Документ z0426-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2013, підстава - z0022-13

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2011 N 137
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
30 березня 2011 р.
за N 426/19164
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1310 ( z0022-13 ) від 11.12.2012 }
Про затвердження деяких форм документів,
необхідних для реалізації постанови
Кабінету Міністрів України
від 29.12.2010 N 1244

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12.2010 N 1244 ( 1244-2010-п ) "Деякі питання реалізації
статті 95 Податкового кодексу України" та відповідно до Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми документів: Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у
податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної
торгівлі (додається); Акта приймання-передачі майна платника податків, яке
перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації
роздрібної торгівлі (додається); Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у
податковій заставі, для продажу на біржових торгах (додається); Повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке
перебуває у податковій заставі (додається).
2. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань
забезпечити в установленому порядку:
2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію;
2.2 оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Матвєєва О.В.
Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.03.2011 N 137
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник
начальника) ____________________________
(найменування органу
державної податкової служби)

АКТ
переоцінки майна платника податків,
яке перебуває у податковій заставі,
під час продажу через організації роздрібної торгівлі
від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого _________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеного наказом ____________________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника _________________________________________________________________
(найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ,
її місцезнаходження)
в особі ________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу, третю переоцінку майна, переданого за
(непотрібне викреслити)
актом приймання-передачі
від ____________ 20__ року N _____, що належить _________________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
--------------------------------------------------------------------- | N | Назва майна |Кількість|Одиниця|Вартість майна|Вартість майна| |з/п| (з детальною | |виміру | за актом | після | | |характеристикою| | | приймання- | переоцінки, | | | кожного | | | передачі | гривень | | |предмета: вага,| | |майна, гривень| | | |метраж, розмір,| | |--------------+--------------| | | вид, колір, | | |одиниці|усього|одиниці|усього| | |товарний знак, | | | | | | | | | проба, | | | | | | | | | виробнича | | | | | | | | | марка, дата | | | | | | | | | випуску, | | | | | | | | | ступінь зносу | | | | | | | | | тощо) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Усього __________________ гривень _____________ копійок
(словами)
Сума __________________ гривень _____________ копійок
переоцінки (словами)
у тому числі зменшується:
винагорода організації роздрібної торгівлі на___________ гривень ________ копійок;
сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на _________ гривень _______ копійок.
Цей акт складено в _____ примірниках.
Члени комісії: ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових
зобов'язань В.О.Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.03.2011 N 137
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник
начальника) ____________________________
(найменування органу
державної податкової служби)
________ __________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)
___ ____________ 20__ року

АКТ
приймання-передачі майна платника податків,
яке перебуває у податковій заставі,
під час продажу через організації
роздрібної торгівлі
від ___ ____________ 20__ року

Податковий керуючий ____________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом _____________________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
від ___ ____________ 20 ___ року N ________, керуючись статтею 95
Податкового кодексу України, передає, а _________________________ _________________________________________________________________
(найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ,
її місцезнаходження)
_________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить _________________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження)
-------------------------------------------------------------------- | N | Назва майна |Кількість|Одиниця виміру|Початкова ціна| |з/п| (з детальною | | | продажу, | | | характеристикою | | | гривень | | | кожного предмета: | | |--------------| | |вага, метраж, розмір, | | |одиниці|усього| | |вид, колір, товарний | | | | | | |знак, проба, виробнича| | | | | | |марка, дата випуску, | | | | | | | ступінь зносу тощо) | | | | | --------------------------------------------------------------------
Усього на загальну суму ___________ гривень ___________ копійок
Сума винагороди ___________ гривень ___________ копійок
організації
роздрібної торгівлі
Загальна сума, яка
підлягає перерахуванню до
бюджету, ___________ гривень ___________ копійок
Цей акт складено в ______ примірниках.
Майно, зазначене за порядковими номерами ______________, передав:
__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Майно, зазначене за порядковими номерами ______________, прийняв:
__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових
зобов'язань В.О.Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.03.2011 N 137
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник
начальника) ____________________________
(найменування органу
державної податкової служби)

АКТ
переоцінки майна платника податків,
яке перебуває у податковій заставі,
для продажу на біржових торгах
від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого _________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеного наказом ____________________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника _________________________________________________________________
(найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом
(непотрібне викреслити)
приймання-передачі
від ___________ 20__ року N _____, що належить _________________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження)
--------------------------------------------------------------------- | N | Назва майна (з|Кількість|Одиниця|Вартість майна|Вартість майна| |з/п| детальною | |виміру | за актом | після | | |характеристикою| | | приймання- | переціонки, | | | кожного | | | передачі | гривень | | | предмета: | | |майна, гривень| | | | вага, метраж, | | |--------------+--------------| | | розмір, вид, | | |одиниці|усього|одиниці|усього| | |колір, товарний| | | | | | | | | знак, проба, | | | | | | | | | виробнича | | | | | | | | | марка, дата | | | | | | | | | випуску, | | | | | | | | | ступінь зносу | | | | | | | | | тощо) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Усього __________________ гривень _____________ копійок
(словами)
Сума __________________ гривень _____________ копійок
переоцінки (словами)
у тому числі зменшується:
винагорода біржі на _____________ гривень __________ копійок,
сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на __________ гривень _______ копійок.
Цей акт складено в _____ примірниках.
Члени комісії: ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових
зобов'язань В.О.Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.03.2011 N 137
Штамп органу державної
податкової служби
____________________________
(найменування платника
податків, ____________________________
код за ЄДРПОУ, ____________________________
місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію майна платника податків,
яке перебуває у податковій заставі

Я, податковий керуючий _________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом _____________________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
від "___" ___________ 20__ року N ______,
повідомляю, що за ________ заборговано _______________ гривень,
(період) (сума цифрами)
у тому числі за _________________________________________________
(вид податку, збору та сума заборгованості за
кожним видом податку, збору)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
У зв'язку з цим відповідно до пункту 95.1
статті 95 розділу II Податкового кодексу України
майно ___________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження)
реалізовано ______________. Виручка від реалізації становить
(дата)
________________________________________________________________,
(сума цифрами і словами)
з них спрямовано на витрати, пов'язані з реалізацією майна, _________________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
_________________________________________________________________
Податковий керуючий __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових
зобов'язань В.О.Тарасенковгору