Документ z0438-09, перша редакція — Прийняття від 10.04.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

10.04.2009  № 170


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2009 р.
за № 438/16454

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (із змінами і доповненнями) та Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, що додається.

2. Накази Міністра оборони України від 16 липня 2002 року № 237 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за № 647/6935, від 30 вересня 2002 року № 322 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2002 року за № 839/7127, визнати такими, що втратили чинність.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Ю.І. Єхануров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра
оборони України
10.04.2009  № 170


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2009 р.
за № 438/16454

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Інструкція) визначає механізм реалізації та порядок організації у Збройних Силах України виконання вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

1.2. Застосування вимог Положення до громадян України здійснюється рішенням посадових осіб, яким надано таке право Положенням.

У разі тимчасової відсутності зазначених посадових осіб рішення з питань проходження військової служби приймається особами, на яких відповідно до письмового наказу покладене тимчасове виконання обов'язків за цими посадами.

1.3. Громадяни України, які виконують військовий обов'язок під час проходження військової служби, є військовослужбовцями Збройних Сил України. Статус військовослужбовця підтверджується такими документами, що посвідчують особу:

посвідченнями офіцерів і генералів - особи офіцерського складу Збройних Сил України;

військовими квитками рядового, сержантського і старшинського складу - військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, а також курсанти військових навчальних закладів.

1.4. Загальний строк військової служби військовослужбовця зараховується громадянам України до їх стажу роботи та встановлюється з урахуванням випадків, передбачених пунктами 143, 195, 209 Положення.

До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем арешту та строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад десять діб, який визначається згідно з наказом посадової особи про вибуття військовослужбовця до місця відбування арешту і про його прибуття, а також про термін самовільного залишення ним військової частини чи місця служби. Витяги із цих наказів залучаються до особових справ військовослужбовців та є підставою для внесення відповідних записів до послужного списку облікових документів військовослужбовців.

1.5. Для встановлення, зміни або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами посадових осіб по особовому складу, в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, установах, організаціях, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - військові частини), оформляються:

1) Подання (додаток 1), рішення комісій, утворених і діючих відповідно до законодавчих актів і актів Міністерства оборони України, Резерв кандидатів для просування по службі (додаток 2), План переміщення військовослужбовців на посади - на всіх військовослужбовців, крім тих, які проходять строкову військову службу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік, направлення у складі військових підрозділів для участі в міжнародних миротворчих операціях як миротворчий контингент, як миротворчий персонал, що не входить до складу миротворчого контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України й інших міжнародних організацій, для проходження служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України, а також щодо відрядження до Верховної Ради України, місцевих рад депутатів, державних органів, установ та організацій із залишенням на військовій службі.

2) Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3):

на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військового звання старшого прапорщика достроково, а також первинного офіцерського звання та поновлення у військовому званні;

на присвоєння офіцерам військових звань вищого офіцерського складу та військового звання полковник, чергових військових звань офіцерського складу достроково, а також поновлення у військовому званні.

3) Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань (додаток 4):

на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військових звань до старшого прапорщика включно;

на присвоєння офіцерам військових звань молодшого і старшого офіцерського складу (крім військового звання полковник).

4) Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту за підпорядкованістю - на осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до навчальних закладів, укладення з ними контрактів чи продовження термінів їх дії, крім того, на військовослужбовців строкової служби щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань.

Посадові особи, які підписали вказані службові документи, відповідають за об'єктивність та достовірність викладених у них відомостей. У разі незгоди посадових осіб зі змістом і висновками службових документів на військовослужбовців, що є підставою для прийняття кадрових рішень, посадові особи зобов'язані підписати ці документи з викладенням своїх пропозицій та висновків.

Підготовка, подання на підпис, розсилка і доведення наказів по особовому складу здійснюються у кадрових органах, підпорядкованих посадовим особам, які мають право видавати накази по особовому складу.

II. Військова служба за контрактом

2.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, а також на навчання курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні заклади) приймаються категорії громадян України, які визначені Положенням.

2.2. Строк дії контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України розпочинається з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня зарахування до списків особового складу військової частини для таких осіб:

громадян, які є особами офіцерського складу запасу;

громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту і не проходили строкову військову службу;

військовозобов'язаних, а також осіб жіночої статі, які не мають військових звань офіцерського складу;

військовослужбовців, які прибули для проходження військової служби до Збройних Сил України з інших військових формувань.

Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня його укладення для таких осіб:

осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

військовослужбовців строкової служби;

курсантів військових навчальних закладів, що укладається після закінчення першого курсу навчання за умови досягнення курсантами вісімнадцятирічного віку.

Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

із військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади;

із військовослужбовцями, яким присвоюється первинне військове звання офіцерського складу.

З особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, контракт про проходження служби набирає чинності з дня видання наказу про їх прийняття на військову службу за контрактом.

З військовослужбовцями, які направляються за кордон у складі військових підрозділів, контракт про умови і порядок проходження військової служби у складі військового підрозділу, що направляється до іншої держави, набирає чинності з дня перетину державного кордону України.

Запис про день набрання чинності контрактом здійснюється у відповідному пункті форми контракту (додатки 1-3 до Положення) і завіряється підписом командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця.

2.3. Перший або повторний контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі коли:

особа була звільнена з військової служби у запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

особа під час попереднього проходження військової служби мала не зняте дисциплінарне стягнення пониження у військовому званні або у займаній посаді;

стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду за кримінальною справою і призначено покарання, ведеться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа передана до суду;

особа має не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину;

особа перебуває на відповідному обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку;

час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менший за строк дії першого контракту про проходження військової служби.

Військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився термін, який є більшим за строк контракту. При прийнятті на військову службу за контрактом повинна враховуватись можливість набуття військовослужбовцем права на пенсійне забезпечення до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Відсутність права на пенсійне забезпечення за вислугу років при відсутності інших вагомих причин не є підставою до обов'язкового продовження строку проходження громадянами військової служби за контрактом понад граничний вік.

2.4. Особи жіночої статі, які за станом здоров'я не мають протипоказань до проходження військової служби, приймаються на військову службу за контрактом для заміщення військових посад. Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

Керівники військових навчальних закладів здійснюють прийом на військову службу (навчання) за контрактом курсантів з числа осіб жіночої статі за спеціальностями, за якими проводиться підготовка на посади, включені до вказаного Переліку.

2.5. З військовослужбовцями, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та догляду за хворою дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за наявності медичного висновку щодо хвороби дитини), строк дії контракту яких закінчується у період цих відпусток, перед вибуттям у відпустку строк контракту продовжується за їх рапортами на термін відпустки та строк, необхідний для укладення нового контракту. Про продовження контракту видається наказ по особовому складу посадової особи, яка має право укладати контракт.

На підставі виданого наказу по особовому складу проводиться доповнення до пункту 8 обох примірників діючого контракту.

Нові контракти з такими військовослужбовцями укладаються на загальних підставах.

2.6. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та є обраними народними депутатами, депутатами місцевих рад на виборні посади, строк контрактів у яких закінчується у період виконання депутатських повноважень, перед вибуттям до Верховної Ради України, відповідних місцевих рад депутатів строк контракту продовжується за їх рапортами на термін обрання депутатом та строк до двох місяців, необхідний для укладення нового контракту. Продовження строку дії контракту військовослужбовцям, обраним депутатами, здійснюється наказом по особовому складу посадової особи, яка має право укладати контракт.

У разі повторного обрання депутатами відповідних рад військовослужбовці, строк дії контракту яких закінчується у період повторного обрання депутатами, за два місяці до закінчення строку дії контракту подають керівникам рад депутатів заяви про продовження строку діючого контракту на період виконання депутатських повноважень.

У цей же термін до закінчення строку дії контракту військовослужбовці, які є відрядженими до державних органів, установ і організацій, за місцем роботи подають керівникам державних органів, установ і організацій заяви про укладення нових контрактів про проходження військової служби.

Голова Верховної Ради України, голови місцевих рад депутатів, керівники державних органів, установ і організацій розглядають заяви військовослужбовців і за результатами розгляду надсилають їх разом зі своїми пропозиціями та необхідною кількістю примірників контракту до:

Міністерства оборони України - на осіб офіцерського складу;

Генерального штабу Збройних Сил України - на осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Контракти про проходження військової служби укладаються або строки дії контрактів продовжуються посадовими особами, чиїми наказами по особовому складу оформлено відрядження цих військовослужбовців до Верховної Ради України, місцевих рад депутатів, державних органів, установ і організацій.

2.7. У разі закінчення строку дії контракту у період навчання військовослужбовців, які є слухачами (ад'юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, укладається новий контракт:

Міністром оборони України - зі слухачами, які зараховувались на навчання з посад, за якими штатами передбачено військове звання вищого офіцерського складу;

керівником військового навчального закладу, науково-дослідної установи - з рештою військовослужбовців змінного складу денної форми підготовки.

2.8. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити за кордон для проходження військової служби чи на навчання, строк контракту закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через три місяці після його повернення, то у такому разі новий контракт з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням.

2.9. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, за результатами проведеного атестування не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом можуть подати рапорт про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Прийняття на військову службу за контрактом офіцерів, які проходять військову службу за призовом, може здійснюватись як на посади у військовій частині, де проходила служба за призовом, так і на інші посади офіцерського складу в інших військових частинах. У такому разі рапорт військовослужбовця разом з двома примірниками контракту, поданням до призначення на іншу посаду та іншими необхідними документами надсилаються за підпорядкованістю посадовій особі, яка має право від імені Міністерства оборони України приймати осіб офіцерського складу на військову службу за контрактом. Прийняття на військову службу за контрактом таких офіцерів здійснюється після закінчення встановленого строку служби за призовом.

2.10. Укладення нового контракту з військовослужбовцем здійснюється посадовою особою, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України. Для прийняття рішення щодо укладення нового контракту посадовій особі подається:

рапорт (заява) військовослужбовця з клопотаннями прямих командирів (начальників);

два примірники контракту, підписані військовослужбовцем;

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за станом здоров'я;

проект наказу по особовому складу щодо продовження строку військової служби за контрактом.

За рішенням посадової особи, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України, для прийняття рішення щодо укладення нового контракту може бути запрошеним і військовослужбовець, з яким підписується контракт.

2.11. У разі переміщення військовослужбовця по службі з однієї військової частини до іншої, за узгодженням сторін, окремі умови контракту, що стосуються зобов'язань громадянина і Міністерства оборони України стосовно порядку проходження служби, за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін у пункті 8 контракту (додаток 1 до Положення).

2.12. Контракт про проходження служби припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом 35 Положення.

Про дострокове розірвання контракту, крім випадку обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або намір не укладати новий контракт командування повинно попередити військовослужбовця не пізніше як за два місяці до подання документів про звільнення зі служби. У цей же строк військовослужбовець має повідомити командування про свій намір щодо дострокового розірвання контракту, крім випадку різкого погіршення стану його здоров'я.

У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового контракту з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про неукладення нового контракту або розірвання діючого контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби із зазначених підстав.

Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами періодичного атестування або щорічного оцінювання. Систематичним невиконанням умов контракту є невиконання однією із сторін одного із зобов'язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались декілька разів протягом останнього року служби.

2.13. Рішення посадової особи про відмову військовослужбовцю в укладенні нового контракту, розірвання контракту через систематичне невиконання його умов приймається на підставі результатів щорічного оцінювання, з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії і клопотання безпосереднього командира (начальника), а також висновків спеціальної комісії, якщо вона утворювалась.

Забороняється відмовляти в укладенні нового контракту або припиняти дію контракту у зв'язку із систематичним невиконанням його умов через інші причини або у порядку, не передбаченому законодавством.

2.14. Контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається), а курсанти, які навчаються, відраховуються наказами по особовому складу зі списків змінного складу військових навчальних закладів за підставами та у порядку, визначеними пунктом 35 Положення.

У разі невиконання навчального плану чи недисциплінованості курсанта контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність. У разі небажання курсанта продовжувати навчання чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчального закладу контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

Питання припинення контракту про проходження курсантами служби (навчання) у військових навчальних закладах та відрахування з навчання за іншими підставами визначаються Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 89/2529 (далі - Інструкція про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів)).

2.15. Після переведення курсантів на останній курс навчання з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах офіцерського складу, який набуде чинності з дати присвоєння курсантам первинного офіцерського звання. З цієї ж дати закінчується дія контракту про проходження служби (навчання) курсантами військових навчальних закладів.

2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти та професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі - ВОС), відповідний рівень фізичної підготовки та за станом здоров'я є придатними до військової служби.

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі - кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби в Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов'язку.

2.17. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу проводиться:

військовими комісаріатами - із числа офіцерів запасу, а також військовозобов'язаних та жінок у випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

командирами військових частин - із числа офіцерів запасу, які звернулись до військової частини з проханням про прийом на військову службу за контрактом, та із числа осіб офіцерського складу, які виконують військовий обов'язок за іншими видами військової служби, а також з осіб рядового, сержантського і старшинського складу, визначених пунктом 50 Положення.

2.18. Відбір кандидатів на військову службу (навчання) курсантів військових навчальних закладів проводиться:

територіальними центрами комплектування і військовими комісаріатами - із числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу;

військовими частинами - із числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу строкової військової служби та військової служби за контрактом.

Питання відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів визначаються Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838 (далі - Інструкція про проведення військово-професійної орієнтації).

2.19. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться:

територіальними центрами комплектування - із числа громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу;

військовими частинами - із числа військовослужбовців строкової військової служби Збройних Сил України та військовослужбовців інших військових формувань України.

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, здійснюється на посади та за спеціальностями, що є основними, спорідненими чи не є такими з тими посадами, на яких вони проходили військову службу, або за отриманою під час навчання спеціальністю.

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

на посади та за ВОС, що є основними чи спорідненими з посадами та ВОС, на яких вони проходять строкову військову службу;

на посади та за ВОС, що не є спорідненими з посадами та ВОС, на яких військовослужбовці проходять строкову військову службу, але відповідають їх кваліфікації.

2.20. Послідовність проведення заходів у територіальних центрах комплектування щодо відбору громадян на військову службу за контрактом включає:

планування відбору кандидатів на військову службу за контрактом, а також на навчання до навчальних центрів і військових навчальних закладів;

щоквартальне оновлення Переліку посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 5) у військових частинах, що дислокуються в межах області діяльності територіального центру комплектування;

проведення заходів з вивчення призовних ресурсів у районах та здійснення агітаційної роботи;

проведення заходів з відбору кандидатів за місцем їх проживання, навчання чи роботи;

вивчення особистих якостей громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу за контрактом;

організацію медичного обстеження кандидатів;

проведення професійного відбору;

оформлення особових справ кандидатів;

направлення кандидатів до навчальних центрів чи військових частин для подальшого прийняття на військову службу за контрактом.

Громадяни призовного віку, військовозобов'язані, а також жінки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до територіальних центрів комплектування за місцем перебування на військовому обліку або проживання заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та адреса, за якою вони проживають;

найменування військової частини, у якій вони бажають проходити військову службу, на якій посаді та за якою спеціальністю;

вища і військова освіта, отримана спеціальність (професія), ВОС.

Вивчення особистих якостей громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу за контрактом, включає вивчення та аналіз автобіографічних документів, характеристик, документів про освіту та професійну підготовку, інформації про сімейний стан, стан здоров'я тощо. У процесі вивчення особистих якостей громадян обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної відповідальності, перебувають під слідством чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах. Результати вивчення відображаються в Аркуші вивчення особистих якостей кандидата (додаток 6).

Заяви осіб, які не відповідають вимогам щодо проходження військової служби за контрактом, повертаються їм начальником територіального центру комплектування з повідомленням причини відмови.

Особи, заяви яких розглянуті та за результатами вивчення особистих якостей яких прийнято позитивне рішення, є кандидатами.

Після прийняття позитивного рішення за результатами вивчення особистих якостей кандидати направляються для проходження медичного обстеження до відповідних військово-лікарських комісій.

З кандидатами із числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які визнані придатними за станом здоров'я для прийняття на військову службу за контрактом, проводиться професійний відбір, який включає результати вивчення особистих якостей, перевірку рівня фізичної підготовки та психологічний відбір. Результати вивчення особистих якостей здійснюються за висновками аркуша вивчення особистих якостей кандидата. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів здійснюється за віковою групою відповідно до вимог з фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України. Проведення психологічного відбору проводиться у повному обсязі існуючих методик тестування у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підсумки професійного відбору заносяться в Картку професійного відбору кандидата (додаток 7). Професійна придатність визначається щодо конкретної військової посади, на заміщення якої планується кандидат.

Посада, на яку кандидат погодився і на яку придатний за результатами проведеного відбору, заноситься до особової справи. Запис в особовій справі є підставою для направлення кандидата після закінчення навчання на цю посаду.

На кандидатів, які відповідають вимогам для проходження служби, оформлюються особові справи.

До особової справи кандидатів додаються такі документи:

рапорт (заява) про бажання добровільно вступити на військову службу за контрактом;

послужний список;

довідка про трудову діяльність (крім військовослужбовців строкової служби);

два примірники автобіографії (написаний власноручно та у друкованому вигляді);

службова характеристика (характеристика з місця роботи або навчання);

обліково-послужна картка;

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

довідка про визначення групи крові та резус-фактора;

довідка військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров'я до проходження військової служби;

результати тестування кандидата;

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;

копії документів про освіту;

дві фотокартки розміром 9 х 12 см;

рішення атестаційної комісії щодо прийняття на військову службу за контрактом;

довідка про наявність допуску до державної таємниці (у разі оформлення на посаду, яка передбачає такий допуск);

довідка від житлово-експлуатаційної організації про склад сім'ї та реєстрацію.

Кандидати, які за результатом вивчення відповідають вимогам проходження військової служби, у визначений термін з особовою справою та приписом направляються начальником територіального центру комплектування для підготовки за спеціальністю, на яку вони були відібрані, або погодились за результатами проведеного відбору:

до відповідного навчального центру - з числа осіб, які не проходили військову службу або проходили військову службу і не отримали ВОС, а також з числа осіб, які проходили військову службу, але плануються до призначення на посади за непрямою ВОС, а також з числа осіб, які плануються для призначення на посади за прямою ВОС, отриманою під час проходження військової служби більше ніж п'ять років тому;

до військових частин - з числа осіб, які проходили військову службу та плануються для призначення на посади за прямою ВОС, отриманою у навчальному центрі під час проходження військової служби не більше ніж п'ять років тому.

Кандидати із числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які визнані придатними за станом здоров'я для прийняття на військову службу за контрактом, але для них були відсутні вільні вакансії, зараховуються до резерву кандидатів територіального центру комплектування.

У територіальному центрі комплектування особові справи на зазначених осіб зберігаються в установленому порядку та обліковуються в окремій книзі обліку.

Громадянам, які за результатами вивчення визнані непридатними до проходження військової служби за контрактом, повідомляються причини відмови.

Посадові особи територіальних центрів комплектування, які здійснюють відбір кандидатів на військову службу за контрактом, несуть персональну відповідальність за якість відбору.

2.21. Послідовність проведення заходів у військових комісаріатах щодо відбору громадян на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу включає:

проведення заходів з вивчення ресурсів офіцерів запасу в районах та здійснення агітаційної роботи;

проведення заходів з відбору кандидатів за місцем їх проживання чи роботи;

вивчення особистих якостей і даних, документів про освіту, військово-облікових документів, характеристик, медичних документів, установлення відповідності рівня освіти та професійної підготовки, сімейного стану кандидатів тощо;

проведення індивідуальних бесід з кандидатами;

оформлення відповідних документів та подання їх за підпорядкованістю;

вручення приписів особам офіцерського складу запасу, яких прийнято на військову службу за контрактом, та направлення їх до військових частин для подальшого проходження військової служби.

У процесі вивчення особистих якостей громадян обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної відповідальності, перебувають під слідством чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах. Результати вивчення відображаються в Аркуші вивчення особистих якостей кандидата (додаток 6).

Офіцери запасу, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військового комісаріату за місцеперебуванням на військовому обліку:

заяву з проханням про прийняття на військову службу за контрактом;

два примірники автобіографії (написаний власноручно та у друкованому вигляді);

копію паспорта громадянина України;

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;

копії документів про освіту;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.

Одночасно військовим комісаріатом здійснюється направлення запитів до органів внутрішніх справ і наркологічних диспансерів щодо перебування кандидатів на обліку.

Послідовність проведення заходів у військових комісаріатах щодо прийому осіб офіцерського складу запасу на військову службу за контрактом здійснюється у порядку, визначеному пунктом 2.20 Інструкції.

Обласними військовими комісаріатами узагальнюються відомості щодо офіцерів запасу, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, та направляються за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України для прийняття відповідного рішення.

Для планового відбору кандидатів із числа військовозобов'язаних, а також жінок з відповідною освітою та спеціальною підготовкою для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу командири військових частин двічі на рік (до 1 лютого та до 1 жовтня), з урахуванням організаційних заходів, планів переміщення та призначення на посади випускників військових навчальних закладів, подають заявки до обласних військових комісаріатів, у яких зазначаються інформація про військову частину, місце дислокації, порядок зв'язку та характеристики посад, на які необхідно відібрати кандидатів.

Обласні військові комісаріати на підставі заявок військових частин, з урахуванням наявності мобілізаційних ресурсів та дислокування військових частин, визначають чисельність офіцерів запасу в поточному році для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Прийняте рішення доводиться до військових частин та підпорядкованих районних військових комісаріатів.

Кандидат для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу направляється військовим комісаріатом до військової частини для вивчення і проведення професійного відбору. Порядок вивчення і проведення професійного відбору кандидатів у військовій частині здійснюється у порядку, визначеному пунктом 2.20 Інструкції.

За результатами вивчення і проведення професійного відбору командир військової частини повідомляє військового комісара та надає відповідні доповіді за підпорядкованістю.

Кадрові органи видів Збройних Сил України на підставі отриманих доповідей надають до Генерального штабу Збройних Сил України відповідне клопотання. У клопотанні вказуються відомості щодо кандидата для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та інформація щодо посади, на яку розглядається кандидат, а також за якою ВОС та у якому військовому комісаріаті перебуває на військовому обліку.

Після прийняття позитивного рішення за результатами вивчення особистих якостей кандидатів вони направляються військовими комісаріатами для проходження медичного огляду до відповідних військово-лікарських комісій.

Після надходження з військових частин результатів вивчення, відбору, розгляду на атестаційній комісії особової справи кандидата і підписаного контракту військовий комісаріат опрацьовує подання, яке разом з цими документами подається за підпорядкованістю до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України для прийняття рішення щодо прийому кандидата на військову службу за контрактом. З надходженням витягів з наказів Міністра оборони України по особовому складу про прийняття офіцерів запасу на військову службу за контрактом військовий комісаріат направляє офіцера, прийнятого на військову службу за контрактом, до місця проходження служби у військову частину. Туди ж направляються особова справа, витяг із наказу Міністра оборони України та інші документи офіцера. Про вибуття офіцера для проходження військової служби до військової частини обласні військові комісаріати у п'ятиденний термін доповідають Генеральному штабу Збройних Сил України та посадовій особі, якій вони підпорядковані.

2.22. Послідовність проведення заходів у військових частинах щодо відбору громадян для проходження військової служби за контрактом включає:

аналіз діяльності командирів підрозділів щодо підбору, розстановки та комплектування посад військовослужбовцями контрактної служби та аналіз укомплектованості посад, на яких їх дозволяється утримувати;

взаємодію з територіальними центрами комплектування і військовими комісаріатами, на території відповідальності яких ці частини дислокуються;

планування та відбір кандидатів на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби;

вивчення кандидатів із числа військовослужбовців строкової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, та, у разі позитивного рішення відносно прийняття на військову службу за контрактом, направлення їх на спеціальні курси підготовки у відповідні навчальні центри;

надання заявок на відбір кандидатів;

підготовка та надання територіальним центрам комплектування і військовим комісаріатам, на території відповідальності яких дислокуються військові частини, текстових інформаційних матеріалів, слайдів, відео- та фотоматеріалів рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування, розвитку, традицій та особливостей проходження військової служби у військовій частині;

направлення до територіальних центрів комплектування і військових комісаріатів для проведення заходів щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб, які звернулися з проханням щодо прийому на військову службу за контрактом безпосередньо до військової частини.

Командирами військових частин у кінці кожного кварталу до територіального центру комплектування, на території відповідальності якого дислокується військова частина, надсилається Перелік посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом.

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби здійснюється переважно командирами підрозділів, на укомплектування яких вони будуть направлені на посади за спеціальностями, що є основними чи спорідненими з посадами та спеціальностями, на яких вони проходили строкову військову службу.

За результатами вивчення кандидатів командири підрозділів щоквартально (до 20 грудня, 20 березня, 20 червня та 20 вересня) подають до штабу військової частини списки кандидатів та матеріали їх попереднього вивчення.

Матеріали попереднього вивчення включають:

копію обліково-послужної картки;

службову характеристику;

службову картку;

аркуш вивчення особистих якостей кандидата;

картку професійного відбору кандидата та рапорт військовослужбовця про бажання проходити військову службу за контрактом.

Командири підрозділів несуть персональну відповідальність за достовірність і об'єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на військову службу за контрактом.

З кандидатами на військову службу за контрактом штабом військової частини проводиться робота щодо:

оформлення особової справи;

визначення їх професійної придатності конкретній штатній посаді, на заміщення якої вони плануються;

визначення рівня фізичної підготовки;

проведення медичного огляду кандидатів військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за відповідними ВОС;

оформлення допуску до державної таємниці (у разі необхідності);

розгляду кандидатів на засіданнях атестаційних комісій військових частин.

Засідання атестаційних комісій військових частин проводиться у присутності командирів підрозділів, на укомплектування посад яких розглядається кандидат.

За результатами вивчення та розгляду атестаційних комісій командиром військової частини приймаються рішення про:

прийняття кандидата на військову службу за контрактом та укладення з ним контракту, якщо він пройшов підготовку у навчальному центрі та отримав ВОС, за якою буде проходити військову службу за контрактом;

направлення кандидата до навчального центру для проведення підготовки (якщо він її не проходив) та отримання ВОС за посадою, на яку він буде призначений для проходження військової служби за контрактом, якщо термін підготовки не перевищуватиме терміну, що залишився до звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби.

Командування військової частини організовує проведення заходів щодо вивчення військовослужбовців строкової військової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в іншій військовій частині та отримали на це згоду командира цієї військової частини. Матеріали вивчення військовослужбовця оформляються за місцем проходження служби та надсилаються до військової частини, у якій військовослужбовець виявив бажання проходити військову службу за контрактом, для прийняття рішення про укладення контракту. Після вивчення цих матеріалів командир військової частини письмово повідомляє командування військової частини, де військовослужбовець проходить строкову військову службу, про прийняте рішення. Це повідомлення є підставою командиру військової частини за місцем служби військовослужбовця для порушення клопотання щодо переміщення військовослужбовця на посаду до військової частини, у якій він виявив бажання проходити військову службу за контрактом.

2.23. Контракт з кандидатами з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаними, а також із жінками, які не перебувають на військовому обліку, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду рядового, сержантського та старшинського складу, а також з присвоєнням первинного військового звання рядового складу.

Контракт з військовослужбовцями строкової військової служби укладається згідно з вимогами пункту 13 Положення після прийняття командиром військової частини рішення про зарахування військовослужбовця на військову службу за контрактом або у триденний термін після завершення підготовки та прибуття їх з навчальних центрів.

Командир військової частини (навчального центру) зобов'язаний у триденний термін письмово повідомити територіальний центр комплектування про прийняття кандидата на військову службу за контрактом або про відмову у прийнятті на військову службу за контрактом та відправлення кандидата до місця проживання.

2.24. Посвідчення офіцера або військовий квиток військовослужбовця Збройних Сил України оформлюються та видаються військовослужбовцям у тижневий термін після зарахування до списків особового складу військової частини (навчального центру).

2.25. У кінці навчального року у кожній військовій частині до 30 листопада складається Контрольний список військовослужбовців, строк дії контракту у яких закінчується у наступному році (далі - Контрольний список контрактів). До Контрольного списку контрактів включаються всі військовослужбовці, у яких закінчуються строки контракту у наступному році. Контрольний список контрактів розглядається на засіданні атестаційної комісії, затверджується командиром військової частини та доводиться до військовослужбовців і їх безпосередніх командирів (начальників).

Контрольний список контрактів є основним плануючим документом військової частини з питань організації проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом. На підставі затвердженого Контрольного списку контрактів у військовій частині:

опрацьовується та подається до вищого органу військового управління контрольний список військовослужбовців, які займають посади, що належать до вищих номенклатур призначення, та строки дії контрактів у яких закінчуються у наступному році;

розпочинається робота з військовослужбовцями, у яких закінчуються строки контрактів у вказаний період часу.

У кадрових органах всіх рівнів узагальнюються контрольні списки контрактів, які надійшли з підпорядкованих військових частин та органів військового управління, та складається окремий Контрольний список контрактів за своєю та вищими номенклатурами призначення.

III. Військові звання

3.1. Військові звання рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям, військовозобов'язаним, а також особам жіночої статі при прийомі на військову службу за контрактом у послідовному порядку відповідно до вимог Положення та штатної категорії посади, на яку призначено громадянина України, а також з урахуванням інших умов.

3.2. Присвоєння військових звань особам, які виконують військовий обов'язок за всіма видами військової служби, здійснюється наказами посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення. Накази готуються і видаються на підставі документів, визначених у пункті 1.5 Інструкції.

3.3. Щорічно у кожній військовій частині до 30 листопада складається Контрольний список військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань у наступному році (далі - Контрольний список звань). Контрольний список звань є основним плануючим документом з питань організації своєчасного присвоєння військових звань особовому складу військової частини. До Контрольного списку звань включаються всі військовослужбовці, у яких закінчуються встановлені строки вислуги у військових званнях у наступному році та які перебувають на посадах, штатні категорії за якими надають право на присвоєння цих звань.

На підставі Контрольного списку звань у військовій частині опрацьовуються та подаються до вищих кадрових органів у встановлені строки подання до присвоєння чергового військового звання та Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань.

Подання до присвоєння чергового військового звання підписуються командиром військової частини та направляються для реалізації в установленому порядку з розрахунку, щоб вони надійшли до кадрових органів, що відпрацьовують проекти наказів про присвоєння військових звань, не пізніше як за місяць до закінчення встановленого строку вислуги у військовому званні.

До 20 числа останнього місяця кожного кварталу в кадрових органах і штабах військових частин опрацьовуються Списки військовослужбовців, які подаються у наступному кварталі до присвоєння чергових військових звань. Списки опрацьовуються на всіх військовослужбовців за правом присвоєння військових звань:

список військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини;

список військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб.

Списки затверджуються командирами військових частин та погоджуються з прямими командирами і начальниками військовослужбовців, включених до списку.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини, є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо присвоєння військових звань.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб, надсилаються за підпорядкованістю до кадрового підрозділу органу вищого рівня та є підставою у цьому органі для:

видання наказів по особовому складу щодо присвоєння чергових військових звань відповідно до наданих пунктом 43 Положення повноважень;

формування і опрацювання списку військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб.

3.4. У разі якщо військовослужбовець, який вислужив установлений строк вислуги у військовому званні, був призначений на вищу посаду і отримав право на присвоєння чергового військового звання після складання і затвердження Контрольного списку звань, одночасно з прийняттям посади на нього оформлюється і подається за підписом командира військової частини додатковий список чи подання. Після прийняття посади військовослужбовцем інформація щодо строків подання до присвоєння йому чергового військового звання заноситься до Контрольного списку звань військової частини на поточний рік.

3.5. У разі закінчення строку контракту у військовослужбовців до дати присвоєння чергового військового звання у Контрольному списку звань робиться відмітка про строк дії контракту та не пізніше ніж за місяць до дати присвоєння чергового військового звання повідомляється вищий кадровий орган про укладення нового контракту або про звільнення військовослужбовця з військової служби.

У разі якщо після подання документів до присвоєння чергового військового звання виникли підстави, визначені пунктом 64 Положення, що унеможливлюють присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання, інформація про ці підстави не пізніше ніж за три дні до дати присвоєння чергового військового звання письмово через кадровий орган доповідається посадовій особі, яка має право на присвоєння вказаного військового звання.

3.6. До строку вислуги у військовому званні військовослужбовця не зараховується строк відбування покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільнення від відбування покарання з випробуванням і залишенням на військовій службі. Підставою обрахунку вказаного строку є судові рішення про призначення покарання. Копії судових рішень залучаються до особової справи військовослужбовця та безпосередньо надсилаються до посадової особи, яка має право присвоювати чергове військове звання. На підставі судових рішень цією посадовою особою видається наказ по особовому складу щодо незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця строку його покарання. На підставі виданого наказу до послужного списку особової справи військовослужбовця та Контрольного списку звань здійснюються записи про строки відбування покарання.

3.7. Накази про присвоєння чергових військових звань видаються за датою закінчення строку вислуги військовослужбовців у діючому військовому званні.

Відповідні записи в облікових документах військовослужбовців здійснюються на підставі отриманих витягів із наказів про присвоєння чергових військових звань.

3.8. Первинне військове звання сержантського і старшинського складу громадянам України присвоюється командирами полків, бригад (кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється особам рядового складу, які пройшли підготовку у військових навчальних закладах, навчальних центрах видів Збройних Сил України, спеціальних військ та видів забезпечення за програмою підготовки сержантів (старшин) і призначені на посади сержантів і старшин або у разі відсутності такої підготовки за визначеним у пункті 4.23 Інструкції переліком посад, після призначення на посади сержантського і старшинського складу і після вислуги встановленого строку у військовому званні старшого солдата (старшого матроса), визначеного пунктом 46 Положення.

Первинне військове звання офіцерського складу молодший лейтенант присвоюється військовослужбовцям, визначеним у підпункті 2 пункту 50 Положення, після вислуги встановленого строку у військовому званні, визначеного пунктом 46 Положення.

3.9. На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант подаються такі документи:

подання;

атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу (додаток 8);

два примірники контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу;

особова справа;

завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

витяг з оціночної відомості здачі основних предметів командирської підготовки під час підсумкової перевірки за навчальний рік;

дві послужні картки;

дві картки пономерного обліку;

витяг із наказу про призначення на посаду офіцерського складу;

рапорт військовослужбовця.

Атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу складається безпосереднім командиром (начальником) і розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу, та затверджується посадовою особою, яка має право призначення на вказану посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури призначення. Атестація на військовозобов'язаних і жінок, які подаються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант у військовій частині А0515, складається у військовому комісаріаті за місцем обліку і проживання та розглядається на засіданні атестаційної комісії цієї військової частини.

3.10. Випускники військових навчальних закладів атестуються до присвоєння первинного військового звання лейтенант на останньому курсі навчання після проходження військового стажування.

Атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу складається прямими начальниками від командира роти, йому рівного і вище та затверджується начальником військового навчального закладу.

Після закінчення навчання випускники військових навчальних закладів призначаються на посади офіцерського складу наказом Міністра оборони України. На підставі їх призначення на посади офіцерського складу цим же наказом їм присвоюється первинне військове звання лейтенанта.

3.11. Чергові військові звання офіцерського складу до полковника включно слухачам (ад'юнктам, докторантам) денної форми навчання військових навчальних закладів, науково-дослідних установ присвоюються посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення, після вислуги офіцером встановленого строку у військовому званні відповідно до штатної категорії посади, яку він займав до навчання.

3.12. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, подаються до присвоєння чергових військових звань після видання наказів посадових осіб про залишення їх на військовій службі понад граничний вік.

3.13. Чергові військові звання офіцерського складу до полковника включно та військового звання старшого прапорщика достроково можуть бути присвоєні у порядку заохочення за високі професійно-бойові і моральні якості, виявлені під час захисту Вітчизни або під час виконання інших обов'язків військової служби, з урахуванням виконання вимог пункту 59 Положення.

Питання присвоєння начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України чергових військових звань достроково повинно бути письмово погоджене з Міністром оборони України.

3.14. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги у військовому званні та які направлені за кордон як миротворчий персонал, до багатонаціональних органів військового управління або на навчання, здійснюється на підставі документів до присвоєння чергових військових звань, що оформляються за місцем служби, де офіцер зарахований до списків військової частини. Присвоєння звання здійснюється відповідно до штатної категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон у складі військових підрозділів та у яких закінчився строк вислуги у діючих військових званнях, здійснюється відповідно до штатних категорій посад, на які вони призначені у складі військового підрозділу.

3.15. Накази про присвоєння військових звань (поновлення у військовому званні) доводяться до військовослужбовців на шикуваннях особового складу, службових нарадах, урочистих подіях чи в індивідуальному порядку з дотриманням вимог Статутів Збройних Сил України.

3.16. Присвоєння військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, при призначенні на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідних військових звань здійснюється таким чином:

у разі якщо номенклатура призначення на посаду збігається з правом посадової особи присвоювати відповідне звання - в одному наказі по особовому складу відповідної посадової особи;

у разі якщо номенклатура призначення на посаду є нижчою, ніж право на присвоєння відповідного військового звання, призначення на посаду та одночасне присвоєння корабельного (армійського) військового звання здійснюються посадовою особою, яка має право присвоєння відповідного військового звання.

3.17. Особам офіцерського складу медичної та юридичної служб за наявності повної вищої медичної або юридичної освіти з призначенням на відповідні штатні посади наказом по особовому складу до військових звань оголошується додавання слів "медичної служби" або "юстиції". Під час перебування на вказаній посаді чергове військове звання присвоюється встановленим порядком з додаванням слів "медичної служби" або "юстиції". При переміщенні офіцерів з вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної і юридичної служб, у наказі по особовому складу щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів "медичної служби" або "юстиції".

3.18. Військове звання не присвоюється за підставами, визначеними пунктом 64 Положення. Неприсвоєння військового звання військовослужбовцям за іншими підставами не допускається. Рішення суду щодо притягнення військовослужбовця до інших, крім кримінальної, видів відповідальності не є підставою для неприсвоєння військового звання.

Про підстави неприсвоєння чергових військових звань військовослужбовцю оголошується безпосереднім (прямим) начальником під підпис у аркуші бесіди (додаток 9), який долучається до особової справи військовослужбовця. Про прийняте рішення командування військової частини через кадровий орган письмово інформує ту вищу посадову особу, до компетенції якої належить право присвоєння військового звання військовослужбовцю.

У разі коли підстави, у зв'язку з якими військове звання не було присвоєно своєчасно, минули чи були скасовані, військовослужбовець у п'ятиденний термін подається до присвоєння чергового військового звання встановленим порядком.

3.19. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, а також військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, чергові військові звання присвоюються за поданням Голови Верховної Ради України, керівників державних органів, установ і організацій.

На підставі подань відповідних керівників присвоєння чергових військових звань цим військовослужбовцям проводиться наказами по особовому складу:

Міністра оборони України - щодо присвоєння військового звання полковник;

першого заступника Міністра оборони України - щодо присвоєння військових звань до підполковника включно.

3.20. Військовозобов'язані, які мають спеціальні звання або класні чини, можуть прийматись на військову службу за контрактом до Збройних Сил України з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров'я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено наказом Міністра оборони України.

Медичний огляд і професійний відбір військовозобов'язаного проводяться при відповідному обласному військовому комісаріаті та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особа буде прийнята на військову службу. У цій же військовій частині визначається відповідність посаді, на яку військовозобов'язаний буде призначений. Вона встановлюється за підсумками здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів зі спеціальної і вогневої підготовки, знання військових Статутів, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки. За результатами проведених заходів встановлення відповідності військовозобов'язаного командиром військової частини надсилаються за підпорядкованістю такі документи:

рапорт особи про прийняття на військову службу;

подання до прийняття на військову службу та призначення на військову посаду;

атестація на присвоєння первинного військового звання у порядку переатестування за формою, визначеною у додатку 8 до Інструкції;

оформлена особова справа;

два примірники контракту;

завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів, професійного відбору, перевірки рівня фізичної підготовки, висновок лікарської комісії;

дві картки пономерного обліку;

дві послужні картки.

Вказані документи розглядаються на засіданні:

вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України - при прийнятті на військову службу осіб офіцерського складу;

атестаційної комісії Збройних Сил України - при прийнятті на військову службу осіб сержантського і старшинського складу.

На засіданнях комісій визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня підготовки і досвіду військовозобов'язаного військовому званню і військовій посаді, на яку його можливо прийняти на військову службу. При визначенні відповідності військове звання не повинно бути вищим спеціального звання чи класного чину, а також штатної категорії військової посади, на яку буде здійснено призначення. Рішення щодо прийому військовозобов'язаного, який має спеціальне звання чи класний чин, на військову службу за контрактом та його переатестування у військовому званні приймає:

Міністр оборони України - при прийнятті на військову службу осіб офіцерського складу;

начальник Генерального штабу Збройних Сил України - при прийнятті на військову службу осіб сержантського і старшинського складу.

За результатами прийнятого рішення видається відповідний наказ по особовому складу.

3.21. Пониження у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку і поновлення у попередньому званні військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб, які мають право накладати такий вид стягнень та присвоювати відповідні військові звання.

Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, можуть поновлюватися у порядку заохочення у попередньому військовому званні незалежно від займаної посади за умови позитивної характеристики:

старші солдати, старші матроси, сержанти, старшини - не раніше як через шість місяців з дня накладення стягнення;

прапорщики, мічмани та офіцери - не раніше як через рік з дня накладення стягнення.

Поновлення у військовому званні здійснюються наказом по особовому складу після зняття дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, яким надано право знімати накладене дисциплінарне стягнення щодо пониження у військовому званні та присвоювати військові звання.

3.22. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, виключаються наказом командира військової частини, де вони проходять військову службу, зі списків особового складу військової частини після набрання вироком суду законної сили з дня початку строку відбування покарання.

На підставі вироку суду командир військової частини, який не має права видавати накази по особовому складу про звільнення за пунктом "є" частин шостої або сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на склад військовослужбовців, до якого належав засуджений, подає безпосередньо посадовій особі, яка має таке право, копію вироку суду та витяг із наказу про виключення засудженого зі списків військової частини. Посадова особа, яка відповідно до пункту 225 Положення має право видавати накази по особовому складу про звільнення складу військовослужбовців, до якого належав засуджений, видає наказ по особовому складу щодо звільнення особи, позбавленої військового звання, з військової служби за пунктом "є" частин шостої або сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Особи (крім військовослужбовців строкової військової служби), у дисциплінарному порядку позбавлені військових звань, звільняються з військової служби за пунктом "ж" частин шостої або сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" посадовими особами, які відповідно до пункту 225 Положення мають таке право, і виключаються зі списків особового складу з дня, визначеного пунктом 77 Положення. Посадова особа, яка у дисциплінарному порядку позбавила військовослужбовця військового звання і не має права на його звільнення з військової служби за цією підставою, негайно доповідає посадовій особі, яка має таке право, та надає копію наказу про накладення дисциплінарного стягнення, а також матеріали службового розслідування.

Особа, позбавлена військового звання за вироком суду без обмеження волі, а також у дисциплінарному порядку (крім військовослужбовців строкової військової служби), у день виключення зі списків особового складу направляється до військового комісаріату за місцем проживання. Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.

3.23. Поновлення осіб, позбавлених військових звань за вироком суду, у військовому званні здійснюється наказом посадової особи, якій надано право присвоювати таке військове звання.

Особи, позбавлені військових звань у дисциплінарному порядку, поновлюються у військовому званні наказом посадової особи, яка видала наказ про звільнення з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у разі:

зняття дисциплінарного стягнення;

скасування наказу про позбавлення військового звання.

Витяги із наказів про поновлення військовослужбовця у військовому званні і копія рішення суду надсилаються до військового комісаріату за місцем обліку військовослужбовця для переведення його до іншої категорії обліку військовозобов'язаних.

У разі скасування вироку суду і наказу про позбавлення військового звання як незаконного, особа, крім поновлення у військовому званні, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій посаді.

IV. Призначення на посади та звільнення з посад

4.1. Військовослужбовці Збройних Сил України призначаються на військові посади, які передбачені штатами (штатними розписами) військових частин. Призначення військовослужбовців на посади і переміщення по службі здійснюються за результатами оцінювання на підставі Резерву кандидатів для просування по службі (далі - Резерв для просування по службі), Плану переміщення військовослужбовців на посади (далі - План переміщення на посади), подань та клопотань посадових осіб, а також рішень комісій, утворених відповідно до вимог чинного законодавства України.

До цих комісій належать:

вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Збройних Сил України, атестаційні комісії органів військового управління, з'єднань та військових частин;

комісії Генерального штабу та видів Збройних Сил України з відбору кандидатів до призначень на посади;

конкурсні, відбіркові та приймальні комісії військових навчальних закладів.

4.2. Переміщення осіб офіцерського складу за підставою, визначеною у підпункті 5 пункту 82 Положення, здійснюється після закінчення строку перебування на посаді, визначеного у Переліку посад офіцерського складу та граничних строків перебування на них (додаток 10). Підставою для переміщення військовослужбовця є затверджена атестація (додаток 11) з висновком щодо перспектив його подальшого службового використання з дотриманням черговості проходження військової служби на командних, штабних та інших посадах в органах військового управління, з'єднаннях і військових частинах.

Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах порушується посадовими особами, які мають право призначати на посади, що займають ці офіцери, до початку навчального року, в якому закінчується строк перебування на посаді. За підсумками клопотань посадових осіб у кадрових органах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 1 січня року закінчення строку перебування на посадах формується відповідний список з обґрунтуванням службової необхідності про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах.

У разі службової необхідності приймати рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах за їх згодою мають:

Міністр оборони України - щодо осіб офіцерського складу у військовому званні полковник і вище, а також офіцерів Міністерства оборони України;

начальник Генерального штабу Збройних Сил України - щодо осіб офіцерського складу Збройних Сил України у військовому званні підполковник і нижче.

Прийняті рішення про продовження строків перебування офіцерів на посадах оголошуються наказами по особовому складу і доводяться до посадових осіб, які мають право призначати на посади, які займають офіцери, та до військовослужбовців.

Офіцери, яким продовжено строк перебування на посаді, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Офіцери, яким не продовжено строк перебування на посаді, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення.

4.3. За результатами щорічного оцінювання під час підготовчого періоду до нового навчального року до 30 листопада в кадрових органах і штабах військових частин складається Список військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі (додаток 12), а також розгляду на атестаційній комісії щодо відповідності займаній посаді. Список складається за розділами, які відповідають підставам призначення військовослужбовців на посади, визначеним у пункті 82 Положення. Список розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини.

На підставі опрацьованого Списку з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії опрацьовуються:

Резерв кандидатів для просування по службі на посади, які належать до номенклатури призначення командира військової частини;

План переміщення військовослужбовців на посади, які належать до номенклатури призначення командира військової частини;

Списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі, а також звільнення наказами вищих посадових осіб за правом призначення або звільнення.

Резерв і План затверджуються, а Списки підписуються командиром військової частини.

Резерв для просування по службі та План переміщення на посади номенклатури призначення командира військової частини є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо призначення військовослужбовців на посади. Копія Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення командира військової частини надсилається до наступного вищого кадрового органу для використання при здійсненні переміщень військовослужбовців на вищі посади до інших військових частин.

Списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі або звільнення наказами вищих посадових осіб, надсилаються безпосередньо до інстанції за номенклатурою призначення та є підставою у цій інстанції для:

складання рейтингового списку кандидатів та Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення керівника цієї інстанції;

складання Плану переміщення на посади наказами керівника цієї інстанції;

складання контрольного списку військовослужбовців, оцінених до звільнення з військової служби.

Разом зі Списками до відповідної інстанції номенклатури призначення надсилаються копії оцінних карток офіцерів (додаток 13), які займають посади цієї номенклатури, для залучення до других примірників особових справ.

4.4. У Кадровому центрі Збройних Сил України, у Кадрових центрах видів Збройних Сил України, кадрових органах усіх рівнів опрацьовуються Списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі, що надійшли з органів військового управління і підпорядкованих військових частин, та копії оцінних карток офіцерів, які займають посади відповідної номенклатури призначення. За результатами опрацювання у кадрових центрах за номенклатурою призначення:

складаються рейтингові списки кандидатів для просування по службі за типовими посадами та існуючими спеціальностями;

складається План переміщення на посади;

складається список військовослужбовців, атестованих до призначення на нижчі посади;

складається контрольний список військовослужбовців, атестованих до звільнення з військової служби;

залучаються до особових справ копії оцінних карток;

вносяться зміни до бази даних персонального обліку.

4.5. Військовослужбовці, які включені до рейтингових списків кандидатів для просування по службі за типовими посадами та існуючими спеціальностями, повинні відповідати вимогам до посади, на яку сплановано їх призначення.

4.6. Складені рейтингові списки кандидатів для просування по службі за типовими посадами та існуючими спеціальностями розглядаються на засіданнях комісій, яким надано право рекомендувати військовослужбовців до призначення на вищі посади:

наказами Міністра оборони України - вища атестаційна комісія Міністерства оборони України (крім військовослужбовців військової частини А0515);

наказами заступників Міністра оборони України - атестаційна комісія Міністерства оборони України;

наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України - атестаційна комісія Збройних Сил України та комісія Збройних Сил України з відбору кандидатів до призначення на посади;

наказами першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України - комісія Збройних Сил України з відбору кандидатів до призначення на посади;

наказами командира військової частини А0515 - атестаційна комісія цієї військової частини;

наказами командувача виду Збройних Сил України - атестаційна комісія командування та комісія відповідного виду Збройних Сил України з відбору кандидатів до призначення на посади відповідно до розподілу повноважень, визначених командувачем виду Збройних Сил України;

наказами командувача оперативного командування, командира з'єднання, військової частини і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду, - відповідні атестаційні комісії.

На підставі рішень комісій складається Резерв для просування по службі на посади номенклатури і права призначення відповідного складу військовослужбовців.

4.7. Резерв для просування по службі створюється для комплектування посад військовослужбовців, а також для просування їх по службі.

До Резерву зараховуються військовослужбовці, які за результатами оцінювання рекомендовані до просування по службі, а також, у разі службової необхідності чи відсутності кандидатів, і військовослужбовці, які за результатами діяльності оцінені із загальною оцінкою "добре". До Резерву також повинні зараховуватись прапорщики і старші прапорщики, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також сержанти, старші сержанти і старшини, які плануються до призначення на посади зі штатними категоріями військових звань прапорщик (мічман). Міністр оборони України, начальник Генерального штабу Збройних Сил України, командир військової частини А0515 можуть прийняти рішення щодо включення до Резерву окремих військовослужбовців, яких вони можуть оцінити за результатами попереднього проходження служби. Посадові особи, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України, зараховуються до Резерву за результатами службової діяльності.

Резерв складається в інстанції кожної номенклатури чи права призначення військовослужбовців за типовими посадами та існуючими спеціальностями. На кожну типову керівну посаду за існуючими спеціальностями повинна бути зарахована така кількість кандидатів, яка б забезпечила комплектування цих посад протягом періоду до наступного щорічного оцінювання. Кандидати включаються до Резерву у порядку отриманого рейтингу. Рейтингові списки складають посадові особи кадрових органів. Рейтинг військовослужбовців включає:

суму балів середніх оцінок за критеріями службової діяльності за результатами останнього щорічного оцінювання;

додаткові бали за об'єктивними факторами, які не увійшли до критеріїв оцінки службової діяльності щорічного оцінювання, але повинні бути обов'язково відображені в характеристиці оцінної картки.

Додаткові бали за цими факторами включають:

безперервність оцінювання щодо просування на вищу посаду протягом останніх років;

досвід проходження військової служби на посаді, проходження служби на якій є обов'язковим перед призначенням на вищу посаду;

досвід тимчасового виконання обов'язків за вищою посадою;

досвід проходження служби на вищих посадах, з яких військовослужбовець був переміщений на нижчу посаду у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

наявність бойового досвіду і досвіду миротворчої діяльності;

належність до особового складу військових частин Об'єднаних сил швидкого реагування Збройних Сил України;

ресурс часу, пов'язаний з практичним управлінням і експлуатацією бойової техніки, виконанням практичних вправ зі спеціальної підготовки, стажем бойового чергування;

наявність класної кваліфікації;

наявність оперативно-тактичного або оперативно-стратегічного рівня підготовки та проходження курсів підвищення кваліфікації за фахом;

наявність повної вищої освіти, отриманої у вищому навчальному закладі, за спеціальністю, що відповідає чи є спорідненою до фаху військовослужбовця;

наявність наукового ступеня або вченого звання у галузі науки, що відповідає фаху військовослужбовця;

рівень володіння іноземною мовою;

інші фактори.

За рішенням комісії додаткові бали залежно від їх значення для ефективного виконання обов'язків за конкретною вищою посадою можуть враховуватись або не враховуватись.

Резерв створюється у:

полку (на кораблі 1 рангу), бригаді та у військових частинах, їм рівних, - до 10 грудня;

армійському корпусі, повітряному та оперативному командуванні - до 20 грудня;

виді і командуванні сил підтримки Збройних Сил України - до 20 січня;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 1 лютого;

Міністерстві оборони України - до 1 березня.

Резерв просування по службі затверджується посадовою особою, яка має право призначення на посади. У подальшому за підсумками наступного щорічного оцінювання Резерв уточнюється. Уточнення, що включають доповнення і виключення із Резерву, щорічно затверджуються посадовою особою, яка має право призначення на посади відповідної номенклатури.

Витяги із затвердженого Резерву та зміни до нього у семиденний термін надсилаються до відповідних посадових осіб. Посадові особи, отримавши витяги, доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Резерву, та їх безпосередніх начальників.

З військовослужбовцями, які зараховані до Резерву, проводиться робота згідно із затвердженими індивідуальними планами підготовки, де передбачається:

вивчення законодавчих, інших нормативно-правових актів і керівних документів;

навчання і підвищення кваліфікації у відповідних військових навчальних закладах;

участь у командно-штабних і тактичних навчаннях, штабних і мобілізаційних тренуваннях;

участь у зборах, нарадах, засіданнях з проблем і питань повсякденної службової діяльності;

стажування науково-педагогічних і наукових працівників;

тимчасове виконання обов'язків за вищими посадами;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у нормотворчій діяльності.

Індивідуальні плани підготовки складають військовослужбовці, які зараховані до Резерву, під керівництвом безпосередніх начальників, які затверджуються прямими начальниками.

4.8. План переміщення на посади складається для комплектування посад військовослужбовців, а також для переміщення їх по службі і призначення на вищі і рівнозначні посади протягом навчального року. План переміщення складається для комплектування вакантних посад, а також посад, які будуть вивільнені протягом навчального року внаслідок звільнення і вибуття військовослужбовців з виключенням зі списків військової частини. Форма Плану переміщення визначається окремим наказом Міністра оборони України.

До Плану включаються:

військовослужбовці, які зараховані до Резерву для просування по службі;

офіцери, які вислужили граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України;

посади військовослужбовців, які затверджені кандидатами до направлення на навчання з виключенням зі списків особового складу військової частини;

посади військовослужбовців, які вислужили строки проходження служби у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами;

військовослужбовці, які зараховані у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади;

військовослужбовці, які були увільнені від займаних посад та повертаються у поточному навчальному році із закордонних відряджень.

План складається в інстанції кожної номенклатури призначення за існуючими посадами. На кожну посаду до Плану повинно бути включено не менше 2 кандидатів. На посаду, яка буде вивільнена внаслідок реалізації Плану щодо переміщення на рівнозначну посаду, повинен бути спланований кандидат із Резерву. При комплектуванні посад повинно бути забезпечено виконання призначень на рівнозначні посади з чергуванням призначень на вищі посади із Резерву.

План створюється у строки складання Резерву, визначені у пункті 4.7 Інструкції.

План переміщення на посади затверджується посадовою особою, яка має право призначення на вказані посади.

Витяги із затвердженого Плану у семиденний термін надсилаються до відповідних посадових осіб. Посадові особи з отриманням витягів доводять інформацію до офіцерів, включених до Плану, та їх безпосередніх начальників.

4.9. Реалізація Плану переміщення на посади і Резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців здійснюється:

протягом квітня-травня - для комплектування посад, які вивільнилися з початку навчального року, реалізації атестаційних висновків щодо призначення на нижчі посади, а також для вивільнення посад для розміщення випускників військових навчальних закладів;

протягом жовтня-листопада - для комплектування посад і підрозділів до нового навчального року;

протягом року - у разі проведення організаційних заходів, а також за станом здоров'я або сімейними обставинами.

Підставами для видання наказів по особовому складу про призначення і переміщення військовослужбовців є:

на вищі посади - витяг із Резерву для просування по службі;

на рівнозначні посади - витяг із Плану переміщення на посади або у разі здійснення не запланованого переміщення - подання;

на нижчі посади - Подання;

при зарахуванні на навчання до військового навчального закладу, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання - рішення приймальної комісії та комісії з розподілу і призначення випускників відповідно;

у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді - витяг із Плану переміщення на посади.

Подання підписується командиром військової частини й надсилається до посадової особи, яка має право видавати наказ по особовому складу щодо призначення або переміщення військовослужбовця.

Крім вказаних документів, залежно від підстав призначення і переміщення, для видання наказів по особовому складу подаються:

рапорти військовослужбовців з проханням про переміщення, а також рапорти посадових осіб щодо переміщення осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

копії атестацій і оцінних карток;

висновок військово-лікарської комісії;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин;

копії рішень Міністра оборони України щодо призначення до органів військового управління і військових частин гарнізону міста Київ;

копія наказу про накладене дисциплінарне стягнення.

4.10. Військовослужбовці у порядку просування по службі можуть бути послідовно переміщені на вищі посади, якщо вони перебувають у Резерві для просування по службі та вислужили на займаних посадах:

офіцерського складу - не менше 1 року;

сержантського і старшинського складу за посадою головного старшини батальйону та їм рівних - не менше 4 років;

рядового, сержантського і старшинського складу за посадами до головного сержанта роти та їм рівних включно - не менше 2 років.

Особи офіцерського складу можуть бути призначені на вищу посаду за умови відповідності їх рівня військової освіти рівню військової освіти за майбутньою посадою.

У виняткових випадках, при неможливості укомплектування посад сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, які відповідають вимогам, визначених пунктом 87 Положення, за рішенням начальника Генерального штабу Збройних Сил України на вищу посаду сержантського і старшинського складу може бути призначений військовослужбовець, який перебуває у Резерві для просування по службі, без урахування строку його перебування на займаній посаді.

4.11. Рівнозначною посадою з меншим обсягом роботи вважається посада, виконання обов'язків за якою пов'язані:

з меншою кількістю або відсутністю підлеглого особового складу;

з меншою кількістю або відсутністю зразків озброєння і військової техніки, що перебувають в експлуатації, на обслуговуванні чи на збереженні;

з меншим обсягом або відсутністю матеріальної відповідальності;

з меншим обсягом або відсутністю особливо важливих завдань;

з нижчою формою допуску до державної таємниці.

Рівнозначною посадою з меншим обсягом роботи може бути також посада, що не визначає боєздатність військової частини, посада в підрозділах забезпечення, а також посада, що не передбачає класної кваліфікації або знання і використання іноземної мови.

4.12. За умови рівності штатних категорій за посадами, якщо за однією з них є фіксований розмір посадового окладу, а за іншою визначено диференційований посадовий оклад, то у разі відповідності фіксованого посадового окладу діапазону диференційованого посадового окладу за іншою посадою ці посади можуть вважатись рівнозначними.

4.13. Переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займали, на інші посади здійснюється з урахуванням рекомендацій постанови військово-лікарської комісії щодо протипоказань видів службової діяльності даній особі.

4.14. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів сімей змінити місце служби і проживання, а також за сімейними обставинами та з інших поважних причин, провадиться на особисте прохання відповідно до пункту 82 Положення на рівнозначні або нижчі посади за рапортом військовослужбовця, поданим за підпорядкуванням.

Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для переміщення військовослужбовця можуть бути:

смерть дружини (чоловіка) військовослужбовця, якщо на його вихованні залишилися одна або декілька неповнолітніх дітей;

розірвання шлюбу, якщо на його вихованні залишилися одна або декілька неповнолітніх дітей;

наявність на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей;

наявність у військовослужбовця, який є одинокою матір'ю чи батьком, дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда;

наявність власного житла у військовослужбовця у разі відсутності умов проживання за місцем служби;

переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби у порядку, визначеному пунктом 114 Положення;

погіршення стану здоров'я військовослужбовця чи членів його сім'ї, необхідність догляду за хворими членами сім'ї, якщо ця хвороба перешкоджає проходженню служби в даній місцевості.

До членів сім'ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. До членів сім'ї також відносяться інші особи, якщо вони постійно проживають разом з військовослужбовцем і ведуть з ним спільне господарство.

Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров'я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, акт обстеження сімейного стану, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла, розміри доходів тощо.

Командирами з'єднань, рівними їм і вищими посадовими особами на підставі заяви військовослужбовця оформляється і надсилається запит до обласного або прирівняного до нього військового комісаріату за місцем проживання членів сім'ї військовослужбовця для вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення військовослужбовця. Обстеження сімейного стану проводиться районним (міським) військовим комісаріатом, затверджується обласним або рівним йому військовим комісаром і в місячний термін направляється до особи, яка надсилала запит.

4.15. У разі відсутності у Збройних Силах України посад, не пов'язаних з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах, для призначення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах і надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними у частинах шостій і сьомій статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

за станом здоров'я - військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби;

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - військовослужбовці, які визнані придатними до військової служби.

4.16. Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугу років, і військовослужбовці, які є ветеранами війни або учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і яким до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі залишилось п'ять і менше років, а також військовослужбовці, які були залишені на військовій службі понад граничний вік, на їх особисте прохання можуть бути призначені на нижчі посади за віком.

При призначенні на нижчі посади за віком, а також за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії на особисте прохання військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугою років, з льотної роботи, підводних човнів, атомних надводних кораблів і мінних тральщиків за ними зберігається право на обчислення пенсії за посадою, займаною перед звільненням, чи за посадою, з якої військовослужбовець був призначений за віком чи за станом здоров'я на нижчу посаду. Таке ж право мають особи офіцерського складу у військовому званні полковник і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які вони займали не менше трьох років до дня призначення, і на день призначення мають право на пенсію за вислугу років.

Право на обчислення пенсії за посадами, з яких вони були переміщені за цими підставами на нижчу посаду, визначається в наказі по особовому складу про призначення військовослужбовців.

4.17. При призначенні військовослужбовців, які є учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС або є особами, віднесеними до першої і другої категорій громадян, які постраждали внаслідок цієї катастрофи, на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на новій посаді за ними зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року.

Збереження посадових окладів за посадами, з яких вони переміщуються на нижчі посади, визначається у наказі по особовому складу про призначення військовослужбовців.

4.18. Якщо протягом року після накладення попередження про неповну службову відповідність військовослужбовець не виправив своєї поведінки і стягнення не відіграло своєї ролі, посадова особа, яка наклала це стягнення, порушує клопотання про призначення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби через службову невідповідність. Реалізація клопотання здійснюється наказом по особовому складу посадової особи, якій надано право призначення на посаду, яку займає військовослужбовець, чи звільнення з військової служби через службову невідповідність.

У разі застосування дисциплінарного стягнення про пониження військовослужбовця у посаді видання наказу про покарання видає посадова особа, якій надано право призначати на цю посаду. На підставі цього наказу у стислий термін, а у виняткових випадках - не пізніше двох місяців від дня накладення стягнення про пониження у посаді, видається наказ цієї посадової особи по особовому складу про призначення покараного військовослужбовця на нижчу посаду.

4.19. Після того як стягнення про пониження військовослужбовця у посаді відіграло свою роль, посадова особа, яка наклала цей вид стягнення, приймає рішення про його зняття і призначення військовослужбовця на попередню або рівнозначну їй посаду.

Поновлення військовослужбовця на посаді здійснюється наказом по особовому складу після зняття дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, яким надано право зняти накладене дисциплінарне стягнення щодо пониження у посаді та призначати на відповідні військові посади.

4.20. За клопотанням вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами дозволяється призначати їх на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я. Вказане призначення здійснюється у порядку, визначеному пунктом 83 Положення, на підставі рапорту військовослужбовця і подання. У разі відсутності посад за основною або спорідненою спеціальністю, а також часу і можливості для проведення перепідготовки за новим фахом призначення вагітної може бути здійснене за іншою спеціальністю без проведення відповідної підготовки за новою спеціальністю. Після повернення жінки з відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною та продовження військової служби за контрактом військовослужбовець або призначається на посаду за основною чи спорідненою спеціальністю, або направляється для перепідготовки за новою спеціальністю. Призначення вагітних військовослужбовців-жінок здійснюється на посади згідно з Переліком військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, затвердженим Міністерством оборони України.

4.21. Призначення осіб офіцерського складу на штатні посади командування, наукових і науково-педагогічних працівників у військових навчальних закладах і наукових установах здійснюється на підставі конкурсного відбору.

Під час відбору кандидатів конкурсна комісія повинна дотримуватись вимог до призначення осіб офіцерського складу на вищі посади, викладених у пункті 85 Положення. При проведенні конкурсу кандидати, які зараховані до Резерву для просування по службі, мають перевагу над кандидатами, які не зараховані до Резерву. У разі якщо кандидат, який пройшов конкурс, до призначення на вищу посаду не був зарахований до Резерву для просування по службі, його призначення здійснюється після зарахування до Резерву та виконання заходів з підготовки до призначення на вищу посаду, викладених у цій Інструкції.

4.22. Особи офіцерського складу, які мають вищу освіту і досвід роботи за фахом, з письмового дозволу посадових осіб, яким підпорядковані військові навчальні заклади, можуть залучатися на умовах сумісництва або погодинної оплати праці до науково-педагогічної чи наукової діяльності на вакантних посадах науково-педагогічних і наукових працівників навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

4.23. На посади зі штатними категоріями військових звань молодшого сержанта (старшини 2 статті), старшини (головного корабельного старшини) та старшого прапорщика (старшого мічмана) можуть призначатися військовослужбовці військової служби за контрактом без проходження підготовки у навчальних закладах, навчальних центрах відповідного рівня за посадами медичної і фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва.

4.24. Проекти наказів Міністра оборони України про призначення випускників військових навчальних закладів з числа осіб офіцерського складу готуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску.

4.25. Військовослужбовці, які сплановані до призначення на посади, що передбачають допуск до державної таємниці або до призначення на посади у шифрувальні органи, не можуть бути призначеними на ці посади без оформлення допуску до державної таємниці за формою, що передбачає майбутня посада, або без допуску до шифрів та шифрувальної роботи.

На військовослужбовця, якому відмовлено в оформленні допуску або якого позбавлено відповідної форми допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, а також якому скасовано допуск до шифрів і шифрувальної роботи, складається атестація. За її результатами, з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей, військовослужбовець підлягає призначенню на рівнозначні або нижчі посади, що не передбачають відповідного допуску до відомостей або шифрів і шифрувальної роботи. У разі неможливості призначення на вказані посади військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби через службову невідповідність.

4.26. Перше призначення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не забезпечені житловою площею у місті Києві, на посади у військових частинах гарнізону міста Київ здійснюється за рішенням Міністра оборони України наказом по особовому складу. Таке призначення військовослужбовця наказом Міністра оборони України на посаду у військову частину гарнізону міста Київ є підставою для призначення дружини (чоловіка) цього військовослужбовця, якщо вона (він) проходить військову службу за контрактом та виявила (виявив) згоду на переміщення до військових частин гарнізону міста Київ за сімейними обставинами.

Призначення військовослужбовців, які забезпечені житловою площею у місті Києві за встановленою нормою, що підтверджується відповідними довідками Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, на посади у військових частинах гарнізону міста Києва здійснюється наказами посадових осіб, до номенклатури яких належать ці посади або які мають право призначення відповідно до пункту 81 Положення.

4.27. У разі призначення військовослужбовця, який перебуває у Резерві для просування по службі, на нижчу посаду у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів за ним до наступного оцінювання зберігається право призначення на вищу посаду, визначену у Резерві.

Нижчими на один ступінь посадами, на які може бути призначений військовослужбовець у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вважаються посади, рівнозначні найближчій нижчій посаді у конкретному підрозділі, де проходив службу військовослужбовець до проведення організаційних заходів.

Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, переважне право на призначення надається військовослужбовцям з вищою кваліфікацією і вищою оцінкою службової діяльності.

При рівних показниках в оцінці службової діяльності і кваліфікації перевага в призначенні надається військовослужбовцям:

які є одруженими та мають двох і більше утриманців;

у сім'ях яких немає інших працюючих членів сім'ї;

які мають тривалий досвід військової служби, але не набули ще права на пенсію за вислугу років;

які навчаються у навчальних закладах;

які є учасниками бойових дій, інвалідами війни та особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

які є авторами винаходів і раціоналізаторських пропозицій;

які внаслідок проходження військової служби отримали каліцтво або захворювання;

які проходили строкову військову службу - протягом двох років з дня звільнення їх зі строкової служби.

Перевага в призначенні може надаватись також іншим військовослужбовцям, якщо це передбачено законодавством України.

4.28. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання посадовою особою наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і завершується днем увільнення від тимчасового виконання обов'язків за посадою.

4.29. Порядок заміщення військових посад цивільними особами визначається Міністром оборони України та чинним законодавством України.

Вакантні військові посади та військові посади на період відпусток військовослужбовців у зв'язку з вагітністю, пологами або по догляду за дитиною можуть заміщатися цивільними особами на умовах строкового трудового договору. Прийняття цивільних осіб на військові посади та їх звільнення з цих посад здійснюються посадовими особами, які укладають цей строковий трудовий договір.

4.30. Порядок і тривалість усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків визначаються Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Відсторонення військовослужбовців від посади здійснюється за вироком суду чи за рішенням органу досудового слідства на підставі Кримінально-процесуального кодексу України.

4.31. Військовослужбовці, які відсторонені від посади, продовжують проходити військову службу згідно з вимогами пункту 122 Положення, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, в чиєму розпорядженні вони перебувають. Виконання обов'язків військової служби такими військовослужбовцями здійснюється за місцем проходження служби або у разі відсутності обмеження свободи пересування військовослужбовця - в іншому місці, визначеному посадовою особою, у чиєму розпорядженні вони перебувають.

4.32. Військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за контрактом, можуть на добровільних засадах:

брати участь у міжнародних миротворчих операціях у складі військових підрозділів, що направляються до інших держав;

проходити військову службу як миротворчий персонал міжнародних миротворчих місій;

проходити військову службу у складі багатонаціональних органів військового управління, у закордонних дипломатичних установах України та інших міжнародних організаціях;

направлятися на навчання (для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) за кордон та в інших цілях, передбачених чинним законодавством.

4.33. Комплектування особового складу військових підрозділів, що направляються до інших держав, здійснюється на базі військових частин, що визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджуються Міністром оборони України, як правило, зі складу Об'єднаних сил швидкого реагування Збройних Сил України.

Комплектування окремих посад військових підрозділів, що направляються до інших держав, військовослужбовцями військових частин А0515, А1988, К1410 та інших військових частин може здійснюватися в індивідуальному порядку.

4.34. Військовослужбовці, які виявили бажання бути направленими за кордон для проходження військової служби на посадах у складі військових підрозділів, подають про це рапорт у порядку підпорядкування.

Рапорт кандидата може бути повернутий військовослужбовцю на підставах, зазначених у пункті 131 Положення, командиром військової частини з письмовим повідомленням причини відмови.

4.35. На посади у складі військових підрозділів, що направляються до інших держав, добираються військовослужбовці, які розглядаються на альтернативній основі на засіданнях атестаційних комісій військових частин з подальшим розглядом кандидатів:

Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України - на посади командирів підрозділів та з числа осіб вищого офіцерського складу;

атестаційною комісією Збройних Сил України - на посади заступників командирів підрозділів;

атестаційними комісіями видів Збройних Сил України - на посади командного складу підрозділів (від командира роти і вище), начальників служб та тих, хто безпосередньо відповідає за розподіл та збереження матеріальних засобів, а також військовослужбовців інших видів Збройних Сил України;

атестаційними комісіями з'єднань, військових частин - на решту посад у складі підрозділів;

атестаційними комісіями військових частин А0515, А1988, К1410 та інших військових частин - кандидати, які направляються за кордон в індивідуальному порядку.

4.36. Списки кандидатів за складом військовослужбовців військового підрозділу, що направляється до іншої держави, затверджуються командувачем виду Збройних Сил України, на який покладено завдання з формування військового підрозділу. Затверджені командувачем виду Збройних Сил України списки осіб офіцерського складу надсилаються до кадрових органів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Після надходження затвердженого списку кандидатів, оформлених виїзних справ, оформлених згідно з переліком документів виїзної справи (додаток 14) з укладеними контрактами про умови і порядок проходження військової служби у складі військового підрозділу, що направляється до іншої держави (далі - контракт про направлення за кордон), кадровими органами відповідно до пункту 136 Положення на підставі виїзних справ готуються проекти наказів по особовому складу про призначення військовослужбовців до складу підрозділу.

4.37. Переміщення військовослужбовців під час проходження служби у військовому підрозділі, що направляється до іншої держави, на іншу посаду в цьому самому підрозділі здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб відповідно до номенклатури призначення. З військовослужбовцем, який переміщується на іншу посаду в цьому самому підрозділі, відповідно до пункту 132 Положення укладається новий контракт про направлення за кордон.

4.38. Дострокове повернення військовослужбовців в Україну зі складу військового підрозділу здійснюється за рішенням посадової особи, наказом якої військовослужбовець був призначений на посаду.

Рішення про дострокове повернення приймається за наявності підстав, передбачених пунктом 134 Положення.

4.39. Для комплектування посад миротворчого персоналу, багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України, інших міжнародних організацій, командирів військових підрозділів у Міністерстві оборони України створюється резерв кандидатів для призначення на посади миротворчого персоналу, до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України, командирів військових підрозділів (далі - резерв для направлення за кордон). У військовій частині А0515 створюється відповідний резерв кандидатів для призначення на посади у складі апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при дипломатичних установах України за кордоном.

Порядок зарахування до резерву для направлення за кордон:

розгляд командирами (начальниками) кандидатів, які виявили бажання проходити військову службу за кордоном;

проходження кандидатами первинного медичного огляду для визначення придатності до проходження військової служби за кордоном;

розгляд кандидатів на засіданнях відповідних атестаційних комісій;

проведення тестування з визначення рівня володіння кандидатами іноземною мовою;

проходження спеціальної підготовки у відповідних навчальних центрах;

оформлення виїзних справ та документів для розгляду кандидатів, які успішно закінчили курси спеціальної підготовки, на засіданнях Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України та направлення їх до кадрового органу Міністерства оборони України;

розгляд кандидатів на засіданнях Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України;

зарахування кандидатів до складу резерву для направлення за кордон.

4.40. Вимоги до кандидатів для призначення на посади миротворчого персоналу, до багатонаціональних органів військового управління:

вік від 25 до 50 років - для миротворчого персоналу та від 25 до 60 років - для багатонаціональних органів військового управління;

військове звання - капітан, майор або підполковник. Військове звання офіцера для призначення на посаду військового спостерігача може бути вище підполковника тільки у разі надходження спеціального запиту від Департаменту миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй, Секретаріату Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ або багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН з проханням про направлення старшого офіцера для обіймання ним конкретної посади. Для кандидатів на посади до багатонаціональних органів військового управління військові звання можуть бути від старшого лейтенанта до генерал-майора. В окремих випадках на посади миротворчого персоналу можуть бути направлені військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу - за рішенням Міністра оборони України;

загальна оцінка, отримана за оцінними критеріями щорічного оцінювання військовослужбовця, - не нижче ніж "добре";

придатність до служби у миротворчому персоналі на підставі постанови військово-лікарської комісії;

рівень володіння іноземною мовою - не нижчий функціонального, підтвердженого відповідним свідоцтвом або сертифікатом;

освітньо-кваліфікаційний рівень та кваліфікація, які відповідають посаді за призначенням;

наявність свідоцтва про проходження спеціальної підготовки у відповідних навчальних центрах;

наявність посвідчення водія категорії "В", виданого державними установами не менше ніж за 2 роки до моменту направлення військовослужбовця за кордон, та практичні навички водіння повнопривідного автомобіля у важких дорожніх умовах - для миротворчого персоналу;

практичні навички роботи на персональному комп'ютері.

4.41. Вимоги до кандидатів для призначення на посади у закордонні дипломатичні установи України та інші міжнародні організації, їх добір та ротації визначаються Законом України "Про дипломатичну службу" та вимогами цих установ і організацій.

4.42. Добір кандидатів для призначення на посади командирів військових підрозділів, що направляються до інших країн, проводиться згідно з директивами Міністра оборони України щодо проведення ротацій (направлення) миротворчих контингентів.

4.43. Зарахування осіб офіцерського складу до резерву для направлення за кордон, крім військовослужбовців військової частини А0515, здійснюється рішенням заступника Міністра оборони України (відповідно до розподілу функціональних повноважень) за результатами розгляду кандидатів Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України за поданням керівника кадрового органу Міністерства оборони України.

Витяг із затвердженого резерву для направлення за кордон у десятиденний термін надсилається до структурних підрозділів Міністерства оборони України, Національного університету оборони України, військової частини А0515 та кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України. Кадровий орган Генерального штабу Збройних Сил України доводить витяги до органів військового управління Збройних Сил України, військовослужбовці від яких зараховані до резерву для направлення за кордон.

Термін безперервного перебування військовослужбовця у резерві для направлення за кордон становить не більше двох років.

Дострокове виключення військовослужбовців зі складу резерву для направлення за кордон здійснюється рішенням заступника Міністра оборони України за поданням керівників відповідних органів військового управління.

Рішення про виключення офіцера зі складу резерву для направлення за кордон доводиться до його відома із зазначенням конкретних підстав виключення.

4.44. Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених як миротворчий персонал для участі у міжнародних миротворчих операціях, проводяться через 12 місяців.

Рішення щодо продовження терміну перебування миротворчого персоналу за кордоном приймається Міністром оборони України.

4.45. Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених для проходження військової служби у багатонаціональні органи військового управління, проводяться відповідно до термінів, встановлених зазначеними органами та погоджених Міністром оборони України.

4.46. Направлення військовослужбовців Збройних Сил України для навчання за кордоном здійснюється:

терміном до двох місяців - без виключення зі списків особового складу військової частини рішеннями Міністра оборони України, які готуються відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, визначеними Міністром оборони України для реалізації заходів міжнародного співробітництва;

терміном від двох місяців до одного року - наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу частин;

терміном понад один рік - наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин, призначенням до визначеної Міністром оборони України військової частини.

Курсанти військових навчальних закладів можуть направлятися для навчання (стажування) за кордон терміном понад один рік рішеннями Міністра оборони України без виключення зі списків особового складу навчального закладу. Проект рішення готується відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України, визначеними Міністром оборони України для реалізації заходів міжнародного співробітництва.

4.47. Визначення подальшого службового використання військовослужбовців, крім військовослужбовців військової частини А0515, які повертаються після проходження військової служби на посадах миротворчого персоналу, у складі багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України, інших міжнародних організацій або після закінчення навчання за кордоном терміном понад один рік, здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України з урахуванням письмових пропозицій відповідних органів військового управління Збройних Сил України.

Пропозиції щодо подальшого службового використання таких військовослужбовців направляються до кадрового органу Міністерства оборони України перед направленням за кордон та уточнюються за два місяці до повернення їх в Україну відповідно до набутого ними досвіду, фаху та рівня освіти.

Призначення цих військовослужбовців на посади здійснюється наказами Міністра оборони України по особовому складу.

У разі неможливості розмістити військовослужбовця на посаді під час повернення його в Україну він може для вирішення питання подальшого його службового використання залишатись на посаді визначеної Міністром оборони України військової частини терміном до одного місяця, починаючи з дати перетину кордону. Військовослужбовці військових частин А0515, А1988, К1410 після повернення з-за кордону в Україну зараховуються у розпорядження командирів вказаних військових частин для подальшого призначення на посади.

4.48. Дострокове повернення в Україну військовослужбовців, направлених в індивідуальному порядку для проходження військової служби або навчання за кордон, здійснюється за рішенням Міністра оборони України:

за клопотанням відповідних органів країни, до якої направлений військовослужбовець;

за клопотанням керівників органів військового управління, до компетенції яких входять питання управління діяльністю військовослужбовців Збройних Сил України за кордоном.

4.49. Мовне тестування кандидатів для направлення за кордон на навчання, для призначення на посади, що передбачають знання та використання іноземних мов під час перебування за кордоном, здійснюється спеціалізованими підрозділами забезпечення мовної підготовки та мовного тестування військових навчальних закладів або представниками держави, яка запрошує на навчання.

4.50. Оформлення закордонних паспортів, віз та інших документів, пов'язаних з виїздом військовослужбовців за кордон, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовці, які призначаються на посади у складі військових підрозділів, що направляються за кордон, та які відповідно до вимог пункту 137 Положення не виключаються зі списків особового складу військових частин, з яких вони прибули, зараховуються на фінансове забезпечення в іноземній валюті до фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України.

4.51. На військовослужбовців, відібраних кандидатами для проходження військової служби за кордоном, а також для навчання за кордоном з терміном понад два місяці, за місцем їх служби оформляються виїзні справи та надсилаються за підпорядкованістю до кадрових органів, які готують проекти наказів по особовому складу.

V. Відрядження

5.1. Військовослужбовці, крім направлення у відрядження самостійним порядком, можуть бути направлені у службові відрядження в складі підрозділів або сформованих команд.

5.2. У службові відрядження підрозділи відправляються, як правило, на чолі з їх командирами. Якщо з підрозділу відбувають двоє чи більше військовослужбовців, з їх числа завжди призначається старший команди.

5.3. Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці з різних підрозділів, формується команда, начальником якої призначається вищий за посадою або старший за військовим званням військовослужбовець.

5.4. Командиру підрозділу, начальнику (старшому) команди у військовій частині видаються посвідчення про відрядження і список особового складу підрозділу (команди), засвідчений гербовою печаткою і підписом начальника штабу військової частини.

5.5. Підготовкою підрозділу (команди) для відправлення у службове відрядження керує найближчий прямий командир.

5.6. Командир військової частини чи начальник штабу перевіряє готовність підрозділу (команди), інструктує командира підрозділу, начальника (старшого) команди, а у разі потреби й увесь особовий склад підрозділу (команди) та забезпечує їх відправлення.

5.7. Командир підрозділу, начальник (старший) команди відповідає за підтримання особовим складом військової дисципліни та порядку, своєчасне виконання завдань та збереження озброєння, військової техніки і майна під час відрядження.

5.8. Прибувши до місця призначення, командир підрозділу, начальник (старший) команди або військовослужбовець доповідають посадовій особі, у розпорядження якої вони прибули і приступають до виконання поставленого завдання.

Після повернення з відрядження вказані особи доповідають про повернення і виконання завдання командиру або начальнику штабу військової частини, в якій вони проходять службу.

5.9. Направлення у відрядження військовослужбовців-жінок, вагітних і тих, які мають дітей у віці до трьох років, не допускається.

VI. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації

6.1. Підготовка (перепідготовка) військовослужбовців за визначеною ВОС для проходження військової служби за контрактом проводиться на посадах:

рядового складу - фахова підготовка у навчальних центрах Збройних Сил України;

сержантського і старшинського складу - багаторівнева підготовка у навчальних центрах та військових навчальних закладах Збройних Сил України.

6.2. Фахова підготовка у навчальних центрах здійснюється щоквартально, розпочинається на початку січня, квітня, липня і жовтня та залежно від спеціальностей проводиться у строки:

до півтора місяця - з особами, які раніше не проходили військову службу, але мають спеціальність, споріднену з обраною ВОС;

до трьох місяців - з особами, які проходили військову службу чи проходять строкову військову службу і плануються для призначення не за основною ВОС, та з особами, які плануються для призначення на посади за основною ВОС, отриманою під час попереднього проходження військової служби більше п'яти років тому;

до шести місяців - з особами, які раніше не проходили військову службу та плануються для призначення на посади за ВОС, не спорідненими з отриманою спеціальністю.

6.3. Багаторівнева підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу проводиться поступово за такими рівнями:

базовим;

середнім;

вищим.

Підготовка базового рівня здійснюється у навчальних центрах на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідними програмами щоквартально та розпочинається на початку січня, квітня, липня, жовтня за визначеними спеціальностями для виконання обов'язків за посадами до головних сержантів взводів включно з терміном підготовки залежно від спеціальності до шести місяців.

Підготовка середнього рівня здійснюється у військових коледжах видів Збройних Сил України за відповідними програмами на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" і вище за визначеними спеціальностями для виконання обов'язків за посадами сержантського і старшинського складу до головних старшин батальйонів включно з терміном підготовки залежно від спеціальності і отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня до трьох років.

Підготовка вищого рівня здійснюється у військовому коледжі Збройних Сил України за відповідними програмами на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за визначеними спеціальностями для виконання обов'язків за посадами головних старшин бригад (полків) та вище з терміном підготовки до шести місяців.

6.4. Планування підготовки (перепідготовки) військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться щорічно до 15 листопада з поточним уточненням перед початком кожного кварталу.

Центр комплектування військовослужбовцями за контрактом Збройних Сил України на підставі переліку вакантних посад рядового, сержантського і старшинського складу військових частин та очікуваних обсягів відбору кандидатів на військову службу за контрактом протягом року, а штаби видів і командування сил підтримки Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - штаби) на підставі існуючої потреби у підготовці (перепідготовці) рядового, сержантського і старшинського складу на рік опрацьовують та до 1 листопада надають до Генерального штабу Збройних Сил України заявки на навчання військовослужбовців (додаток 15) про кількість кандидатів на військову службу за контрактом (військовослужбовців) на посади рядового, сержантського і старшинського складу, у які навчальні центри, за якими ВОС та у якому кварталі.

Генеральний штаб Збройних Сил України з урахуванням можливостей навчальних центрів до 15 листопада складає Орієнтовний план підготовки (перепідготовки) військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України на наступний рік та встановленим порядком доводить його до штабів та територіальних центрів комплектування для виконання.

Начальники територіальних центрів комплектування щоквартально за 20 днів до початку наступного кварталу через Центр комплектування Збройних Сил України, а штаби за 30 днів до початку наступного кварталу надають до Генерального штабу Збройних Сил України уточнені заявки щодо направлення на підготовку відібраних кандидатів (військовослужбовців) за визначеними спеціальностями.

Штаби, яким підпорядковані навчальні центри, щоквартально за 30 днів до початку наступного кварталу доповідають Генеральному штабу Збройних Сил України (через Центр комплектування Збройних Сил України) про можливості підготовки кандидатів на військову службу за контрактом (військовослужбовців) на посади рядового, сержантського і старшинського складу в наступному кварталі за переліком ВОС та кількісним складом навчальних підрозділів.

Начальник Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України щоквартально за 10 днів до початку наступного кварталу доводить до територіальних центрів комплектування (через Центр комплектування Збройних Сил України) та штабів розпорядження стосовно направлення до навчальних центрів відібраних кандидатів на військову службу за контрактом (військовослужбовців) із зазначенням кількості осіб, які прибудуть до навчальних центрів, переліку ВОС, за якими буде проводитись підготовка, термінів підготовки та дати прибуття.

Штаби, які направляють до навчальних центрів військовослужбовців для підготовки до проходження військової служби за контрактом, за 5 днів до початку наступного кварталу доводять до підпорядкованих військових частин відповідне розпорядження із зазначенням дати прибуття, терміну навчання, форми одягу військовослужбовців і переліку наявних у них супровідних службових та облікових документів. Копія розпорядження надається до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

Кандидати до прийняття на військову службу за контрактом, відібрані територіальними центрами комплектування, за 3 дні до початку занять (військовослужбовці за 1 день до початку занять) прибувають до навчальних центрів.

6.5. Після успішного завершення підготовки у навчальних центрах військовослужбовці, які до того проходили строкову військову службу, направляються до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

Після успішного завершення підготовки військовослужбовців у навчальних центрах, прийнятих на військову службу за контрактом з числа цивільних осіб, керівники навчальних центрів надсилають до територіальних центрів комплектування, з яких кандидати направлялися на навчання, та військових комісаріатів за місцем їх військового обліку витяги з наказів про завершення військовослужбовцями навчання у навчальних центрах та направлення їх для подальшого проходження військової служби до військових частин.

З військовослужбовцями, які відраховані з навчальних центрів до закінчення навчання, контракт про проходження військової служби розривається, а вони звільняються з військової служби за контрактом в установленому порядку та направляються для постановки на військовий облік за місцем проживання. Військовослужбовці строкової служби, які відраховані з навчальних центрів до закінчення навчання, направляються до військових частин, з яких вони були направлені на навчання.

6.6. Порядок добору і направлення громадян на навчання та їх підготовки у військових навчальних закладах до проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади.

6.7. Прийом громадян на навчання до військових навчальних закладів здійснюється згідно з Законом України "Про вищу освіту" відповідно до умов прийому на навчання. Керівники військових навчальних закладів щорічно до 1 січня року вступу на навчання надсилають до органів військового управління, з'єднань, військових частин та територіальних центрів комплектування "Правила прийому до військового навчального закладу Міністерства оборони України".

6.8. Військовослужбовці строкової військової служби мають право зарахування на навчання до:

навчальних центрів - для підготовки до проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу;

військових навчальних закладів - для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу, а також на посадах сержантського і старшинського складу.

6.9. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають право зарахування на навчання і підготовку до:

1) Навчальних центрів і військових навчальних закладів після вислуги мінімально необхідних строків на посадах - для підготовки до призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу.

2) Військових навчальних закладів:

для підготовки за денною формою навчання після не менше шести місяців служби - для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

для підготовки за заочною формою навчання після продовження служби за новим контрактом - для здобуття базової вищої освіти і перспективи призначення на вищі посади;

для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням для проходження служби або на навчання за кордон.

3) Вищих навчальних закладів після продовження служби за новим контрактом - для здобуття базової або повної вищої освіти без відриву від служби за вечірньою, заочною, дистанційною або екстернатною формами навчання у порядку, визначеному пунктом 173 Положення.

6.10. Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які прибули для подальшого проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України з інших військових формувань, підготовка (перепідготовка) на спеціальних курсах у навчальних центрах є обов'язковою.

6.11. Особи офіцерського складу мають право зарахування на навчання до військових навчальних закладів:

для отримання оперативно-тактичного і оперативно-стратегічного рівнів підготовки;

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю;

для підвищення кваліфікації за спеціальністю перед призначенням на вищу посаду;

для перепідготовки за іншою спеціальністю перед призначенням на посаду за новим фахом;

для спеціалізації за посадою з метою отримання практичних навичок за займаною посадою;

для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням за кордон або перед призначенням на посаду, яка передбачає знання і використання іноземної мови.

Офіцери після продовження служби за новим контрактом мають право бути зарахованими на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття повної вищої освіти без відриву від служби за вечірньою, заочною, дистанційною або екстернатною формами навчання у порядку, визначеному пунктом 173 Положення.

6.12. Військовослужбовці, які зараховані до Резерву для просування по службі, направляються на навчання для отримання рівня підготовки, необхідного для призначення на вищу посаду. На час навчання вказані військовослужбовці залишаються у складі Резерву.

На навчання також направляються військовослужбовці, які мають рівень підготовки, що є нижчим за освітній рівень за займаними посадами.

6.13. Військовослужбовці, які виявили бажання навчатись у військових навчальних закладах та у вищих навчальних закладах, до початку навчального року подають за підпорядкованістю рапорти про зарахування на навчання в наступному році.

Командири військових частин після проходження військовослужбовцями медичного огляду до 1 січня року вступу приймають рішення щодо зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання.

Рішення про підготовку документів на кандидатів і направлення їх до навчальних закладів приймається командиром з'єднання, посадовими особами, рівними йому та вищими.

Документи кандидатів на навчання до 15 травня року вступу повинні бути направлені до військових навчальних закладів.

Питання оформлення і розгляду документів офіцерів, які визначені кандидатами на навчання для здобуття оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів підготовки, визначаються Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації.

6.14. Студенти військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які навчаються за схемою "студент + курсант", укладають контракти про проходження військової служби на посадах офіцерського складу, які укладаються після переведення на останній курс навчання і здобуття базової вищої освіти та набирають чинності з дати присвоєння первинного офіцерського звання.

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

6.15. Порядок відрахування, поновлення і переведення курсантів та слухачів військових навчальних закладів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту" та Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів).

6.16. Підвищення кваліфікації військовослужбовців здійснюється з метою забезпечення безперервності підготовки та перспектив просування по службі. Підвищення кваліфікації направлене на отримання військовослужбовцями знань, умінь і практичних навичок для виконання обов'язків за посадами.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців здійснюється при військових навчальних закладах на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації. До планів підвищення кваліфікації включаються військовослужбовці, які:

зараховані до Резерву для просування по службі;

включені до Плану переміщення на посади;

внаслідок існуючої потреби сплановані до призначення за новою спеціальністю чи для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки.

Порядок організації підвищення кваліфікації визначається Міністерством оборони України на підставі існуючих потреб у здійсненні післядипломної освіти військовослужбовців.

VII. Проведення атестування

7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування.

Як додаткова інформація для прийняття кадрових рішень може складатися службова характеристика військовослужбовця.

7.2. Періодичне атестування здійснюється для визначення перспектив подальшого службового використання військовослужбовців на підставі аналізу їх службової діяльності за міжатестаційний період.

Щорічне оцінювання здійснюється для визначення відповідності військовослужбовців займаним посадам, створення Резерву для просування по службі за результатами оцінки їх службової діяльності за рік.

7.3. Періодичному атестуванню та щорічному оцінюванню підлягають усі військовослужбовці Збройних Сил України, за винятком осіб, зазначених у пункті 178 Положення.

7.4. Періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовців не проводиться під час:

перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці по догляду за дитиною;

перебування у розпорядженні посадових осіб, які мають право призначення на посади;

проходження військової служби за кордоном у складі військових підрозділів, багатонаціональних органів військового управління, миротворчого персоналу, у закордонних дипломатичних установах України, в інших міжнародних організаціях;

навчання військовослужбовців у військових навчальних закладах за денною формою навчання строком більше шести місяців.

Крім того, періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовців не проводиться у рік:

повернення з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також з відпустки по догляду за дитиною;

закінчення навчання у військових навчальних закладах за денною формою навчання, що тривало більше шести місяців;

прийняття на військову службу за контрактом;

призову на військову службу на посади офіцерського складу.

7.5. Періодичне атестування проводиться:

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, перед закінченням строку дії контракту, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення;

осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом;

осіб офіцерського складу у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді, - у кінці року, що передує року закінчення строку перебування на посаді, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення;

ад'юнктів, докторантів військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, які навчаються з відривом від служби, - перед закінченням зазначених закладів і установ, але не пізніше ніж за три місяці до їх закінчення.

За наявності декількох підстав для проведення періодичного атестування військовослужбовця протягом року планується та здійснюється одне атестування за всіма підставами.

7.6. Щорічне оцінювання проводиться в кінці навчального року протягом підготовчого періоду до нового навчального року.

7.7. За підсумками щорічного оцінювання складається оцінна картка військовослужбовця.

За результатами періодичного атестування складається атестація.

На посадових осіб, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України, атестація та оцінна картка не складаються.

На слухачів військових навчальних закладів не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчання складається службова характеристика.

7.8. Атестація та оцінна картка військовослужбовця складаються відповідно до методичних рекомендацій з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених керівником кадрового органу Міністерства оборони України.

7.9. Для проведення періодичного атестування у кожній військовій частині від окремого батальйону, йому рівного і вище, військовому комісаріаті, органі військового управління, установі, закладі відповідно до штату (штатного розпису) розробляється детальна схема атестування військовослужбовців.

Щорічно складаються:

план заходів з організації та проведення атестування;

списки осіб, які підлягають періодичному атестуванню;

графік проведення атестування, який затверджується командиром військової частини і доводиться до відома кожного військовослужбовця, що атестується, під підпис.

7.10. Періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовця здійснює його безпосередній начальник за умови спільної служби не менше трьох місяців.

В іншому випадку зазначену дію виконує заступник безпосереднього начальника або старший прямий начальник, який має тримісячний термін спільної служби з військовослужбовцем, що атестується або оцінюється.

7.11. На військовослужбовців, які відбувають до нового місця служби менше ніж за три місяці до кінця навчального року, періодичне атестування, а також щорічне оцінювання за період до моменту вибуття з військової частини здійснюються за попереднім місцем служби.

7.12. Командири (начальники), які вибувають з військової частини менше ніж за три місяці до проведення періодичного атестування, зобов'язані скласти атестації на безпосередньо підпорядкованих військовослужбовців і до вибуття особисто подати їх своєму безпосередньому начальнику або в атестаційну комісію.

7.13. До атестації заносяться висновки прямих начальників військовослужбовця, який атестується, визначених схемою атестування військової частини.

7.14. Посадові особи, які складають атестацію, зобов'язані:

вивчити встановлений порядок атестування військовослужбовців;

здійснити об'єктивний аналіз службової діяльності, всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості військовослужбовця, що атестується;

врахувати матеріали щорічного оцінювання військовослужбовця за міжатестаційний період;

особисто скласти атестацію та ознайомити з нею підлеглого;

подати атестацію у порядку підпорядкування для отримання висновків і затвердження.

7.15. Залежно від результатів службової діяльності військовослужбовців за міжатестаційний період командири (начальники), які складають на своїх підлеглих атестацію, роблять висновок щодо відповідності їх займаній посаді, а також надають рекомендації стосовно перспектив їх подальшого службового використання, а саме:

просування на вищу посаду;

направлення на навчання;

залишення на займаній посаді;

продовження строку перебування на посаді;

призначення на рівнозначну посаду;

призначення на нижчу посаду;

звільнення з військової служби у запас (для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом);

звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;

звільнення у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

Висновки та рекомендації повинні ґрунтуватися на матеріалах атестації та оцінних карток військовослужбовця за міжатестаційний період.

7.16. Посадові особи, які складають оцінну картку військовослужбовця, зобов'язані:

знати порядок щорічного оцінювання;

проаналізувати службову діяльність підлеглих військовослужбовців за рік та оцінити виконання ними службових обов'язків, рівень їх індивідуальної підготовки, виконання планів і програм бойової підготовки, індивідуальних результатів за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань тощо;

особисто скласти оцінну картку військовослужбовця, написати висновок, надати відповідні рекомендації та подати за підпорядкованістю для отримання висновків і рекомендацій прямого начальника.

7.17. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік посадові особи, які складають на своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, роблять висновок щодо відповідності посаді, яку вони займають, а також надають рекомендації стосовно їх подальшого службового використання, а саме:

зарахування до Резерву для просування по службі;

залишення на займаній посаді;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.

У разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього та прямого начальників, здійснених при щорічному оцінюванні, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, висновок якої затверджується посадовою особою, якій вона підзвітна. Зазначений висновок заноситься до розділу 5 оцінної картки і є остаточним.

7.18. На військовослужбовця, який за результатами щорічного оцінювання має висновок про невідповідність займаній посаді, складається атестація, яка розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії.

Розгляд атестації здійснюється після ознайомлення військовослужбовця з висновками оцінної картки. У разі оскарження результатів щорічного оцінювання атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного терміну від дня доведення військовослужбовцю висновків щорічного оцінювання або прийняття рішення за скаргою.

7.19. Для проведення атестування військовослужбовців, здійснення всебічної оцінки їх ділових і моральних якостей, розгляду інших питань, пов'язаних з військовою службою, створюються атестаційні комісії:

у військових частинах (на кораблях), командири яких мають дисциплінарну владу не нижче командира окремого батальйону (дивізіону), їм рівні та вищі;

у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах, Київському міському військовому комісаріаті;

у військових навчальних закладах та науково-дослідних установах Збройних Сил України;

в управліннях з'єднань, оперативних командувань (територіальних управлінь), командуваннях видів і сил підтримки Збройних Сил України та у їх структурних підрозділах;

у структурних підрозділах Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо кількість військовослужбовців військової частини становить менше 20 осіб, їх атестування проводиться атестаційною комісією вищої інстанції. Ця умова не стосується структурних підрозділів Міністерства оборони України, у підпорядкуванні яких є військові частини, установи та заклади.

У Міністерстві оборони України діє вища атестаційна комісія Міністерства оборони України та атестаційна комісія Міністерства оборони України, склад яких визначається Міністром оборони України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України діє атестаційна комісія Збройних Сил України, склад якої визначається начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

7.20. Атестації військовослужбовців підлягають розгляду атестаційними комісіями військових частин, з'єднань, органів військового управління Збройних Сил України, закладів, установ, військових комісаріатів, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

7.21. Атестаційні комісії військових частин всебічно вивчають атестації, встановлюють їх відповідність діловим і моральним якостям військовослужбовців, які атестуються, і дають висновки щодо відповідності військовослужбовців займаним посадам та подальшого їх службового використання.

7.22. Атестаційною комісією військової частини розглядаються атестації на військовослужбовців військової частини, за винятком тих атестацій, які підлягають розгляду атестаційними комісіями нижчих інстанцій (за їх наявності), а також атестацій, які складає командир військової частини.

Атестації, які складає командир військової частини, розглядаються атестаційною комісією вищої інстанції.

7.23. Командири військових частин затверджують усі атестації, які розглянуті безпосередньо підзвітними їм атестаційними комісіями, за винятком випадку, визначеного пунктом 7.24 Інструкції.

7.24. Атестації з висновком про невідповідність військовослужбовця займаній посаді, переміщення на нижчу посаду або звільнення з військової служби в запас через службову невідповідність чи у зв'язку із систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту затверджуються посадовою особою, до номенклатури призначення якого належить посада військовослужбовця, який атестується.

Командир військової частини, якому підзвітна атестаційна комісія, що зробила висновки про невідповідність військовослужбовця займаній посаді, записує свої висновки в розділі 6 атестації.

7.25. Атестації на військовослужбовців у військових званнях вищого офіцерського складу та військовослужбовців, які перебувають на посадах вищого офіцерського складу, розглядаються Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України та затверджуються Міністром оборони України.

7.26. Атестаційні комісії можуть запрошувати на свої засідання для довідок і пояснень як тих, кого атестують, так і посадових осіб, які складали атестації.

Підлягають обов'язковому запрошенню на засідання атестаційних комісій особи, атестації яких мають висновки щодо невідповідності займаній посаді.

7.27. Атестаційний висновок приймається комісією відкритим голосуванням без присутності особи, яка атестується. Голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів затвердженого складу атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.

7.28. Висновок атестаційної комісії заноситься до протоколу засідання атестаційної комісії, який підписується головою, його заступником, членами та секретарем комісії. З протоколу засідання атестаційної комісії цей висновок із зазначенням дати та номера протоколу переноситься до оригіналу атестації секретарем комісії та засвідчується його підписом.

7.29. Командири (начальники), які роблять висновки та затверджують атестацію, власноруч записують у відповідному розділі першого примірника атестації свій висновок і підписують його.

7.30. Висновки, зроблені командирами (начальниками) в оригіналі атестації, та рішення посадової особи, яка їх затвердила, кадровим органом переносяться до решти примірників атестації, завіряються підписом начальника штабу або начальника кадрового органу і скріплюються гербовою печаткою військової частини.

Оригінал і один друкований примірник атестації долучаються до першого примірника особової справи військовослужбовця. Решта примірників направляються:

на осіб офіцерського складу - до кадрових органів, у яких зберігаються інші примірники особових справ;

на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до кадрових органів посадових осіб, яким відповідно до підпункту 1 пункту 81 Положення надано право призначення на посади.

7.31. Оригінал оцінної картки військовослужбовця долучається до першого примірника особової справи. Завірені копії примірників оцінної картки направляються:

на осіб офіцерського складу - до кадрових органів, у яких знаходяться інші примірники особових справ;

на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до кадрових органів посадових осіб, яким відповідно до підпункту 1 пункту 81 Положення надано право призначення на посади.

7.32. Військовослужбовець, який підлягає періодичному атестуванню, ознайомлюється зі змістом атестації двічі:

перший раз - після висновку та рекомендацій безпосереднього начальника до подання атестації прямому начальнику;

другий раз - у семиденний термін після затвердження атестації відповідним командиром (начальником) або її надходження до військової частини.

7.33. Військовослужбовець, який атестується, має право ознайомитися зі змістом атестації до її розгляду на атестаційній комісії та надати додаткові відомості про свою службову діяльність за попередній період, а також заяву про свою незгоду зі змістом атестації.

7.34. Військовослужбовець, на якого складається оцінна картка, ознайомлюється з нею після висновку та рекомендацій прямого начальника.

7.35. Ознайомлення з результатами періодичного атестування та щорічного оцінювання військовослужбовця здійснює безпосередній начальник під підпис.

7.36. Ознайомлення з результатами періодичного атестування або щорічного оцінювання військовослужбовців, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, здійснюється у семиденний термін після їх повернення до місця проходження військової служби.

7.37. Після доведення атестаційних висновків військовослужбовець ставить підпис в оригіналі атестації або в оцінній картці та у всіх друкованих примірниках.

7.38. Скарга на порушення порядку періодичного атестування та щорічного оцінювання, необ'єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в атестації або в оцінній картці, подається не пізніше ніж через два місяці після ознайомлення атестованого з атестацією або висновками оцінної картки і розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

7.39. Рішення за скаргою щодо періодичного атестування приймається посадовою особою, яка затвердила атестацію. У разі оскарження атестованою особою рішення атестація розглядається атестаційною комісією вищої інстанції і затверджується відповідною посадовою особою. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестації вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.

7.40. Рішення за скаргою щодо щорічного оцінювання приймає прямий начальник військовослужбовця, який не брав участі в оцінюванні. У разі визнання скарги обґрунтованою до оцінної картки військовослужбовця вносяться відповідні зміни та доповнення або складається нова оцінна картка військовослужбовця.

7.41. Реалізація висновку атестації проводиться після ознайомлення атестованого з нею, а у разі її оскарження - після розгляду та прийняття рішення за скаргою.

7.42. Для забезпечення реалізації атестаційних висновків кадрові органи усіх рівнів зобов'язані:

уточнити відповідні плани переміщення військовослужбовців на посади;

скласти контрольні списки військовослужбовців, які атестовані до призначення на нижчу посаду, до звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, після закінчення строку контракту та у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, а також щодо укладення нового контракту.

VIII. Відпустки

8.1. Щорічні основні та додаткові відпустки військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються командирами (начальниками) за підпорядкованістю.

8.2. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного стану в державі або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням посадових осіб, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому в поточному році.

8.3. До щорічних додаткових відпусток із збереженням грошового і матеріального забезпечення військовослужбовців належать відпустки, передбачені чинним законодавством.

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на зазначені додаткові відпустки, щорічна додаткова відпустка надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.

8.4. Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням надається військовослужбовцям, які успішно навчаються без відриву від служби у вищих навчальних закладах за вечірньою і заочною формами навчання, тривалістю, визначеною статтею 15 Закону України "Про відпустки".

Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням надається військовослужбовцям, які не мають академічної заборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали контрольні та курсові роботи, на підставі довідки-виклику з вищого навчального закладу.

8.5. Творча відпустка надається військовослужбовцю для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

8.6. На підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за рапортом військовослужбовця повинна приєднуватись невикористана у поточному році щорічна відпустка або її частина.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця-жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку без збереження грошового забезпечення. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини чи іншими родичами, які є військовослужбовцями і фактично доглядають за дитиною. Підставою для надання цієї відпустки батькові чи іншим родичам, які доглядають за дитиною, є довідки з місця роботи (служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки та про припинення виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати). Військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у тому числі і тим військовослужбовцям, які її перервали та приступили до виконання обов'язків військової служби), надається щорічна основна відпустка. У цьому випадку тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовця обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць проходження служби у календарному році.

Військовослужбовцю-жінці, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.

8.7. Військовослужбовці, які направлені для проходження служби чи на навчання за кордоном на початку календарного року і у зв'язку з цим не змогли використати щорічну основну відпустку до направлення за кордон, використовують її після повернення в Україну. За їх бажанням дозволяється об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

8.8. Під час планування щорічних чергових відпусток передбачається рівномірне їх надання військовослужбовцям протягом календарного року.

Під час складання графіка відпусток повинно бути враховано надання відпусток у зручний час для:

військовослужбовців, які є дружинами (чоловіками) військовослужбовців;

військовослужбовців-жінок, які мають двох або більше дітей до 15 років або дитину-інваліда;

військовослужбовців-жінок перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

військовослужбовців, які є одинокими матерями (батьками) та які виховують дитину без батька (матері);

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

8.9. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках, визначених пунктом 187 Положення, з дозволу посадової особи, яка затверджує графік відпусток, щорічна основна відпустка за минулий рік надається військовослужбовцю у першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

8.10. Щорічна основна відпустка за бажанням військовослужбовця у разі несвоєчасної виплати грошового забезпечення переноситься до виплати такого забезпечення.

8.11. Про вибуття військовослужбовців у відпустку та їх повернення з відпустки оголошується в наказі командира військової частини по стройовій частині.

8.12. Військовослужбовцям, які вибувають у відпустку, видаються відпускні квитки встановленого зразка. Відповідно до статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці та члени їх сімей мають право на безоплатний проїзд до місця проведення відпустки в межах України та у зворотному напрямку.

8.13. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, через сімейні обставини або з інших поважних причин, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також за власним бажанням щорічні відпустки повинні надаватись їм до звільнення із розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби у році звільнення.

Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за станом здоров'я, за віком та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні відпустки у рік звільнення надаються повної тривалості.

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем невикористані щорічні відпустки не надаються. За невикористані щорічні відпустки їм виплачується грошова компенсація із розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби у році звільнення.

8.14. У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає обстеженню військово-лікарською комісією для визначення придатності до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.

Військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано у минулому році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

8.15. Військовослужбовцям, щодо яких проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких справа розглядається судом, відпустка надається за погодженням з відповідними органами дізнання, досудового слідства чи судом.

8.16. Слухачам і курсантам військових навчальних закладів щороку надаються канікулярні відпустки:

зимова - тривалістю до 14 календарних днів;

літня - 30 календарних днів.

Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів військових навчальних закладів канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених навчальним планом. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.

IX. Особливості проходження строкової військової служби

9.1. Військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з навчального центру, з військового навчального закладу чи звільнені з військової служби за контрактом, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби, направляються для подальшого проходження військової служби переважно у військові частини, підпорядковані виду Збройних Сил України, структурному підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких перебувають ці навчальні центри або військові навчальні заклади.

9.2. Присвоєння військового звання солдат (матрос) громадянам, призваним на строкову військову службу, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 196 Положення.

9.3. Номер та дата наказу про присвоєння військового звання солдат (матрос) та дата відправлення у військову частину у складі команди зазначаються у військовому квитку та в обліково-послужній картці громадянина, який призваний на строкову військову службу.

Внесені записи засвідчуються підписом обласного військового комісара та скріплюються відповідною гербовою печаткою.

9.4. Військове звання матрос військовослужбовцям строкової військової служби, яким військовим комісаром присвоєно військове звання солдат, присвоюється наказом командира військової частини при призначенні на посаду, за якою воно передбачено.

9.5. Переміщення військовослужбовців строкової військової служби, не пов'язане з проведенням організаційних заходів, направленням на навчання і призначенням на інші посади, проводиться, як правило, під час підготовчого періоду у Збройних Силах України. Переміщення в інший час допускається тільки в разі крайньої потреби.

9.6. Підготовка сержантів і кваліфікованих солдатів (матросів) строкової військової служби проводиться на базі навчальних центрів, підпорядкованих видам Збройних Сил України, структурним підрозділам Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Штаби видів і Командування сил підтримки Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командири підпорядкованих військових частин до 1 грудня та до 1 червня узгоджують з органом військового управління, якому підпорядковані навчальні центри, кількість військовослужбовців, яких планується підготувати, та перелік військових спеціальностей, за якими планується їх підготовка.

Після закінчення спеціальних курсів та складання іспитів військовослужбовці повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

Посвідчення встановленого зразка та витяги з наказів про закінчення спеціальних курсів видаються військовослужбовцям. У військовій частині на підставі витягу з наказу про закінчення спеціальних курсів військовослужбовцям в обліково-послужній картці здійснюється відповідний запис про закінчення спеціальних курсів.

9.7. Для військовослужбовців строкової військової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проходження спеціальних курсів підготовки (перепідготовки) у навчальних центрах є обов'язковим.

9.8. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України, відпустка надається не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку строкової військової служби.

9.9. На підставі указу Президента України і наказу Міністра оборони України звільнення військовослужбовців строкової служби з військової служби здійснюється після вислуги строку служби наказом командира військової частини по стройовій частині.

9.10. Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби і щодо яких проводиться дізнання чи слідство, якщо до них не застосовано запобіжних заходів, пов'язаних з обмеженням волі, звільняються з військової служби з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів, що проводять слідство, або суду.

9.11. Дострокове звільнення з військової служби військовослужбовців строкової військової служби за сімейними обставинами здійснюється у порядку, визначеному пунктами 213, 214 Положення.

9.12. Дострокове звільнення з військової служби військовослужбовців строкової військової служби за станом здоров'я або у зв'язку із засудженням до позбавлення волі здійснюється командиром військової частини на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії або вироку суду відповідно.

X. Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу

10.1. Особи офіцерського складу віком до 30 років, які перебувають у запасі, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" у разі потреби за наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

На військову службу за призовом осіб офіцерського складу у разі потреби також можуть бути призвані громадяни України, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, здобули вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, атестовані до офіцерського складу з присвоєнням відповідного первинного військового звання офіцерського складу.

Офіцери запасу, які підлягають призову на військову службу осіб офіцерського складу, приписуються до призовних дільниць.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

10.2. Після видання наказу Міністра оборони України щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу громадяни України, яким надійшла повістка військового комісаріату, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці. У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, кандидат до військової служби за призовом осіб офіцерського складу зобов'язаний з'явитися до районного (міського) військового комісаріату в десятиденний строк з дня початку призову. Офіцери запасу, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік. Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів усіх форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян до призовних дільниць.

Під час проведення призову на військову службу осіб офіцерського складу зміна місця військового обліку кандидатам до військової служби за призовом не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом військового комісаріату він несе відповідальність у порядку, встановленому законом.

Поважними причинами неприбуття офіцера запасу до районного (міського) військового комісаріату в установлений строк, які підтверджені відповідними документами, є:

перешкода стихійного характеру, хвороба офіцера запасу або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича або близького родича його дружини.

10.3. Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу вважається день вручення припису для відправлення офіцера з районного (міського) військового комісаріату для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

Призов на військову службу осіб офіцерського складу здійснюється після обов'язкового медичного огляду. Порядок проведення медичного огляду визначається Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800. Призову на військову службу осіб офіцерського складу підлягають громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров'я.

Призвані із запасу особи офіцерського складу переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених Положенням.

Порядок присвоєння військових звань особам офіцерського складу, пониження у військовому званні та позбавлення військового звання осіб офіцерського складу, який визначається Положенням, є обов'язковим для виконання щодо осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом.

Під час проходження військової служби вони виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Призвані із запасу особи офіцерського складу не призначаються на посади, які підлягають скороченню. У разі якщо посади, на яких проходять військову службу призвані із запасу офіцери, підлягають скороченню, вони переміщуються на інші посади, що не підлягають скороченню до закінчення строку служби за призовом.

10.4. За рішенням відповідної комісії відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

10.5. Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

10.6. Офіцери запасу, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на військову службу осіб офіцерського складу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", і не призвані з різних причин на військову службу у встановлені строки, підлягають призову на військову службу осіб офіцерського складу під час здійснення чергового призову.

10.7. Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили строкову військову службу або військову службу за контрактом.

10.8. Від призову на військову службу осіб офіцерського складу в мирний час звільняються громадяни України:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

10.9. Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно атестуються, за наявності потреби Збройних Сил України в офіцерах відповідної військово-облікової спеціальності після закінчення строків служби за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.

Рішення про прийняття на військову службу за контрактом приймається не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу на підставі відповідного подання.

10.10. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби після закінчення встановленого терміну.

Дострокове звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється:

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 року № 150;

у зв'язку із засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

10.11. Особи офіцерського складу призиваються із запасу наказами Міністра оборони України по особовому складу і направляються, як правило, у розпорядження посадових осіб, які мають право призначити їх на посади.

Міністр оборони України одночасно з призовом на військову службу осіб офіцерського складу може призначати їх на відповідні посади.

10.12. Районні (міські) військові комісаріати оформляють на кандидата особову справу та організовують:

медичне обстеження кандидата;

професійний відбір;

розгляд його кандидатури атестаційною комісією військового комісаріату з метою подальшого призову на військову службу осіб офіцерського складу.

Атестаційна комісія районного (міського) військового комісаріату приймає рішення про відповідність кандидата вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу. До роботи цих комісій можуть залучатись представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, внутрішніх справ, а також представники з'єднань, військових частин Збройних Сил і інших військових формувань та громадських організацій відповідно до пункту 4 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1235.

Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, є кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

За результатами роботи атестаційна комісія районного (міського) військового комісаріату може прийняти стосовно кандидата одне з таких рішень:

визнати кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

має право на відстрочку до (число, місяць, рік);

призову не підлягає;

від призову звільняється.

Списки осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу осіб офіцерського складу, розглядаються на атестаційній комісії обласного військового комісаріату та затверджуються обласним військовим комісаром. Перший примірник зазначених списків повертається до районного (міського) військового комісаріату.

За результатами роботи атестаційної комісії районного (міського) військового комісаріату складається відповідний протокол (акт), який подається на затвердження районному (міському) військовому комісару. До протоколу (акта) додаються списки:

кандидатів для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

осіб, які призову не підлягають;

осіб, які від призову звільняються.

На підставі цього протоколу (акта) та списку осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу осіб офіцерського складу, районним військовим комісаріатом заноситься до військового квитка офіцера запасу відповідний запис:

"Кандидат для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу";

"Має право на відстрочку до (число, місяць, рік)";

"Призову не підлягає";

"Від призову звільняється".

Запис підписується військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою.

Для оперативного обліку офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу осіб офіцерського складу або мають відстрочку у районних (міських) військових комісаріатах, формуються відповідні картотеки.

Зразки списків офіцерів запасу, які мають право на відстрочку, протоколи (акти) військових комісаріатів визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на військову службу осіб офіцерського складу відповідають військові комісари.

Районний військовий комісаріат разом зі списком кандидатів до військової служби за призовом осіб офіцерського складу, що надсилається до обласного військового комісаріату, додає завірені копії паспорта, довідки з ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, документів про освіту та медичного обстеження.

На підставі списку кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, що подається з обласного військового комісаріату до Генерального штабу Збройних Сил України, готується відповідний проект наказу Міністра оборони України по особовому складу.

XI. Залишення на військовій службі понад граничний вік

11.1. З метою збереження досвідчених кадрів або у разі неможливості укомплектування окремих посад фахівцями належного рівня кваліфікації на військовій службі понад граничний вік на їх прохання можуть бути залишені окремі військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби.

11.2. Військовослужбовці, які прийняли рішення продовжувати військову службу понад граничний вік, подають рапорт за підпорядкованістю з висловлюванням прохання продовжити військову службу понад граничний вік.

11.3. За направленням командира військової частини військовослужбовець повинен пройти медичне обстеження на предмет придатності до військової служби. Військовослужбовці, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані обмежено придатними чи непридатними до військової служби, на військовій службі понад граничний вік не залишаються.

11.4. За рішенням командира військової частини питання щодо військовослужбовця розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини.

11.5. Посадовій особі, яка приймає рішення про залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік, подаються такі документи:

рапорт військовослужбовця з проханням продовжити військову службу понад граничний вік;

висновок військово-лікарської комісії про придатність військовослужбовця до військової служби;

два примірники контракту, підписані військовослужбовцем, про проходження військової служби понад граничний вік;

копії останньої атестації та оцінної картки військовослужбовця.

11.6. Документи до відповідного кадрового органу надсилаються до 1 жовтня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі.

11.7. Відповідний кадровий орган готує документи для прийняття рішення щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік посадовими особами, визначеними у пункті 222 Положення.

Прийняття рішень та видання наказів по особовому складу про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік здійснюється до 1 грудня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі.

11.8. З військовослужбовцями, яких залишено на військовій службі понад граничний вік, укладається контракт на строк продовження військової служби.

11.9. Військовослужбовці, щодо залишення яких на військовій службі понад граничний вік позитивного рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що прямі начальники за місцем служби військовослужбовців особисто повідомляють їх у письмовій формі.

XII. Звільнення з військової служби

12.1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення.

12.2. Звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється у разі неможливості їх використання на службі.

Неможливість використання військовослужбовців на військовій службі визначається відсутністю вакантних рівнозначних посад за основною або спорідненою військовими спеціальностями, що підтверджується відповідними кадровими органами, у межах:

оперативного командування, армійського корпусу (повітряного командування), сил підтримки, територіального управління, військових частин, безпосередньо підпорядкованих командуванням видів Збройних Сил України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Міністерству оборони України - для осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

Збройних Сил України - для осіб офіцерського складу.

Вимоги підпункту 2 пункту 226 Положення можуть бути застосовані у разі скорочення чисельності Збройних Сил України відповідно до законодавства щодо чисельності Збройних Сил України.

12.3. Виконання накладеного на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" чи реалізація затвердженої атестації з висновком про звільнення з військової служби через службову невідповідність здійснюються у стислі терміни, але не пізніше трьох місяців після накладення такого стягнення чи ознайомлення військовослужбовця з атестаційним висновком.

Накладення дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" на військовослужбовця здійснюється посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу щодо звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність.

12.4. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється за підсумками атестування.

12.5. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби у наказі посадової особи про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у незаконному звільненні військовослужбовця, або в окремому письмовому рішенні вказується про виплати військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до строку вислуги у військовому званні.

12.6. Посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які виявили бажання звільнитись чи підлягають звільненню з військової служби, не пізніше ніж за чотири місяці до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі чи закінчення строку контракту, зобов'язана здійснити заходи щодо:

розрахунку вислуги років військової служби військовослужбовців;

обстеження військово-лікарською комісією військовослужбовців.

12.7. Бесіда з питань звільнення проводиться:

1) з військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - командиром військової частини, в якій вони проходять військову службу, або його заступником;

2) з молодшими та старшими офіцерами до підполковника включно:

у військовій частині - командиром військової частини;

в управлінні з'єднання та в територіальному управлінні - відповідним командиром з'єднання, армійського корпусу (повітряного командування), начальником управління або їх заступниками;

в управлінні оперативного командування, у командуванні сил підтримки, виду Збройних Сил України - начальником відповідного структурного підрозділу, заступником командувача;

у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

3) з полковниками (капітанами 1 рангу) - начальником територіального управління, командиром армійського корпусу (повітряного командування), командувачем оперативного командування, сил підтримки, виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України чи Міністерства оборони України або їх заступниками, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України та Міністра оборони України;

4) з особами вищого офіцерського складу, крім тих, які належать до номенклатури призначення Президента України, - командувачем виду Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом повноважень);

5) з особами вищого офіцерського складу, які належать до номенклатури призначення Президента України, - Міністром оборони України.

Бесіда проводиться перед направленням документів на звільнення військовослужбовця. До участі в бесіді з військовослужбовцем, який звільняється з військової служби, за потреби залучаються безпосередні командири, фахівці кадрових, юридичних, фінансових органів тощо.

Під час бесіди з військовослужбовцем посадова особа роз'яснює йому, які пільги та переваги він має з працевлаштування та матеріально-побутового забезпечення, доводить військовослужбовцю рішення щодо рекомендацій для військового комісаріату стосовно можливості проходження ним служби у військовому резерві Збройних Сил України, водночас з'ясовує про місце проживання після звільнення військовослужбовця та військовий комісаріат для направлення його на військовий облік. При цьому враховуються прохання та побажання військовослужбовця, даються необхідні пояснення з інших питань.

У разі коли під час бесіди виникли питання, які не можуть бути вирішені на місці, на адресу відповідної посадової особи чи органу військового управління надсилається запит з необхідними матеріалами і довідками.

Зміст проведення бесіди відображається в аркуші бесіди. У разі відмови військовослужбовця підписати аркуш бесіди він підписується особами, присутніми під час бесіди, з відміткою про відмову військовослужбовця підписувати аркуш бесіди.

Аркуш бесіди зберігається у першому примірнику особової справи військовослужбовця.

12.8. Посадові особи відповідно до наданих їм прав зобов'язані звільнити з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або які не виявили бажання укладати новий контракт.

Документи на звільнення військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або у яких закінчився строк контракту, направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення, не пізніше ніж за два місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий не пізніше ніж за місяць до досягнення граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту.

Командири військових частин зобов'язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення їх з військової служби.

Військовослужбовці у разі неможливості їх виключення зі списків військової частини через об'єктивні причини: перебування військовослужбовця на лікуванні, проведення службового розслідування у випадку виявлення зловживань, нестачі матеріальних засобів тощо - виключаються після повернення з лікування, прийняття рішення за службовим розслідуванням тощо.

12.9. За наявності декількох підстав для звільнення, крім підстав звільнення, визначених підпунктом 1 пункту 35 Положення, військовослужбовці за бажанням обирають ту з підстав, за якою передбачаються найбільші права та пільги після звільнення.

Документи на звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, за службовою невідповідністю, а також за підставами, передбаченими пунктами "а", "б", "в" і "д" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відповідно до підпункту 2 пункту 35 Положення надсилаються безпосередньо до посадової особи, яка має право на звільнення такого військовослужбовця з військової служби.

12.10. У разі коли командир військової частини вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які звільняються з військової служби, він порушує клопотання перед старшим командиром про застосування заохочення, що належить до його прав, про що зазначається у поданні.

Про необхідність заохочення військовослужбовців відзнакою Міністерства оборони України "Ветеран військової служби" зазначається у Поданні до звільнення тих військовослужбовців, звільнення з військової служби яких здійснюється Міністром оборони України.

Для заохочення військовослужбовців відзнакою Міністерства оборони України "Ветеран військової служби", звільнення з військової служби яких здійснюється іншими посадовими особами, направляється Подання для заохочення за їх підписом безпосередньо до кадрового органу Міністерства оборони України.

Заохочення військовослужбовців іншими відзнаками Міністерства оборони України здійснюється у порядку, встановленому Положенням про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 2 березня 2006 року № 131, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2006 року за № 278/12152.

12.11. Перелік документів, що подаються з поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби, зазначено у додатку 16 до Інструкції.

XIII. Проходження військової служби під час виконання військового обов'язку в запасі

13.1. Виконання військовозобов'язаними військового обов'язку у запасі у мирний час полягає у додержанні порядку та правил військового обліку, проходження зборів, збереженні та вдосконаленні знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби у воєнний час відповідно до військових та інших спеціальностей.

13.2. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві, строки контракту та порядок звільнення зі служби у військовому резерві визначаються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженим Указом Президента України від 1 лютого 2007 року № 66.

Військовозобов'язані, які проходять службу у військовому резерві, приймаються на військову службу за контрактом за умови, що вони пройшли професійний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, та які:

не мають військових звань офіцерського складу, мають відповідну освіту та спеціальну підготовку, віком до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

мають військове звання прапорщик (старший прапорщик), мічман (старший мічман) та мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, віком до 40 років - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

мають військове звання офіцерського складу - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу:

молодший офіцерський склад віком до 40 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) віком до 45 років;

полковник (капітан 1 рангу) віком до 50 років.

При прийнятті на військову службу за контрактом дія попереднього контракту припиняється, а резервісти звільняються зі служби у військовому резерві у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом до Збройних Сил України або інших військових формувань.

Відповідно до пункту 57 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 1 лютого 2007 року № 66, припинення дій (розірвання) контракту є підставою для звільнення резервіста зі служби у військовому резерві. Резервісти звільняються зі служби у військовому резерві згідно з наказом командира військової частини по особовому складу з наданням припису до військового комісаріату, в якому вони перебувають на військовому обліку.

13.3. Порядок атестування осіб до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу, а також порядок присвоєння військовозобов'язаним військових звань під час виконання військового обов'язку у запасі, служби у військовому резерві Збройних Сил України, організації обліку офіцерського складу запасу визначається законодавством України.

13.4. Порядок проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами визначається Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та іншими законодавчими актами.

13.5. Результати відбору військовозобов'язаних для направлення до інших військових формувань, які проводяться представниками центральних органів виконавчої влади, що керують ними, погоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України.

На підставі розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України у військових комісаріатах відпрацьовуються подання щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу запасу, які направляються до обласних військових комісаріатів. Обласні військові комісаріати погоджують та направляють ці подання до органів управління інших військових формувань.

Підставою для вручення припису офіцеру запасу у військовому комісаріаті і направлення його особової справи є витяг із наказу керівника військового формування або розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України.

Про вибуття офіцера для проходження військової служби до іншого військового формування військовий комісаріат доповідає за підпорядкованістю до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

XIV. Особливості проходження військової служби та виконання військового обов'язку в запасі в особливий період

14.1. На посади осіб офіцерського складу в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах призначаються за мобілізаційним планом офіцери, які перебувають на військовій службі, в запасі та у військовому резерві. Офіцерський склад Збройних Сил України поповнюється також за рахунок осіб, яким в особливий період буде присвоєно первинні військові звання офіцерського складу.

Затвердження мобілізаційного призначення проводиться відповідно до номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу за мобілізаційним планом, яка затверджується Міністром оборони України.

14.2. Розгляд та затвердження призначень на посади проводиться:

офіцерів, які проходять військову службу, - за планами персонального переміщення та списками офіцерів, які прибувають з інших військових частин;

офіцерів, які проходять службу у військовому резерві, - наказами відповідних посадових осіб;

офіцерів запасу - за приписними картами;

офіцерів, які призначаються на посади, що підлягають затвердженню вищими посадовими особами, - за іменними списками.

Форми планів персонального переміщення, іменних списків і приписних карт установлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

14.3. Під час комплектування органів військового управління, військових частин, закладів і установ, що заново формуються, кандидати на посади командирів та начальників цих формувань затверджуються згідно з Номенклатурою, а право затвердження кандидатів на інші посади зі штатною категорією "полковник" і нижче надається командувачам видів Збройних Сил України, командувачу сил підтримки Збройних Сил України, командувачу Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань, територіальних управлінь, начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, командирам з'єднань, військових частин, керівникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, на яких мобілізаційним планом покладено розгортання таких формувань.

14.4. Іменні списки кандидатів для розгляду та затвердження мобілізаційного призначення узгоджуються з відповідними посадовими особами і подаються за підпорядкованістю:

до кадрових органів видів Збройних Сил України - щокварталу до 15 січня, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня;

до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України - до 1 лютого, 1 травня, 1 серпня, 1 листопада.

14.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним планом, розгляд та затвердження яких проводиться Міністром оборони України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, подаються до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

Порядок і терміни затвердження мобілізаційного призначення офіцерського складу в підпорядкованих військових частинах, установах і закладах Міністерства оборони України визначаються начальником Генерального штабу Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України, командувачем сил підтримки Збройних Сил України, командувачем Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України, начальниками головних управлінь Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України залежно від особливостей їх формування (переводу на штати воєнного часу).

14.6. Кадровими органами видів Збройних Сил України у термін до 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України подаються узагальнені відомості щодо кількості посад номенклатури призначення за мобілізаційним планом, а також про кількість затверджених на ці посади генералів, адміралів та офіцерів з поясненням причин щодо кожної посади, на яку затвердження не проведено.

14.7. Призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на посади згідно з мобілізаційним призначенням оформляються наказами по стройовій частині та не дублюються наказами по особовому складу.

14.8. Права командувачів видів Збройних Сил України, оперативних командувань (територіальних управлінь), командирів корпусів (повітряних командувань) щодо призначення осіб офіцерського складу на посади поширюються на військові частини та підрозділи, які передані в безпосереднє підпорядкування, тільки стосовно поповнення їх особами офіцерського складу, а також переміщення офіцерів у межах військової частини.

14.9. Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням чи захворюванням, отриманими під час захисту Вітчизни або виконання інших обов'язків військової служби, подаються до присвоєння чергового військового звання у порядку, визначеному у розділі III Положення, з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, що вони займали до поранення чи захворювання.

Заступник Міністра
оборони України


І.Л. Монтрезор
Додаток 1
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПОДАННЯДодаток 2
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Командувач Сухопутних
військ Збройних Сил України
генерал-полковник І.І. Іваненко
"___" грудня 20__ року

Зразок

РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі
у ___________________________

№ з/п

Військове звання, дата присвоєння, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада та з якого часу

Дата народження, освіта

Висновок та сума балів за критеріями оцінки службової діяльності за останнім щорічним оцінюванням

Кваліфікаційні вимоги

Відмітка про призначення

рівень підготовки, науковий ступінь, вчене звання

строк перебування на займаній посаді

обов'язкова посада і стаж перебування на ній

штатна категорія посади

посадовий оклад

оцінка рівня готовності і підготовки очолюваного підрозділу

оцінка індивідуального рівня підготовки

рівень знання іноземної мови за СМР

додаткові фактори

на посаду командира механізованого батальйону

кваліфікаційні вимоги

отр

1 р.

КР 1 р.

п/п-к

1085

добре

добре

11

Майор з 20.06.2007, КЛИМ Іван Богданович, заступник командира механізованого батальйону з 10.04.2007

29.04.77, Львівський ВІ ДУ "ЛП" у 1998

Займаній посаді відповідає. Гідний призначення на посаду командира батальйону. 43,44

тр

2 р.

КР 2 р.

м-р

1060

відмінно

відмінно

1Голова комісії
Сухопутних військ
Збройних Сил України
з відбору кандидатів
до призначень на посади
генерал-майор


В.В. Василенко
Додаток 3
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПОДАННЯ
до присвоєння чергового військового званняДодаток 4
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України


__________________________________
__________________________________
_________________________________
             (найменування посадової особи,
                    яка має право присвоєння
                           військових звань)

Зразок

СПИСОК
військовослужбовців
___________________________________________,
(найменування військової частини)
які подаються до присвоєння чергових військових звань
у ____ кварталі 20___ року

Порушую клопотання про присвоєння чергових військових звань нижчезазначеним військовослужбовцям:

№ з/п

Військове звання, ким присвоєно, дата та номер наказу про присвоєння

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, особистий номер, ідентифікаційний код

Займана посада за дійсним найменуванням військової частини, з якого часу, чий наказ і номер наказу, військове звання за штатом, номер штату

Дата укладання контракту та термін його дії

Адреса, куди необхідно вислати витяг з наказу про присвоєння чергового військового звання

1

2

3

4

5

6

1

Старший лейтенант, Міністром оборони України від 20.06.1999 № 147

ХОРЕНКО Богдан Юрійович, 15.06.1975. А-004894, 2755914575

Інженер відділу регламенту і ремонту центру автоматизованих систем управління з 12.08.1998, Міністра оборони України від 12.08.1998 № 290, капітан, штат № 14/063

20.06.1998, 5 років - до 20.06.2009

03168, м. Київ- 168, пр-т Повітрофлотський, 6

Командир військової
частини А0123
підполковникС.С. Степаненко

М.П.

"____" _______________ 20__ року

__________
Примітки:


1. Список офіцерів, які подаються до присвоєння чергових військових звань (далі - Список), подається за підпорядкованістю до кадрового органу, що готує проекти наказів про присвоєння військових звань.


2. У кадровому органі Список складається в алфавітному порядку окремо за військовими званнями від вищого військового звання до нижчого за датами закінчення терміну перебування у військовому званні.


3. Для офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади з п'ятирічним строком навчання, у графі 2 додатково зазначається "5-річний термін навчання".
У графі 2 для військовослужбовців, яким за вироком суду призначено покарання у вигляді арешту чи службового обмеження, зазначається час відбування покарання.


4. Список складається у двох примірниках:
перший примірник - подається до кадрового органу, що готує проекти наказів про присвоєння військових звань;
другий примірник - долучається до справи військової частини.
Додаток 5
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України


Начальнику 33 територіального центру
комплектування військовослужбовцями
за контрактом 21000, м. Вінниця

Зразок

ПЕРЕЛІК
посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом

Найменування посади

ВОС, код

Кількість

Розмір грошового забезпечення за посадою (грн.)

Форма допуску (у разі потреби)

Водій

837037

10

893,94


Механік

407256

4

893,60


Командир ЗСУ

157150

1

1120,92

форма 2

Адреса військової частини: 84506, м. Артемівськ, телефон: 06274 3-16-08.

Командир військової
частини А1234
полковникП.П. Петренко

М.П.Додаток 6
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

Зразок

АРКУШ
вивчення особистих якостей кандидата

Тищука Володимира Івановича
______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

військова частина А1315, командир відділення, ВОС-837182
______________________________________________________________________
(військова частина, посада, номер ВОС)

Коли, з ким проведена бесіда, які документи розглянуто

Зміст бесіди, результат розгляду поданих документів

28.05.2008 з Тищуком В.І.

Під час бесіди виявляє бажання проходити військову службу за контрактом. У період з 2005 до 2006 року проходив строкову військову службу у військовій частині А1888 на посаді водія. Має категорії на право керування автомобілем "В", "С", "Д", освіта - повна середня, неодружений, проживає з батьками.
Батько - Тищук І.В. - слюсар, працює в ЖКО № 2.
Мати - Тищук Р.С. - вихователь, працює в дитячій установі № 12.
Сам працює на автопідприємстві № 1306, водій.
Дав згоду проходити військову службу за контрактом у військовій частині А1315 на посаді командира відділення за ВОС-837182.

30.05.2008 з головним інженером АП № 1306 Рябцем О.К.
(характеристика від 07.05.2008, підписана директором АП № 1306 Шепелем В.Т.) (вх. № 364 від 28.05.2008)

На роботі характеризується позитивно, поставлені завдання виконує якісно, порушень трудової дисципліни немає.

Повідомлення Богунського РВВС м. Житомир від 23.05 2008 № 456 (вх. № 365 від 28.05.2008)

До кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку в органах внутрішніх справ не перебуває.

Висновок посадової особи, яка проводила вивчення особистих якостей кандидата:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"____________ 20 ___ року

Висновок начальника територіального центру комплектування (для військовослужбовців строкової військової служби - висновок командира військової частини):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"____________ 20 ___ рокуДодаток 7
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

КАРТКА
професійного відбору кандидата

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

______________________________________________________________________
(військова частина, посада, номер ВОС)

Результати професійного відбору

№ з/п

Напрями професійного відбору

Стисла характеристика кандидата за напрямом відбору

Висновок

Підпис посадової особи, яка проводила відбір

1

Вивчення особистих якостей
2

Фізична підготовленість
3

Психологічний відбір
Висновок за результатами професійного відбору:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                           (підпис особи, яка проводила відбір)

З результатами і висновком ознайомлений:
_____________________________________________________________________________
                                                                      (підпис особи, щодо якої проводився відбір)

Висновок посадової особи, яка проводила вивчення особистих якостей кандидата:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                  (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"____________ 20 ___ року

Висновок військового комісара (для військовослужбовців строкової військової служби - висновок командира військової частини):
_____________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"___________ 20 ___ року

__________
Примітки:


1. Посадові особи, які здійснювали професійний відбір, результати відбору за напрямами заносять до картки професійного відбору кандидата.


2. Висновок за результатами професійного відбору кандидата видається:
щодо громадян призовного віку, які мають відповідний рівень освіти і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаних та жінок - начальником територіального центру комплектування;
щодо військовослужбовців строкової військової служби - посадовою особою військової частини, на яку рішенням командира військової частини покладено виконання цих обов'язків.


3. У разі позитивного висновку за результатами проходження кандидатом професійного відбору картка професійного відбору кандидата разом з особовою справою направляються командиру військової частини.


4. Відомості та матеріали професійного відбору зберігаються в територіальному центрі комплектування (штабі військової частини) протягом трьох років.


5. Картки професійного відбору кандидатів, які не пройшли професійного відбору, зберігаються:
на громадян призовного віку, які мають відповідний рівень освіти і не проходили строкової військової служби, та жінок - протягом трьох років у територіальному центрі комплектування (на військовозобов'язаних - у районному (міському) військовому комісаріаті разом з обліковими документами військовозобов'язаного);
на військовослужбовців строкової військової служби до звільнення їх з військової служби - у штабі військової частини разом з обліково-послужною картою військовослужбовця.
Додаток 8
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

АТЕСТАЦІЯ
на присвоєння первинного військового звання офіцерського складуДодаток 9
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

Зразок

АРКУШ БЕСІДИ

"___" ____________ 20___ року

з ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Присутні під час проведення бесіди ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________

У Збройних Силах (з якого часу) _________________________________________________

Сімейний стан ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вислуга років: календарна ______________________________________________________

пільгова _________________________________________________________________

Ставлення до звільнення _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Забезпеченість житлом ________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Прохання (побажання) військовослужбовця _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Бажання військовослужбовця проходити службу у військовому резерві
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Претензії до порядку та терміну подання до звільнення ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Рішення щодо терміну подання до звільнення ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дано роз'яснення про пільги і переваги щодо працевлаштування та матеріального забезпечення
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Бесіду провів _________________________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

З аркушем бесіди ознайомлений _________________________________________________
                                                                                              (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20 __ року

__________
Примітка.


Аркуш бесіди за необхідності заповнюється і під час вирішення інших питань проходження військової служби військовослужбовцем.
Додаток 10
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК
посад офіцерського складу та граничних строків перебування на них

Найменування групи військово-облікових спеціальностей

Група ВОС

Характер службової діяльності

Строки перебування на посадах у роках

молодшого офіцерського складу

старшого офіцерського складу

вищого офіцерського складу

Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування механізованих, танкових, аеромобільних, повітряно-десантних, штурмових військ і морської піхоти

02

командний профіль

4

5

5

Бронетанкова техніка

42

інженерний і технічний профілі

5

6

8

Управління бойовими діями ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ. Бойове застосування оперативно-тактичних і тактичних ракет, наземної артилерії та берегового ракетно-артилерійського озброєння

03

командний профіль

4

5


Ракетно-артилерійське озброєння. Стрілецьке озброєння

43

інженерний і технічний профілі

5

6


Управління бойовими діями Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України. Бойове застосування зенітного ракетного, зенітного артилерійського та радіотехнічного озброєння протиповітряної оборони

04

командний профіль

4

6

8

Зенітне ракетне, зенітне артилерійське та радіотехнічне озброєння протиповітряної оборони

44

інженерний і технічний профілі

5

7


Управління бойовими діями авіації. Бойове застосування авіації

06

командний профіль

5

5

6

Авіаційна техніка та озброєння. Повітряно-десантна техніка

46

інженерний і технічний профілі

5

6


Управління бойовими діями Військово-Морських Сил. Бойове застосування підводних човнів і надводних кораблів

07

командний профіль

5

5

6

Корабельна техніка та озброєння

47

інженерний і технічний профілі

5

6


Космічні засоби

48

інженерний і технічний профілі

5

6


Організація та ведення розвідки

09

командний профіль

4

5

6

Засоби військової розвідки

49

інженерний і технічний профілі

5

6


Інженерне забезпечення бойових дій військ і Військово-Морських Сил

10

командний профіль

4

5


Інженерне озброєння

50

інженерний і технічний профілі

5

6


Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення бойових дій військ і Військово-Морських Сил

11

командний профіль

4

5


Озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту

51

інженерний і технічний профілі

5

6


Організація зв'язку. Застосування засобів зв'язку

12

командний профіль

4

5

8

Засоби зв'язку

52

інженерний і технічний профілі

5

6


Організація автоматизації управління військами

13

командний профіль

4

5


Математичне, програмне, інформаційне та технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління

53

інженерний і технічний профілі

5

6


Організація радіоелектронної боротьби. Застосування засобів радіоелектронної боротьби

14

командний профіль

4

5


Засоби радіоелектронної боротьби

54

інженерний і технічний профілі

5

6


Організація відновлення та будівництва автомобільних доріг. Організація дорожньо-комендантської служби

18

командний профіль

5

7


Проведення та забезпечення робіт з відбудови і будівництва автомобільних доріг

58

інженерний і технічний профілі

5

7


Топогеодезичне забезпечення

19

командний профіль

5

8


Топогеодезичні роботи і техніка

59

інженерний і технічний профілі

8

8


Гідрометеорологічне та геофізичне забезпечення

20

командний профіль

5

8


Гідрометеорологічні та геофізичні роботи і техніка

60

інженерний і технічний профілі

8

8


Навігаційно-гідрографічне та гідрометеорологічне забезпечення Військово-Морських Сил

21

командний профіль

5

8


Навігаційно-гідрографічні та гідрометеорологічні роботи Військово-Морських Сил. Навігаційно-гідрографічна техніка

61

інженерний і технічний профілі

8

8


Організація та здійснення військового будівництва та експлуатації будівель і споруд

22

командний профіль

5

8


Проведення та забезпечення будівельних робіт. Технічна експлуатація будівель і споруд

62

інженерний і технічний профілі

8

8


Організація тилового забезпечення

23

командний профіль

4

6

6

Організація забезпечення ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами

24

командний профіль

4

6


Технологія та зберігання ракетного палива, пального і мастильних матеріалів. Технічні засоби служби пального і мастильних матеріалів. Технічні засоби служби пального і мастильних матеріалів

64

інженерний і технічний профілі

5

6


Організація продовольчого, речового, шкіперського та торговельно-побутового забезпечення

25

командний профіль

4

6

8

Технологія та товарознавство харчових продуктів і речового майна, технічні засоби продовольчої та речової служб

65

інженерний і технічний профілі

5

6


Транспортне забезпечення

26

командний профіль

5

6


Автотехнічне забезпечення

56

інженерний і технічний профілі

5

6


Протипожежна охорона

28

командний профіль

6

7


Засоби пожежогасіння

68

інженерний і технічний профілі

7

8


Організаційно-мобілізаційна робота. Робота з військовими кадрами. Оборонне планування

29

командний профіль

5

6

8

Спеціальний зв'язок, режим секретності. Секретне діловодство та документоведення. Запобігання несанкціонованому застосуванню систем управління військами та ракетною зброєю

30

командний профіль

6

7


Фінансове забезпечення

31

командний профіль

5

6


Фізична культура та спорт

32

командний профіль

5

6


Редакційно-видавнича робота. Типографська справа

33

командний профіль

5

6


Виховна робота

34

командний профіль

4

5


Метрологічне забезпечення. Кваліметричне забезпечення

67

інженерний і технічний профілі

8

8


Економіка виробництва та ремонту

71

інженерний і технічний профілі

8

8


Спеціальності юридичного профілю

85

юридичний профіль

5

6


Спеціальності медичного профілю

90

медичний профіль

5

6


Спеціальності ветеринарного профілю

99

ветеринарний профіль

5

6


Інші спеціальності

39,79


5

5


__________
Примітки:


1. Для командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів строки перебування на посадах визначаються наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року № 285/602 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 792/5983.


2. До початку навчального року в усіх кадрових органах формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на посадах яких закінчується в наступному році, із зазначенням посад, на які доцільно їх призначати. Визначення посад для призначення здійснюється на підставі висновків оцінних карток, складених за підсумками навчального року. Усі зазначені офіцери включаються до відповідних планів переміщень осіб офіцерського складу на наступний рік.
Додаток 11
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

АТЕСТАЦІЯДодаток 12
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

Зразок

СПИСОК
військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі

№ з/п

Військове звання (дата присвоєння), прізвище, ім'я та по батькові, посада, яку обіймає, з якого часу

Дата народження, військова і вища освіта

Найменування та термін перебування на попередній посаді

Висновок за останнім щорічним оцінюванням та сума балів

Останній атестаційний висновок і сума балів за попередніми оцінюваннями

Додаткові фактори, які характеризують військовослужбовця

рівень підготовки, науковий ступінь, вчене звання

наявність бойового досвіду і досвіду миротворчої діяльності

класна кваліфікація та ресурс часу управління і експлуатації озброєння і військової техніки, виконання вправ, нальоту, стрибків, бойового чергування

рівень знання іноземної мови за стандартизованим мовним рівнем

оцінка рівня б/г, б/п підпорядкованих частин (підрозділів)

оцінка індивідуальних результатів (контрольні заняття, перевірки, інспекції)

висновок ВЛК стосовно стану здоров'я (диспансеризації)

рівень фізичної підготовки


На вищі посади
На рівнозначні посади
На нижчі посади
У зв'язку із закінченням строку перебування на посаді
Командир військової
частини А0195
полковникА.А. Антоненко
Додаток 13
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ОЦІННА КАРТКА
військовослужбовцяДодаток 14
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК
документів виїзної справи

1. Рапорт військовослужбовця з клопотанням про направлення за кордон.

2. Подання (крім військовослужбовців, направлених на навчання терміном до 1 року).

3. Контракт про умови і порядок проходження військової служби у складі військового підрозділу, що направляється до іншої держави.

4. Два примірники автобіографії (рукописний і друкований).

5. Довідка про проходження військової служби для осіб офіцерського складу, послужний список - для інших осіб.

6. Довідка про перспективи подальшого використання військовослужбовця після завершення проходження військової служби (навчання) за кордоном (крім військовослужбовців, які направляються до іншої держави у складі військового підрозділу).

7. Особовий листок по обліку кадрів для осіб офіцерського складу, обліково-послужна картка або її засвідчена копія - для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

8. Довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за кордоном.

9. Копія паспорта громадянина України.

10. Копія документів про освіту.

11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу (розірвання шлюбу).

12. Погодження підрозділу військової контррозвідки щодо виїзду за кордон.

13. Одна фотокартка розміром 9 х 12 см.

__________
Примітки:


1. Копії документів, що долучаються до виїзної справи, та фотокартка завіряються в установленому порядку.


2. На останній сторінці подання робиться запис: "Виїзну справу перевірив. Облікові дані відповідають дійсності. Начальник відділу кадрів (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)".Додаток 15
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України


Начальнику управління особового
складу - заступнику начальника
штабу Командування Сухопутних
військ Збройних Сил України
04119, м. Київ

Зразок

ЗАЯВКА
на навчання військовослужбовців
у __________________

Прошу Вас спланувати з 1 липня 2009 року навчання військовослужбовців для військових частин 6 АК з розрахунку:

1. Для підготовки (перепідготовки) не за прямим посадовим призначенням

Для військової частини А0123, м. Артемівськ Донецької області

Найменування посад, на яких повинні навчатися військовослужбовці

ВОС, код

Кількість

Осіб (за статтю)

механік

407256

2

чоловіків - 2

радіотелеграфіст

425640

1

чоловіків - 1

2. На базовому рівні підготовки для заміщення посад сержантів і старшин

Для військової частини А2345, м. Кривий Ріг

Найменування посад, на яких повинні навчатися військовослужбовці

ВОС, код

Кількість

Осіб (за статтю)

командир танка

113194

16

чоловіків - 16

медична сестра

879249

6

жінок - 6

командир ЗСУ

157150

1

чоловіків - 1

Командир військової
частини А0123
полковникФ.Ф. Федоренко
Додаток 16
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби

При поданні до звільнення з військової служби за підставами:

1. У зв'язку із закінченням строку контракту подаються:

копія рапорту військовослужбовця;

копія контракту про проходження військової служби;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

2. За власним бажанням подаються:

копія рапорту військовослужбовця;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

3. За станом здоров'я подаються:

висновок (постанова) військово-лікарської комісії;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

4. У зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів подаються:

висновок (постанова) військово-лікарської комісії;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

5. Через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 року № 150, подаються:

копія рапорту військовослужбовця;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

6. Через службову невідповідність подаються:

копія атестації;

донесення про вчинене правопорушення (у разі подання до накладення дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю");

копії документів (службової картки, матеріалів службових розслідувань, рішення ради офіцерів тощо), що засвідчують здійснені військовослужбовцем правопорушення;

копія аркуша бесіди;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсію за вислугу років).

7. У зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, подаються:

копія рішення судових органів;

витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу військової частини;

копія розрахунку вислуги років військової служби (у разі наявності).

8. У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем подаються:

копія атестації;

копії документів (службової картки, матеріалів службових розслідувань, рішення ради офіцерів тощо), що свідчать про невиконання військовослужбовцем умов контракту;

копія аркуша бесіди;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

9. У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням подаються:

рапорт військовослужбовця з викладенням фактів умов невиконання командуванням умов контракту;

копії документів, що свідчать про невиконання командуванням умов контракту;

звіт спеціальної комісії, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця була утворена рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням.

__________
Примітка.


За необхідності з Поданням можуть бути подані інші додаткові документи, що підтверджують відповідну підставу до звільнення з військової служби військовослужбовців.вгору