Документ z0427-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2016  № 784/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 427/28557

Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1657/5 від 10.06.2016
№ 1827/5 від 12.06.2018}

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – Порядок), що додається.

2. Установити, що впровадження порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється поступово, але не пізніше 01 травня 2016 року.

3. Державному підприємству «Інформаційно-ресурсний центр» (Волошина О.В.) вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 2 пункту 4 розділу I Порядку, які набирають чинності з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
Державного підприємства
«Інформаційно-ресурсний центр»

О.В. ВолошинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.03.2016  № 784/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 427/28557

ПОРЯДОК
функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні засади функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – портал електронних сервісів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Ведення порталу електронних сервісів здійснюється державною мовою.

4. Портал електронних сервісів забезпечує:

1) без реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів;

безоплатний доступ до основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту;

безоплатний доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, шляхом їх пошуку за кодом доступу;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 4 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

2) за умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

створення персонального кабінету юридичної особи, іншої організації та фізичної особи – підприємця (далі – персональний кабінет);

подання документів в електронній формі для державної реєстрації;

подання документів в електронній формі для ліцензування видів господарської діяльності, отримання документів дозвільного характеру;

отримання витягу з Єдиного державного реєстру у електронній формі, в тому числі з установчими документами юридичної особи, актуальними на дату отримання такого витягу;

3) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (далі – доступ державних органів) до відомостей з Єдиного державного реєстру;

4) оприлюднення для вільного доступу повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на підставі внесених до Єдиного державного реєстру даних про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі даних про рішення щодо припинення юридичної особи, відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

5. Реєстрація користувача на порталі електронних сервісів здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац перший пункту 5 роділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

Під час реєстрації на порталі електронних сервісів обов’язково використовуються відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

{Абзац другий пункту 5 роділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, крім відомостей, визначених в абзаці другому цього пункту, додатково використовуються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

{Абзац третій пункту 5 роділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

{Абзац четвертий пункту 5 роділу І виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

6. Доступ державних органів до відомостей з Єдиного державного реєстру за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів надається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування, у трудових відносинах з яким перебуває користувач, що відповідно до закону має право на отримання інформації шляхом генерування особистого логіна та пароля такому користувачу.

Доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру надається користувачам з метою їх перегляду, копіювання та друку.

Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані негайно, але не пізніше двох робочих днів з дня припинення виконання користувачем своїх повноважень, на реалізацію яких йому надавався доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, письмово повідомити технічного адміністратора Єдиного державного реєстру про необхідність анулювання доступу до відповідного реєстру шляхом скасування логіна та пароля такого користувача.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день надходження відповідного повідомлення невідкладно анульовує доступ до Єдиного державного реєстру шляхом скасування логіна та пароля користувача.

7. Подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру, отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі забезпечується виключно після справляння адміністративного збору чи інших обов’язкових платежів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, коли відповідний користувач відповідно до закону звільнений від справляння адміністративного збору чи інших обов’язкових платежів або коли відповідно до закону надання послуг у сфері державної реєстрації здійснюється без справляння адміністративного збору чи інших обов’язкових платежів.

II. Створення та використання персонального кабінету

1. Персональний кабінет створюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів. Для використання персонального кабінету користувач при реєстрації вказує особистий логін та пароль.

Користувачем персонального кабінету юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи (крім постійно діючих третейських судів), може бути виключно особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є керівником такої юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

Користувачем персонального кабінету фізичної особи – підприємця може бути виключно вказана особа.

У разі зміни у Єдиному державному реєстрі відомостей про керівника юридичної особи, організації, який зареєстрований як користувач персонального кабінету юридичної особи, іншої організації, такий персональний кабінет тимчасово блокується до реєстрації нового користувача персонального кабінету відповідної юридичної особи, іншої організації.

2. Відомості, зазначені під час реєстрації користувача за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, перевіряються на відповідність відомостям, що зазначені в цьому реєстрі, та у разі їх повного збігу створюється персональний кабінет відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи чи фізичної особи – підприємця.

3. Доступ користувача до персонального кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

{Пункт 3 роділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

4. Персональний кабінет використовується для:

подання документів в електронній формі для проведення державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

доступу до відомостей про результати розгляду поданих документів для проведення державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

доступу до документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця в електронній формі, у тому числі до виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі.

Доступ до відомостей та документів, а також отримання витягу з Єдиного державного реєстру здійснюються з метою їх перегляду користувачем, копіювання та друку.

5. Використання функціональних можливостей персонального кабінету забезпечується виключно після справляння адміністративного збору чи інших обов’язкових платежів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, коли відповідний користувач відповідно до закону звільнений від справляння адміністративного збору чи інших обов’язкових платежів або коли відповідно до закону надання послуг у сфері державної реєстрації здійснюється без справляння адміністративного збору чи інших обов’язкових платежів.

Директор
Департаменту цивільного,
фінансового законодавства
та законодавства з питань
земельних відносин

О.М. Ференсвгору