Документ z0422-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.04.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.03.2018  № 142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 422/31874

Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб - сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
15.03.2018  № 142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 422/31874

ЗМІНИ
до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

1. У розділі IІ:

абзац дев'ятий після слова «позики» доповнити словом «, РЕПО»;

абзац чотирнадцятий доповнити словами «, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України»;

доповнити розділ після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, та/або Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), або Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту, застосування збройної сили проти України), яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданої(их) (виданого(их)) уповноваженим органом цієї держави;».

У зв'язку з цим абзаци п’ятнадцятий-двадцять шостий вважати відповідно абзацами шістнадцятим-двадцять сьомим;

абзац шістнадцятий після слів «цінні папери» доповнити словами «та інші фінансові інструменти»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«підозрілий» договір - договір купівлі-продажу (міни, РЕПО), укладений на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше. Об’єктом «підозрілого» договору є виключно цінні папери, включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж;»;

абзац двадцятий після слова «позики» доповнити словами «, здійснення операції РЕПО»;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

«реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;».

2. У розділі III:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Договори, зміни до них або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін та клієнта/контрагента.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«7. Вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України.».

3. У розділі ІV:

у пункті 2:

підпункт «б» після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт «е» виключити.

4. Пункт 1 розділу V після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,».

5. У розділі VI:

у пункті 3:

підпункт «г» після слова «міна» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

підпункт «и» після слів «поза фондовою біржею)» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

у підпункті «і» слово «оплати».)» замінити словами «оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України).»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа.»;

у пункті 6:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта - у випадку надання разових замовлень юридичною особою;»;

в абзаці шостому слова «, засвідчений печаткою торговця (за наявності)» виключити;

в абзаці сьомому слова «та печаткою торговця (за наявності)» виключити.

6. У розділі VIІ:

пункт 1 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

пункт 2 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

у пункті 3:

підпункт «б» після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) суму (орієнтовну суму) договору або порядок її визначення;»;

підпункт «д» доповнити словами «, обов’язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

підпункт «е» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт «ж» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт «з» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)».

7. У розділі VIІІ:

пункт 1 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

у пункті 2:

підпункт «б» після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) суму (орієнтовну суму) договору або порядок її визначення;»;

підпункт «є» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт «ж» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

абзаци перший, другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором на виконання.

Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів чи інших фінансових інструментів або позика цінних паперів) здійснюються через торговця, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання договору на виконання.».

8. Підпункти «й», «к» пункту 2 розділу ІХ виключити.

У зв'язку з цим підпункт «л» вважати підпунктом «й».

9. У розділі ХІІ:

пункт 1 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

у пункті 2:

підпункт «в» після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт «г» після слів «суму договору» доповнити словами «або порядок її визначення на дату проведення розрахунків»;

підпункт «е» після слів «поставка цінних паперів проти оплати»)» доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт «є» викласти в такій редакції:

«є) порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.».

10. У розділі ХІV:

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності, - дата переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.».

11. У розділі ХV:

пункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.»;

пункт 18 після слів «строкові операції» доповнити словами «і операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами»;

підпункт «і» пункту 20 викласти у такій редакції:

«і) здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;».

12. У розділі XVI:

у пункті 6:

абзац сьомий після слів «цінних паперах» доповнити словами «, звіти іноземної інвестиційної фірми»;

абзац восьмий після слова «установ» доповнити словами «, іноземних інвестиційних фірм, іноземних фондових бірж,»;

у підпункті «б» пункту 12:

абзац четвертий після слова «міна» доповнити словами «, операція РЕПО»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;».

13. У розділі XVIIІ:

в абзаці четвертому пункту 2 слова «та засвідчений печаткою торговця (за наявності)» виключити;

у пункті 3:

абзац п’ятий після слова «міна» доповнити словами «, здійснення операції РЕПО»;

абзац дев’ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-шістнадцятим.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкінавгору