Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню
МОЗ України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 30.11.20171504
Документ z0426-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2017  № 1504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2018 р.
за № 426/31878

Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню

Відповідно до статті 18 Закону України «Про інформацію», статей 12, 13 Закону України «Про психіатричну допомогу», абзацу шістдесят четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) форму звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік» (річна), що додається;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік» (річна), що додається.

2. Підпункти 1.1, 1.2, 1.14, 1.15 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, виключити.

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначеної форми звітності та інструкції щодо її заповнення у відповідних закладах охорони здоров’я.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України

Голова Державної
регуляторної служби України

Т. в. о. Голови Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України
І.Є. Вернер


К. Ляпіна


О.М. ЧаузовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
30.11.2017  № 1504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2018 р.
за № 426/31878

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік» (річна)

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», визначає порядок заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік» (річна) (далі - форма № 10).

2. Форму № 10 щороку складають заклади охорони здоров’я незалежно від їх організаційно-правової форми (психіатричні заклади - психоневрологічні, наркологічні чи інші спеціалізовані заклади, центри, відділення тощо всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з наданням психіатричної допомоги) та фізичні особи - підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики на підставі ліцензії й у звітному році надавали психіатричну допомогу (брали участь у наданні психіатричної допомоги) населенню, в тому числі й особам з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин.

3. Терміни у цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та міжнародних документах (у тому числі ВООЗ та ООН). Зокрема, виділено такі вікові групи: малолітні - віком до 14 років, діти - віком до 18 років, молодь - віком від 18 до 35 років, особи похилого віку - віком від 60 років і старші.

4. У формі № 10 зазначаються усі наявні показники. У разі відсутності показника поле для заповнення залишається порожнім.

5. В електронному вигляді форму № 10 заповнюють юридичні особи (фізичні особи - підприємці) на офіційному сайті державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України». Після завершення заповнення форми № 10 на останній сторінці зазначаються дата (число, місяць, рік) її заповнення, прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу охорони здоров’я (фізичної особи - підприємця), прізвище, ім’я, по батькові та контактний номер телефону виконавця, ставиться електронний цифровий підпис керівника закладу охорони здоров’я (фізичної особи - підприємця) з урахуванням вимог статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис».

За необхідності після завершення заповнення форми № 10 в електронному вигляді на офіційному сайті державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» передбачено можливість її роздрукування.

Подання форми № 10 та обробка інформації, внесеної через офіційний сайт державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», здійснюються з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу, цифрового електронного підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

ІІ. Порядок заповнення форми № 10

1. В адресній частині форми № 10 чітко та без скорочень зазначаються найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця), яка надсилає звіт, її місцезнаходження та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - для фізичних осіб - підприємців (особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті зазначають серію та номер паспорта). У разі утворення юридичною особою кількох закладів охорони здоров’я звіт заповнюється суб’єктом господарювання для кожного закладу охорони здоров’я окремо (у разі провадження фізичною особою - підприємцем медичної практики за кількома місцями її провадження звіт заповнюється для кожного місця провадження окремо).

2. Форма № 10 заповнюється на підставі таких форм первинної облікової документації:

№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

№ 030-1/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

№ 066-1/о «Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

№ 016/о «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184;

№ 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736;

№ 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 974/25751.

ІІІ. Заповнення таблиці 1000 «Амбулаторна психіатрична допомога»

1. У таблиці 1000 зазначаються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1000 включає рядки 1.0-12.0, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань окремих хвороб за Міжнародним класифікатором хвороб десятого перегляду (далі - МКХ-10). Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (далі - ПАР), містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 1000 складається з 18 граф, де зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (усього та з уперше встановленим діагнозом розладу психіки та поведінки), які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу та яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 2 та 12 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (малолітні, діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу, у графах 9-11 зазначаються їх загальна кількість та одна з таких причин: одужання, стійка ремісія або смерть з різних причин.

ІV. Заповнення таблиці 1100 «Амбулаторна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР»

1. У таблиці 1100 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1100 включає рядки 1.0-5.9, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-5.9 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР згідно з МКХ-10.

5. У рядках 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 1100 складається з 22 граф, де зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (усього та з уперше встановленим розладом психіки та поведінки), які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу та яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 2 та 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (з графи 1), у графах 8-12 окремо зазначаються кількість пацієнтів з ВІЛ, гепатитами В і С, туберкульозом, а також кількість осіб з випадками передозування ПАР без летального наслідку у звітному році.

8. Щодо осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу, у графах 13-16 зазначаються їх загальна кількість та одна з таких причин: одужання і стійка ремісія, смерть від передозування ПАР або з інших причин.

V. Заповнення таблиці 1200 «Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ)»

1. У таблиці 1200 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась замісна підтримувальна терапія (далі - ЗПТ).

2. Таблиця 1200 включає рядки 1.0-5.2, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР, містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась ЗПТ.

4. У рядках 2.0-5.2 зазначаються дані про 24 розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 1200 складається з 22 граф, де зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання ЗПТ (усього та уперше), яким було завершено надання ЗПТ та яким надавалась ЗПТ на кінець року; щодо граф 2 та 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким було розпочато надання ЗПТ (з графи 1), у графах 8-12 окремо зазначаються кількість пацієнтів з ВІЛ, гепатитами В і С, туберкульозом, а також кількість осіб з випадками передозування ПАР без летального наслідку у звітному році.

8. Щодо осіб, яким було завершено надання ЗПТ, у графах 13-16 зазначаються їх загальна кількість та одна з таких причин: одужання і стійка ремісія, смерть від передозування ПАР або з інших причин.

VI. Заповнення таблиці 1300 «Амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (АПДПП)»

1. У таблиці 1300 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (далі - АПДПП), у тому числі призначена судом у кримінальному провадженні (амбулаторний вид примусових заходів медичного характеру),- щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії (рядки 1.0-1.8.1), та призначена судом у цивільному процесі - щодо осіб, які не вчиняли суспільно небезпечних дій, але у зв’язку з розладами психіки та поведінки потребують АПДПП (рядки 2.0-2.8.1).

2. Таблиця 1300 включає ідентичні групи рядків 1.0-1.8.1 та 2.0-2.8.1, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядках 1.0 та 2.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась АПДПП.

4. В ідентичних групах рядків 1.1-1.8.1 та 2.1-2.8.1 зазначаються дані про 19 розладів психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 1300 складається з 8 граф, де зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання АПДПП, яким було змінено вид психіатричної допомоги у примусовому порядку - зі стаціонарного на амбулаторний, яким було припинено надання АПДПП та яким надавалась АПДПП на кінець року; щодо граф 1, 3, 5 та 7 зазначається розподіл кількості осіб за віком (окремо - діти (у графах 2, 4, 6 та 8)).

VII. Таблиця 1400 «Амбулаторна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки»

1. У таблиці 1400 вказуються дані про кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1400 включає рядки 1.0-9.1, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-9.1 зазначаються дані про 19 розладів психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 1400 складається з 17 граф, де зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги (усього та з уперше встановленим розладом психіки та поведінки), які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу та яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 2 та 11 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (окремо - діти) та групою інвалідності внаслідок розладу психіки та поведінки (особи, яким встановлено І-ІІІ групи інвалідності).

6. Щодо осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу, у графах 9, 10 зазначаються їх загальна кількість та кількість осіб, які померли з різних причин.

VIII. Заповнення таблиці 1500 «Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними»

1. У таблиці 1500 вказуються дані про кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

2. Таблиця 1500 включає рядки 1.0-9.1, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-9.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 1500 складається з 22 граф, де зазначається кількість осіб, визнаних судом недієздатними (графи 1-11) та обмежено дієздатними (графи 12-22), яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року та яким було завершено надання амбулаторної психіатричної допомоги; щодо граф 1, 6, 12 та 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (окремо - молодь та особи похилого віку).

IX. Заповнення таблиці 2000 «Стаціонарна психіатрична допомога»

1. У таблиці 2000 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2000 включає рядки 1.0-12.0, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР, містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 2000 складається з 23 граф, де зазначається (за винятком граф 12, 13 та 22, 23) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, які вибули зі стаціонару та які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; щодо граф 1 та 14 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (малолітні, діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога (з графи 1), у графі 8 зазначається кількість осіб, які були госпіталізовані два та більше разів за рік.

8. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару, у графах 9-11 зазначаються загальна кількість таких осіб, кількість осіб, які померли під час надання стаціонарної психіатричної допомоги з різних причин, та кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

9. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару (з графи 9), та осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (з графи 14), у графах 11 та 21 зазначається кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

10. У графах 12, 13 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару; у графах 22, 23 - особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; з них у графах 13 та 23 - дітьми.

Х. Заповнення таблиці 2100 «Стаціонарна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР»

1. У таблиці 2100 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2100 включає рядки 1.0-5.9, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-5.9 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР згідно з МКХ-10.

5. У рядках 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 2100 складається з 21 графи, де зазначається (за винятком граф 14 та 21) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, які вибули зі стаціонару та які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; щодо граф 1 та 15 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога (з графи 1), у графах 7-11 окремо зазначаються кількість пацієнтів з ВІЛ, гепатитами В і С, туберкульозом, а також кількість осіб з випадками передозування ПАР без летального наслідку у звітному році.

8. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару, у графах 12, 13 зазначаються загальна кількість таких осіб та кількість померлих з різних причин.

9. У графах 14 та 21 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару (графа 14), та особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (графа 21).

XІ. Заповнення таблиці 2200 «Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку»

1. У таблиці 2200 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, в тому числі призначені судом у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії, примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом (рядки 1.0-1.8.1), із посиленим наглядом (рядки 2.0-2.8.1), із звичайним наглядом (рядки 3.0-3.8.1) та госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, призначеної судом у цивільному процесі,- щодо осіб, які не вчиняли суспільно небезпечних дій, але потребують такої допомоги у зв’язку з розладами психіки та поведінки (рядки 4.0-4.8.1).

2. Таблиця 2200 включає ідентичні групи рядків 1.0-1.8.1, 2.0-2.8.1, 3.0-3.8.1 та 4.0-4.8.1, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядках 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

4. В ідентичних групах рядків 1.1-1.8.1, 2.1-2.8.1, 3.1-3.8.1, 4.1-4.8.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 2200 складається з 10 граф, де зазначається (за винятком граф 5, 6 та 9, 10) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги, кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року; щодо граф 1, 3, 7 зазначається розподіл кількості осіб за віком (окремо - діти (у графах 2, 4, 8)).

6. У графах 5, 6 та 9, 10 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару (графи 5, 6), та особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (графи 9, 10), з них у графах 6 та 10 - дітьми.

XІІ. Заповнення таблиці 2300 «Стаціонарна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки»

1. У таблиці 2300 вказуються дані про кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2300 включає рядки 1.0-9.1, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-9.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 2300 складається з 23 граф, де зазначається (за винятком граф 12, 13 та 22, 23) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, які вибули зі стаціонару та які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; щодо граф 1 та 14 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (окремо - діти) та групою інвалідності внаслідок розладу психіки та поведінки (особи, яким встановлено І-ІІІ групи інвалідності).

6. Щодо осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога (з графи 1), у графі 8 зазначається кількість осіб, які були госпіталізовані два та більше разів за рік.

7. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару, у графах 9-11 зазначаються загальна кількість таких осіб, кількість осіб, які померли під час надання стаціонарної психіатричної допомоги з різних причин, та кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

8. Щодо осіб, які вибули зі стаціонару (з графи 9), та осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року (з графи 14), у графах 11 та 21 зазначається кількість осіб, яким стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році.

9. У графах 12, 13 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару; у графах 22, 23 - особами, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року; з них у графах 13 та 23 - дітьми.

XІІІ. Заповнення таблиці 2400 «Стаціонарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними»

1. У таблиці 2400 вказуються дані про кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2. Таблиця 2400 включає рядки 1.0-9.1, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10.

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

4. У рядках 2.0-9.1 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. Таблиця 2400 складається з 22 граф, де зазначається кількість осіб, визнаних судом недієздатними (графи 1-11) та обмежено дієздатними (графи 12-22), яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога, а також осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року та яким було завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги; щодо граф 1, 6, 12, 17 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (окремо - молодь та особи похилого віку).

XІV. Заповнення таблиці 3000 «Психіатрична допомога у денних стаціонарах»

1. У таблиці 3000 вказуються дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах.

2. Таблиця 3000 включає рядки 1.0-12.0, у яких зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР, містять більшу деталізацію щодо видів ПАР аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

3. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах.

4. У рядках 2.0-12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

5. У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

6. Таблиця 3000 складається з 20 граф, де зазначається (за винятком граф 10, 11 та 19, 20) кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах, які вибули з денного стаціонару та які перебували у денному стаціонарі на кінець року; щодо граф 1 та 12 зазначається розподіл кількості осіб за статтю (окремо - чоловіки), місцем проживання (окремо - сільське населення), віком (малолітні, діти, молодь, особи похилого віку).

7. Щодо осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах (з графи 1), у графі 8 зазначається кількість осіб, яким психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік.

8. У графах 10, 11 зазначається кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару; у графах 19, 20 - особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року; з них у графах 11 та 20 - дітьми.

XV. Заповнення таблиці 4000 «Кадрове забезпечення закладу охорони здоров’я, що надавав психіатричну допомогу»

1. У таблиці 4000 вказуються дані про кадрове забезпечення закладу охорони здоров’я, що надавав психіатричну допомогу.

2. Таблиця 4000 включає рядки 1-18, у яких зазначається кількість фахівців, задіяних у наданні психіатричної допомоги, зокрема у рядках 1-11 зазначаються посади лікарів різних спеціальностей.

3. У рядку 12 вказується кількість посад психологів з вищою немедичною освітою; у рядку 13 - логопедів; у рядку 14 - педагогів; у рядку 15 - соціальних працівників (із вищою освітою); у рядку 16 - соціальних працівників (без вищої освіти); у рядку 17 - медичних сестер соціальної допомоги, у рядку 18 - медичних сестер.

4. Таблиця 4000 складається з 9 граф, де зазначається розподіл кількості посад за кількістю фізичних осіб (графи 1-3), штатних посад (графи 4-6), зайнятих посад (графи 7-9). Кількість посад у кожній з трьох граф розподіляється за мережами - амбулаторною, стаціонарною, денним стаціонаром.

XVІ. Заповнення таблиці 4100 «Медичні спеціальності, за якими провадилась медична практика фізичною особою - підприємцем»

1. Таблиця 4100 включає 14 рядків з назвами медичних спеціальностей, за якими провадилась медична практика фізичною особою - підприємцем.

2. За потреби до рядків 7 (лікар іншої спеціальності) та/або 14 (фахівець іншої спеціальності) додатково вноситься інформація щодо спеціальності фахівця, який є фізичною особою - підприємцем, що провадить господарську діяльність з медичної практики та брав участь у наданні психіатричної допомоги.

В. о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
30.11.2017  № 1504

ЗВІТ
щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік

В. о. директора Медичного
департаменту


А. Гаврилюквгору