Документ z0417-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава - z1491-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2011 N 76
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2011 р.
за N 417/19155
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 761 ( z1491-13 ) від 09.08.2013 }
Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг з охорони власності та громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 301 ( z0702-12 ) від 09.04.2012 }

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) і постанов Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 07.07.2010
N 565 ( 565-2010-п ) "Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої
власності, а також охороною громадян, і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
охорони власності та громадян, що додається.
2. Департаменту громадської безпеки МВС (Петровський В.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції
Ратушняка В.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
25.02.2011 N 76
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2011 р.
за N 417/19155

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання
послуг з охорони власності та громадян
( z1248-09 )

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок контролю розроблено відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" та від 07.07.2010 N 565 ( 565-2010-п ) "Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері надання послуг,
пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також
охороною громадян, і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)" та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
охорони власності та громадян, затверджених наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 01.12.2009 N 505 ( z1248-09 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за
N 1248/17264, зі змінами (далі - Ліцензійні умови).
1.2. Порядок контролю поширюється на всіх суб'єктів
господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців),
які отримали ліцензії Міністерства внутрішніх справ України на
провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони
власності та громадян (далі господарська діяльність).
1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z1248-09 ) шляхом проведення планових і позапланових перевірок у
межах своїх повноважень здійснюють Міністерство внутрішніх справ
України, як орган ліцензування, та головні управління, управління
МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, як його структурні територіальні підрозділи, (далі -
органи контролю).
1.4. Порядок контролю встановлює: процедуру організації та проведення перевірок щодо дотримання
суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов
( z1248-09 ); повноваження осіб, які здійснюють перевірки; права й обов'язки ліцензіата; оформлення результатів перевірки; контроль за виконанням розпоряджень про усунення порушень
ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1248-09 ); прийняття рішення про анулювання ліцензії.
2. Організація перевірок
2.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов ( z1248-09 )
здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок
ліцензіата за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта
господарювання або його відокремлених підрозділів.
2.2. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z1248-09 ) проводяться органами контролю згідно з річним
або квартальним планом-графіком перевірок, які затверджуються
розпорядчим документом органу контролю до 1 грудня року, що
передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому. Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану-графіка
планових перевірок орган контролю надає його копію та наказ про
його затвердження до Держкомпідприємництва. До 1 січня 2011 року планові та позапланові перевірки
додержання ліцензіатами Ліцензійних умов ( z1248-09 ) здійснюються
з урахуванням вимог Закону України від 15.12.2009 N 1759-VI
( 1759-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу в Україні" та постанови Кабінету
Міністрів України від 21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про
тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня
2010 року" (із змінами).
2.3. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ). Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні на проведення перевірки.
2.4. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ про
створення комісії, призначення голови та членів комісії, який має
містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде
здійснюватись захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення
перевірки (додаток 1), яке підписується керівником або заступником
керівника органу контролю і засвідчується печаткою органу
контролю.
2.5. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в
журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів
(додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та
скріплюються печаткою.
2.6. Орган контролю здійснює планові перевірки за умови
письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової
перевірки не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього
заходу. Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3)
надсилається ліцензіату рекомендованим листом чи телефонограмою за
рахунок коштів органу контролю або вручається особисто керівнику
чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь
не попереджається.
2.7. Строк проведення перевірки не може перевищувати для: планової - п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого
підприємництва - п'яти робочих днів; позапланової - десяти робочих днів, а для суб'єктів малого
підприємництва - двох робочих днів. Продовження строку проведення планової чи позапланової
перевірки не допускається.
2.8. Періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) з урахуванням ступеня ризику визначається
відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері надання послуг,
пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також
охороною громадян, і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 565
( 565-2010-п ).
3. Права й обов'язки комісії та посадових осіб ліцензіата
3.1. Голова та члени комісії мають право: доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень
ліцензіата та/або тих, що ними охороняються, для їх обстеження і
з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою; ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення перевірки
документами; отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення
перевірки документів; одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають під час проведення перевірки.
3.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі нормами чинного законодавства
України; повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в
межах повноважень, передбачених законодавством; на будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб
ліцензіата подані з їхньої ініціативи заяви, зауваження, пояснення
щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них
питань, про що зазначати в акті перевірки; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає
доступною їм під час проведення перевірки; ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його
заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки; виконувати інші обов'язки, передбачені частиною другою
статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).
3.3. Посадові особи ліцензіата під час здійснення перевірки
мають право: вимагати від комісії додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення
і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки; не допускати комісію до проведення перевірки, якщо вона
проводиться з порушенням періодичності проведення перевірок,
передбаченої законом, а також, якщо голова або член комісії не
надали копію посвідчення на проведення перевірки або наданий
документ не відповідає вимогам Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ); бути присутніми під час здійснення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержувати акт перевірки та ознайомлюватися з ним; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта перевірки; оскаржувати в установленому законодавством порядку
неправомірні дії комісії.
3.4. Посадові особи ліцензіата зобов'язані: допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог
Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ); сприяти роботі комісії, забезпечити комісію робочими місцями; надавати необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки,
відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета
перевірки; одержувати примірник акта перевірки та розпорядження органу
контролю про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов
( z1248-09 ).
4. Порядок проведення перевірки
4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен
пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату
(фізичній особі - підприємцю) або його уповноваженому
представникові посвідчення на проведення перевірки та службові
посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, і
надати суб'єкту господарювання копію посвідчення на проведення
перевірки.
4.2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками
органів контролю. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю)
посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис
до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його
наявності).
4.3. При відмові ліцензіата в проведенні перевірки комісією
складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
(додаток 4) у двох примірниках. В акті про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
вказуються факти та додаються відповідні зауваження (пояснення)
керівника (посадових осіб) ліцензіата. Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається: відсутність керівника ліцензіата (юридичної особи),
ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або їх уповноважених
представників у час, визначений органом контролю для проведення
перевірки; відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки
або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним вимог Ліцензійних умов ( z1248-09 ); відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на
територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата
та/або тих, що ними охороняються, для їх обстеження і з'ясування
питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою.
4.4. Комісія перевіряє: 4.4.1. Наявність оригіналу (копій у відокремлених
підрозділах) ліцензії, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання, документів, що засвідчують право власності або
користування на будівлі (приміщення) для провадження господарської
діяльності. 4.4.2. Відповідність найменування та місцезнаходження
юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної
особи - підприємця даним, зазначеним у свідоцтві про державну
реєстрацію та в ліцензії. 4.4.3. Достовірність відомостей, зазначених у документах,
поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії,
додержання вимог щодо своєчасності повідомлення органу
ліцензування про зміни даних у документах, що додавалися до заяви
для отримання ліцензії. 4.4.4. Наявність транспорту реагування (у разі виконання
заходів охорони, передбачених абзацом третім підпункту 1.4.1
пункту 1.4 глави 1 Ліцензійних умов) ( z1248-09 ). 4.4.5. Наявність центрів спостереження, інших технічних
засобів охорони, сертифікованих в установленому законодавством
порядку (у разі виконання заходів охорони, передбачених абзацом
третім підпункту 1.4.1 пункту 1.4 глави 1 Ліцензійних умов)
( z1248-09 ). 4.4.6. Наявність у персоналу охорони під час виконання
заходів охорони: дозволів установленого зразка на право носіння та
застосування спеціальних засобів, дотримання вимог придбання,
реєстрації та їх використання згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 07.09.93 N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок
продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних
засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії" (далі - спецзасоби); дозволів на використання засобів радіозв'язку (у разі їх
наявності); знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної
діяльності, що установлюються вказаним суб'єктом, про
запровадження яких у місячний строк письмово інформується орган
ліцензування; посвідчення, що підписується та скріплюється печаткою
суб'єкта охоронної діяльності, в якому зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові особи, що належить до персоналу охорони, рівень
її кваліфікації та дані про документ, на підставі якого воно
отримане, дата видачі посвідчення. 4.4.7. Наявність письмово укладених договорів на здійснення
заходів охорони та журналу обліку таких договорів, сторінки якого
нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою. 4.4.8. Наявність в договорах на здійснення заходів охорони
розміру майнової відповідальності (повної або конкретно визначеної
суми). 4.4.9. Розміщення на видному місці на центральному посту з
охорони стаціонарного об'єкта місцезнаходження та номера ліцензії
суб'єкта охоронної діяльності. 4.4.10. Виконання договорів про надання охоронних послуг на
користь третіх осіб лише за їх письмової згоди. 4.4.11. Дотримання установленого чинним законодавством
порядку прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта
охоронної діяльності відповідно до вимог глави III Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ) та Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93
N 58 ( z0110-93 ) (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 17.08.93 за N 110, та забезпечення зберігання
наданих документів. 4.4.12. Наявність у штаті суб'єкта охоронної діяльності, його
філії, іншого відокремленого підрозділу особи (осіб), до посадових
обов'язків якої (яких) входить організація та проведення заходів
охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на
нього обов'язків. При цьому перевіряється відповідність вказаної
особи (осіб) кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1
глави 3 Ліцензійних умов ( z1248-09 ). 4.4.13. Відповідність охоронників, охоронців вимогам,
визначеним у пункті 3.2 глави 3 Ліцензійних умов ( z1248-09 ). 4.4.14. Відповідність використання службових собак згідно зі
статтею 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження" ( 3447-15 ). 4.4.15. Наявність або відсутність договорів на охорону
окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається в
установленому законодавством порядку, що може здійснюватися тільки
юридичними особами державної форми власності. 4.4.16. Наявність або відсутність у персоналу охорони під час
виконання ними заходів охорони майна, що згідно із законодавством
може використовуватись лише військовими формуваннями, підрозділами
відомчої воєнізованої охорони та правоохоронними органами держави. 4.4.17. Наявність відповідних документів, які підтверджують
виконання вимог, визначених у підпункті 4.5.2 пункту 4.5 глави 4
Ліцензійних умов ( z1248-09 ). 4.4.18. Допущення порушень, передбачених підпунктом 2.1.4
пункту 2.1, підпунктом 2.2.3 пункту 2.2 глави 2, а також
пунктами 4.1 і 4.3, підпунктами 4.5.3-4.5.7 пункту 4.5 та
пункту 4.6 глави 4 Ліцензійних умов ( z1248-09 ). 4.4.19. Наявність документів, що підтверджують виконання
вимог, визначених у пункті 4.7 глави 4 Ліцензійних умов
( z1248-09 ).
4.5. Усі копії та витяги з документів, які стосуються
предмета перевірки, отримані членами комісії, повинні бути
засвідчені підписом керівника (уповноваженої особи) ліцензіата та
печаткою ліцензіата (за наявності).
4.6. Отримані від уповноважених та інших осіб ліцензіата
пояснення з питань, які стосуються предмета перевірки, долучаються
до акта перевірки.
5. Порядок оформлення результатів перевірки
5.1. За результатами перевірки орган контролю в останній її
день складає та підписує акт перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z1248-09 ) (додаток 5) (далі - акт перевірки) у
двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівникові
(уповноваженому представникові) ліцензіата (юридичній особі) або
ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), який перевірявся,
другий - зберігається в органі контролю.
5.2. Керівник ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат
(фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник
засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один
примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності). Для філій та інших відокремлених підрозділів керівник філії
та іншого відокремленого підрозділу ставить свій підпис, дату та
печатку (за наявності).
5.3. Керівник ліцензіата або ліцензіат (фізична особа -
підприємець) чи його уповноважений представник має право надавати
в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до
акта перевірки. Вони оформляються в письмовій формі та є
невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках
акта перевірки перед підписом керівника суб'єкта господарювання
або його уповноваженого представника робиться запис "Із
зауваженнями".
5.4. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи),
ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого
представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті
перевірки робить запис про те, що ця особа від підпису
відмовилася.
5.5. Порушення, виявлені під час перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1248-09 ), мають бути викладені в
акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи
нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових
актів не допускається.
5.6. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1248-09 ) (додаток 6) органу контролю складається у двох
примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня
складання акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій
ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта
господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених
термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в
органі контролю. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним
особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень
вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на
копії розпорядчого документа, який залишається в органі контролю,
проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.
5.7. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень Ліцензійних умов ( z1248-09 ) протягом п'яти робочих днів
з дня складання акта та до прийняття розпорядчого документа щодо
усунення порушень і надання органу контролю документів, які це
підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов не видається. Ліцензіат, який одержав від органу контролю розпорядження про
усунення ним порушень Ліцензійних умов ( z1248-09 ), зобов'язаний
в установлений у розпорядженні строк подати органу контролю
інформацію про усунення цих порушень. Якщо ліцензіат надав органу контролю інформацію про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1248-09 ) і документи, які це
підтверджують, то перевірка виконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов не проводиться.
5.8. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення
порушень до органу контролю протягом строку, зазначеного в
розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов ( z1248-09 ),
проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження. Позапланова перевірка виконання розпорядження проводиться
після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом
якого ліцензіат зобов'язаний усунути порушення та подати до органу
контролю відповідну інформацію.
5.9. Повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z1248-09 ); виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або
фізичній особі для провадження господарської діяльності;
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов,
установлених для певного виду господарської діяльності; відмова
ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю оформлюються
актом, наведеним у додатку 7 до цього Порядку контролю.
5.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z1248-09 ), який є підставою для анулювання
ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки
виконання розпорядження.
5.11. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z1248-09 ), який є підставою для анулювання
ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової)
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z1248-09 ) уважається: допуск до здійснення охоронної діяльності осіб (персоналу
охорони), які не відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам
Ліцензійних умов ( z1248-09 ); невиконання суб'єктами охоронних послуг установленого чинним
законодавством порядку прийняття і оформлення громадян на роботу; здійснення охоронних заходів з порушенням підпункту 2.2.1
пункту 2.2 глави 2 і положень, установлених главою 4 Ліцензійних
умов ( z1248-09 ); установлення фактів невиконання та/або неналежного виконання
ліцензіатом своїх функцій з охорони, що спричинили до загибелі чи
травмування людей, завдання значної матеріальної шкоди об'єкту
охорони; здійснення охоронної діяльності без укладання
цивільно-правових договорів.
5.12. Якщо під час перевірки виявлено підстави для анулювання
ліцензії, орган контролю в день складання акта перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1248-09 ) складає
відповідний акт у двох примірниках. Усі примірники актів підписуються особами, які проводили
перевірку, та керівником (уповноваженим представником) ліцензіата
(юридичною особою) або ліцензіатом (фізичною особою -
підприємцем), який перевірявся. Один примірник акта перевірки надається керівникові
(уповноваженому представникові) ліцензіата (юридичній особі) або
ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), який перевірявся,
другий - зберігається в органі контролю.
6. Рішення про анулювання ліцензії
6.1. Підставами для анулювання ліцензії відповідно до
статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) є: заява ліцензіата про анулювання ліцензії; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z1248-09 ); рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - підприємця; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z1248-09 ); акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z1248-09 ), установлених для певного виду
господарської діяльності; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування. Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі
контролю.
6.2. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав
для анулювання. Рішення вручається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
6.3. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про
виявлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній особі
або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов ( z1248-09 ) здійснюється органом ліцензування з обов'язковим
запрошенням ліцензіата або його представника.
6.4. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо
повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про
анулювання ліцензії.
6.5. У разі неявки ліцензіата або його уповноважених
представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється
без їх участі.
6.6. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1248-09 ) здійснюється
за наявності таких документів: акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
( z1248-09 ), у якому відображені дані про повторне (повторні)
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; попереднього акта перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z1248-09 ); розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1248-09 ); розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалася
відповідна перевірка.
6.7. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше
наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії.
6.8. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дати його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дати їх прийняття.
6.9. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1248-09 ), акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності, акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати
прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої
ліцензії.
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
7.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня
прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до
Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва дія даного рішення
органу ліцензування зупиняється до прийняття
Держкомпідприємництвом відповідного рішення.
7.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання Держкомпідприємництвом
розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у
сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.
7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.
Заступник Міністра
внутрішніх справ України
генерал-майор міліції В.І.Ратушняк

Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян
(Державний
Герб
України)
____________________________________
(найменування органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової (позапланої) перевірки

від "___" ___________ 20__ року N ________
Видане голові комісії ___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії: ______________________________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
відповідно до наказу від __.__.20__ N __ для проведення _________ ______________________ перевірки ліцензіата _____________________
(планова, позапланова)
_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження ліцензіата або прізвище, ім'я,
по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця)
у строк з "__" __________ 20__ року до "__" __________ 20__ року.
Підстави для здійснення перевірки: ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(річний (квартальний) план перевірок, письмове повідомлення
про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов)
Предмет перевірки: ______________________________________________ _________________________________________________________________
(перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною власності
та громадян, затверджених наказом МВС від 01.12.2009 N 505,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2009
за N 1248/17264, чи окремих їх пунктів або виконання
розпорядження про усунення порушень)
Попередній захід: _______________________________________________
(N, дата акта попередньої планової перевірки)
Керівник органу контролю __________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Копію посвідчення отримав _______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали керівника
ліцензіата (юридичної особи)
або ліцензіата
(фізичної особи - підприємця))

Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

-------------------------------------------------------------------- | N | N |Найменування та | Склад | Строк |Реєстраційний| |з/п|посвідчення|місцезнаходження| комісії |перевірки|номер наказу | | | | (місце | | | і дата його | | | | проживання) | | | видання | | | | ліцензіата | | | | |---+-----------+----------------+---------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян

_________________________________________________________________
(найменування органу контролю)
від "___" ____________ 20__ року N ___
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця та її місце проживання)
_________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з охорони власності та громадян, затвердженого наказом МВС
України від 25 лютого 2011 року N 76, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за N 417/19155,
та згідно з планом-графіком перевірок ліцензіатів на _____ рік,
затвердженим наказом ____________________________________________,
(дата, N)
органом контролю _________________________________________________
(найменування органу(ів) контролю)
у період з "__" __________ 20__ року до "__" ___________ 20__ року
буде проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною
власності та громадян, затверджених наказом МВС від 01.12.2009
N 505, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за
N 1248/17264, __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та
бути присутнім особисто.
Керівник органу контролю __________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 301 ( z0702-12 ) від 09.04.2012 }

Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні перевірки

від "___" ____________ 20__ року N ___
Під час перевірки (планова, позапланова) додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг, пов'язаних з охороною власності та громадян, затверджених
наказом МВС від 01.12.2009 N 505, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25.12.2009 за N 1248/17264, ______________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
влади та мають відмітку у паспорті))
ліцензія на право провадження господарської діяльності з _________ _________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності)
серія ___, N __________, видана "___" ____________ 20__ року, було
відмовлено ліцензіатом у проведенні перевірки, а саме: ___________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ____________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
____________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
З актом ознайомлений, один примірник отримав.
Зауваження (пояснення, заперечення)
керівника або уповноваженого _________________________
представника ліцензіата _________________________
____________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян
(Державний
Герб
України)
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024
тел. 256-03-33, факс 256-1633
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов)

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
за додержанням Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20_____ року N _________
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця),
_________________________________________________________________
місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
_________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця*)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_______________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків.
Перевірено дотримання вимог Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та
громадян _________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - підприємця))
I. Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання) _________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
треті особи: _____________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваної перевірки| | здійснюваної перевірки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Наказ від ________________ N________ |---- планова | | || | | | |---- | |Посвідчення на |---- позапланова | |проведення перевірки від || | | |______________ N________ |---- | | | | ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | Початок перевірки | Завершення перевірки | |-------------------------------------+-------------------------------------| |-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------| || | ||| | ||| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | | | ||| | || |-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------| |-------+-------+-------------+-------+-------+-------+-------------+-------| | число |місяць | рік |година | число |місяць | рік |година | -----------------------------------------------------------------------------
III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Планова | Позапланова | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| |---- не було взагалі |---- не було взагалі | || | || | | |---- |---- | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| |---- була у період |---- була у період | || | || | | |---- |---- | | з ------- ------- ------------- | з ------- ------- -------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------.-------.------------- | -------.-------.-------------| | до ------- ------- ------------- | до ------- ------- -------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------.-------.------------- | -------.-------.-------------| | | | |Акт перевірки суб'єкта господарювання за |Акт перевірки суб'єкта господарювання за | |додержанням Ліцензійних умов |додержанням Ліцензійних умов | |від ------- ------- ------------- N ------------- |від ------- ------- ------------- N -------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------.-------.------------- ------------- | -------.-------.------------- -------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Перелік питань для здійснення перевірки додержання
суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та
громадян

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки:
------------------------------------------------------------------ |"Так" |так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє | |------+---------------------------------------------------------| |"Ні" |ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє | |------+---------------------------------------------------------| |"НВ" |не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється| |------+---------------------------------------------------------| |"НП" |не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті | ------------------------------------------------------------------
V. Порушення вимог законодавства, які виявлено під час
перевірки суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ |N з/п| 1 |Детальний опис виявленого | | | НПА , вимоги якого порушено | порушення | | |-------------------------------| | | | | 2| | | |реквізити норми|позначення НПА | | |-----+---------------+---------------+--------------------------| | | | | | |-----+---------------+---------------+--------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
1 Нормативно-правовий акт.
2 Позначення НПА мають відповідати позначенням Переліку
нормативних документів, на підставі яких складено та яким
відповідають питання, передбачені Актом перевірки суб'єкта
господарювання за додержанням Ліцензійних умов, згідно з додатком.
VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять
перевірку суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Питання, що | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне | | | підлягають | | | | | обґрунтування | | |контролю з боку | | | | | | | | підприємства | | | | | | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 1 |Про проведення | | | | |Частина четверта| | |планової | | | | |статті 5 Закону | | |перевірки | | | | |України "Про | | |підприємство | | | | |основні засади | | |письмово | | | | |державного | | |попереджено не | | | | |нагляду | | |пізніше ніж за | | | | |(контролю) у | | |десять днів до | | | | |сфері | | |дня здійснення | | | | |господарської | | |заходу | | | | |діяльності" | | | | | | | |(далі - ЗУ | | | | | | | |N 877) | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 2 |Посвідчення на | | | | |Частина п'ята | | |проведення | | | | |статті 7, абзац | | |перевірки та | | | | |третій статті 10| | |службові | | | | |ЗУ N 877 | | |посвідчення, що | | | | | | | |засвідчують | | | | | | | |осіб, які | | | | | | | |проводять | | | | | | | |перевірку, | | | | | | | |пред'явлено | | | | | | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 3 |Копію | | | | |Частина п'ята | | |посвідчення на | | | | |статті 7, абзац | | |проведення | | | | |третій та шостий| | |перевірки надано| | | | |статті 10 ЗУ | | | | | | | |N 877 | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 4 |Перед початком | | | | |Частина | | |здійснення | | | | |дванадцята | | |перевірки | | | | |статті 4 ЗУ | | |особами, які її | | | | |N 877 | | |проводять, | | | | | | | |внесено запис | | | | | | | |про перевірку до| | | | | | | |відповідного | | | | | | | |журналу суб'єкта| | | | | | | |господарювання | | | | | | | |(за його | | | | | | | |наявності) | | | | | | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 5 |Під час | | | | |Частина перша | | |позапланової | | | | |статті 6 ЗУ | | |перевірки | | | | |N 877 | | |з'ясовувалися | | | | | | | |лише ті питання,| | | | | | | |необхідність | | | | | | | |перевірки яких | | | | | | | |стала підставою | | | | | | | |для її | | | | | | | |здійснення. У | | | | | | | |посвідченні на | | | | | | | |проведення | | | | | | | |позапланової | | | | | | | |перевірки ці | | | | | | | |питання | | | | | | | |зазначено | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень | | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта
господарювання
Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта
господарювання:
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
треті особи:
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Цей Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов складено у двох примірниках.
Один примірник цього Акта перевірки суб'єкта господарювання
за додержанням Ліцензійних умов отримав
_________________ _________ __________________________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по (дата)
батькові)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов підписувати відмовився
____________________ ________________________________ ___________
(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов надіслано листом від "___" __________ 20____ року
N ____________
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 301
( z0702-12 ) від 09.04.2012 }

Додаток
до Акта перевірки суб'єкта
господарювання
за додержанням Ліцензійних
умов

ПЕРЕЛІК
нормативних документів, на підставі
яких складено та яким відповідають питання,
передбачені Актом перевірки суб'єкта
господарювання за додержанням
Ліцензійних умов
( z1248-09 )
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Позначення| Найменування |Вид нормативних | Дата і номер | | | | нормативних | та нормативно- | прийняття | | | | та |правових актів, | | | | | нормативно- | назва органу, | | | | | правових | який видав акт | | | | | актів | | | |-----+----------+--------------+----------------+---------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 | Закони України | |-----+----------------------------------------------------------| | 1.1 |ЗУ |Про | Закон України |01.06.2000 | | |N 1775-III|ліцензування | |N 1775-III | | | |певних видів | |( 1775-14 ) | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | |-----+----------+--------------+----------------+---------------| | 1.2 |ЗУ N 877-V|Про основні | Закон України |05.04.2007 | | | |засади | |N 877-V | | | |державного | |( 877-16 ) | | | |нагляду | | | | | |(контролю) у | | | | | |сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | |-----+----------+--------------+----------------+---------------| | 1.3 | КЗпП |Кодекс | Кодекс України |10.12.1971 | | | |законів про | | | | | |працю України | | | | | |( 322-08 ) | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | |-----+----------------------------------------------------------| | 2.1 |ПКМУ |Про | Постанова |14.11.2000 | | |N 1698 |затвердження | Кабінету |N 1698 | | | |переліку | Міністрів |( 1698-2000-п )| | | |органів | України | | | | |ліцензування | | | |-----+----------+----------------+--------------+---------------| | 2.2 |ПКМУ N 706|Про порядок | Постанова |07.09.1993 | | | |продажу, | Кабінету |N 706 | | | |придбання, | Міністрів |( 706-93-п ) | | | |реєстрації, | України | | | | |обліку і | | | | | |застосування | | | | | |спеціальних | | | | | |засобів | | | | | |самооборони, | | | | | |заряджених | | | | | |речовинами | | | | | |сльозоточивої | | | | | |та дратівної дії| | | |-----+----------------------------------------------------------| | 3 | Нормативно-правові акти | |-----+----------------------------------------------------------| | 3.1 |Наказ |Про затвердження| Наказ |01.12.2009 | | |N 505 |Ліцензійних умов| Міністерства |N 505 | | | |провадження | внутрішніх |( z1248-09 ) | | | |господарської |справ України,| | | | |діяльності з |зареєстрований| | | | |надання послуг |в Міністерстві| | | | |з охорони | юстиції | | | | |власності | України | | | | |та громадян |25.12.2009 за | | | | | | N 1248/17264 | | |-----+----------+----------------+--------------+---------------| | 3.2 |Наказ N 58|Про затвердження| Наказ |29.07.1993 | | | |Інструкції | Міністерства |N 58 | | | |про порядок | праці, |( z0110-93 ) | | | |ведення трудових| Міністерства | | | | |книжок | юстиції, | | | | |працівників | Міністерства | | | | | | соціального | | | | | | захисту | | | | | | населення | | | | | | України, | | | | | |зареєстрований| | | | | |в Міністерстві| | | | | | юстиції | | | | | |17.08.1993 за | | | | | | N 110 | | |-----+----------+----------------+--------------+---------------| | 3.3 |Наказ |Про затвердження| Наказ |29.12.2004 | | |N 336 |Випуску 1 | Міністерства |N 336 | | | |"Професії | праці та |( v0336203-04 )| | | |працівників, | соціальної | | | | |що є загальними | політики | | | | |для всіх видів | України | | | | |економічної | | | | | |діяльності" | | | | | |Довідника | | | | | |кваліфікаційних | | | | | |характеристик | | | | | |професій | | | | | |працівників | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 301
( z0702-12 ) від 09.04.2012 }

Додаток 6
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян
(Державний
Герб
України)
__________________________________
(найменування органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року N ___
За результатами планової (позапланової) перевірки _______________ ________________________________________________________________,
(найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку у паспорті))
ліцензія на право провадження господарської діяльності з ________ ________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності)
серія ___, N ______, видана "__" ______ 20__ року, згідно з актом
перевірки від "__" __________ N _____, проведеної _______________ ________________________________________________________________,
(найменування (и) органу(ів) контролю, посада,
прізвище, ім'я, по батькові голови комісії)
було виявлено такі порушення додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних
з охороною власності та громадян, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2009 N 505,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за
N 1248/17264: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Вирішено:
У строк до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені
порушення цих Ліцензійних умов та подати в цей самий строк у
письмовій формі інформацію про їх усунення з поданням завірених
копій документів, що підтверджують усунення порушень.
У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту
повторного порушення ліцензію буде анульовано.
Керівник органу контролю __________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 7
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян
________________________________________
(найменування органу контролю)

АКТ

про _____________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року N ___
За результатами перевірки _______________________________________ ________________________________________________________________,
(найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку у паспорті))
ліцензія на право провадження господарської діяльності з надання
послуг, пов'язаних з охороною власності та громадян, серія _____,
N ________, видана "___" ____________ 20__ року, згідно з актом
перевірки від "___" _______________ N _____ було виявлено такі
порушення: ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акт перевірки,
має бути зазначене з посиланням на конкретний
підпункт, пункт, розділ нормативно-правового акта)
Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до статті
21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності".
Розгляд питання щодо анулювання ліцензії відбудеться
"__" ________ 20__ року о __ годині в приміщенні ________________ _________________________________________________________________
місцезнаходження: ______________________________________________.
Голова комісії __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
__________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Т.в.о. Начальника Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України М.В.Ковадловгору