Документ z0428-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2007, підстава - z0846-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 139 від 07.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 1999 р.
за N 428/3721
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 246 ( z0846-07 ) від 21.05.2007 }
Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок
проведення медичних оглядів працівників певних
категорій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про
обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його
проведення" від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) з метою
вдосконалення порядку проведення медичних оглядів працівників
певних категорій Н А К А З У Ю:
Внести до Положення про порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, що затверджене наказом Міністерства
охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від
31.03.94 N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 21.06.94 за N 136/345, такі зміни і доповнення: 1.1. Абзац другий пункту 1.7 Положення після слів
"медико-санітарної допомоги підліткам" доповнити словами: "а також
відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є
обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний
огляд, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про
обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його
проведення" від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ), та наказу МОЗ
України від 28.11.97 N 339 ( z0586-97 ) "Про вдосконалення системи
профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та
обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за
N 586/2390. 1.2. Додатки 4 і 5 до Положення викласти в новій редакції
(додаються).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління лікувально-профілактичної допомоги
Піщикова В.А.
Міністр Р.В.Богатирьова
Додаток 4
до Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій ( z0136-94 ) (в редакції
наказу N 139 від 07.06.99 "Про
внесення змін і доповнень до
Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій")
Акт
визначення контингенту осіб, які підлягають
періодичним медичним оглядам
від "___" _______________ 19__ року
Мною, ______________________________________________________,
(прізвище, ініціали лікаря з гігієни праці; назва
територ. санепідстанції) у присутності ____________________________________________________
(прізвище, ініціали представника власника об'єкта) __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали представника профкому) проведено визначення контингенту осіб ___________________________,
(назва об'єкта, відомча належність)
які підлягають періодичному медичному огляду в 19__ р.
------------------------------------------------------------------ | Назва цеху | Професія | Підстава для | Кількість осіб, які | |(дільниці) |(посада) | проведення | підлягають огляду | | | | періодичного |-------------------------| | | | медичного | всього | в т. ч. | | | | огляду | | жінок | |------------+----------+--------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Усього по об'єкту (вказати тільки загальну кількість осіб,
які підлягають огляду)
Підписи ___________________________
(лікар санепідстанції) ___________________________
(представник власника) ___________________________
(представник профкому)
Акт прийнятий _______________________________________________
(дата, прізвище, ініціали, посада)
Примітки: 1. Акт заповнюється й підписується лікарем з гігієни
праці територіальної санепідстанції, що проводив
визначення контингенту осіб, які підлягають
періодичним медичним оглядам, представниками власника
та профкому підприємства і (окремо) уповноваженою
власником особою, що прийняла акт до виконання.
2. Усі пункти акта заповнюються розбірливо. Підставою
для визначення контингенту осіб, які підлягають
періодичним медичним оглядам, є постанова Кабінету
Міністрів України від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ),
накази МОЗ України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) та
від 28.11.97 N 339 ( z0586-97 ).
Додаток 5
до Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій ( z0136-94 ) (в редакції
наказу N 139 від 07.06.99 "Про
внесення змін і доповнень до
Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій")
Розпорядження
щодо проведення медичного огляду працівників певних
категорій
Я, головний державний санітарний лікар ______________________
(назва області, міста, району) _________________________________________________________________,
пропоную власнику ________________________________________________
(назва підприємства, відомча належність) ________________________________________________________ наступне:
1. На підставі акта визначення контингенту осіб, які
підлягають періодичним медичним оглядам, від ____________ 19__ р.
у місячний термін скласти за встановленою формою, що додається, у
трьох примірниках і погодити зі мною поіменний список цих осіб. 2. У триденний термін від дня погодження списку осіб, які
підлягають періодичному медичному огляду, направити один примірник
до лікувально-профілактичного закладу, другий (у разі потреби
проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду
ряду категорій працівників відповідно до постанови КМУ від
06.11.97 N 1238) - до наркологічного закладу, третій передати
уповноваженому власником підприємства органу.
Розпорядження прийнято
до виконання власником _______________ _________________________
(підпис, дата) (ініціали, прізвище) Головний державний
санітарний лікар _____________________ _______________ _________________________
(назва території) (підпис, дата) (ініціали, прізвище)
Примітки: 1. Розпорядження видається й підписується головним
санітарним лікарем території, після чого підписується
власником підприємства, який прийняв розпорядження до
виконання.
2. Усі пункти розпорядження заповнюються розбірливо.
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ________________________________ ________________________________
(прізвище, ініціали фахівця) (прізвище, ініціали власника) ________________________________ ________________________________
(назва санепідстанції) (назва підприємства) дата ___________________________ дата ___________________________
Список
осіб, які підлягають періодичному медичному
огляду ______________________________ у 19__ році
(назва установи)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Табе-|Прізвище,|Стать |Дата |Цех, |Профе-|Шкідли-|Підста-|Стаж |Дата |Підлягає огляду|Підлягає| |льний|ім'я, по |(чол.,|народ-|діль-|сія, |вість |ва для |роботи |остан-|---------------|нарко- | |N |батькові |жін.) |ження |ниця |посада| |прове- |в даних|нього |фахів-|клініч- |логіч- | | | | | | | | |дення |умовах |огляду|цями |ними |ному | | | | | | | | |огляду | | |(вка- |методами|проф- | | | | | | | | | | | |зати, |дослід- |огляду | | | | | | | | | | | |якими)|ження | | | | | | | | | | | | | |(вка- | | | | | | | | | | | | | |зати, | | | | | | | | | | | | | |якими) | | |-----+---------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+------+------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Графи 10, 11 та 12 заповнюються
лікувально-профілактичним закладом після одержання
списків від власника підприємства (установи,
організації).
2. Підстава для проведення огляду визначається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ), наказів
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94
N 45 ( z0136-94 ) та від 28.11.97 N 339 ( z0586-97 ).вгору