Про внесення змін до Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю
Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 07.06.2010295
Документ z0433-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава - z1477-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.06.2010 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2010 р.
за N 433/17728
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 495 ( z1477-13 ) від 12.08.2013 }
Про внесення змін до Порядку проведення
ґрунтового та лабораторного сортового контролю

На виконання статей 21, 30 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ) та враховуючи приєднання України до
Схеми по насінню зернових і до Схеми по насінню кукурудзи й сорго
Організації економічного співробітництва та розвитку,
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Порядку проведення ґрунтового та
лабораторного сортового контролю, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України від 23.12.2008 N 866
( z0053-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2009 за N 53/16069, виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Міністра С.І.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
23.12.2008 N 866
( z0053-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
07.06.2010 N 295)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2010 р.
за N 433/17728

ПОРЯДОК
проведення ґрунтового та лабораторного
сортового контролю

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає організацію проведення ґрунтового
та лабораторного сортового контролю насіння зернових культур
(пшениці, жита, ячменю, тритикале, вівса, гречки, рису), кукурудзи
та сорго, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, з метою визначення сортових якостей
насіння.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних та юридичних
осіб, які занесені до Державного реєстру виробників насіння і
садивного матеріалу (далі - замовники).
1.3. Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль здійснюються
з метою визначення належності партії насіння, яку представлено
пробою, до відповідного сорту рослин з подальшим установленням
його сортової чистоти.
1.4. Для проведення ґрунтового та лабораторного сортового
контролю насіння замовники звертаються до Державної насіннєвої
інспекції Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської,
міжрайонної державної насіннєвої інспекції за місцем провадження
господарської діяльності (далі - Держнасінінспекція).
1.5. Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль здійснюють
заклади експертизи Державної служби з охорони прав на сорти рослин
та/або науково-дослідні установи Національної академії аграрних
наук України (далі - державні заклади експертизи).
1.6. Держнасінінспекція відповідно до ДСТУ 4138-2002 "Насіння
сільськогосподарських культур. Методи визначення якості" відбирає
пробу насіння, що вирощується з метою подальшої реалізації, та
передає до обласної державної насіннєвої інспекції
(далі - облдержнасінінспекція), яка в свою чергу передає пробу до
державних закладів експертизи за актом прийому-передачі.
1.7. Для оригінального й елітного насіння сортів рослин,
батьківських форм гібридів ґрунтовий і лабораторний сортовий
контроль є обов'язковими для всіх партій насіння, а для
репродукційного насіння та гібридів першого покоління - лише
відповідний відсоток.
Таблиця
Мінімально допустимий відсоток рівня перевірки
ґрунтовим та лабораторним сортовим контролем
для репродукційного насіння
та гібридів першого покоління
------------------------------------------------------------------ | Відсоток невідповідності | Мінімальний рівень перевірки | | репродукційного насіння урожаю | репродукційного насіння | | попереднього року | ґрунтовим та лабораторним | | |сортовим контролем у поточному | | | році | |--------------------------------+-------------------------------| | <0,5% | 5% | |--------------------------------+-------------------------------| | 0,5%-3% | 10% | |--------------------------------+-------------------------------| | >3% | 25% | ------------------------------------------------------------------
При вирощуванні репродукційного насіння другої та наступних
генерацій ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль є
обов'язковими для всіх партій насіння.
1.8. Оцінка прояву ідентифікаційних ознак сортів рослин під
час проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю
здійснюється за відповідними методиками проведення експертизи на
відмінність, однорідність і стабільність для відповідного
ботанічного таксона.
1.9. Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль проводяться
за рахунок замовника.
II. Проведення ґрунтового сортового контролю
2.1. Ґрунтовий сортовий контроль здійснюється державними
закладами експертизи методом висівання проб насіння для
відповідного ботанічного таксона.
2.2. Після отримання проби від облдержнасінінспекції
державний заклад експертизи перевіряє цілісність упаковки,
наявність печатки та етикеток, підписує акт прийому - передачі
відібраних проб насіння, реєструє пробу в журналі реєстрації проб
для проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю
(додаток 1).
2.3. Ґрунтовий сортовий контроль передбачає встановлення
прояву морфологічних ознак сорту рослин і виявлення нетипових
рослин з метою підтвердження сортової чистоти партії насіння.
2.4. Замовник може відвідувати ділянки ґрунтового сортового
контролю безпосередньо або через уповноважену особу лише разом з
державним інспектором насіннєвої інспекції, завчасно повідомивши
фахівців державного закладу експертизи.
2.5. Після закінчення польових досліджень ґрунтового
сортового контролю державний заклад експертизи готує звіт
(додаток 2) та протягом трьох днів надсилає його до
облдержнасінінспекції.
III. Проведення лабораторного сортового контролю
3.1. Під час проведення лабораторного сортового контролю
перевіряються наявність та ступінь прояву сортових ознак
відповідно до опису сорту рослин, за яким було здійснено їх
державну реєстрацію.
3.2. За результатами лабораторного сортового контролю
державний заклад експертизи готує звіт (додаток 3) та протягом
трьох днів надсилає його до облдержнасінінспекції.
IV. Підготовка протоколу ґрунтового
та лабораторного сортового контролю
4.1. Облдержнасінінспекція узагальнює результати ґрунтового і
лабораторного сортового контролю, готує щодо кожної проби протокол
ґрунтового та лабораторного сортового контролю (додаток 4), який
складається у трьох примірниках. Один примірник протоколу
надсилається замовнику, другий - державному закладу експертизи,
третій - залишається у справах облдержнасінінспекції.
4.2. Спірні питання щодо результатів проведеного ґрунтового
та лабораторного сортового контролю вирішуються в порядку,
встановленому чинним законодавством.
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов

Додаток 1
до Порядку проведення
ґрунтового та лабораторного
сортового контролю

ЖУРНАЛ
реєстрації проб для проведення
ґрунтового та лабораторного сортового контролю

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Наймену- | П.І.Б. |Ботанічний|Назва|Категорія| Маса | П.І.Б. | Номер |Підпис| |з/п|реєстра-| вання | державного | таксон |сорту| насіння |(вага)|відповідаль-| проби | | | | ції |виробника| інспектора | | | |проби | ного |(партії | | | | | насіння | з | | | | | працівника |насіння)| | | | | |насінництва,| | | | |експертного | | | | | | | N телефону | | | | | закладу, | | | | | | | | | | | | N телефону | | | |---+--------+---------+------------+----------+-----+---------+------+------------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+---------+------------+----------+-----+---------+------+------------+--------+------| | | | | | | | | | | | | |---+--------+---------+------------+----------+-----+---------+------+------------+--------+------| | | | | | | | | | | | | |---+--------+---------+------------+----------+-----+---------+------+------------+--------+------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку проведення
ґрунтового та лабораторного
сортового контролю

ЗВІТ
результатів досліджень з ґрунтового контролю проби
_____________________ _______________________
(назва сорту) (ботанічний таксон)

Заклад експертизи ___________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Виробник | Номер | Ознаки |Код прояву|Кількість |Сортова | | насіння | проби | сорту | |нетипових |чистота, | | | (партії | рослин | | рослин, | % | | | насіння) | | | шт. | | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу експертизи ________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Спеціаліст, який проводив
дослідження ________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 3
до Порядку проведення
ґрунтового та лабораторного
сортового контролю

ЗВІТ
результатів досліджень з лабораторного контролю проби
_____________________ _______________________
(назва сорту) (ботанічний таксон)

Заклад експертизи ___________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Виробник | Номер | Ознаки |Код прояву|Кількість |Сортова | | насіння | проби | сорту | |нетипових |чистота, | | | (партії | рослин | | рослин, | % | | | насіння) | | | шт. | | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу експертизи ________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Спеціаліст, який проводив
дослідження ________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 4
до Порядку проведення
ґрунтового та лабораторного
сортового контролю

ПРОТОКОЛ
ґрунтового і лабораторного сортового контролю
від _________________ N _______

Ботанічний таксон ____________________ ____________________
(назва (назва
українською мовою) латинською мовою)
Назва сорту _________________________________________________ Категорія _______ Номер проби (партії насіння) ______________
Назва виробника насіння або садивного матеріалу сорту: _________________________________________________________________
Дата відбору проби насіння і садивного матеріалу сорту рослин
для контролю _____________________________________________________ Реєстраційний номер у журналі реєстрації проб для проведення
ґрунтового та лабораторного сортового контролю ___________________ Назва державного експертного закладу, що проводив дослідження
з ґрунтового та лабораторного сортового контролю _________________ __________________________________________________________________
Дата закінчення досліджень з ґрунтового контролю ____________
ВИСНОВОК
Проба N __________ ___________ сорту рослин _________________
ботанічного таксона ______________________ ____________________
(назва (назва
українською мовою) латинською мовою)
відповідає умовам сортової чистоти _____________________________/
не відповідає умовам сортової чистоти ___________________________
Начальник _________________________________ _________________________________ інспекції
_____________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.вгору