Документ z0425-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0555-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.03.2008 N 417
( z0424-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2008 р.
за N 425/15116
{ Документ втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 }
ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження діяльності
з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів кредитними установами
( z1459-05 )

1. У пункті 1.1 глави 1 поняття "відокремлений підрозділ
кредитної установи" та "залучені кошти" викласти в такій редакції: "відокремлений підрозділ кредитної установи (далі -
відокремлений підрозділ) - відділення або філія кредитної
установи, що перебуває поза її місцезнаходженням та провадить
діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених
коштів у єдиному замкнутому технологічному процесі з кредитною
установою; залучені кошти - кошти, прямо або опосередковано отримані на
зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, отримані
залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення
звичайної господарської діяльності в інтересах цих осіб. До залучених коштів не належать кошти, отримані у вигляді
внесків до капіталу кредитної установи, у тому числі
субординований капітал, отримані від кредитних установ за
кредитними договорами, а також кошти, отримані з місцевих та
державних бюджетів фінансовими установами - юридичними особами
публічного права".
2. Пункт 1.3 глави 1 доповнити абзацом другим такого змісту: "Діяльність кредитної установи з надання фінансових кредитів
за рахунок капіталу кредитної установи, у тому числі
субординованого капіталу, за кредитними договорами з кредитними
установами, а також коштів з державного та місцевих бюджетів,
отриманих фінансовими установами - юридичними особами публічного
права, не потребує отримання ліцензії".
3. Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції: "2) копії установчих документів з усіма змінами, що
регламентують створення та діяльність кредитної установи, або
копія останнього рішення про утворення (засновницького договору,
статуту, положення) фінансової установи - юридичної особи
публічного права, засвідчені в установленому порядку".
4. Підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції: "4) фінансова звітність, складена відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0396-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690, за попередній календарний рік, достовірність та
повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ (крім новостворених заявників та фінансових установ -
юридичних осіб публічного права), звітні дані в паперовій та
електронній формах, складені відповідно до Порядку складання та
подання звітності кредитними установами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 N 6832 ( z0234-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за
N 234/13501, за станом на останній день місяця, що передує даті
подання заяви для отримання ліцензії, а також засвідчена в
установленому порядку довідка, що підтверджує наявність власного
капіталу, за винятком субординованого боргу, у розмірі 1 млн.грн".
5. Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 після слова "оренди"
доповнити словом "нежилого".
6. Пункт 2.2 глави 2 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.3-2.21 уважати відповідно пунктами
2.2-2.20.
7. Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції: "2.3. Документи, що складаються заявником та подаються до
Держфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні
відповідати таким вимогам: бути викладені державною мовою; містити достовірну інформацію на дату подання заяви; документи на двох і більше сторінках повинні бути
пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та
підписом керівника заявника; довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх
складання; електронна форма даних повинна відповідати паперовій формі,
яка друкується відповідно до формату, установленого Держфінпослуг. Датою подання заяви про отримання ліцензії вважається дата її
реєстрації в Держфінпослуг".
8. Пункт 2.6 глави 2 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.7-2.20 вважати відповідно пунктами
2.6-2.19.
9. Пункт 3.6 глави 3 доповнити словами "та зразку договору,
затвердженого ліцензіатом".
10. Пункт 3.10 глави 3 після слова "орендоване" доповнити
словом "нежиле".
11. У пункті 3.12 глави 3 слово "десяти" замінити словом
"п'ятнадцяти".
12. У другому реченні пункту 3.13 глави 3 слово "десяти"
замінити словом "п'ятнадцяти".
13. Главу 3 доповнити пунктом 3.15 такого змісту: "3.15 Ліцензіат повинен допускати інспекційну групу для
проведення інспекції та у визначений Держфінпослуг строк надавати
документи й інформацію для проведення перевірки (інспекції)".
14. Підпункт 4 пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції: "4) наявності копії ліцензії, засвідченої в установленому
законодавством порядку, із зазначенням на копії ліцензії назви
відокремленого підрозділу, для якого вона видана".
15. Пункти 4.2 та 4.3 глави 4 виключити. У зв'язку з цим пункт 4.4 вважати відповідно пунктом 4.2.
16. Пункт 5.1 глави 5 доповнити підпунктами 6-8 такого
змісту: "6) установлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; 7) недопущення інспекційної групи до проведення інспекції
ліцензіата та/або ненадання у визначений Держфінпослуг строк
документів та інформації для проведення перевірки (інспекції); 8) установлений перевіркою факт відсутності ліцензіата за
зазначеним у ліцензії місцезнаходженням та неповідомлення
Держфінпослуг та державного реєстратора в строки, установлені
законодавством, про зміну свого місцезнаходження.".
17. Пункт 8.1 глави 8 доповнити підпунктами 7-8 такого
змісту: "7) рішення Держфінпослуг про виключення інформації про
ліцензіата з Реєстру; 8) здійснення ліцензіатом діяльності, що потребує
ліцензування згідно із законом, у разі тимчасового зупинення дії
ліцензії".
18. Додаток 2 виключити. У зв'язку з цим додатки 3-5 уважати відповідно додатками 2-4.
У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 3-5 замінити
посиланнями відповідно на додатки 2-4.
Член Комісії - директор
Департаменту нагляду
за кредитними установами А.Оленчиквгору