Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.08.2019, підстава - z0738-19

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

10.04.2009  № 170


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2009 р.
за № 438/16454

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 181 від 19.03.2013
№ 657 від 26.09.2013
№ 5 від 08.01.2014
№ 782 від 03.11.2014
№ 570 від 20.10.2015
№ 51 від 01.02.2016
№ 684 від 14.12.2016
№ 499 від 27.09.2017
№ 422 від 22.08.2018
№ 315 від 18.06.2019}

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (із змінами і доповненнями) та Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, що додається.

2. Накази Міністра оборони України від 16 липня 2002 року № 237 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за № 647/6935, від 30 вересня 2002 року № 322 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2002 року за № 839/7127, визнати такими, що втратили чинність.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Ю.І. Єхануров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра
оборони України
10.04.2009  № 170


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2009 р.
за № 438/16454

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{У тексті Інструкції слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках замінено словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

{У тексті Інструкції слова «атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу» у всіх відмінках замінено словами «атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Інструкція) визначає механізм реалізації та порядок організації у Збройних Силах України виконання вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

1.2. Застосування вимог Положення до громадян України здійснюється рішенням посадових осіб, яким надано таке право Положенням.

У разі тимчасової відсутності зазначених посадових осіб рішення з питань проходження військової служби приймається особами, на яких відповідно до письмового наказу покладене тимчасове виконання обов'язків за цими посадами.

1.3. Громадяни України, які виконують військовий обов'язок під час проходження військової служби, є військовослужбовцями Збройних Сил України. Статус військовослужбовця підтверджується такими документами, що посвідчують особу:

посвідченнями офіцерів і генералів - особи офіцерського складу Збройних Сил України;

посвідченнями прапорщиків (мічманів) - особи сержантського і старшинського складу з військовим званням прапорщика (мічмана) і старшого прапорщика (старшого мічмана);

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

військовими квитками рядового, сержантського і старшинського складу – військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу (за винятком прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів)) та курсанти військових навчальних закладів.

{Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

1.4. Загальний строк військової служби військовослужбовця зараховується громадянам України до їх стажу роботи та встановлюється з урахуванням випадків, передбачених пунктами 143, 195, 209 Положення.

До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні та строк самовільного залишення військової частини або місця служби більше десяти днів, який визначається згідно з наказом посадової особи про вибуття військовослужбовця до місць відбування арешту чи тримання в дисциплінарному батальйоні і про його прибуття, а також про строк самовільного залишення ним військової частини чи місця служби. Витяги із цих наказів залучаються до особових справ військовослужбовців та є підставою для внесення відповідних записів до облікових документів військовослужбовців.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

1.5. Для встановлення, зміни або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами посадових осіб по особовому складу, в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, установах, організаціях, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі - військові частини), оформляються:

1) Подання (додаток 1), рішення колегіальних органів, утворених і діючих відповідно до законодавчих актів і актів Міністерства оборони України, Резерв кандидатів для просування по службі (додаток 2), План переміщення військовослужбовців на посади - на всіх військовослужбовців, крім тих, які проходять строкову військову службу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік, направлення у складі військових підрозділів для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України й інших міжнародних організацій, для проходження служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України, відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад із залишенням на військовій службі, а також подання на громадян при прийнятті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

{Підпункт 1 пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015, № 51 від 01.02.2016, № 684 від 14.12.2016}

2) Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3):

на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військового звання старшого прапорщика достроково, а також первинного офіцерського звання та поновлення у військовому званні;

на присвоєння офіцерам військових звань вищого офіцерського складу та військового звання полковник, чергових військових звань офіцерського складу достроково, а також поновлення у військовому званні.

3) Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань (додаток 4):

на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військових звань до старшого прапорщика включно;

на присвоєння офіцерам військових звань молодшого і старшого офіцерського складу (крім військового звання полковник).

4) Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту (списку) - на військовослужбовців щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до навчальних закладів, укладення з ними контрактів чи продовження строків їх дії, продовження строків перебування на посадах осіб офіцерського складу, крім того, на військовослужбовців строкової військової служби щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань.

{Підпункт 4 пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

5) Клопотання посадових осіб у вигляді службової характеристики (додаток 6), рапорту, телеграми, списку, донесення, якщо в умовах особливого періоду неможливо оформити документи, визначені підпунктом 1 цього пункту, - на військовослужбовців, які займають посади, передбачені штатами воєнного часу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з посад і зарахування у розпорядження та звільнення з військової служби (крім громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, осіб, які призначені або призначаються на посади вищого офіцерського складу, та тих, призначення яких на посади здійснюється за погодженням з Президентом України).

Підготовка, подання на підпис, реєстрація, розсилка і доведення наказів по особовому складу здійснюються в службах персоналу (структурних підрозділах), підпорядкованих посадовим особам, які відповідно до пункту 12 Положення мають право видавати накази по особовому складу.

{Пункт 1.5 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Встановлення, зміна або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами по особовому складу у військових частинах, здійснюються за рішеннями судів, що набрали законної сили, та наказами посадових осіб про накладення дисциплінарних стягнень, виданих згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

{Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Накази по особовому складу щодо встановлення правових відносин з громадянами України видаються з урахуванням їх відповідності вимогам до кандидатів на посади, визначеним Міністерством оборони України.

{Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

II. Військова служба за контрактом

2.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, а також на навчання курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - військові навчальні заклади) приймаються громадяни України, визначені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», та військовослужбовці інших військових формувань.

Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про проходження військової служби надається:

1) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади, з:

військовозобов’язаними та резервістами, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на військові посади, що належать до її номенклатури посад;

військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом та призначені або призначаються на військові посади, що належать до її номенклатури посад;

військовослужбовцями військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та з особами, звільненими з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

військовослужбовцями, яким продовжено військову службу за контрактом на відповідних посадах після визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

військовослужбовцями, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

2) керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - військовий навчальний заклад) з:

курсантами цих закладів - про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу;

слухачами, ад’юнктами і докторантами денної форми навчання - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу у разі закінчення строку контракту під час навчання;

слухачами курсів за програмою підготовки офіцерів тактичного рівня - про проходження військової служби на посадах сержантського і старшинського складу на час підготовки та про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки;

громадянами України, які за державним замовленням пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до присвоєння військових звань офіцерського складу - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки.

Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про навчання з курсантами військового навчального закладу надається керівнику цього військового навчального закладу.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

2.2. Строк контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України розпочинається з дня набрання ним чинності. Підготовка, подання на підпис, реєстрація, розсилка і доведення наказів по особовому складу здійснюються в службах персоналу (структурних підрозділах), підпорядкованих посадовим особам, які відповідно до пункту 12 Положення мають право видавати накази по особовому складу.

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня зарахування до списків особового складу військової частини для таких осіб:

громадян, які є особами офіцерського складу запасу;

громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну освіту, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкову військову службу;

{Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

військовозобов'язаних, а також осіб жіночої статі, які не мають військових звань офіцерського складу;

військовослужбовців, які прибули для проходження військової служби до Збройних Сил України з інших військових формувань.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня його укладення для:

{Абзац сьомий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

військовослужбовців строкової служби;

військовослужбовців, у яких в особливий період закінчився строк контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена, у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

військовослужбовців, строк контракту яких продовжено в порядку, визначеному пунктами 31–33 Положення, у разі продовження військової служби за новим контрактом.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

З особами, які успішно склали вступні випробування та виявили бажання навчатись у військовому навчальному закладі, укладається контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, що набирає чинності з дня призначення громадянина на посаду курсанта військового навчального закладу.

{Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

із військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади;

із військовослужбовцями, яким присвоюється первинне військове звання офіцерського складу.

З військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, а також із особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, контракт про проходження служби набирає чинності з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

З особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу та з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,, контракт про проходження служби набирає чинності з дня видання наказу про їх прийняття на військову службу за контрактом.

{Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

З військовослужбовцем, який у складі підрозділу Збройних Сил України направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, додаток до укладеного контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3 до Положення набирає чинності з дня перетину державного кордону України.

{Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Запис про день набрання чинності контрактом здійснюється у відповідному пункті форми контракту та додатка до контракту про проходження військової служби (додатки 1-3 до Положення) і завіряється підписом командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця. Другий примірник контракту надається військовослужбовцю під особистий підпис у відповідному пункті першого примірника контракту.. Запис про продовження строку контракту у випадках, визначених пунктами 31–33 Положення, або продовження дії контракту у випадках, визначених пунктом 33-1 Положення, здійснюється в пункті 11-2 контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, форма якого визначена додатком 1 до Положення, за підписами командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця, та військовослужбовця. У випадках, визначених пунктом 33 Положення, та в разі тимчасової відсутності військовослужбовця з об’єктивних причин зазначений підпис здійснюється після його прибуття до місця проходження служби.

{Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016}

Військовослужбовець подає за бажанням другий примірник контракту до служби персоналу військової частини, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, а також про продовження строку (дії) контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

2.3. Перший контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі, коли:

стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду і призначено покарання, ведеться досудове розслідування або кримінальна справа передана до суду;

особа має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або військового адміністративного правопорушення;

{Абзац третій пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України № 51 від 01.02.2016}

особа під час проходження військової служби була звільнена з військової служби у запас через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

{Абзац четвертий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

особа перебуває на відповідному обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку;

особа обіймала посади, щодо яких здійснювалось очищення влади (люстрація), до закінчення строку заборони займати посади військових посадових осіб, визначеного Законом України “Про очищення влади”;

особа під час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій або організацій чи рухів;

особа під час прийняття на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.17 цього розділу, або якщо за результатами спеціальної перевірки та розгляду письмових пояснень претендента на посаду встановлено факт подання ним підроблених документів, неправдивих відомостей або невідповідності встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб, що унеможливлює призначення претендента на посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.17 цього розділу;

{Абзац восьмий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

особа перебуватиме у відносинах прямої організаційної та правової залежності від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України “Про запобігання корупції”;

{Абзац дев'ятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менший за строк першого контракту про проходження військової служби, крім випадків, визначених частинами третьою і п’ятою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

{Абзац десятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016}

Новий контракт про проходження військової служби не може бути укладено, військовозобов’язаний, який проходив військову службу за контрактом, не може бути прийнятий, а військовослужбовець не може продовжити військову службу за новим контрактом або перейти на новий вид військової служби за контрактом у випадках, визначених для громадян при укладенні першого контракту, а також у разі, коли:

особа під час проходження військової служби за контрактом була звільнена з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

за результатами службової діяльності за міжатестаційний період військовослужбовець атестований з висновком про недоцільність укладення нового контракту або з висновком про звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

військовослужбовець брав участь в організації і проведенні страйку.

При прийнятті на військову службу за контрактом повинна враховуватись можливість набуття військовослужбовцем права на пенсійне забезпечення до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Відсутність права на пенсійне забезпечення за вислугу років при відсутності інших вагомих причин не є підставою для обов’язкового продовження строку проходження громадянами військової служби за контрактом понад граничний вік.

В особливий період громадяни приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені частиною третьою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, без врахування набуття права на пенсійне забезпечення та строку, що залишився до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Абзац шістнадцятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

В особливий період особи, які до оголошення мобілізації були звільнені з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, можуть прийматися на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Військовозобов’язані, які раніше були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої тяжкості згідно з класифікацією злочинів, визначеною статтею 12 Кримінального кодексу України, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, та які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військовослужбовця і рішенням посадової особи, визначеної пунктом 16 Положення, приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зазначені громадяни з числа звільнених з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, можуть прийматися на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду за умови позитивної службової характеристики на час звільнення зі служби.

{Абзац сімнадцятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Після закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації зазначені військовослужбовці за бажанням продовжують військову службу за контрактом.

{Абзац вісімнадцятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Абзац двадцятий пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

2.4. Особи жіночої статі, які за станом здоров'я придатні до проходження військової служби, приймаються на військову службу за контрактом для заміщення військових посад. Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Керівники військових навчальних закладів здійснюють прийом на військову службу (навчання) за контрактом курсантів з числа осіб жіночої статі за спеціальностями, за якими проводиться підготовка на посади, включені до вказаного Переліку.

У зв’язку з настанням особливого періоду з військовослужбовцями-жінками, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та які не висловили бажання продовжувати військову службу, контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці-жінки звільняються з військової служби. Військовослужбовці-жінки, які висловили бажання продовжувати військову службу в особливий період, попереджаються про виконання підпункту 16 пункту 116 Положення та пункту 4.16 розділу IV цієї Інструкції.

{Абзац третій пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

2.5. З військовослужбовцями, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту під час відпустки, строк контракту про проходження військової служби продовжується до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний у разі прийняття рішення щодо укладення нового контракту, для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Про продовження строку контракту видається наказ по особовому складу посадової особи, яка має право укладати контракт.

{Абзац перший пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

На підставі виданого наказу по особовому складу проводиться доповнення до пункту 11-2 обох примірників діючого контракту.

{Абзац другий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Нові контракти з такими військовослужбовцями укладаються на загальних підставах.

2.6. Для потреб Збройних Сил України в комплектуванні окремих посад на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України). Зазначені громадяни України з питання прийняття рішення про прийом на військову службу за контрактом звертаються за місцем проходження військової служби у порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, а в разі звільнення з військової служби - до посадової особи, до повноважень якої належить прийняття на військову службу за контрактом та призначення на посади, через військовий комісаріат за місцем проживання (реєстрації).

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), за їх зверненням та за рішенням посадових осіб (до повноважень яких належить призначення на визначені посади) про залишення на військовій службі продовжують проходити військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту на строк, встановлений частиною четвертою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Посади, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначено Переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2018 року № 410, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 року за № 1017/32469. Вимоги до стану здоров’я таких військовослужбовців визначено Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

{Абзац третій пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

2.7. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та є обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, в яких строк контрактів закінчується в період виконання депутатських повноважень, перед вибуттям до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад строк контракту продовжується за їх рапортами на строк обрання депутатом та строк до двох місяців, необхідний для укладення нового контракту. Продовження строку контракту військовослужбовцям, обраним депутатами, здійснюється Міністром оборони України, про що видається відповідний наказ Міністра оборони України по особовому складу.

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Військовослужбовці, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки та строк контракту яких закінчується в період виконання ними зазначених завдань, за три місяці до закінчення строку контракту подають керівникам державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів за місцем виконання цих завдань заяви (рапорти) про укладення нових контрактів про проходження військової служби.

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів розглядають заяви (рапорти) військовослужбовців і не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту надсилають їх разом зі своїми пропозиціями та двома примірниками контракту до Міністерства оборони України.

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Контракти про проходження військової служби укладаються відповідними посадовими особами, чиїми наказами по особовому складу оформлено відрядження цих військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 499 від 27.09.2017}

2.8. Зі слухачами (ад’юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, строк контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання, контракт про проходження військової служби укладається від імені Міністерства оборони України:

першим заступником Міністра оборони України - зі змінним складом військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

командиром військової частини А0515 - зі змінним складом військового навчального закладу та науково-дослідної установи військової частини А0515.

{Пункт розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016}

2.9. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити за кордон для проходження військової служби чи на навчання, строк контракту закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через три місяці після його повернення, то в такому разі новий контракт з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку попереднього контракту.

Для направлених за кордон військовослужбовців, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період, новий контракт, укладений перед вибуттям в іноземні країни, набиратиме чинності з дня, наступного за днем набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації. У разі повернення військовослужбовця з-за кордону до оголошення демобілізації новий контракт, укладений перед вибуттям, вважається недійсним, а військовослужбовець продовжує проходити військову службу до оголошення демобілізації.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

2.10. Особи офіцерського складу після шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу за результатами проведеного оцінювання, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку військової служби можуть подати рапорт про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Прийняття на військову службу за контрактом офіцерів, які проходять військову службу за призовом, може здійснюватись як на посади у військовій частині, де проходила служба за призовом, так і на інші посади офіцерського складу в інших військових частинах. У такому разі рапорт військовослужбовця разом з двома примірниками контракту, поданням до призначення на іншу посаду та іншими необхідними документами надсилаються за підпорядкованістю посадовій особі, зазначеній у підпункті 2 пункту 16 Положення.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

2.11 При прийнятті на військову службу за контрактом військовослужбовців, які вже виконують військовий обов’язок за іншими видами військової служби, або військовослужбовців інших військових формувань укладення першого контракту про проходження військової служби в Збройних Силах України здійснюється посадовими особами, визначеними в підпунктах 1, 2 пункту 16 Положення.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

Укладення нового контракту з військовослужбовцем здійснюється посадовою особою, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України. Для прийняття рішення щодо укладення нового контракту до кадрового органу, підпорядкованого цій посадовій особі, подаються:

рапорт військовослужбовця з клопотаннями прямих командирів (начальників);

два примірники контракту, підписані військовослужбовцем;

копія довідки військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом (для військовослужбовців після 40-річного віку, які виявили бажання проходити військову службу за новим контрактом);

{Абзац п’ятий пункту розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

службова характеристика.

{Абзац шостий пункту розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}вгору