Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.08.2019, підстава - z0738-19

Відповідні записи в облікових документах військовослужбовців здійснюються на підставі виданих наказів командира військової частини або отриманих витягів із наказів інших посадових осіб про присвоєння чергових військових звань.

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

3.8. Первинне військове звання сержантського і старшинського складу громадянам України присвоюється  командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі.

{Абзац перший пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Первинні військові звання офіцерського складу присвоюються Міністром оборони України громадянам України, визначеним у пунктах 50-53 Положення.

{Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

{Абзац третій пункту 3.8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану за рішенням посадових осіб, які мають право присвоєння первинних військових звань сержантського і старшинського та офіцерського складу, присвоєння цих звань здійснюється громадянам, які за віком та освітою відповідають визначеним законодавством вимогам, з одночасним прийняттям їх на військову службу за контрактом та призначенням на посади з урахуванням потреби в сержантах, старшинах і офіцерах такої спеціальності. Особам рядового складу, призваним на військову службу, може бути присвоєно первинне військове звання сержантського і старшинського складу одночасно з призначенням на посаду сержантського (старшинського) складу без прийняття їх на військову службу за контрактом. З оголошенням стану війни в державі особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов’язки, первинне військове звання офіцерського складу молодший лейтенант присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади осіб офіцерського складу у військових частинах, що утримуються за штатами воєнного часу, здійснюються наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад для призначення без направлення їх на курс військової підготовки. Громадяни, які не мають військових звань офіцерського складу, призначаються на посади сержантського і старшинського складу після проведення підготовки у порядку, визначеному пунктом 6.3 розділу VI цієї Інструкції.

{Пункт 3.8 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

3.9. На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант подаються такі документи:

подання (додаток 3) - для осіб сержантського і старшинського складу, які вже призначені на посади офіцерського складу, або подання (додаток 1) - для осіб сержантського і старшинського складу, а також осіб рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра та які подаються до призначення на посади офіцерського складу;

атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу (додаток 10);

два примірники контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

завірена копія паспорта громадянина України;

завірена копія особистого номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номери паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));

завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

завірена копія документа про проходження курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів (у разі потреби);

висновок військово-лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

дві послужні картки;

витяг із наказу про призначення на посаду офіцерського складу;

рапорт військовослужбовця.

Атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу складається безпосереднім командиром (начальником) в рукописному та два примірники в друкованому вигляді і розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу, та затверджується посадовою особою, яка має право призначення на вказану посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури призначення. Атестація на військовозобов’язаних і жінок, які подаються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант у військовій частині А0515, складається у військовому комісаріаті за місцем обліку та розглядається на засіданні атестаційної комісії цієї військової частини.

На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант запасу оформляються і подаються документи в порядку і за формами, що визначені наказом Міністерства оборони України від 27 березня 2018 року № 130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року за № 507/31959.

{Абзац чотирнадцятий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

3.10. Випускники військових навчальних закладів, які готуються для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу на останньому курсі навчання не пізніше ніж за три місяці до закінчення підготовки. В особливий період у разі дострокового випуску атестування випускників до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться безпосередньо перед їх державною атестацією.

{Абзац перший пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу складається прямими начальниками від начальника курсу, йому рівного і вище та затверджується начальником військового навчального закладу.

Після закінчення навчання випускники військових навчальних закладів, за винятком випускників, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515, направляються до інших військових формувань або відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, призначаються наказами по особовому складу на посади:

{Абзац третій пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016}

офіцерського складу - Міністром оборони України;

сержантського і старшинського складу - посадовою особою, яка відповідно до номенклатури посад має право видавати накази по особовому складу щодо призначення випускників, які готувалися для проходження військової служби на посадах сержантського і старшинського складу.

Цими ж наказами їм присвоюються первинні військові звання лейтенант та молодший сержант (старшина 2 статті) відповідно (крім випускників військових коледжів, яким військові звання сержантського (старшинського) складу були присвоєні до зарахування або під час навчання у військовому навчальному закладі).

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

3.11. Чергові військові звання до полковника включно особам змінного складу денної форми навчання військових навчальних закладів, науково-дослідних установ присвоюються посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення та яким підпорядковані ці заклади й установи, після вислуги військовослужбовцем встановленого строку у військовому званні відповідно до штатної категорії посади, яку він займав до навчання.

{Пункт 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

3.12. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, подаються до присвоєння чергових військових звань після видання наказів посадових осіб про залишення їх на військовій службі понад граничний вік.

3.13. Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) та офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) достроково можуть бути присвоєні у порядку заохочення за високі професійно-бойові і моральні якості, виявлені під час захисту Вітчизни або під час виконання інших обов'язків військової служби, з урахуванням виконання вимог пункту 59 Положення.

Питання присвоєння начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України чергових військових звань достроково повинно бути письмово погоджене з Міністром оборони України.

В особливий період чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства визнані учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні. Такі військові звання присвоюються не вище ніж на один ступінь та одноразово за весь строк проходження військової служби. Військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок участі в бойових діях, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, такі військові звання присвоюються посмертно. З оголошенням стану війни такі права надаються також начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

{Пункт 3.13 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт 3.13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

3.14. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги у військовому званні та які направлені за кордон як національний персонал, до багатонаціональних органів військового управління або на навчання, здійснюється на підставі документів до присвоєння чергових військових звань, що оформляються за місцем служби, де офіцер зарахований до списків військової частини. Присвоєння звання здійснюється відповідно до штатної категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

{Абзац перший пункту 3.14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон у складі військових підрозділів та у яких закінчився строк вислуги у діючих військових званнях, здійснюється відповідно до штатних категорій посад, на які вони призначені у складі військового підрозділу.

3.15. Накази про присвоєння військових звань (поновлення у військовому званні) доводяться до військовослужбовців на шикуваннях особового складу, службових нарадах, урочистих подіях чи в індивідуальному порядку з дотриманням вимог Статутів Збройних Сил України.

3.16. Присвоєння військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, при призначенні на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідних військових звань здійснюється таким чином:

у разі якщо номенклатура призначення на посаду збігається з правом посадової особи присвоювати відповідне звання - в одному наказі по особовому складу відповідної посадової особи;

у разі якщо номенклатура призначення на посаду є нижчою, ніж право на присвоєння відповідного військового звання, призначення на посаду та одночасне присвоєння корабельного (армійського) військового звання здійснюються посадовою особою, яка має право присвоєння відповідного військового звання.

3.17. Особам офіцерського складу медичної та юридичної служб, та спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією  у Збройних Силах України за наявності відповідної вищої медичної або юридичної освіти з призначенням на відповідні штатні посади наказом по особовому складу до військових звань оголошується додавання слів "медичної служби" або "юстиції". Під час перебування на вказаній посаді чергове військове звання присвоюється встановленим порядком з додаванням слів "медичної служби" або "юстиції". При переміщенні офіцерів з вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної і юридичної служб, у наказі по особовому складу щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів "медичної служби" або "юстиції".

{Пункт 3.17 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570  від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016}

3.18. Військове звання не присвоюється за підставами, визначеними пунктом 64 Положення. Неприсвоєння військового звання військовослужбовцям за іншими підставами не допускається. Рішення суду щодо притягнення військовослужбовця до інших, крім кримінальної, видів відповідальності не є підставою для неприсвоєння військового звання.

Про підстави неприсвоєння чергових військових звань військовослужбовцю оголошується безпосереднім (прямим) начальником під підпис у аркуші бесіди (додаток 11), який долучається до особової справи військовослужбовця. Про прийняте рішення командування військової частини через кадровий орган письмово інформує ту вищу посадову особу, до компетенції якої належить право присвоєння військового звання військовослужбовцю.

У разі коли підстави, у зв'язку з якими військове звання не було присвоєно своєчасно, минули чи були скасовані, військовослужбовець у п'ятиденний термін подається до присвоєння чергового військового звання встановленим порядком.

3.19. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, чергові військові звання присвоюються за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів.

{Абзац перший пункту 3.19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

На підставі подань відповідних керівників присвоєння чергових військових звань цим військовослужбовцям здійснюються наказами Міністра оборони України по особовому складу.

{Пункт 3.19 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

3.20. Громадяни, які мають спеціальні звання або класні чини та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров’я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено наказом Міністра оборони України. В особливий період військовослужбовцям, які мають спеціальні звання або класні чини, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено.

Професійний відбір і медичний огляд проводяться:

громадян - при відповідному військовому комісаріаті за місцем проживання чи перебування;

військовослужбовців - у військовій частині та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особу буде прийнято на військову службу за контрактом або призначено на посаду, передбачену штатом воєнного часу.

Атестація на присвоєння військовослужбовцю військового звання офіцерського складу складається безпосереднім командиром (начальником) в рукописному і двох друкованих примірниках та розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини за місцем проходження військової служби. На військовозобов’язаних і жінок, які подаються до присвоєння військового звання офіцерського складу в порядку переатестації, атестація складається у військовому комісаріаті за місцем проживання та розглядається на засіданні атестаційної комісії обласного військового комісаріату, за винятком осіб, відібраних для комплектування військових частин А0515, А0987, атестації на яких розглядаються на засіданнях атестаційних комісій цих військових частин. Атестацію на присвоєння громадянам військового звання офіцерського складу затверджує посадова особа, яка має право призначення на зазначену посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури призначення, а на осіб, які будуть відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі,- Міністр оборони України.

У військовій частині визначається відповідність громадянина вимогам до посади, на яку він буде призначений. Ця відповідність встановлюється за підсумками професійно-психологічного відбору та здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів з індивідуальної підготовки, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки або за підсумками виконання бойових завдань та досвіду служби в умовах особливого періоду. За результатами проведених заходів із встановлення цієї відповідності командиром військової частини (військовим комісаром) надсилаються такі документи:

заява (рапорт) громадянина про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу із зазначенням посади, ВОС, військового звання за штатом та строку контракту;

подання (додаток 1) про прийняття громадянина на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, призначення на посаду та присвоєння військового звання у порядку переатестації;

атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу в порядку переатестації за формою, визначеною в додатку 9 до цієї Інструкції;

два примірники контракту, підписані громадянином;

завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів з індивідуальної підготовки;

картка професійного відбору кандидата (додаток 8);

автобіографія в рукописному і друкованому примірниках;

довідка про проходження служби (трудову діяльність) за формою, визначеною цією Інструкцією;

службова характеристика або характеристика з останнього місця роботи;

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом;

завірена копія паспорта громадянина України;

завірені копії документів про освіту з додатками;

завірена копія особистого номера (довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті));

письмова згода командира військової частини про прийняття громадянина на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надана територіальним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України;

два примірники послужної картки.

Зазначені документи в кількості примірників, необхідних для роботи, розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України (крім осіб, які відбираються для комплектування військових частин А0515, А0987). Під час розгляду визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня підготовки і досвіду громадянина військовому званню і військовій посаді, на яку його можна прийняти на військову службу або на яку необхідно призначити в умовах особливого періоду. Під час визначення відповідності військове звання не має бути вищим за спеціальне звання чи класний чин, а також штатну категорію військової посади, на яку буде здійснено призначення. Рішення щодо прийняття громадянина, який має спеціальне звання чи класний чин, на військову службу за контрактом або призначення на посаду, передбачену штатом воєнного часу, та його переатестування у військовому званні приймає Міністр оборони України.

За результатами прийнятого рішення видається відповідний наказ по особовому складу.

{Пункт 3.20 розділу III в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019}

3.21. Пониження у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку здійснюється наказом посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення, після накладення дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, які мають право накладати такий вид стягнень, у строки виконання дисциплінарних стягнень, визначених статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Абзац перший пункту 3.21 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, можуть поновлюватися у порядку заохочення у попередньому військовому званні незалежно від займаної посади за умови позитивної характеристики:

старші солдати, старші матроси, сержанти, старшини - не раніше як через шість місяців з дня накладення стягнення;

прапорщики, мічмани та офіцери - не раніше як через рік з дня накладення стягнення.

Поновлення у військовому званні здійснюються наказом по особовому складу після зняття дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, яким надано право знімати накладене дисциплінарне стягнення щодо пониження у військовому званні та присвоювати військові звання.

3.22. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, виключаються наказом командира військової частини, де вони проходять військову службу, зі списків особового складу військової частини після набрання вироком суду законної сили з дня початку строку відбування покарання.

На підставі вироку суду командир військової частини, який не має права видавати накази по особовому складу про звільнення військовослужбовця у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подає безпосередньо посадовій особі, яка має таке право, копію вироку суду та витяг із наказу про виключення засудженого зі списків військової частини. Посадова особа, яка відповідно до пункту 225 Положення має право видавати накази по особовому складу про звільнення військовослужбовців, видає наказ по особовому складу щодо звільнення особи з військової служби за зазначеною підставою.

{Абзац другий пункту 3.22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Особи молодшого та старшого офіцерського складу, прапорщики (мічмани) і старші прапорщики (старші мічмани), на яких накладено дисциплінарне стягнення «позбавлення військового звання», звільняються з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку посадовими особами, які відповідно до пункту 225 Положення мають таке право, і виключаються зі списків особового складу з дня, визначеного пунктом 77 Положення. Під час дії воєнного стану зазначені військовослужбовці продовжують проходити військову службу в порядку, визначеному пунктом 14.10 цієї Інструкції.

{Абзац третій пункту 3.22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Особа, позбавлена військового звання за вироком суду без обмеження волі, а також у дисциплінарному порядку (крім військовослужбовців строкової військової служби та осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, у військовому званні до старшини (головного корабельного старшини) включно), у день виключення зі списків особового складу направляється до військового комісаріату за місцем проживання. Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.

{Абзац четвертий пункту 3.22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, позбавленим військового звання та не позбавленим або не обмеженим у волі, командир військової частини присвоює військове звання солдат (матрос), оголошує службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначає на посаду осіб рядового складу. Такі військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації згідно з пунктом 14.10 цієї Інструкції, якщо інше не визначено законодавством.

{Пункт 3.22 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

3.23. На підставі закону про амністію чи акта про помилування, скасування вироку щодо покарання як незаконного та зміни виду покарання за відповідним судовим рішенням поновлення у військовому званні осіб, позбавлених військових звань за вироком суду, здійснюється наказом посадової особи, якій надано право присвоювати таке військове звання.

{Абзац перший пункту 3.23 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Особи, позбавлені військових звань у дисциплінарному порядку, поновлюються у військовому званні наказом посадової особи, яка видала наказ про звільнення з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у разі скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення позбавлення військового звання.

{Абзац другий пункту 3.23 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

{Абзац третій пункту 3.23 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

{Абзац четвертий пункту 3.23 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

Витяги із наказів про поновлення військовослужбовця у військовому званні і копія рішення суду надсилаються до військового комісаріату за місцем обліку військовослужбовця для переведення його до іншої категорії обліку військовозобов'язаних.

У разі скасування вироку суду і наказу про позбавлення військового звання як незаконного, особа, крім поновлення у військовому званні, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій посаді. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до строку вислуги у військовому званні.

{Абзац шостий пункту 3.23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

IV. Призначення на посади та звільнення з посад

4.1. Військовослужбовці Збройних Сил України призначаються на військові посади, передбачені штатами (штатними розписами) військових частин. Призначення військовослужбовців на посади і переміщення по службі здійснюються за результатами оцінювання на підставі Резерву кандидатів для просування по службі (далі – Резерв для просування по службі), Плану переміщення по службі з числа військовослужбовців (далі – План переміщення на посади), подань, службового документа, визначеного підпунктом 5 пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції (якщо в умовах воєнного часу неможливо оформити подання), та клопотань посадових осіб, а також рішень колегіальних органів, утворених відповідно до чинного законодавства України.

До цих колегіальних органів належать:

колегія і вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Збройних Сил України, атестаційні комісії органів військового управління, з’єднань та військових частин;

комісії Міністерства оборони України та Збройних Сил України з відбору кандидатів до призначення на посади;

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

конкурсні, відбіркові та приймальні комісії, а також вчені (педагогічні) ради військових навчальних закладів та науково-дослідних установ.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

4.2. Переміщення осіб офіцерського складу за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення, здійснюється після закінчення строку перебування на посадах:

молодшого офіцерського складу - 4 роки;

старшого офіцерського складу - 5 років;

вищого офіцерського складу - 6 років.

Для офіцерів, призначених на посади за нечисленними групами ВОС 35, 48, 99, встановлюються такі граничні строки перебування на посадах:

молодшого офіцерського складу - 6 років;

старшого офіцерського складу - 8 років.

Граничні строки перебування не встановлюються на посадах авіаційних спеціалістів інженерно-авіаційної служби, які забезпечують безпеку польотів авіації.

Для командування, науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк перебування на посаді встановлюється 5 років.

До 01 грудня в усіх службах персоналу формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на посадах яких закінчується в наступному році, із зазначенням посад, на які доцільно їх призначати. Визначення посад для призначення здійснюється на підставі висновків оцінних карток, складених за підсумками щорічного оцінювання. За службової необхідності командири військових частин порушують клопотання з обґрунтуванням потреби продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах понад граничний строк.

За порушеними клопотаннями посадових осіб у службах персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 01 січня року закінчення строку перебування на посадах формується відповідний список з обґрунтуванням службової необхідності про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах.

Службова необхідність визначається:

відсутністю підготовленого кандидата на заміщення посади;

неможливістю призначення офіцера на відповідну посаду за фахом, досвідом служби та рівнем військової освіти;

потребою додаткової підготовки офіцера для призначення на іншу посаду;

якщо до граничного віку перебування офіцера на військовій службі залишився строк, який не перевищує граничного строку перебування на посаді.

Строки перебування на посадах можуть бути продовжені на строки, що не перевищують граничні строки перебування на посадах, визначені цим пунктом, або граничний вік перебування на військовій службі, визначений законодавством. Особа офіцерського складу не може займати одну посаду понад два граничні строки перебування на ній.

Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах науково-педагогічних працівників військових навчальних закладів порушують керівники цих закладів лише в разі їх переобрання за підсумками конкурсу в порядку, визначеному Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року № 542/1255, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за № 1461/29591 (далі - Інструкція про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників).

За службової необхідності рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах приймають:

Міністр оборони України - щодо осіб офіцерського складу, які займають посади із категорією полковник і вище, а також офіцерів апарату Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України - щодо осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які займають посади із категорією підполковник і нижче.

Прийняті рішення про продовження строків перебування офіцерів на посадах оголошуються наказами по особовому складу посадових осіб, які мають право призначати на посади, які займають офіцери, та доводяться до військовослужбовців.

Офіцери, яким продовжено строк перебування на посаді, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Офіцери, яким не продовжено строк перебування на посаді, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення.

{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

4.3. За результатами щорічного оцінювання під час підготовчого періоду до нового навчального року до 30 листопада в кадрових органах і штабах військових частин складаються:

проект Плану переміщення на посади, які належать до номенклатури призначення командира військової частини;

Списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі (додаток 13) наказами вищих посадових осіб за номенклатурою призначення (далі - Список військовослужбовців до переміщення).

Списки військовослужбовців до переміщення підписує командир військової частини. Проект Плану переміщення на посади уточнюється після надходження витягу з Плану переміщення на посади, що належать до номенклатури призначення вищого безпосереднього командира (начальника). Після уточнення проект Плану переміщення на посади затверджує командир військової частини.

Резерв для просування по службі на посади номенклатури призначення командира військової частини затверджує командир з’єднання, до складу якого входить військова частина, або керівник органу військового управління, якому військова частина підпорядкована. Резерв для просування по службі та План переміщення на посади номенклатури призначення командира військової частини є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо призначення військовослужбовців на посади.

Списки військовослужбовців до переміщення надсилаються до вищого органу військового управління та є підставою до складання:

Резерву для просування по службі на посади осіб сержантського і старшинського складу;

проекту Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури призначення;

списку кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу.

До 15 грудня безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення для залучення до других примірників особових справ надсилаються копії Оцінних карток осіб офіцерського складу (додаток 14), які займають посади цієї номенклатури призначення.

{Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019}

4.4. У службах персоналу всіх рівнів опрацьовуються Списки військовослужбовців до переміщення, що надійшли з органів військового управління і підпорядкованих військових частин, та копії Оцінних карток військовослужбовців (додаток 14), які займають посади відповідної номенклатури призначення. За результатами опрацювання в службах персоналу за номенклатурою призначення складаються:

проект Плану переміщення на посади;

контрольний список військовослужбовців, які оцінені до призначення на нижчі посади;

список кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу.

Список кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу складається за формою Резерву для просування по службі (додаток 2) та надсилається до кадрових органів посадових осіб, визначених у пункті 4.6 цієї Інструкції.

{Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019}

4.5. Військовослужбовці, включені до Резерву для просування по службі, на дату призначення на вищі посади повинні відповідати вимогам до кандидатів на заміщення посад.

{Пункт 4.5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

4.6. Складені проекти Резервів для просування по службі розглядаються на засіданнях відповідних атестаційних комісій або комісій з відбору кандидатів для просування по службі.

Проект Резерву для просування по службі подається для затвердження на посади:

сержантського і старшинського складу - командиру з’єднання або керівнику органу військового управління Збройних Сил України;

молодшого офіцерського складу - командувачу виду, роду військ (сил) Збройних Сил України;

молодшого і старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно у військових частинах А0515, А0987 - командирам цих військових частин;

старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно і молодшого офіцерського складу, що не входять до складу видів, родів військ (сил) Збройних Сил України,- начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;

молодшого і старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно в структурах, підпорядкованих Міністерству оборони України,- керівнику служби персоналу Міністерства оборони України;

вищого офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснює Президент України, старшого офіцерського складу з категорією полковник та офіцерського складу в апараті Міністерства оборони України - Міністру оборони України.

{Пункт 4.6 розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019}

4.7. Резерв для просування по службі складається для професійного розвитку та управління кар’єрою військовослужбовців, створення підготовленого кадрового потенціалу для комплектування військових посад у порядку просування військовослужбовців по службі.

До Резерву для просування по службі зараховуються військовослужбовці, які за результатами діяльності оцінені загальною оцінкою «відмінно». Під час складання проекту Резерву для просування по службі у разі відсутності кандидатів на типові посади відповідні служби персоналу до Резерву включають також військовослужбовців, які за результатами діяльності оцінені із загальною оцінкою «добре».

До Резерву для просування по службі також мають зараховуватися особи сержантського і старшинського складу, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також особи рядового складу, які плануються до призначення на посади сержантського і старшинського складу.

Резерв для просування по службі складається у:

з’єднанні, органі військового управління Збройних Сил України - на посади сержантського і старшинського складу;

кадрових центрах видів Збройних Сил України та штабах командувань родів військ (сил) Збройних Сил України - на посади молодшого офіцерського складу;

службах персоналу військових частин А0515, А0987 - на посади молодшого і старшого офіцерського складу у цих військових частинах;

кадровому центрі Збройних Сил України - на посади старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно у Збройних Силах України та на посади молодшого офіцерського складу, що не входять до складу видів, родів військ (сил) Збройних Сил України;

службі персоналу Міністерства оборони України - на посади вищого офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснює Президент України, а також на посади старшого офіцерського складу з категорією полковник у Збройних Силах України, на посади офіцерського складу в апараті Міністерства оборони України та в підпорядкованих йому органах військового управління, військових частинах, установах і закладах.

Резерв для просування по службі складається за військовими званнями, типовими посадами та існуючими спеціальностями. На кожну типову посаду за військовим званням має бути зарахована така кількість кандидатів, яка забезпечила б до наступного комплексного, а в особливий період - щорічного оцінювання, комплектування вакантних посад та посад, що плануються до вивільнення протягом року. Кандидати зараховуються до Резерву для просування по службі за рейтинговим принципом у порядку отриманої суми балів за критеріями службової діяльності, визначеними оцінними картками (додатки 12, 14). У разі рівних показників суми балів перевага в рейтингу надається військовослужбовцю, який більше відповідає вимогам до кандидатів на типову посаду. Безпосередньо перед прийняттям кадрових рішень рейтинг кандидатів для просування по службі уточнюється службою персоналу з урахуванням рекомендацій атестаційних комісій, рішень комісій з відбору кандидатів для просування по службі і результатів періодичного оцінювання у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Резерв для просування по службі затверджується у:

з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях - до 20 грудня;

органах військового управління видів Збройних Сил України - до 30 грудня;

командуваннях видів, родів військ (сил) та в органах військового управління Збройних Сил України, військових частинах А0515, А0987 - до 10 лютого;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 20 лютого;

Міністерстві оборони України - до 01 березня.

Резерв для просування по службі затверджує посадова особа, визначена пунктом 4.6 цієї Інструкції. У подальшому за підсумками наступного щорічного оцінювання Резерв для просування по службі уточнюється шляхом видання у новій редакції.

Підлягають виключенню з Резерву для просування по службі військовослужбовці:

яким згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), за вироком суду призначено покарання, не пов’язане з позбавленням або обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням,- на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

яких згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), притягнуто до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень або адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією,- на підставі судового рішення, що набрало законної сили;

на яких накладено одне із дисциплінарних стягнень - попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді або пониження військового звання на один ступінь,- на підставі відповідного наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

які за результатами щорічного оцінювання оцінені із загальною оцінкою «задовільно» і нижче,- на підставі оцінної картки чергового щорічного оцінювання.

У разі скасування рішення суду чи наказу про накладення відповідного дисциплінарного стягнення військовослужбовці, які були виключені з Резерву для просування по службі, зараховуються до нього на загальних підставах за результатами наступного щорічного оцінювання.

Не підлягають виключенню з Резерву для просування по службі:

військовослужбовці, які не були оцінені в поточному році за підставами, визначеними пунктом 7.4 розділу VII цієї Інструкції;

військовослужбовці, які були призначені на нижчі посади у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному пунктом 4.26 цього розділу.

Витяги із затвердженого Резерву для просування по службі в семиденний строк доводяться до відповідних посадових осіб. Посадові особи, отримавши витяги, доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Резерву для просування по службі, та до їх безпосередніх командирів (начальників).

З військовослужбовцями, зарахованими до Резерву для просування по службі, проводиться робота згідно із затвердженими індивідуальними планами підготовки, де передбачаються:

вивчення нормативно-правових актів та інших документів;вгору