Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.08.2019, підстава - z0738-19

навчання, підвищення кваліфікації, підготовка або спеціалізація у відповідних військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах;

вивчення іноземної мови;

участь у командно-штабних і тактичних навчаннях, штабних і мобілізаційних тренуваннях;

участь у зборах, нарадах, засіданнях із проблем і питань повсякденної службової діяльності;

тимчасове виконання обов’язків за вищими посадами;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань, направлення у службові відрядження;

участь у нормотворчій діяльності.

Під керівництвом безпосередніх начальників військовослужбовці, зараховані до Резерву для просування по службі, складають індивідуальні плани підготовки, що затверджують прямі начальники.

З військовослужбовцями, виключеними з Резерву для просування по службі, проводиться робота щодо усунення недоліків у службовій діяльності.

{Пункт 4.7 розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019}

4.8. План переміщення на посади (додаток 15) складається для комплектування вакантних посад, а також посад, які планується вивільнити внаслідок звільнення і вибуття військовослужбовців із виключенням зі списків військової частини протягом календарного року.

До Плану переміщення на посади включаються посади:

які є неукомплектованими (за винятком посад, що комплектуються випускниками військових навчальних закладів тактичного рівня, і посад сержантського та старшинського складу, що комплектуються випускниками військових навчальних закладів і навчальних частин (центрів));

{Абзац третій пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

військовослужбовців, які включені до Плану переміщення на посади вищої номенклатури призначення;

військовослужбовців, які включені до плану звільнення;

осіб офіцерського складу, які вислужили граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України та які атестовані з висновком про призначення на інші посади;

військовослужбовців (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання сержантського і старшинського складу), які виявили ініціативу щодо призначення на нижчу на один ступінь посаду;

{Пункт 4.8 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

для призначення випускників військових навчальних закладів оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів підготовки;

військовослужбовців, які затверджені кандидатами до направлення на навчання з виключенням зі списків особового складу військової частини;

військовослужбовців, які вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі – місцевості з установленим строком військової служби), визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 702 “Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах.

{Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Комплектування посад, включених до Плану переміщення на посади, здійснюється військовослужбовцями, які:

зараховані до Резерву для просування по службі та відповідають вимогам до призначення на вищі посади;

були призначені на нижчі посади у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, не виключались із Резерву для просування по службі та відповідають вимогам до призначення на вищі посади;

зараховані у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади;

були звільнені від займаних посад та повертаються в поточному навчальному році в Україну у зв’язку із закінченням строку проходження військової служби (підготовки) за кордоном;

є випускниками військових навчальних закладів оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів підготовки;

оцінені (атестовані) до призначення на інші посади;

вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби.

{Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

До Плану переміщення на посади не включаються посади командування (керівного складу), наукових і науково-педагогічних (педагогічних) працівників у військових навчальних закладах та наукових (науково-дослідних) установах, що заміщуються на конкурсній основі.

План переміщення на посади складається в кадровому органі кожної номенклатури призначення за існуючими посадами. Проект Плану переміщення на посади складають посадові особи кадрових органів. Складений проект Плану переміщення на посади розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії, визначеної пунктом 4.1 цього розділу, яка надає рекомендації щодо включення військовослужбовців до Плану переміщення на посади.

З урахуванням рекомендацій атестаційної комісії проект Плану переміщення на посади подається для затвердження посадовій особі, яка має право призначення військовослужбовців на посади.

План переміщення на посади офіцерського складу затверджується у:

Міністерстві оборони України - до 01 березня;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 10 березня;

{Абзац пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570  від 20.10.2015}

командуванні виду Збройних Сил України - до 20 березня;

{Абзац пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570  від 20.10.2015}

командуванні військ оперативного командування – до 30 березня.

{Пункт 4.8 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

План переміщення на посади рядового, сержантського і старшинського складу затверджується у:

Міністерстві оборони України, Генеральному штабі і командуванні виду Збройних Сил України - до 01 березня;

органах військового управління – до 15 березня;

{Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

з’єднаннях та військових частинах – до 30 березня.

{Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Витяги із затвердженого Плану переміщення на посади в семиденний строк надсилаються до відповідних посадових осіб. Посадові особи після отримання витягів:

забезпечують включення до розробленого проекту Плану переміщення на посади посад військовослужбовців, які сплановані до призначення на посади за вищою номенклатурою призначення, та своєчасне його затвердження;

доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Плану переміщення на посади, їх прямих командирів (начальників).

{Пункт 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

4.9. Реалізація Плану переміщення на посади і Резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців здійснюється:

протягом квітня-травня - для комплектування посад, які вивільнилися з початку навчального року, виконання висновків атестування щодо призначення на нижчі посади, а також для вивільнення посад для розміщення випускників військових навчальних закладів;

{Абзац другий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

протягом жовтня-листопада - для комплектування посад і підрозділів до нового навчального року;

протягом року - у разі проведення організаційних заходів, настання особливого періоду, а також за станом здоров'я або сімейними обставинами військовослужбовця.

{Абзац четвертий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015}

Підставами для видання наказів по особовому складу про призначення і переміщення військовослужбовців є:

на вищі посади - витяг із Плану переміщення на посади, а в разі здійснення незапланованого переміщення - подання (додаток 1) та витяг із Резерву для просування по службі та (або) витяг із рішення колегіального органу, визначеного Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;

{Абзац шостий пункту 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

на рівнозначні посади - витяг із Плану переміщення на посади або у разі здійснення не запланованого переміщення - подання;

на нижчі посади - витяг із Плану переміщення на посади або в разі здійснення незапланованого переміщення - Подання (додаток 1);

{Абзац восьмий пункту 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

при зарахуванні на навчання до військового навчального закладу, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання - рішення приймальної комісії та комісії з розподілу і призначення випускників відповідно;

у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді - витяг із Плану переміщення на посади;

в умовах особливого періоду – документи, визначені пунктом 1.5 розділу І цієї Інструкції.

{Пункт 4.9 розділу IV доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Подання підписується командиром військової частини й надсилається до посадової особи, яка має право видавати наказ по особовому складу щодо призначення або переміщення військовослужбовця.

Крім вказаних документів, залежно від підстав призначення і переміщення, для видання наказів по особовому складу подаються:

рапорти військовослужбовців з проханням про переміщення, а також рапорти посадових осіб щодо переміщення осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

копії оцінних карток або службові характеристики в умовах особливого періоду;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

висновок військово-лікарської комісії;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин;

{Абзац сімнадцятий пункту 4.9 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

копія наказу про накладене дисциплінарне стягнення.

Військовослужбовці, які атестуються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант, випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, громадяни, які атестовані до присвоєння військового звання молодший лейтенант запасу, а також громадяни, які мають класні чини та спеціальні звання і не проходили військової служби, під час прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу призначаються на військові посади молодшого офіцерського складу.

{Пункт 4.9 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

4.10. Військовослужбовці в порядку просування по службі можуть бути призначені на вищі посади з урахуванням рейтингу, якщо вони перебувають у Резерві для просування по службі (крім випадків призначення на посади в умовах особливого періоду та обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного (наукового) працівника) та вислужили (крім випадків, коли діє особливий період чи попереднє призначення відбувалось у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, за віком, за сімейними обставинами або для осіб сержантського і старшинського складу у зв’язку із необхідністю переміщення з посад, визначених у пункті 104 Положення) на займаних посадах:

{Абзац перший пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019}

офіцерського складу - не менше 1 року;

сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом за посадами від головного сержанта роти та вище - не менше 2 років.

Для просування по службі військовослужбовців строкової військової служби, курсантів військових навчальних закладів, військовослужбовців військової служби за контрактом за посадами до головного сержанта взводу та їм рівних включно, а також для всіх категорій військовослужбовців в умовах особливого періоду строк вислуги на займаних посадах не встановлюється.

{Абзац четвертий пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Не допускається призначення військовослужбовців на вищі посади, за якими штатно-посадові категорії є вищими за фактичне військове звання військовослужбовця на два і більше ступенів, крім призначення на посади випускників військових навчальних закладів і науково-дослідних установ з числа слухачів, ад’юнктів і докторантів. Випускники військових навчальних закладів з числа курсантів призначаються на посади молодшого офіцерського складу.

{Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Особи офіцерського складу призначаються на посаду за умови відповідності їх рівня військової освіти рівню військової освіти за майбутньою посадою з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. За рішенням Міністра оборони України або за прийнятим у воєнний час рішенням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, допускається призначення офіцерів з нижчим рівнем військової освіти, які є слухачами за заочною формою навчання у військових навчальних закладах та здобувають рівень військової освіти, що відповідає рівню військової освіти за майбутньою посадою.

{Абзац пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Військовослужбовці, які здобули військову освіту (пройшли підготовку) у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади з відповідним рівнем військової освіти (підготовки) в порядку, визначеному законодавством України.

{Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Особи рядового, сержантського та старшинського складу можуть бути призначені на вищу посаду за умови відповідності рівня їх підготовки та (або) рівня освіти вимогам за майбутньою посадою. Для осіб сержантського і старшинського складу під час просування по службі враховуються черговість проходження військової служби на різних посадах, проходження багаторівневої підготовки у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, у тому числі проходження підготовки за кордоном.

{Абзац восьмий пункту 4.10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

В особливий період до введення воєнного стану просування по службі військовослужбовців здійснюється за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби без дотримання вимог пункту 87 Положення. З введенням воєнного стану призначення військовослужбовців на вищі посади здійснюється без дотримання вимог пунктів 85, 87 Положення. В особливий період військовослужбовці за набутим досвідом служби можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю без проведення відповідної підготовки (перепідготовки). Така підготовка (перепідготовка) проводиться не пізніше одного року після призначення військовослужбовця на посаду за новою спеціальністю і виконання завдань за призначенням.

{Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

За неможливості укомплектування посад сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 87 Положення, за рішенням посадових осіб від командувача виду Збройних Сил України, йому рівних і вище, на вищу посаду сержантського і старшинського складу може бути призначений військовослужбовець, який перебуває у Резерві для просування по службі, без урахування строку його перебування на займаній посаді.

Військовослужбовці, які включені до Резерву для просування по службі, можуть призначатися на вищі посади, що не відповідають типовим посадам, на які вони зараховувалися до Резерву для просування по службі.

{Абзац пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

{Пункт 4.10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

4.11. Рівнозначною посадою з меншим обсягом роботи вважається посада, виконання обов'язків за якою пов'язані:

з меншою кількістю або відсутністю підлеглого особового складу;

з меншою кількістю або відсутністю зразків озброєння і військової техніки, що перебувають в експлуатації, на обслуговуванні чи на збереженні;

з меншим обсягом або відсутністю матеріальної відповідальності;

з меншим обсягом або відсутністю особливо важливих завдань;

з нижчою формою допуску до державної таємниці.

Рівнозначною посадою з меншим обсягом роботи може бути також посада, що не визначає боєздатність військової частини, посада в підрозділах забезпечення, а також посада, що не передбачає класної кваліфікації або знання і використання іноземної мови.

4.12. За умови рівності штатних категорій за посадами, якщо за однією з них є фіксований розмір посадового окладу, а за іншою визначено диференційований посадовий оклад, то у разі відповідності фіксованого посадового окладу діапазону диференційованого посадового окладу за іншою посадою ці посади можуть вважатись рівнозначними.

4.13. Переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби в мирний час, з посад, що вони займали, на інші посади здійснюється після прийняття рішення про дальше проходження служби в порядку, визначеному пунктом 240 Положення, з урахуванням рекомендацій постанови військово-лікарської комісії щодо протипоказань видів службової діяльності цій особі.

{Пункт 4.13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

4.14. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров’я або за станом здоров’я членів сімей змінити місце служби і проживання, а також за сімейними обставинами та з інших поважних причин, або на нижчу на один ступінь посаду за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені військові звання старший лейтенант або молодший сержант (старшина 2 статті)) провадиться на особисте прохання відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 82 Положення за рапортом військовослужбовця, поданим за підпорядкуванням.

{Абзац перший пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016з}

Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для переміщення військовослужбовця можуть бути:

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (ним) проживають, без батька (матері);

{Абзац третій пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона є інвалідом І або ІІ групи або продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);

{Абзац четвертий пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

хвороба військовослужбовця або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком військово-лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї;

{Абзац п'ятий пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

{Абзац шостий пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби в порядку, визначеному пунктом 114 Положення.

{Абзац сьомий пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015}

До членів сім’ї військовослужбовця належать особи, які внесені в особову справу військовослужбовця в порядку, визначеному Інструкцією з організації обліку особового складу.

{Абзац восьмий пункту 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами. внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

{Абзац дев'ятий пункту 4.14 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

{Абзац десятий пункту 4.14 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров'я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, акт обстеження сімейного стану, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла, розміри доходів тощо.

Командирами з'єднань, рівними їм і вищими посадовими особами на підставі заяви військовослужбовця оформляється і надсилається запит до обласного або прирівняного до нього військового комісаріату за місцем проживання членів сім'ї військовослужбовця для вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення військовослужбовця. Обстеження сімейного стану проводиться районним (міським) військовим комісаріатом, затверджується обласним або рівним йому військовим комісаром і в місячний термін направляється до особи, яка надсилала запит.

4.15. Переміщення військовослужбовців у разі проведення планової заміни в місцевостях з установленим строком військової служби здійснюється в рік закінчення п’ятирічного строку проходження військової служби в цих місцевостях. Строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби обраховується з дати зарахування до дати виключення зі списків особового складу військових частин, дислокованих у цих місцевостях. Підставою для переміщення військовослужбовця є оцінна картка (додаток 14) з висновком щодо перспектив його подальшого службового використання.

{Абзац перший пункту 4.15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

У кадрових органах і штабах військових частин, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, до 30 листопада року, що передує року закінчення строку перебування, до Списку військовослужбовців до переміщення (додаток 13) включаються військовослужбовці, строк перебування яких у цій місцевості закінчується в наступному році. До 15 грудня зазначені списки надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення та є підставою для включення цих військовослужбовців до:

Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення;

Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури призначення.

Кадровий орган посадової особи за номенклатурою призначення підбирає військовослужбовців для заміщення посад у військових частинах, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, із розрахунку два кандидати на одну посаду з визначенням серед них основного і резервного кандидатів. Відібрані кандидати не повинні мати обставин, визначених пунктом 112 Положення, що перешкоджали б їх переміщенню до місцевості з установленим строком військової служби, та повинні пройти медичний огляд і використати щорічні відпустки до здійснення вказаної заміни.

Заміна в місцевостях з установленим строком військової служби розпочинається з переміщення і направлення військовослужбовців для проходження військової служби до цих місцевостей. Завершенням заміни вважаються здавання посад і вибуття до нового місця проходження військової служби (місця постановки на військовий облік у разі звільнення) військовослужбовців, які вислужили строки військової служби в місцевостях з особливими умовами.

Посадові особи, які мають право призначати на посади, за клопотанням відповідних посадових осіб можуть одноразово продовжити строк проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби строком на один рік. Прийняті рішення про продовження строків проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби оголошуються наказами по особовому складу і доводяться до посадових осіб, які порушували клопотання, та до військовослужбовців.

Військовослужбовці, яким продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади та переміщені до інших місцевостей за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Військовослужбовці, яким не продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади (додаток 6) і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 2 пункту 82 Положення, у строки, визначені пунктом 4.9 цього розділу.

{Розділ IV доповнено новим пунтом 4.15 згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

4.16. Зарахування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб здійснюється з урахуванням таких особливостей:

звільнення з посади і зарахування в розпорядження проводяться за підставами, визначеними пунктом 116 Положення, наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада військовослужбовця, або наказом прямого командира (начальника) цієї посадової особи;

зарахування проводиться в розпорядження посадової особи, до компетенції якої належить вирішення питання дальшого службового використання військовослужбовця, або, в разі неможливості вирішення цього питання, – у розпорядження прямого командира (начальника);

зарахування наказом посадової особи в розпорядження свого прямого командира (начальника) без його рішення не допускається;

зарахування військовослужбовців у розпорядження командира військової частини А0515 (крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення командира військової частини А0515) проводиться наказом Міністра оборони України;

у порядку переміщення по службі звільнення з посади однієї номенклатури призначення і зарахування військовослужбовців у розпорядження іншої номенклатури призначення, між якими немає взаємин підпорядкованості, проводяться наказом вищої посадової особи;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 116 Положення, проводяться в розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, з дня закінчення встановленого строку проведення організаційно-штатних заходів, крім випадку, визначеного пунктом 256 Положення;

{Абзац сьомий пункту 4.16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 116 Положення, проводяться в стислий строк, а у виняткових випадках – не пізніше одного місяця від дня накладення дисциплінарного стягнення або затвердження висновку атестування;

{Абзац восьмий пункту 4.16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 4–6, 9, 12 пункту 116 Положення, проводиться наказом Міністра оборони України в розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належали посади, з яких вибували військовослужбовці;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 7 пункту 116 Положення, проводяться з дотриманням цього пункту після закінчення визначеного законодавством строку перебування на посаді у розпорядження посадової особи, до номенклатури якої належить посада науково-педагогічного працівника;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 8, 10, 13, 14 пункту 116 Положення, проводяться в стислі строки в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада військовослужбовця;

зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 11 пункту 116 Положення, проводиться наказами посадових осіб, визначених пунктом 107 Положення, у розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належать посади для призначення випускників військових навчальних закладів;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 15 пункту 116 Положення, проводяться з дня вибуття з військової частини на лікування в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада офіцера, або в розпорядження керівника органу військового управління, командира з’єднання, у підпорядкуванні яких є військова частина, де проходила військову службу особа рядового, сержантського або старшинського складу;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 16 пункту 116 Положення, проводиться у строки готовності з’єднань, військових частин до виконання завдань за призначенням у разі потреби доукомплектування особовим складом посад, передбачених штатами воєнного часу. Звільнені з посад військовослужбовці зараховуються в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада, яку необхідно укомплектувати. Звільнення з посад і зарахування таких військовослужбовців у розпорядження здійснюються з одночасним призначенням військовослужбовців, які визначені для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу. У разі закінчення (припинення) відпустки по догляду за дитиною військовослужбовці призначаються на раніше займані посади, якщо вони є не укомплектованими, або на інші рівнозначні посади. Призначення на нижчі посади таких військовослужбовців можливі за їх клопотанням.

{Пункт 4.16 розділу IV доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Військовослужбовець, якого Указом Президента України звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, без видання відповідного наказу по особовому складу. Надалі зазначений військовослужбовець може бути призначений на іншу посаду, зарахований наказом Міністра оборони України в розпорядження або звільнений з військової служби в установленому порядку.

{Розділ IV доповнено новим пунтом 4.16 згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

4.17. У разі відсутності у Збройних Силах України посад, не пов'язаних з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах, для призначення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах і надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними частинами п’ятою, шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

{Абзац перший пункту 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

за станом здоров'я - військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби;

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - військовослужбовці, які визнані придатними до військової служби.

4.18. Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугу років, і військовослужбовці, які є ветеранами війни або учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і яким до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі залишилось п'ять і менше років, а також військовослужбовці, які були залишені на військовій службі понад граничний вік, на їх особисте прохання можуть бути призначені на нижчі посади за віком.

При призначенні на нижчі посади за віком, а також за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії на особисте прохання військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугою років, з льотної роботи, підводних човнів, атомних надводних кораблів і мінних тральщиків за ними зберігається право на обчислення пенсії за посадою, займаною перед звільненням, чи за посадою, з якої військовослужбовець був призначений за віком чи за станом здоров'я на нижчу посаду. Таке ж право мають особи офіцерського складу у військовому званні полковник і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які вони займали не менше трьох років до дня призначення, і на день призначення мають право на пенсію за вислугу років.

Право на обчислення пенсії за посадами, з яких вони були переміщені за цими підставами на нижчу посаду, визначається в наказі по особовому складу про призначення військовослужбовців.

4.19. При призначенні військовослужбовців, які є учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС або є особами, віднесеними до першої і другої категорій громадян, які постраждали внаслідок цієї катастрофи, на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на новій посаді за ними зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року.

Збереження посадових окладів за посадами, з яких вони переміщуються на нижчі посади, визначається у наказі по особовому складу про призначення військовослужбовців.

4.20. Якщо протягом шести місяців після накладення дисциплінарного стягнення “попередження про неповну службову відповідність” військовослужбовець не виправив своєї поведінки і стягнення не відіграло своєї ролі, командир військової частини приймає рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби.

Виконання рішення здійснюється шляхом накладення посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, таких дисциплінарних стягнень, як пониження в посаді або звільнення з військової служби. Підставою для цього рішення є клопотання командира військової частини з наданням матеріалів службового розслідування та інших документів, що підтверджують факти нових правопорушень і порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцем після попередження про неповну службову відповідність. Клопотання командира військової частини з цими документами подаються безпосередньо посадовій особі, яка має право накладати такі дисциплінарні стягнення, із дотриманням строків, визначених статтею 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Не допускається накладення дисциплінарного стягнення пониження в посаді на військовослужбовців, які займають первинні посади сержантського (старшинського) та молодшого офіцерського складу. Звільнення з військової служби здійснюється у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем або через службову невідповідність.

{Абзац другий пункту 4.20 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Після накладення і оголошення військовослужбовцям цих дисциплінарних стягнень у стислий строк, а у виняткових випадках - не пізніше трьох місяців від дня накладення стягнення, здійснюється його виконання наказом по особовому складу посадової особи, яка згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України має право накладати такі дисциплінарні стягнення.

{Абзац третій пункту 4.20 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 499 від 27.09.2017}

4.21. Після того як стягнення “пониження в посаді” відіграло свою роль, посадова особа, яка наклала цей вид стягнення, приймає відповідне рішення і видає наказ про зняття з військовослужбовця дисциплінарного стягнення.

На підставі виданого наказу про зняття дисциплінарного стягнення видається наказ по особовому складу про призначення військовослужбовця на посаду, яка є рівнозначною посаді, що займав військовослужбовець до накладення цього стягнення.

{Абзац другий пункту 4.21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт 4.21 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

4.22. За клопотанням вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами дозволяється призначати їх на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я. Вказане призначення здійснюється у порядку, визначеному пунктом 83 Положення, на підставі рапорту військовослужбовця і подання. У разі відсутності посад за основною або спорідненою спеціальністю, а також часу і можливості для проведення перепідготовки за новим фахом призначення вагітної може бути здійснене за іншою спеціальністю без проведення відповідної підготовки за новою спеціальністю. Після повернення жінки з відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною та продовження військової служби за контрактом військовослужбовець або призначається на посаду за основною чи спорідненою спеціальністю, або направляється для перепідготовки за новою спеціальністю. Призначення вагітних військовослужбовців-жінок здійснюється на посади згідно з Переліком військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, затвердженим Міністерством оборони України.

4.23. Призначення військовослужбовців на штатні посади командування, наукових і науково-педагогічних працівників у військових навчальних закладах і науково-дослідних установах здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Положенням, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України з питань військової освіти.

{Абзац перший пункту 4.23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 315 від 18.06.2019}

У разі переведення військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил на штати воєнного часу, та (або) введення правового режиму воєнного стану доукомплектування посад науково-педагогічних працівників здійснюється в порядку, визначеному Положенням, без організації і проведення конкурсу.

{Абзац другий пункту 4.23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

{Пункт розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015}

4.24. Особи офіцерського складу, які мають вищу освіту і досвід роботи за фахом, з письмового дозволу посадових осіб, яким підпорядковані військові навчальні заклади і науково-дослідні установи, можуть залучатися на умовах сумісництва або погодинної оплати праці до науково-педагогічної чи наукової діяльності на вакантних посадах науково-педагогічних і наукових працівників навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

4.25. Громадяни України, прийняті або призвані на військову службу, які мають освіту або підготовку, споріднену з ВОС, підготовка за якою у Збройних Силах України не проводиться, призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу після проходження базової загальновійськової підготовки.вгору