Документ z0431-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2007, підстава - z0097-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 72 від 09.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 липня 1998 р.
за N 431/2871

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1591 ( z0097-07 ) від 19.12.2006 }

Про затвердження Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними товариствами
та підприємствами-емітентами облігацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 3 ( z0063-00 ) від 17.01.2000
N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003
N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004
N 542 ( z1676-04 ) від 30.12.2004 - скасовано на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 501 ( vr501312-05 ) від 07.09.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 155 ( z0976-05 ) від 30.03.2005
N 688 ( z1514-05 ) від 01.12.2005
N 235 ( z0443-06 ) від 11.04.2006 }
{ Строк подання регулярної інформації за 2005 рік відкритими
акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами
облігацій, передбаченої цим Положенням, продовжено до
30 червня 2006 року згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 235 ( z0443-06 )
від 11.04.2006 }

З метою вдосконалення порядку надання регулярної та особливої
інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами-емітентами облігацій Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш У Є:
1. Затвердити Положення про надання регулярної інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами
облігацій. 2. Установити, що звітність подається в бездокументарній
формі та в документарній у вигляді роздрукованих електронних форм. Емітенти, які подали звітність за 1997 рік у паперовій формі,
повинні до 30.11.98 подати зазначені звіти в електронній формі. Управлінню корпоративних фінансів та територіальним
управлінням Комісії забезпечити надання емітентам цінних паперів
програми складання звітності в електронній формі. 3. Установити, що оприлюднення інформації Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, що міститься у звітах
емітентів, регулюється окремими рішеннями Комісії. 4. Рішення набуває чинності відповідно до діючого
законодавства. 5. Вважати Тимчасове положення про надання регулярної та
особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій, затверджене наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.12.96 N 330 ( z0742-96 ), таким, що втратило чинність. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії О.Бойка.
Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено
Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку 09.06.98 N 72
(в редакції рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 17.01.2000 N 3 ( z0063-00 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 1998 р.
за N 431/2871
Положення
про надання регулярної інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами - емітентами облігацій
Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).
1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок складання регулярної
інформації (далі - звіт) відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій (далі - емітенти). Річний звіт - це документ, який характеризує
господарсько-фінансове становище і результати діяльності емітентів
з метою інформування громадськості. ( Пункт 1.1 в редакції Рішення Держомісціннихпаперів N 119
( z0405-03 ) від 25.03.2003 )
1.2. Емітенти - професійні учасники ринку цінних паперів
(юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність з торгівлі
цінними паперами, депозитарну діяльність, розрахунково-клірингову
діяльність, діяльність з управління цінними паперами, діяльність з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діяльність з
організації торгівлі на ринку цінних паперів), банки, страхові
компанії, інститути спільного інвестування (корпоративні
інвестиційні фонди або пайові інвестиційні фонди) та підприємства
- емітенти облігацій подають звіти до центрального апарату
Комісії. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Держомісціннихпаперів N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003, N 688
( z1514-05 ) від 01.12.2005 ) 1.3. Емітенти, які не визначені в п.1.2, подають звіти до
територіального управління Комісії згідно з їх місцезнаходженням. 1.4. Звітним періодом для складання звіту є календарний рік.
Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12
місяців, він ураховується з дати державної реєстрації емітента до
31 грудня звітного року включно. Емітент подає звіт до 30 квітня
року, наступного за звітним. 1.5. Звіт подається в електронній та паперовій формах. Звіт у
паперовій формі формується як друкована копія електронного звіту,
який зшивається, засвідчується підписом керівника емітента і
скріплюється печаткою емітента. Відповідність інформації в паперовій та електронній формах
підтверджується супровідним листом, що підписаний керівником
емітента і завірений печаткою емітента (додаток 1). 1.6. Звіт вважається прийнятим, якщо він поданий у
електронній та паперовій формах, відповідає вимогам цього
Положення, друкована копія звіту за складом інформації відповідає
електронній формі звіту, звіт зареєстрований у електронному
журналі прийнятих звітів і про це зроблено відмітку на титульному
аркуші звіту емітента (додаток 2). Звіт вважається поданим своєчасно, якщо він прийнятий
Комісією в термін до 30 квітня включно. Звіт, який не прийнято до 30 квітня включно, вважається
поданим несвоєчасно. ( Четвертий абзац пункту 1.6 виключено згідно з Рішенням
Держомісціннихпаперів N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )
( Пункт 1.7 виключено згідно з Рішенням Держомісціннихпаперів
N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )
2. Вимоги до звіту, що подається емітентами
2.1. Звіт складається з таких розділів: - титульний аркуш; - "Основні відомості про емітента"; - "Відомості про цінні папери емітента"; - "Опис бізнесу"; - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську
діяльність емітента". 2.1.1. Титульний аркуш звіту містить реквізити, обов'язкові
для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності
звіту та реєстрації звіту в Комісії (додаток 2). 2.1.2. Розділ "Основні відомості про емітента" наведено в
додатку 4. 2.1.3. Розділ "Відомості про цінні папери емітента" наведено
в додатку 5. У примітках до таблиць розкривається інформація про внутрішні
та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами
емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові
ринки цінних паперів), а також розкривається інформація щодо
поданих заяв або про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі
(організовані ринки); якщо відомі дати, починаючи з яких цінні
папери будуть уключені до лістингу та торгуватись, то вони
вказуються. 2.1.4. У розділі "Опис бізнесу" в довільній формі
розкривається така інформація за звітний рік: - стисла історія підприємства, важливі події його розвитку; - інформація про організаційну структуру емітента, про
дочірні підприємства, філії, представництва із зазначенням
найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, про
зміни в організаційній структурі; - опис обраної облікової політики (метод нарахування
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо); - витяг з аудиторського висновку (за текстом розділу
"Висновок" аудиторського висновку); ( Підпункт 2.1.4 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 16
( z0223-04 ) від 27.01.2004 ) - інформація про основні види продукції або послуг, що їх
виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих
товарів, надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні
ринки збуту та основних клієнтів; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів; інформація
про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента в порівнянні з продукцією (послугами) конкурентів; - інформація щодо істотних проблем, які впливають на
діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень; - інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за
порушення чинного законодавства; - опис обраної політики щодо фінансування діяльності
емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращання ліквідності за оцінками фахівців
емітента; - інформація про вартість укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів; - прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
(щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому); опис політики емітента щодо
досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробки за звітний рік; - інша інформація, що може бути істотною для оцінки
інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента. При наявності інформації про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки, ця інформація може
додаватися до звіту у формі аналітичної довідки в довільній формі. Крім текстової частини розділу заповнюється додаток 6. 2.1.5. Розділ "Інформація про майновий стан та
фінансово-господарську діяльність емітента" наведено в додатку 7. У поясненні до таблиці щодо інформації про основні засоби, що
перебувають у власності чи користуванні емітента, слід указати
терміни та умови користування основними засобами (за основними
групами), ступінь їх зносу, ступінь використання, чим зумовлені
суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформацію про
всі обмеження на використання майна емітента. Крім форм, визначених додатком 7, подаються такі документи
(емітентом - не банком): "Баланс", "Звіт про фінансові
результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний
капітал", примітки до цих звітів "Примітки до річної фінансової
звітності"; "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів".
( Абзац третій підпункту 2.1.5 із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004,
N 688 ( z1514-05 ) від 01.12.2005 ) Емітенти - банки подають такі документи: "Звіт про фінансові
результати", "Баланс", "Звіт про власний капітал", "Звіт про рух
грошових коштів" та примітки до цих звітів". ( Абзац четвертий
підпункту 2.1.5 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16
( z0223-04 ) від 27.01.2004 ) До річної фінансової звітності додається аудиторський
висновок у паперовій формі. 2.1.6. У складі звіту подається копія протоколу загальних
зборів емітента (якщо вони відбулися), на яких вирішувалось
питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської
діяльності емітента за звітний рік (порядок розподілу прибутку,
термін та порядок виплати дивідендів, визначення порядку покриття
збитків тощо). Копія протоколу зшивається, аркуші нумеруються та
засвідчуються печаткою емітента. Відкриті акціонерні товариства, у яких відбулися загальні
збори акціонерів, що затверджували результати діяльності за
звітний рік, та/або в яких здійснено аудиторську перевірку після
надання Комісії звіту, подають до Комісії аудиторський висновок
та/або копію протоколу загальних зборів емітента до 30 вересня
включно. У разі появи будь-яких змін у звіті після його подання
емітенти надають звіт зі змінами до 30 вересня включно. ( Підпункт 2.1.6 в редакції Рішення Держомісціннихпаперів N 119
( z0405-03 ) від 25.03.2003 )
2.1.7. Відкриті акціонерні товариства, у статутних фондах
яких є державна частка, та/або такі, що мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави, та/або які займають монопольне
(домінуюче) становище, у складі звіту подають звіт одного з
уповноважених рейтингових агентств, визначених відповідно до
Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей
національної економіки, суб'єктів господарювання, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 N 208-р
( 208-2004-р ), та Положення про умови конкурсу з визначення
агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 01.06.2004 N 236 ( z0945-04 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.07.2004 за N 945/9544, щодо
рівня кредитного рейтингу суб'єкта господарювання, визначеного або
поновленого протягом календарного року, що передує поданню звіту,
або звіт одного з міжнародних рейтингових агентств, зокрема: Fitch
Ratings (Сполучені Штати Америки), Moody's Investors Service
(Сполучені Штати Америки), Standard and Poor's (Сполучені Штати
Америки). ( Пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.7 згідно з Рішенням
Держомісціннихпаперів N 542 ( z1676-04 ) від 08.12.2004; пункт
2.1.7 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 155 ( z0976-05 ) від 30.03.2005 ) 2.1.8. Перелік усіх документів, що подаються емітентом, має
бути на окремому аркуші, який містить підпис керівника виконавчого
органу та печатку емітента. 2.1.9. З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного
управління Емітент може додати до річного звіту інформацію
"Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8).
( Положення доповнено підпунктом згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 ) 2.1.10. Для встановлення контролю за співвідношенням
вартості чистих активів акціонерного товариства зі статутним
капіталом відкриті акціонерні товариства, крім акціонерних
товариств, які здійснюють банківську діяльність, страхову
діяльність та інститутів спільного інвестування, додають до
річного звіту інформацію "Розрахунок вартості чистих активів
відкритими акціонерними товариствами за станом на кінець звітного
року" (додаток 9), яка застосовується у межах цього Положення. ( Пункт 2.1 розділу 2 доповнено підпунктом 2.1.10 згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 688 ( z1514-05 ) від
01.12.2005 )
2.2. Емітенти, валюта балансу (величина активів) яких за
станом на кінець року, попереднього звітному, становить менше ніж
20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та емітенти -
суб'єкти малого підприємництва подають звіти в спрощеному (за
складом інформації) вигляді, який складається з таких розділів: титульний аркуш; "Основні відомості про емітента"; "Відомості про цінні папери емітента"; "Опис бізнесу"; річна фінансова звітність. ( Пункт 2.2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16
( z0223-04 ) від 27.01.2004 )
2.2.1. Титульний аркуш звіту містить реквізити, обов'язкові
для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності
звіту та реєстрації звіту в Комісії (додаток 2). 2.2.2. Розділ "Основні відомості про емітента" наведено в
додатку 7. ( Підпункт 2.2.2 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 ) 2.2.3. У розділі "Відомості про цінні папери емітента"
(додаток 5) розкривається: - інформація про всі випуски акцій (у тому числі здійснених
за звітний період); - інформація про облігації емітента (за кожним непогашеним
випуском облігацій). У примітках до таблиць розкривається інформація про внутрішні
та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами
емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові
ринки цінних паперів). А також розкривається інформація щодо
поданих заяв або про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі
(організовані ринки); якщо відомі дати, починаючи з яких цінні
папери будуть уключені до лістингу та торгуватись, то вони
вказуються. Розділ "Опис бізнесу" формується як текстова частина за
змістом відповідно до підпункту 2.1.4 Положення. ( Підпункт 2.2.3
доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 ) 2.2.4. Емітент - не банк подає "Баланс", "Звіт про фінансові
результати", примітки до цих звітів. Суб'єкти малого
підприємництва подають "Фінансовий звіт малого підприємництва",
який складається з "Балансу" і "Звіту про фінансові результати" та
примітки до цього звіту. Емітент - банк подає "Звіт про фінансові результати",
"Баланс", "Звіт про власний капітал", "Звіт про рух грошових
коштів" та примітки до цих звітів. До річної фінансової звітності додається аудиторський
висновок у паперовій формі. ( Підпункт 2.2.4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16
( z0223-04 ) від 27.01.2004 )
2.2.5. До звіту додаються документи, передбачені підпунктом
2.1.6. ( Підпункт 2.2.5 в редакції Рішення Держомісціннихпаперів
N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 ) 2.2.6. Перелік усіх документів, що подаються емітентом, має
бути на окремому аркуші, який містить підпис керівника виконавчого
органу та печатку емітента. 2.2.7. З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного
управління Емітент може додати до річного звіту інформацію
"Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8).
( Положення доповнено підпунктом 2.2.7 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 ) 2.2.8. Для встановлення контролю за співвідношенням вартості
чистих активів акціонерного товариства зі статутним капіталом
відкриті акціонерні товариства, крім акціонерних товариств, які
здійснюють банківську діяльність, страхову діяльність та
інститутів спільного інвестування, додають до річного звіту
інформацію "Розрахунок вартості чистих активів відкритими
акціонерними товариствами за станом на кінець звітного року"
(додаток 9), яка застосовується у межах цього Положення. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено підпунктом 2.2.8 згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 688 ( z1514-05 ) від
01.12.2005 )
2.2.9. Електронна форма річного звіту, який складається
відповідно до цього Положення, формується відповідно до вимог,
установлених Комісією. ( Положення доповнено підпунктом згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )
3. Відповідальність емітентів
3.1. Якщо емітент з об'єктивних причин не може вказати
будь-яку інформацію, яка вимагається цим Положенням, то у
відповідній статті робиться запис "Дані відсутні" (або "д/н") або
ставиться "0" (нуль), якщо поле числове. У поясненнях до
відповідного додатка до звіту емітент повинен викласти причини
відсутності обов'язкової інформації. 3.2. За ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо
недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно
до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ).
Начальник управління
корпоративних фінансів А.В.Портнов
Додаток 1
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
(зразок)
Супровідний лист до звіту
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
__________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Цим листом засвідчуємо, що звіт за ________ рік, в електронній та
паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений;
відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.
Дата друку звіту __________
____________ ____________________ ______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
МП "___" _____________ 200_ р.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

Додаток 2
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
Титульний аркуш звіту
Звіт затверджую: ____________ _____________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
МП ---------------------------------- |Дата | | ----------------------------------
Контактна особа з питань складеного звіту: ------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ| | |-----------------+----------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, | | |по батькові | | |-----------------+----------------------------------------------| |Міжміський код, | | |телефон, факс | | |-----------------+----------------------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
Звіт відкритого акціонерного товариства
(підприємства-емітента облігацій) ---------------------------------------- |Складено на | | ---------------------------------------- (дата) ------------------------------------------------------------------ |Емітент | | ------------------------------------------------------------------
Звіт прийнято: _________ _________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
працівника Комісії) ------------------------------------------------------------------ |Дата прийняття | |Дата прийняття | | |попереднього звіту| |звіту | | |------------------+----------------+---------------+------------| |Попередній звіт | |Реєстраційний | | |зареєстровано за | |номер | | |номером | | | | |------------------+----------------+---------------+------------| | | |Примітки | | | | | | | | | | | | -------------------- ------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

( Додаток 3 виключено згідно з Рішенням Держомісціннихпаперів
N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

Додаток 3
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
Основні відомості про емітента
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку
емітента ------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Скорочене найменування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організаційно-правова форма | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код території за КОАТУУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Територія (область) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Район | | |--------------------------------+-------------------------------| |Поштовий індекс | | |--------------------------------+-------------------------------| |Населений пункт | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вулиця, будинок | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжміський код та телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |Факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |E-mail | | |--------------------------------+-------------------------------| |WWW-адреса | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про державну реєстрацію емітента ------------------------------------------------------------------ |Номер свідоцтва | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата видачі | | |--------------------------------+-------------------------------| |Орган, що видав свідоцтво | | |--------------------------------+-------------------------------| |Зареєстрований статутний капітал| | |(грн.) | | ------------------------------------------------------------------
Банківські установи, що обслуговують емітента ------------------------------------------------------------------ |Найменування банку (відділення | | |банку), який обслуговує емітента| | |за основним поточним рахунком | | |--------------------------------+-------------------------------| |МФО банку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Найменування банку (відділення | | |банку), який обслуговує емітента| | |за валютним рахунком | | |--------------------------------+-------------------------------| |МФО банку | | ------------------------------------------------------------------
Основні види діяльності ------------------------------------------------------------------ | Код за КВЕД | Вид діяльності (*) | |---------------------------------+------------------------------| | | | |---------------------------------+------------------------------| | | | |---------------------------------+------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------ --------------- (*) Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в
один рядок таблиці.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності*
------------------------------------------------------------------ |Вид діяльності |Номер |Дата |Державний |Дата закін-| | |ліцензії |видачі |орган, що |чення дії | | |(дозволу)| |видав |ліцензії | | | | | |(дозволу) | |-----------------------+---------+-------+----------+-----------| |-----------------------+---------+-------+----------+-----------| |-----------------------+---------+-------+----------+-----------| ------------------------------------------------------------------ * Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в
один рядок таблиці.
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань
підприємств
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Місцезнаходження (поштова адреса) | |---------------------------+------------------------------------| |Асоціації: | | |---------------------------+------------------------------------| | | | |---------------------------+------------------------------------| |Корпорації: | | |---------------------------+------------------------------------| | | | |---------------------------+------------------------------------| |Консорціуми: | | |---------------------------+------------------------------------| | | | |---------------------------+------------------------------------| |Концерни: | | |---------------------------+------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими | |принципами: | |----------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про власників іменних цінних паперів емітента ------------------------------------------------------------------ |Кількість акціонерів (засновників) - | | |юридичних осіб | | |-------------------------------------+--------------------------| |Частка акцій, які належать юридичним | | |особам, від їх загальної кількості | | |(відсотків) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість акціонерів (засновників) - | | |фізичних осіб | | |-------------------------------------+--------------------------| |Частка акцій, які належать фізичним | | |особам, від їх загальної кількості | | |(відсотків) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість замовлених бланків | | |сертифікатів цінних паперів (штук) | | |у тому числі: | | |- сертифікатів акцій | | |- сертифікатів облігацій | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість виданих власникам | | |сертифікатів цінних паперів (штук) | | |у тому числі: | | |- сертифікатів акцій | | |- сертифікатів облігацій | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці ------------------------------------------------------------------ | Показники | Фактично | | | за період | |------------------------------------------------+---------------| |Середньооблікова чисельність штатних працівників| | |облікового складу (осіб) | | |------------------------------------------------+---------------| |Середня чисельність позаштатних працівників та | | |сумісників (осіб) | | |------------------------------------------------+---------------| |Чисельність працівників, які працюють на умовах | | |неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) | | |------------------------------------------------+---------------| |Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про посадових осіб емітента* ------------------------------------------------------------------ | N | Посада |Прізвище,|Рік |Освіта|Стаж |Найменування | |з/п| |ім'я, по |народ-| |керівної|підприємства та | | | |батькові |ження | |роботи |попередня посада,| | | | ** | | |(років) |яку займав | |---+---------+---------+------+------+--------+-----------------| |---+---------+---------+------+------+--------+-----------------| |-------------+--------------------------------------------------| |Примітки***: | | ------------------------------------------------------------------ * Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління),
голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної посадової особи вводиться тільки в один
рядок таблиці.
*** Обгрунтування змін у їх персональному складі, інформація про
наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента ------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування|Код за|Місцезна-|Дата |Кіль- |Від | Кількість за видами акцій | юридичної |ЄДРПОУ|ходження |внесен-|кість |загальної|-----------------------------------| | особи | | |ня до |акцій |кількості|прості|прості на|привіле-|привіле- | | | |реєстру|(штук)|акцій (%)|іменні|пред'яв- |йовані |йовані на| | | | | | | |ника |іменні |пред'яв- | | | | | | | | | |ника | ------------+------+---------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------| ------------+------+---------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------| -----------------------------+-------+------+---------+-----------------------------------| П.І.Б. фізичної особи |Дата |Кіль- |Від | Кількість за видами акцій | |внесен-|кість |загальної|-----------------------------------| | |ня до |акцій |кількості|прості|прості на|привіле-|привіле- | |реєстру|(штук)|акцій (%)|іменні|пред'яв- |йовані |йовані на| | | | | |ника |іменні |пред'яв- | | | | | | | |ника | -----------------------------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------| -----------------------------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------| -------------------------------------+------+---------+------+---------+--------+---------| Усього:| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента* ------------------------------------------------------------------------------------------- Посада |П.І.Б. посадової|Дата |Кіль- |Від | Кількість за видами акцій | | особи |внесен-|кість |загальної|-----------------------------------| | | |ня до |акцій |кількості|прості|прості на|привіле-|привіле- | | |реєстру|(штук)|акцій (%)|іменні|пред'яв- |йовані |йовані на| | | | | | |ника |іменні |пред'яв- | | | | | | | | |ника | ------------+----------------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------| ------------+----------------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------| -------------------------------------+------+---------+------+---------+--------+---------| Усього:| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- * Указуються голова та члени виконавчого органу (правління),
голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний
бухгалтер.
Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента ------------------------------------------------------------------ |Найменування друкованого органу | | |------------------------------------+---------------------------| |Передплатний індекс | | |------------------------------------+---------------------------| |Тираж | | |------------------------------------+---------------------------| |Дата публікації звіту | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ) ------------------------------------------------------------------ |Вид загальних зборів* | чергові | позачергові| | |------------+--------------| |------------------------------------+---------------------------| |Місце проведення | | |------------------------------------+---------------------------| |Дата проведення | | |------------------------------------+---------------------------| |Кворум зборів** (%) | | |------------------------------------+---------------------------| |Питання порядку денного: | | ------------------------------------------------------------------ * Поставити помітку "Х" у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до
статуту товариства.
ІНФОРМАЦІЯ
про дивіденди
------------------------------------------------------------------ |Дата обліку для виплати дивідендів | | |за звітний період (якщо вони будуть| | |виплачуватись) | | |-----------------------------------+----------------------------| |Дата початку виплати дивідендів за | | |звітний період | | |-----------------------------------+----------------------------| |Дата закінчення виплати дивідендів | | |за звітний період | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | | За звітний | За період | | | період | попередній | | | | звітному | |-----------------------------------+------------+---------------| |Сума нарахованих дивідендів, грн. | | | |-----------------------------------+------------+---------------| |Нараховано дивідендів на одну | | | |акцію, грн. | | | |-----------------------------------+------------+---------------| |Сума фактично виплачених | | | |дивідендів, грн. | | | |-----------------------------------+------------+---------------| |Виплачено дивідендів на одну акцію,| | | |грн. | | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про юридичних осіб, послугами яких
користується емітент* ------------------------------------------------------------------ |Найменування | | |----------------------------------------------+-----------------| |Організаційно-правова форма | | |----------------------------------------------+-----------------| |Код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------+-----------------| |Код території за КОАТУУ | | |----------------------------------------------+-----------------| |Територія (область) | | |----------------------------------------------+-----------------| |Район | | |----------------------------------------------+-----------------| |Поштовий індекс | | |----------------------------------------------+-----------------| |Населений пункт | | |----------------------------------------------+-----------------| |Вулиця, будинок | | |----------------------------------------------+-----------------| |Міжміський код та телефон | | |----------------------------------------------+-----------------| |Факс | | |----------------------------------------------+-----------------| |E-mail | | |----------------------------------------------+-----------------| |WWW-адреса | | |----------------------------------------------+-----------------| |Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності| | |----------------------------------------------+-----------------| |Дата видачі ліцензії (дозволу) | | |----------------------------------------------+-----------------| |Державний орган, що видав ліцензію | | ------------------------------------------------------------------ * Інформація про реєстратора, зберігача, депозитарію, торговців
цінними паперами, з якими укладено договори про розміщення
випусків цінних паперів (щодо кожного інформація вводиться
окремо), юридичних осіб, уповноважених емітентом продавати
(купувати) його цінні папери, юридичних осіб, уповноважених
емітентом виплачувати доход за його цінними паперами, аудиторів
(аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту,
юридичних осіб, які надають юридичні послуги емітенту,
юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту. Дані
щодо кожної юридичної особи наводяться окремо у визначеній
формі.
Інформація про істотні факти*, що траплялися протягом року ------------------------------------------------------------------ |Дата реєстрації повідомлення** | Стислий опис | |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------ * Особлива інформація відповідно до Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ). ** Дата реєстрації повідомлення про особливу інформацію у Комісії.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 688 ( z1514-05 ) від 01.12.2005 )
Додаток 4
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
Відомості про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій --------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Номер сві-|Найменування|Вид акцій|Форма |Номіна- |Кількість|Сума за |Доля у | реєст-|доцтва про|органу, що | |випуску|льна |акцій |номіналом|статут- | рації |реєстрацію|зареєстрував| | |вартість|(штук) |(грн.) |ному | емісії|емісії |емісію | | |(грн.) | | |капіталі| | | | | | | | | (%) | ------+----------+------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| ______|__________|____________|_________|_______|________|_________|_________|________| ______|__________|____________|_________|_______|________|_________|_________|________| ______|__________|____________|_________|_______|________|_________|_________|________|
Інформація про облігації емітента
(для кожного непогашеного випуску облігацій)
1. Процентні облігації ---------------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Номер сві-|Найменування|Номі- |Кількість|Форма |Сума |Процент-|Термін |Дата | реєст-|доцтва про|органу, що |нальна |у випуску|випуску|випуску|на став-|виплати |погашен-| рації |реєстрацію|зареєстрував|вартість|(штук) | |за но- |ка (%) |процентів|ня облі-| емісії|емісії |емісію |(грн.) | | |міналом| | |гацій | | | | | | |(грн.) | | | | ------+----------+------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------| ______|__________|____________|________|_________|_______|_______|________|_________|________| ______|__________|____________|________|_________|_______|_______|________|_________|________| ______|__________|____________|________|_________|_______|_______|________|_________|________|
2. Дисконтні облігації ---------------------------------------------------------------------------------- Дата |Номер сві-|Найменування|Номінальна|Кількість|Форма |Сума ви- |Дата по- | реєстра-|доцтва про|органу, що |вартість |у випуску|випуску|пуску за |гашення | ції емі-|реєстрацію|зареєстрував|(грн.) |(штук) | |номіналом|облігацій| сії |емісії |емісію | | | |(грн.) | | --------+----------+------------+----------+---------+-------+---------+---------| ________|__________|____________|__________|_________|_______|_________|_________| ________|__________|____________|__________|_________|_______|_________|_________| ________|__________|____________|__________|_________|_______|_________|_________|
3. Цільові (безпроцентні) облігації ----------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Номер сві-|Найменування|Номінальна|Кількість|Форма |Сума |Найменування|Дата | реєстра-|доцтва про|органу, що |вартість |у випуску|випуску|випуску|товару (пос-|пога-| ції емі-|реєстрацію|зареєстрував|(грн.) |(штук) | |за но- |луги), під |шення| сії |емісії |емісію | | | |міналом|який здійс- |облі-| | | | | | |(грн.) |нено емісію |гацій| --------+----------+------------+----------+---------+-------+-------+------------+-----| ________|__________|____________|__________|_________|_______|_______|____________|_____| ________|__________|____________|__________|_________|_______|_______|____________|_____| ________|__________|____________|__________|_________|_______|_______|____________|_____|
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації) ----------------------------------------------------------------------- Дата |Вид цінних |Обсяг випуску| Обсяг розміщених |Умови обігу та| емісії | паперів | | цінних паперів на |погашення | | | | звітну дату (грн.)| | --------+------------+-------------+-------------------+--------------| ________|____________|_____________|___________________|______________| ________|____________|_____________|___________________|______________| ________|____________|_____________|___________________|______________|
Додаток 5
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
Опис бізнесу
Основні фактори, що впливають на діяльність емітента ------------------------------------------------------------------------------------------ Група |Опис проблем |Ступінь впливу на |Які зміни, що прогнозуються, мають| факторів | |діяльність емітента* | вплинути на підприємство | | |--------------------------+----------------------------------| | |незначний|середній|значний| | | |вплив |вплив |вплив | | ------------+--------------+---------+--------+-------+----------------------------------| Політичні | | | | | | ------------+--------------+---------+--------+-------+----------------------------------| Фінансово- | | | | | | економічні | | | | | | ------------+--------------+---------+--------+-------+----------------------------------| Виробничо- | | | | | | технологічні| | | | | | ------------+--------------+---------+--------+-------+----------------------------------| Соціальні | | | | | | ------------+--------------+---------+--------+-------+----------------------------------| Екологічні | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ * У відповідній графі проставляється помітка "Х".
Інформація про найбільш впливових конкурентів
з основної продукції -------------------------------------------------------------------------- Найменування продукції|Найменування|Країна | Ступінь конкуренції** | (виду продукції)* |конкурента |походження|--------------------------| | |конкурента|незначний|середній|значний| | | |вплив |вплив |вплив | ----------------------+------------+----------+---------+--------+-------| ______________________|____________|__________|_________|________|_______| ______________________|____________|__________|_________|________|_______|
* До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи,
послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від
загального обсягу реалізації. ** У відповідній графі проставляється помітка "Х".
Інформація про основну продукцію, що виробляє
(послуги, що надає) емітент -------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування|Торгові |Патентний та інший|Код |Оди- |Обсяг |Обсяг |Чистий доход | продукції |марки, |правовий захист |товару |ниця |вироб- |виробництва |(виручка) від | (виду |під якими|продукції (винахо-|(товарної|виміру|ництва |у грошовому |реалізації за | продукції)* |здійснює-|ди та ліцензії, |групи) | |в нату- |виразі (у |звітний період)| |ться збут|які використовую- |за | |ральних |діючих цінах)|(тис.грн.) | |продукції|ться в продукції) |ТН ЗЕД** | |одиницях|(тис.грн.) | | ------------+---------+------------------+---------+------+--------+-------------+---------------| ------------+---------+------------------+---------+------+--------+-------------+---------------| -------------------------------------------------------------------+-------------+---------------| Інші товари (послуги): | | | -------------------------------------------------------------------+-------------+---------------| Усього: | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи,
послуги), обсяги виробництва або реалізації якої становлять 10%
та більше від загального обсягу (у вартісному виразі). ** ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".
Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів
продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами
України та на зовнішніх ринках ----------------------------------------------------------------------- Найменування|Сировинна база для |Доля в загальному обсязі реалізації| продукції |виробництва** | (за регіонами) (%) | (виду |(Україна, країни СНД,|-----------------------------------| продукції)* |зарубіжжя) |Україна|Країни СНД|Країни дальнього| | | |та Балтії |зарубіжжя | ------------+---------------------+-------+----------+----------------| ------------+---------------------+-------+----------+----------------| ----------------------------------+-------+----------+----------------| Усього:| | | | ----------------------------------------------------------------------- * До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи,
послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від
загального обсягу реалізації. ** Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.
Додаток 6
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську
діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) ----------------------------------------------------------------------- Найменування основних |Власні основні |Орендовані |Основні засоби,| засобів |засоби |основні засоби | всього | |(тис.грн.) | (тис.грн.) |(тис.грн.) | |---------------+---------------+---------------| | на | на | на | на |на |на | |початок|кінець |початок|кінець |початок|кінець | |періоду|періоду|періоду|періоду|періоду|періоду| ----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 1.Виробничого | | | | | | | призначення: | | | | | | | - будівлі та споруди | | | | | | | - машини та обладнання| | | | | | | - транспортні засоби | | | | | | | - інші | | | | | | | ----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 2.Невиробничого | | | | | | | призначення: | | | | | | | - будівлі та споруди | | | | | | | - машини та обладнання| | | | | | | - транспортні засоби | | | | | | | - інші | | | | | | | ----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Усього | | | | | | | ----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Пояснення:| | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Інформація про зобов'язання емітента ------------------------------------------------------------------ Види зобов'язань | Дата |Непогашена|Відсоток | Дата | |виникнення|частина |за кори- | пога-| | |боргу |стування | шення| | |(тис.грн.)|коштами | | | | |(% річних)| | -------------------------+----------+----------+----------+------| Кредити банку | Х | | Х | Х | у тому числі: | | | | | | | | | | Зобов'язання за цінними | Х | | Х | Х | паперами | | | | | у тому числі: | Х | | Х | Х | за облігаціями (за кожним| | | | | випуском): | | | | | | | | | | за векселями (всього) | Х | | Х | Х | за фінансовими | Х | | Х | Х | інвестиціями в | | | | | корпоративні права (за | | | | | кожним видом): | | | | | | | | Х | | Податкові зобов'язання | Х | | Х | Х | Фінансова допомога на | Х | | Х | Х | зворотній основі | | | | | Інші зобов'язання | Х | | Х | Х | Усього зобов'язань | Х | | Х | Х | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

Додаток 7
до Положення про надання
регулярної інформації
відкритими акціонерними
товариствами та
підприємствами - емітентами
облігацій
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
27.01.2004 N 16
( z0223-04 )
ІНФОРМАЦІЯ
про емітента

------------------------------------------------------------------ | Повне найменування | | |-----------------------------------------+----------------------| | Код за ЄДРПОУ | | |-----------------------------------------+----------------------| | Номер свідоцтва про державну реєстрацію | | |-----------------------------------------+----------------------| | Дата видачі свідоцтва про державну | | | реєстрацію | | |-----------------------------------------+----------------------| | Код території за КОАТУУ | | |-----------------------------------------+----------------------| | Територія (область) | | |-----------------------------------------+----------------------| | Місцезнаходження (поштова адреса) | | |-----------------------------------------+----------------------| | Міжміський код | | Телефон | | |----------------+------------------------+----------+-----------| | E-mail | | Факс | | |----------------+-----------------------------------------------| | www-адреса | | |----------------+-----------------------------------------------| | Основні види | (код за КВЕД) | (найменування виду | | діяльності: | | діяльності) | |----------------+------------------------+----------------------| | 1 | | | |----------------+------------------------+----------------------| | 2 | | | |----------------+------------------------+----------------------| | 3 | | | |-----------------------------------------+----------------------| | Статутний капітал (грн.) | | |-----------------------------------------+----------------------| | Чисельність працівників (чол.) | | |-----------------------------------------+----------------------| | Фонд оплати праці (тис. грн.) | | ------------------------------------------------------------------
Основні відомості про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент
------------------------------------------------------------------ | Найменування реєстратора власників іменних цінних | | | паперів | | |---------------------------------------------------+------------| | Код за ЄДРПОУ реєстратора | | |---------------------------------------------------+------------| | Номер ліцензії реєстратора | | |---------------------------------------------------+------------| | Найменування зберігача цінних паперів, який | | | обслуговує бездокументарні цінні папери | | |---------------------------------------------------+------------| | Код за ЄДРПОУ зберігача | | |---------------------------------------------------+------------| | Номер ліцензії зберігача | | |---------------------------------------------------+------------| | Найменування депозитарію цінних паперів, який | | | обслуговує бездокументарні цінні папери | | |---------------------------------------------------+------------| | Код за ЄДРПОУ депозитарію | | |---------------------------------------------------+------------| | Номер ліцензії депозитарію | | |---------------------------------------------------+------------| | Найменування аудиторської фірми (аудитора) | | |---------------------------------------------------+------------| | Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми | | |---------------------------------------------------+------------| | Номер ліцензії аудиторської фірми (аудитора) | | ------------------------------------------------------------------
Обгрунтування змін
у персональному складі службових осіб(*)
------------------------------------------------------------------ | N | Посада | Прізвище, ім'я, | Стаж | Найменування | | з/п | | по батькові(**) | керівної | підприємства та | | | | | роботи | попередня | | | | | (років) | посада, яку | | | | | | займав | |-----+----------+------------------+----------+-----------------| | | | | | | |-----+----------+------------------+----------+-----------------| | | | | | | |----------------+-----------------------------------------------| | Примітки(***): | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Указуються: голова та члени виконавчого органу
(правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради
товариства (спостережної ради).
(**) Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один
рядок таблиці.
(***) Обгрунтування змін у їх персональному складі,
інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини.
Інформація про загальні збори акціонерів
------------------------------------------------------------------ | Дата проведення останніх зборів акціонерів | | |---------------------------------------------------+------------| | Вид зборів (чергові/позачергові) | | |---------------------------------------------------+------------| | Місце проведення | | |---------------------------------------------------+------------| | Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості | | | голосів відповідно до статуту товариства) | | |---------------------------------------------------+------------| | Питання порядку денного | | |---------------------------------------------------+------------| | Хто скликав позачергові збори | | |---------------------------------------------------+------------| | Причина скликання позачергових зборів | | |---------------------------------------------------+------------| | Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони | | | будуть виплачуватись) | | |---------------------------------------------------+------------| | Дата початку виплати дивідендів | | |---------------------------------------------------+------------| | Дата закінчення виплати дивідендів | | |---------------------------------------------------+------------| | Найменування юридичної особи, уповноваженої | | | виплачувати дохід за його цінними паперами | | |---------------------------------------------------+------------| | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої | | | виплачувати дохід за його цінними паперами | | |---------------------------------------------------+------------| | Примітки: | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про істотні факти(*) протягом року
------------------------------------------------------------------ | Дата реєстрації повідомлення(**) | Стислий опис | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Особлива інформація відповідно до Закону України "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ).
(**) Дата реєстрації повідомлення про особливу інформацію.
( Додаток 7 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16
( z0223-04 ) від 27.01.2004 )
Додаток 8
до Положення про надання
регулярної інформації
відкритими акціонерними
товариствами та
підприємствами - емітентами
облігацій

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох
роках?
------------------------------------------------------------------ | | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі | | | | | позачергових | |-----+---------+--------------------------+---------------------| | 1 | | | | |-----+---------+--------------------------+---------------------| | 2 | | | | |-----+---------+--------------------------+---------------------| | 3 | | | | ------------------------------------------------------------------
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або
їх представників для участі в останніх загальних зборах?
(так/ні) ___________
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в
загальних зборах акціонерів останнього разу?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |-------------------------------------------+----------+---------| | Незалежний реєстратор | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Правління | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Мандатна комісія, призначена правлінням | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів
або їх представників для участі в останніх загальних зборах?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |---------------------------------------+------------+-----------| | Державна комісія з цінних паперів та | | | | фондового ринку (ДКЦПФР) | | | |---------------------------------------+------------+-----------| | Акціонери, які володіють у сукупності | | | | більше ніж 10% | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |---------------------------------------+------------+-----------| | Підняттям карток | | | |---------------------------------------+------------+-----------| | Бюлетенями (таємне голосування) | | | |---------------------------------------+------------+-----------| | Підняттям рук | | | |---------------------------------------+------------+-----------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |---------------------------------------------+--------+---------| | Реорганізація | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Додатковий випуск акцій | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Унесення змін до статуту | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Обрання або відкликання членів спостережної | | | | ради | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Обрання або відкликання членів правління | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Делегування додаткових повноважень | | | | спостережній раді | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Чи створено у вашому товаристві спостережну раду?
(так/ні) ________
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
спостережної ради протягом останніх трьох років? _______
Який склад спостережної ради?
------------------------------------------------------------------ | | | (осіб) | |---+---------------------------------------------------+--------| | 1 | Кількість членів спостережної ради | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у | | | | товаристві | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 3 | Кількість представників держави | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють | | | | більше 10% акцій | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють | | | | менше 10% акцій | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних | | | | осіб | | ------------------------------------------------------------------
Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства
створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) _________
Які саме комітети створено в складі спостережної ради?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |-------------------------------------------+----------+---------| | Стратегічного планування | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Аудиторський | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | З питань призначень і винагород | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Інвестиційний | | | |-------------------------------------------+--------------------| | Інші (запишіть) | | |-------------------------------------------+--------------------| | Інші (запишіть) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що
відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) _____
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної
ради?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |---------------------------------------------+--------+---------| | Винагорода є фіксованою сумою | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Винагорода є відсотком від чистого прибутку | | | | або збільшення ринкової вартості акцій | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Винагорода виплачується у вигляді цінних | | | | паперів товариства | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Члени спостережної ради не отримують | | | | винагороди | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Інші (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у
внутрішніх документах товариства?
------------------------------------------------------------------ | | | Так(*) | Ні(*) | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 3 | Особисті якості (чесність, | | | | | відповідальність) | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 4 | Відсутність конфлікту інтересів | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 5 | Граничний вік | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 6 | Відсутні будь-які вимоги | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 7 | Інші (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради,
яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |-----------------------------------------------+--------+-------| | Новий член спостережної ради самостійно | | | | ознайомився із змістом внутрішніх документів | | | | акціонерного товариства | | | |-----------------------------------------------+--------+-------| | Було проведено засідання спостережної ради, | | | | на якому нового члена спостережної ради | | | | ознайомили з його правами та обов'язками | | | |-----------------------------------------------+--------+-------| | Для нового члена спостережної ради було | | | | організовано спеціальне навчання (з | | | | корпоративного управління/фінансового | | | | менеджменту) | | | |-----------------------------------------------+--------+-------| | Усіх членів спостережної ради було переобрано | | | | на повторний строк/не було обрано нового | | | | члена | | | |-----------------------------------------------+--------+-------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?
(так/ні) ______
Кількість членів ревізійної комісії ________ осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання
протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради
та засідань правління(*)?
--------------------------------------------------------------------------------- | | | Загальні | Засідання | Засідання | | | | збори | спостережної | правління | | | | акціонерів | ради | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 1 | Члени правління / директор | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 2 | Загальний відділ | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 3 | Члени спостережної ради / голова | | | | | | спостережної ради | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 4 | Юридичний відділ / юрист | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 5 | Секретар правління | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 6 | Секретар загальних зборів | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 7 | Секретар спостережної ради | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 8 | Спеціальна особа, підзвітна | | | | | | спостережній раді (корпоративний | | | | | | секретар) | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 9 | Відділ/управління, яке відповідає| | | | | | за роботу з акціонерами | | | | |----+----------------------------------+------------+--------------+-----------| | 10 | Інше (запишіть) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого
з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи
виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань(*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Загальні | Спостережна | Виконавчий | Не належить | | | збори | рада | орган | до компетенції | | | акціонерів | | | жодного органу | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Визначення основних напрямків | | | | | | діяльності (стратегії) | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Затвердження планів діяльності | | | | | | (бізнес-планів) | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Затвердження річного фінансового | | | | | | звіту/балансу/бюджету | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Обрання та відкликання голови правління | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Обрання та відкликання членів правління | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Обрання та відкликання голови | | | | | | спостережної ради | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Обрання та відкликання членів | | | | | | спостережної ради | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Обрання голови та членів ревізійної | | | | | | комісії | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Визначення розміру винагороди для | | | | | | голови та членів правління | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Визначення розміру винагороди для | | | | | | голови та членів спостережної ради | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Прийняття рішення про притягнення до | | | | | | майнової відповідальності членів | | | | | | правління | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Прийняття рішення про додатковий випуск | | | | | | акцій | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Прийняття рішення про викуп, реалізацію | | | | | | та розміщення власних акцій | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Обрання зовнішнього аудитора | | | | | |-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------| | Затвердження договорів, у яких посадові | | | | | | особи органів управління мають особисту | | | | | | зацікавленість (конфлікт інтересів) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує
повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення
угод великого розміру від імені товариства (так/ні)?_____
Чи містить статут або внутрішні документи товариства
положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та
обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні) _____
Які документи існують у вашому товаристві?
------------------------------------------------------------------ | | | Так(*) | Ні(*) | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 1 | Положення про загальні збори акціонерів | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 2 | Положення про спостережну раду | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 3 | Положення про виконавчий орган (правління)| | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 4 | Положення про посадових осіб товариства | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 5 | Положення про ревізійну комісію | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 6 | Положення про акції товариства | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 8 | Інше (запишіть) | | | |---+-------------------------------------------+--------+-------| | 9 | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства(*)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Інформація | Публікується | Документи | Копії | Інформація | | | | розповсюджується | у пресі | надаються для | документів | розміщується | | | | на загальних | | ознайомлення | надаються | на власній | | | | зборах | | безпосередньо | на запит | інтернет- | | | | | | в АТ | акціонера | сторінці АТ | |---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------| | 1 | Фінансова звітність, | | | | | | | | результати діяльності | | | | | | |---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------| | 2 | Інформація про | | | | | | | | акціонерів, які | | | | | | | | володіють 10-ма та | | | | | | | | більше відсотками | | | | | | | | статутного капіталу | | | | | | |---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------| | 3 | Інформація про склад | | | | | | | | органів управління | | | | | | | | товариства | | | | | | |---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------| | 4 | Статут та внутрішні | | | | | | | | документи | | | | | | |---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------| | 5 | Протоколи загальних | | | | | | | | зборів акціонерів | | | | | | | | після їх проведення | | | | | | |---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------| | 6 | Розмір винагороди | | | | | | | | посадових осіб АТ | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) _____
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох
років?
------------------------------------------------------------------ | | | Так(*) | Ні(*) | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 1 | Не проводились взагалі | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 2 | Менше ніж раз на рік | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 3 | Раз на рік | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 4 | Частіше ніж раз на рік | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього
аудитора?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |-------------------------------------------+----------+---------| | Загальні збори акціонерів | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Спостережна рада | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Правління/директор | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)___
З якої причини було змінено аудитора?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |---------------------------------------------+--------+---------| | Не задовольняв професійний рівень | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Не задовольняли умови угоди з аудитором | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | | |---------------------------------------------+--------+---------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства в минулому році?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |-------------------------------------------+----------+---------| | Ревізійна комісія | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Спостережна рада | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Відділ внутрішнього аудиту підприємства | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Стороння компанія/сторонній консультант | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Перевірки не проводились | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила
перевірку останнього разу?
------------------------------------------------------------------ | | Так(*) | Ні(*) | |-------------------------------------------+----------+---------| | З власної ініціативи | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | За дорученням загальних зборів | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | За дорученням спостережної ради | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | За зверненням правління | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | На вимогу акціонерів, які в сукупності | | | | володіють понад 10% голосів | | | |-------------------------------------------+----------+---------| | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? (так/ні) ________
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих
способів протягом наступних трьох років?
------------------------------------------------------------------ | | | Так(*) | Ні(*) | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 1 | Випуск акцій | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------| | 2 | Випуск депозитарних розписок | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 3 | Випуск облігацій | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 4 | Кредити банків | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 5 | Фінансування з державного і місцевих | | | | | бюджетів | | | |---+---------------------------------------+----------+---------| | 6 | Інше (запишіть) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції
протягом наступних трьох років?
------------------------------------------------------------------ | Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | | |--------------------------------------------------------+-------| | Так, плануємо розпочати переговори | | |--------------------------------------------------------+-------| | Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | | |--------------------------------------------------------+-------| | Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | | |--------------------------------------------------------+-------| | Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом | | | наступних трьох років | | |--------------------------------------------------------+-------| | Не визначились | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу
бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох
років? (так/ні/не визначились) ________
Чи має товариство рейтинг корпоративного управління?
(так/ні) ________
У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного
управління вкажіть його значення: ___________; дату
присвоєння _______; ким присвоєний рейтинг: ___________________

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління? (так/ні) ______
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ___________; яким органом
управління прийнятий: _______________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу
корпоративного управління? (так/ні)_______; укажіть яким чином
його оприлюднено:_______________ ( Положення доповнено додатком 8 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

Додаток 9
до Положення про надання
регулярної інформації
відкритими акціонерними
товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів відкритими
акціонерними товариствами
за станом на кінець звітного року __________
Найменування:________________________________________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________ Одиниця виміру: тис. грн
------------------------------------------------------------------ | Найменування статті |Код | За | Роз- | | |ряд-|даними|рахун-| | | ка |балан-| кові | | | |су, на| дані,| | | |кінець|на кі-| | | |звіт- | нець | | | | ного |звіт- | | | |періо-| ного | | | | ду | пе- | | | | |ріоду | |---------------------------------------------+----+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------------------+----+------+------| |АКТИВИ | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Нематеріальні активи: залишкова вартість |010 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Незавершене будівництво |020 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Основні засоби: залишкова вартість |030 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Довгострокові фінансові інвестиції: які |040 | | | |обліковуються за методом участі в капіталі | | | | |інших підприємств | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Довгострокові фінансові інвестиції: інші |045 | | | |фінансові інвестиції | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Довгострокова дебіторська заборгованість |050 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Відстрочені податкові активи |060 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Інші необоротні активи |070 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Запаси: виробничі запаси |100 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі |110 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Запаси: готова продукція |120 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Запаси: товари |130 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Векселі одержані |140 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Дебіторська заборгованість за товари, роботи,|150 | | | |послуги: чиста реалізаційна вартість | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Дебіторська заборгованість за розрахунками: |160 | | | |з бюджетом | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Дебіторська заборгованість за розрахунками: |170 | | | |за виданими авансами | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Дебіторська заборгованість за розрахунками: |180 | | | |з нарахованих доходів | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Дебіторська заборгованість за розрахунками: |190 | | | |із внутрішніх розрахунків | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Інша поточна дебіторська заборгованість |200 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні фінансові інвестиції |210 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Грошові кошти та їх еквіваленти: |220 | | | |в національній валюті | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній |230 | | | |валюті | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Інші оборотні активи |240 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Витрати майбутніх періодів |250 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Активи, усього | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Довгострокові кредити банків |440 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Інші довгострокові фінансові зобов'язання |450 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Відстроченні податкові зобов'язання |460 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Інші довгострокові зобов'язання |470 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Короткострокові кредити банків |500 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточна заборгованість за довгостроковими |510 | | | |зобов'язаннями | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Векселі видані |520 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Кредиторська заборгованість за товари, |530 | | | |роботи, послуги | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |540 | | | |з одержаних авансів | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |550 | | | |з бюджетом | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |560 | | | |з позабюджетних платежів | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |570 | | | |зі страхування | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |580 | | | |з оплати праці | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |590 | | | |з учасниками | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Поточні зобов'язання за розрахунками: |600 | | | |із внутрішніх розрахунків | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Інші поточні зобов'язання |610 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Усього за розділом II |430 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Доходи майбутніх періодів |630 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Зобов'язання, усього | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Розрахункова вартість чистих активів | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Статутний капітал |300 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Неоплачений капітал |360 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Вилучений капітал |370 | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |(*) | | | | |---------------------------------------------+----+------+------| |Скоригований статутний капітал | | | | ------------------------------------------------------------------ --------------- (*) Цей рядок заповнюється емітентом при наявності додаткової
інформації.
Примітки:____________________________________________________
Висновок:____________________________________________________
Керівник _____________ (____________)
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Головний бухгалтер _____________ (____________)
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
( Положення доповнено додатком 9 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 688 ( z1514-05 ) від 01.12.2005 )

( Положення в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 3
( z0063-00 ) від 17.01.2000 )
вгору