання військовослужбовців у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу.

{Абзац перший пункту 7.1 розділу VII в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015}

Як додаткова інформація для прийняття кадрових рішень може складатися службова характеристика військовослужбовця.

7.2. Періодичне атестування здійснюється для визначення перспектив подальшого службового використання військовослужбовців на підставі аналізу їх службової діяльності за міжатестаційний період.

Комплексне оцінювання здійснюється для визначення відповідності військовослужбовців займаним посадам, створення Резерву для просування по службі за результатами оцінки їх службової діяльності за рік та прийняття рішень щодо просування або переміщення військовослужбовців.

{Абзац другий пункту 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.3. Періодичному атестуванню та комплексному оцінюванню підлягають усі військовослужбовці Збройних Сил України, за винятком осіб, зазначених у пункті 178 Положення.

{Пункт 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.4. Періодичне атестування та комплексне оцінювання військовослужбовців не проводяться під час особливого періоду та у випадках:

{Абзац перший пункту 7.4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці по догляду за дитиною;

перебування у розпорядженні посадових осіб, які мають право призначення на посади;

проходження військової служби за кордоном у складі військових підрозділів, багатонаціональних органів військового управління, національного персоналу, у закордонних дипломатичних установах України, в інших міжнародних організаціях;

{Абзац четвертий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

навчання військовослужбовців у військових навчальних закладах за денною формою навчання строком більше шести місяців, за винятком року завершення навчання.

{Абзац п'ятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Крім того, комплексне оцінювання військовослужбовців не проводиться, якщо до початку його проведення не минуло три місяці проходження військової служби у рік:

{Абзац шостий пункту 7.4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

повернення з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також з відпустки по догляду за дитиною;

закінчення навчання у військових навчальних закладах за денною формою навчання, що тривало більше шести місяців;

прийняття на військову службу за контрактом;

призову на військову службу на посади офіцерського складу.

7.5. Періодичне атестування проводиться:

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - перед закінченням строку дії контракту, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення (крім військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі);

військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання щодо залишення на військовій службі понад граничний вік, - до 01 вересня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі;

осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом;

військовослужбовців, яким відмовлено в оформленні вищої форми допуску до державної таємниці або яких позбавлено допуску до державної таємниці, - протягом місяця з дня надходження рішення про відмову в оформленні чи позбавленні допуску до державної таємниці;

військовослужбовців, які за результатами щорічного або незалежного оцінювання мають висновки про невідповідність займаній посаді, або які протягом останнього року служби декілька разів не виконували одне із зобов’язань та інші умови, визначені контрактом про проходження військової служби, - протягом місяця з дня доведення до військовослужбовців результатів оцінювання або встановлення останнього факту неодноразового невиконання зобов’язань та умов контракту;

{Абзац шостий пункту 7.5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

осіб офіцерського складу у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді - у кінці року, що передує року закінчення строку перебування на посаді, протягом підготовчого періоду до нового навчального року, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення цього строку;

військовослужбовців у зв’язку із закінчення строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби – у кінці року, що передує року закінчення строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, протягом підготовчого періоду до нового навчального року;

{Пункт 7.5 розділу VII доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, які навчаються за денною формою, - перед закінченням зазначених закладів і установ, але не пізніше ніж за три місяці до їх закінчення.

За наявності декількох підстав для проведення періодичного атестування військовослужбовця протягом року планується та здійснюється одне атестування за всіма наявними підставами.

{Пункт 7.5 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

7.6. Щорічне оцінювання проводиться в кінці навчального року протягом підготовчого періоду до нового навчального року.

Незалежне оцінювання проводиться протягом року під час:

{Пункт 7.6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

спланованих інспекційних заходів чи підсумкових перевірок військ (сил);

{Пункт 7.6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

перевірок органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ і закладів за окремим планом;

{Пункт 7.6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

підготовки кадрових рішень із призначень на окремі посади номенклатури призначення Міністра оборони України.

{Пункт 7.6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.7. За підсумками щорічного оцінювання складається оцінна картка військовослужбовця. Результати незалежного і комплексного оцінювання вносяться відповідно до розділів 6, 7 Оцінної картки військовослужбовця (додаток 14).

{Абзац перший пункту 7.7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

За результатами періодичного атестування складається атестація.

На посадових осіб, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України, атестація та оцінна картка не складаються.

{Абзац четвертий пункту 7.7 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

7.8. Атестація, оцінна картка та службова характеристика військовослужбовця складаються відповідно до методичних рекомендацій з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених керівником кадрового органу Міністерства оборони України.

{Пункт 7.8 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.9. Для проведення періодичного атестування у кожній військовій частині від окремого батальйону, йому рівного і вище, військовому комісаріаті, органі військового управління, установі, закладі відповідно до штату (штатного розпису) розробляється детальна схема атестування військовослужбовців.

Щорічно складаються:

план заходів з організації та проведення атестування;

списки осіб, які підлягають періодичному атестуванню;

графік проведення атестування, який затверджується командиром військової частини і доводиться до відома кожного військовослужбовця, що атестується, під підпис.

7.10. Періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовця здійснює його безпосередній начальник за умови спільної служби не менше трьох місяців.

В іншому випадку зазначену дію виконує заступник безпосереднього начальника або старший прямий начальник, який має тримісячний термін спільної служби з військовослужбовцем, що атестується або оцінюється. У цьому випадку заступник безпосереднього начальника, що здійснює періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовця, повинен займати посаду, вищу за посаду військовослужбовця.

{Абзац другий пункту 7.10 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Незалежне оцінювання військовослужбовця здійснює визначений представник Головної інспекції Міністерства оборони України або комісій з перевірки військ (сил), утворених наказами Міністерства оборони України.

{Пункт 7.10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.11. На військовослужбовців, які відбувають до нового місця служби менше ніж за три місяці до кінця навчального року, періодичне атестування, а також щорічне оцінювання за період до моменту вибуття з військової частини здійснюються за попереднім місцем служби.

7.12. Командири (начальники), які вибувають з військової частини менше ніж за три місяці до проведення періодичного атестування, зобов'язані скласти атестації на безпосередньо підпорядкованих військовослужбовців і до вибуття особисто подати їх своєму безпосередньому начальнику або в атестаційну комісію.

7.13. До атестації заносяться висновки прямих начальників військовослужбовця, який атестується, визначених схемою атестування військової частини.

7.14. Посадові особи, які складають атестацію, зобов'язані:

вивчити встановлений порядок атестування військовослужбовців;

здійснити об'єктивний аналіз службової діяльності, всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості військовослужбовця, що атестується;

врахувати матеріали щорічного оцінювання військовослужбовця за міжатестаційний період;

особисто скласти атестацію та ознайомити з нею підлеглого;

подати атестацію у порядку підпорядкування для отримання висновків і затвердження.

7.15. Залежно від результатів службової діяльності військовослужбовців за міжатестаційний період командири (начальники), які складають на своїх підлеглих атестацію, роблять висновок щодо відповідності їх займаній посаді, а також надають рекомендації щодо перспектив їх подальшого службового використання, а саме:

доцільності укладання нового контракту;

просування на вищу посаду;

направлення на навчання, підготовку до ад’юнктури, докторантури;

випуску з військового навчального закладу з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

випуску з військового навчального закладу з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня;

залишення на займаній посаді;

продовження строку перебування на посаді;

залишення на військовій службі понад граничний вік;

призначення на рівнозначну посаду;

призначення на нижчу посаду;

звільнення з військової служби в запас (для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом);

звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

звільнення у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

звільнення з військової служби через службову невідповідність у випадку, визначеному пунктом 12.3 розділу ХІІ цієї Інструкції.

Висновки та рекомендації повинні ґрунтуватися на матеріалах атестації та Оцінної картки військовослужбовця (додаток 14) за міжатестаційний період.

{Пункт 7.15 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

7.16. Посадові особи, які складають оцінну картку військовослужбовця, зобов'язані:

знати порядок комплексного оцінювання;

{Абзац другий пункту 7.16 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

проаналізувати службову діяльність підлеглих військовослужбовців за рік та оцінити виконання ними службових обов'язків, рівень їх індивідуальної підготовки, виконання планів і програм бойової підготовки, індивідуальних результатів за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань тощо;

особисто скласти оцінну картку військовослужбовця, написати висновок, надати відповідні рекомендації та подати за підпорядкованістю для отримання висновків і рекомендацій прямого начальника.

7.17. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік посадові особи, які складають на військовослужбовців оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно їх подальшого службового використання, а саме:

зарахування до Резерву для просування по службі;

залишення на займаній посаді;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.

Під час особливого періоду у разі подання документів з питань призначення військовослужбовців на посади, нагородження чи присвоєння чергових військових звань, залежно від результатів службової діяльності та отриманого бойового досвіду військовослужбовців, посадові особи, які складають на військовослужбовців службові характеристики, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно дальшого службового використання або їх заохочення, а саме:

призначення на вищі посади;

нагородження державними нагородами або відзнаками Міністерства оборони України;

присвоєння військових звань;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

переміщення на нижчу посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 3 пункту 82 Положення.

У разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали щорічне оцінювання, посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків комплексного оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 оцінної картки і є остаточним.

В особливий період у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали складання службової характеристики, виконання кадрового рішення, з приводу якого була складена службова характеристика військовослужбовця, не проводиться.

У разі непроведення в календарному році незалежного оцінювання військовослужбовця результати комплексного оцінювання за поточний рік визначаються результатами щорічного оцінювання військовослужбовця.

{Пункт 7.17 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.18. На військовослужбовця, який за результатами щорічного або незалежного оцінювання має висновок про невідповідність займаній посаді або який протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, складається атестація, що розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії.

Розгляд атестації здійснюється не пізніше місячного строку від дня доведення військовослужбовцю висновків комплексного оцінювання або першого ознайомлення з атестацією. У разі оскарження результатів комплексного оцінювання атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного строку від дня прийняття рішення за скаргою.

Рішення за скаргою щодо комплексного оцінювання військовослужбовця приймає посадова особа, яка затверджує атестацію.

{Пункт 7.18 розділу VII в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015}

7.19. Для проведення атестування військовослужбовців, здійснення всебічної оцінки їх ділових і моральних якостей, розгляду інших питань, пов'язаних з військовою службою, створюються атестаційні комісії:

у військових частинах (на кораблях), командири яких мають дисциплінарну владу не нижче командира окремого батальйону (дивізіону), їм рівні та вищі;

у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах, Київському міському військовому комісаріаті;

у військових навчальних закладах та науково-дослідних установах Збройних Сил України;

в управліннях з'єднань, оперативних командувань (територіальних управлінь), командуваннях видів, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України і головних управлінь Збройних Сил України та у їх структурних підрозділах;

{Абзац п'ятий пункту 7.19 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

у структурних підрозділах Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо кількість військовослужбовців військової частини становить менше 20 осіб, їх атестування проводиться атестаційною комісією вищої інстанції. Ця умова не стосується структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких є військові частини, установи та заклади.

{Абзац сьомий пункту 7.19 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

У Міністерстві оборони України діє вища атестаційна комісія Міністерства оборони України та атестаційна комісія Міністерства оборони України, склад яких визначається Міністром оборони України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України діє атестаційна комісія Збройних Сил України, склад якої визначається начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

7.20. Атестації військовослужбовців підлягають розгляду атестаційними комісіями військових частин, з'єднань, органів військового управління Збройних Сил України, закладів, установ, військових комісаріатів, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

7.21. Атестаційні комісії військових частин всебічно вивчають атестації, встановлюють їх відповідність діловим і моральним якостям військовослужбовців, які атестуються, і дають висновки щодо відповідності військовослужбовців займаним посадам та подальшого їх службового використання.

7.22. Атестаційною комісією військової частини розглядаються атестації на військовослужбовців військової частини, за винятком тих атестацій, які складає командир військової частини.

{Абзац перший пункту 7.22 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Атестації, які складає командир військової частини, розглядаються атестаційною комісією вищої інстанції.

7.23. Командири військових частин затверджують усі атестації, які розглянуті безпосередньо підзвітними їм атестаційними комісіями, за винятком випадку, визначеного пунктом 7.24 Інструкції.

7.24. Атестації з висновком про невідповідність військовослужбовця займаній посаді, та рекомендаціями щодо переміщення на нижчу посаду або звільнення з військової служби в запас через службову невідповідність у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці чи у зв'язку із систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту затверджуються посадовою особою, до номенклатури призначення якого належить посада військовослужбовця, який атестується.

{Абзац перший пункту 7.24 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Командир військової частини, якому підзвітна атестаційна комісія, що зробила висновки про невідповідність військовослужбовця займаній посаді, записує свої висновки в розділі 6 атестації.

7.25. Атестації на військовослужбовців у військових званнях вищого офіцерського складу та військовослужбовців, які перебувають на посадах вищого офіцерського складу, розглядаються Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України та затверджуються Міністром оборони України.

7.26. Атестаційні комісії можуть запрошувати на свої засідання для довідок і пояснень як тих, кого атестують, так і посадових осіб, які складали атестації.

Підлягають обов'язковому запрошенню на засідання атестаційних комісій особи, атестації яких мають висновки щодо невідповідності займаній посаді.

7.27. Атестаційний висновок приймається комісією відкритим голосуванням без присутності особи, яка атестується. Голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів затвердженого складу атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.

7.28. Висновок атестаційної комісії заноситься до протоколу засідання атестаційної комісії, який підписується головою, його заступником, членами та секретарем комісії. З протоколу засідання атестаційної комісії цей висновок із зазначенням дати та номера протоколу переноситься до оригіналу атестації секретарем комісії та засвідчується його підписом.

7.29. Командири (начальники), які роблять висновки та затверджують атестацію, власноруч записують у відповідному розділі першого примірника атестації свій висновок і підписують його.

7.30. Висновки, зроблені командирами (начальниками) в оригіналі атестації, та рішення посадової особи, яка їх затвердила, кадровим органом переносяться до решти примірників атестації, завіряються підписом начальника штабу або начальника кадрового органу і скріплюються гербовою печаткою військової частини.

Оригінал і один друкований примірник атестації долучаються до першого примірника особової справи військовослужбовця. Решта примірників направляються:

на осіб офіцерського складу - до кадрових органів, у яких зберігаються інші примірники особових справ;

на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до кадрових органів посадових осіб, яким відповідно до підпункту 1 пункту 81 Положення надано право призначення на посади.

7.31. Оригінал оцінної картки військовослужбовця долучається до першого примірника особової справи. Завірені копії примірників оцінної картки направляються:

на осіб офіцерського складу - до кадрових органів, у яких знаходяться інші примірники особових справ;

на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до кадрових органів посадових осіб, яким відповідно до підпункту 1 пункту 81 Положення надано право призначення на посади.

7.32. Військовослужбовець, який підлягає періодичному атестуванню, ознайомлюється зі змістом атестації двічі:

перший раз - після висновку та рекомендацій безпосереднього начальника до подання атестації прямому начальнику;

другий раз - у семиденний термін після затвердження атестації відповідним командиром (начальником) або її надходження до військової частини.

7.33. Військовослужбовець, який атестується, має право ознайомитися зі змістом атестації до її розгляду на атестаційній комісії та надати додаткові відомості про свою службову діяльність за попередній період, а також заяву про свою незгоду зі змістом атестації.

7.34. Складання оцінної картки розпочинається із заповнення військовослужбовцем розділів 1, 2 Оцінної картки (додаток 14).

Безпосередній начальник перевіряє достовірність заповнення розділу 1, вивчає розділ 2 та заповнює розділи 3, 4 оцінної картки військовослужбовця. Прямий начальник вивчає заповнені розділи оцінної картки військовослужбовця та здійснює висновки і рекомендації щодо службового використання військовослужбовця за переліком, визначеним пунктом 7.17 цього розділу.

Військовослужбовець, на якого складається оцінна картка, ознайомлюється з нею після висновку та рекомендацій прямого начальника.

Голова комісії, під керівництвом якого здійснювалося незалежне оцінювання військовослужбовця, надає його результат до кадрового органу військової частини за місцем проходження військової служби військовослужбовцем та до Кадрового центру Збройних Сил України для обліку та врахування. Представник кадрового органу цієї військової частини заповнює розділ 6 оцінної картки військовослужбовця в порядку, визначеному методичними рекомендаціями з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України.

{Абзац четвертий пунукту 7.34 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

У разі розбіжності висновків та рекомендацій щорічного оцінювання та посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків комплексного оцінювання військовослужбовця, висновок якої заноситься до розділу 7 оцінної картки.

{Пункт 7.34 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

{Пункт 7.34 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

7.35. Ознайомлення з результатами періодичного атестування, щорічного оцінювання та службової характеристики військовослужбовця здійснює безпосередній начальник під підпис.

{Абзац перший пункту 7.35 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

Ознайомлення з результатами незалежного оцінювання військовослужбовця проводиться під час підведення підсумків інспектування, перевірки військ (сил) або на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України.

{Пункт 7.35 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

7.36. Ознайомлення з результатами періодичного атестування, комплексного оцінювання або службової характеристики військовослужбовців, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, здійснюється у семиденний строк після їх повернення до місця проходження військової служби.

{Пункт 7.36 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 51 від 01.02.2016}

7.37. Після доведення атестаційних висновків і рішення посадової особи, яка затверджує службову характеристику, військовослужбовець ставить підпис у всіх примірниках атестації або в оцінній картці, а також у службовій характеристиці.

{Пункт 7.37 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

7.38. Скарга на порушення порядку періодичного атестування та комплексного оцінювання, необ’єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в атестації, оцінній картці або службовій характеристиці, подається не пізніше ніж через два місяці після ознайомлення військовослужбовця з атестацією, оцінною карткою або службовою характеристикою і розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

{Пункт 7.38 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

7.39. Рішення за скаргою щодо періодичного атестування приймається посадовою особою, яка затвердила атестацію. У разі оскарження атестованою особою рішення атестація розглядається атестаційною комісією вищої інстанції і затверджується відповідною посадовою особою. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестації вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.вгору