Документ z0427-07, перша редакція — Прийняття від 10.04.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
10.04.2007 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2007 р.
за N 427/13694

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення
законодавства про ліцензування певних видів
господарської діяльності

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), з
метою дотримання законності під час оформлення матеріалів та
складання протоколів про адміністративні правопорушення
законодавства про ліцензування певних видів господарської
діяльності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності, що додається.
2. Управлінню ліцензування (Іванченко О.Б.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Департаменту стратегічного планування, інформаційного
забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити
опублікування цього наказу в засобах масової інформації та довести
цей наказ до відома представництв Держпідприємництва України після
його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
10.04.2007 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2007 р.
за N 427/13694

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення законодавства про ліцензування певних
видів господарської діяльності

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення та складання
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держпідприємництво) та представництвами
Держпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - представництво) протоколів про
адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності, які передбачені статтею
166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (далі - адміністративні правопорушення законодавства
про ліцензування), оформлення справ та обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування.
1.2. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання
протоколів про адміністративні правопорушення законодавства про
ліцензування (далі - протокол), здійснювані відповідно до статті
255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ) (далі - КУпАП), покладаються на посадових осіб: - відповідного структурного підрозділу центрального апарату
Держпідприємництва; - представництв.
1.3. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання
протоколів закріплюються за посадовими особами: - у центральному апараті Держпідприємництва - його наказом; - у представництвах - їх наказами.
1.4. Посадові особи, визначені в пункті 1.2 цієї Інструкції,
несуть відповідальність за обґрунтованість та правильність
складання протоколів.
1.5. При вирішенні питання про складення протоколу стосовно
посадової особи органу ліцензування, яка притягається до
адміністративної відповідальності, установлюються: - наявність у діях посадової особи складу правопорушення; - строк, протягом якого може бути накладено на посадову
особу адміністративне стягнення.
2. Порядок складання протоколів про адміністративне
правопорушення законодавства про ліцензування
2.1. При виявленні адміністративного правопорушення
законодавства про ліцензування, за результатами перевірки,
посадова особа складає протокол про адміністративне правопорушення
за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. У разі вчинення адміністративного правопорушення декількома
посадовими особами органу ліцензування протокол складається
стосовно кожної особи окремо.
2.2. Виявлені порушення фіксуються в протоколі з обов'язковим
зазначенням положень (пункт, частина, стаття тощо) Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), які порушено. Викладені в протоколі фактичні
обставини вчиненого правопорушення мають відповідати складу
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею
166-12 КУпАП ( 80731-10 ).
2.3. Посадовій особі органу ліцензування роз'яснюються права
та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що
зазначається в протоколі і засвідчується її підписом. У разі
відмови цією особою поставити підпис про це робиться відповідна
відмітка посадовою особою, яка складає протокол, та засвідчується
її підписом із зазначенням дати.
2.4. Посадовій особі органу ліцензування пропонується
ознайомитися із складеним протоколом, дати письмове пояснення по
суті вчиненого правопорушення, яке засвідчити своїм підписом із
зазначенням дати. Пояснення можуть бути викладені також на
окремому аркуші з відміткою про це в протоколі. Посадова особа органу ліцензування має право робити
зауваження і пояснення щодо змісту протоколу та матеріалів, які
долучаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови
від його підписання. У разі відмови посадовою особою органу ліцензування від
надання пояснення або підписання протоколу посадова особа, яка
склала протокол, робить запис такого змісту: (прізвище, ім'я, по
батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення
по суті правопорушення(нь), викладеного(них) у протоколі, або
підписання протоколу відмовився(лася) та засвідчує це своїм
підписом із зазначенням дати. Відмова від надання пояснення та (або) підписання протоколу
особою органу ліцензування не є підставою для припинення складання
протоколу.
2.5. Протокол складається в одному примірнику в паперовому
варіанті і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.
2.6. Протокол заповнюється розбірливим почерком державною
мовою.
2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів як
під час складання, так і після того, як протокол підписаний
посадовою особою органу ліцензування, щодо якої він складений. Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чи
виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також
додаткових записів після того, як протокол підписаний посадовою
особою органу ліцензування, відносно якої він складений. У графах,
які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється
прочерк.
2.8. Протокол підписується посадовою особою, яка складає
протокол, та посадовою особою органу ліцензування, яка вчинила
адміністративне правопорушення законодавства про ліцензування.
2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів,
що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення, копії
наказів (розпоряджень) щодо функціональних обов'язків, пояснення,
заяви, клопотання посадової особи органу ліцензування тощо). Матеріали, які долучаються до протоколу, повинні бути
обліковані в установленому порядку.
2.10. Складений протокол та необхідні матеріали формуються в
окрему справу про адміністративне правопорушення та не пізніше 3
робочих днів після його складання реєструються посадовою особою,
яка склала протокол, у Журналі обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності (далі - Журнал), який
ведеться за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, та
подаються керівнику (або його заступнику) Держпідприємництва
(представництва) для розгляду та прийняття рішення щодо подальшого
направлення до суду. При розгляді поданих матеріалів з'ясовуються такі питання:
обґрунтованість, правильність, повнота складення протоколу та
наявність інших матеріалів, необхідних для розгляду справи про
адміністративне правопорушення.
2.11. Оформлений протокол разом з матеріалами, долученими до
нього, та супровідним листом, підписаним керівником (або його
заступником) Держпідприємництва (представництва), у строк не
пізніше 10 робочих днів після реєстрації протоколу в Журналі
направляється до суду за місцем вчинення правопорушення.
3. Порядок ведення діловодства в справах
про адміністративне правопорушення
законодавства про ліцензування
3.1. Копія оформленого протоколу разом з матеріалами,
долученими до нього, які передані до суду, групуються у справу,
нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий
номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за
порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами
та літерами. Опис підписується посадовою особою, яка склала
протокол, та ставиться дата його складання.
3.2. Про направлення протоколу і матеріалів, долучених до
нього, на розгляд суду в Журналі робиться відповідний запис
посадовою особою, яка склала протокол.
3.3. Сторінки Журналу повинні бути прошнуровані та
пронумеровані, а також скріплені печаткою Держпідприємництва
(представництва). Такий Журнал оформлюється уповноваженою особою.
3.4. Копія справи, що передається до суду, зберігається у
відповідному структурному підрозділі Держпідприємництва,
представництві.
3.5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у
справі про адміністративне правопорушення до Журналу особою, яка
склала протокол, уносяться відомості про результати розгляду
справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про
суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду
справи.
3.6. Матеріали зберігаються протягом терміну, встановленого
чинним законодавством.
Начальник Управління ліцензування
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.Б.Іванченко

Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції
про порядок оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення законодавства
про ліцензування певних
видів господарської
діяльності

ПРОТОКОЛ N ______
про адміністративне правопорушення законодавства
про ліцензування певних видів господарської
діяльності за ст. 166-12 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

"___" _________ 20__ р. ____________________
(місце складання)

Я, уповноважена посадова особа Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва
(представництва), ________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
за результатами перевірки ________________________________________ __________________________________________________________________
(указати повне найменування органу ліцензування)
місцезнаходження _________________________________________________ __________________________________________________________________
Склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________ __________________________________________________________________
(місце, період вчинення порушення, суть адміністративного
правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
прізвища, адреси свідків, якщо вони є)
Відомості про посадову особу, стосовно якої складено
протокол:
прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
дата, місце народження ___________________________________________
громадянство _____________________________________________________
місце проживання, номер телефону _________________________________ __________________________________________________________________
місце роботи, посада _____________________________________________
Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом року
за правопорушення законодавства про ліцензування __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(дата, яким органом, розмір стягнення)
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий) _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посадовій особі _________________________________ роз'яснено його
(її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП (має право:
ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який
за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову по справі),
підпис ___________________________________________________________
Пояснення особи посадової особи, стосовно якої складено протокол: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис посадової особи, щодо якої складено протокол __________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) __________________________________________________________________
У разі відмови посадової особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, від пояснення або підписання протоколу про це
робиться запис особою, яка склала протокол.
До протоколу долучається: ________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис уповноваженої посадової особи, яка склала протокол __________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник Управління
ліцензування Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва О.Б.Іванченко

Додаток 2
до пункту 2.10 Інструкції
про порядок оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення законодавства
про ліцензування певних
видів господарської
діяльності

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
законодавства про ліцензування певних видів
господарської діяльності
______________________________________________________________
(найменування підрозділу Держпідприємництва, представництва)
Почато "___" ____________ 20__ р.
Закінчено "___" ____________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Кількість|Прізвище,|Період | До |Відо- |При- | |з/п|реєстрації | аркушів | ім'я та |вчинен-| якого |мості |мітки| | | та номер |матеріа- | по | ня |суду та| про | | | | протоколу | лів, |батькові |право- | коли |ріше- | | | | про |долучених|правопо- |поруше-|направ-| ння | | | |адміністра-| до | рушника,|ння та | лено | суду | | | | тивне |протоколу| його |стисло |прото- | за | | | |правопору- | | місце | суть | кол, |прото-| | | |шення (ким | |прожива- |право- |вихід- |колом | | | |складено та| | ння |поруше-| ний | | | | | коли) | | | ння | номер | | | |---+-----------+---------+---------+-------+-------+------+-----| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
ліцензування Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва О.Б.Іванченковгору