Документ z0417-06, попередня редакція — Редакція від 23.08.2014, підстава - 358-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.03.2006 N 513
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2006 р.
за N 417/12291

Про затвердження Положення про порядок
анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання
та їх поновлення після анулювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 1857 ( z0054-11 ) від 13.12.2010 N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012; Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного майна N 2965 ( z0995-12 ) від 15.06.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна
N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 - Наказ скасовано
на підставі Постанови КМ
N 358 ( 358-2014-п ) від 21.08.2014 }

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна
України" ( 4107-17 ), Закону України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року
N 231 ( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів,
які справляються відповідно до законодавства" Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
1. Затвердити Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання (додається).
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності
(В.Гайдук) забезпечити реєстрацію цього Положення в Міністерстві
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Потімкова.
Голова Фонду В.Семенюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
27.03.2006 N 513
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2006 р.
за N 417/12291

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання
та їх поновлення після анулювання
{ У тексті Положення слово "Закону" замінено словами "Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" згідно з Наказом Фонду
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про
Фонд державного майна України" ( 4107-17 ), Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
04 березня 2013 року N 231 ( 231-2013-п ) "Деякі питання
проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства" з метою встановлення порядку анулювання
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання (далі - сертифікати), а також процедури їх
поновлення. { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - зміни
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952
( z0976-12 ) від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
1.2. Анулювання Фондом державного майна України сертифікатів
можливе за таких підстав:
виявлення порушень вимог нормативно-правових актів з оцінки
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, які
призвели до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб’єктом
оціночної діяльності або оцінювачами, які працюють у його штатному
складі;
звільнення всіх оцінювачів, які заявлені суб’єктом
господарювання у своєму штатному складі під час прийняття рішення
про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, або
позбавлення чи зупинення дії їх кваліфікаційних свідоцтв;
набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями,
якими задоволено позов до оцінювача та/або суб’єкта оціночної
діяльності щодо проведення ним неякісної оцінки;
виявлення порушень оцінювачем та/або суб’єктом оціночної
діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених
Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 );
ліквідація суб’єкта оціночної діяльності, який отримав
сертифікат;
відсутність у штатному складі суб’єкта оціночної діяльності
хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за
напрямами (спеціалізаціями) оцінки, що зазначені в сертифікаті;
неінформування письмово в тижневий строк Фонду державного
майна України стосовно змін, що відбулися у суб’єкта оціночної
діяльності з дати дії сертифіката і мають суттєве значення для
здійснення контролю за провадженням оціночної діяльності (зміни в
складі такого суб’єкта, його юридичному статусі, інша суттєва
інформація, з урахуванням якої приймається рішення про видачу або
анулювання сертифіката).
Анулювання Фондом державного майна України сертифікатів за
спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування
і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно
до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у
матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів,
які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2
"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на
об’єкти інтелектуальної власності" та/або за напрямом 3 "Оцінка
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі -
спеціалізація 1.8 та/або 2.3 та/або напрям 3) можливе також за
таких підстав:
невідповідність суб’єкта оціночної діяльності правилам
організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим
Фондом державного майна України;
виявлення недостовірних даних у звіті про оцінку, складеному
суб’єктом оціночної діяльності (крім випадків, коли така
інформація надана замовником оцінки);
виявлення факту позбавлення кваліфікаційного свідоцтва хоча б
одного з оцінювачів, що працює у складі суб’єкта оціночної
діяльності;
позбавлення керівника суб’єкта оціночної діяльності свідоцтва
керівника суб’єкта оціночної діяльності;
ненадання (надання не в повному обсязі та/або надання
недостовірних) документів (матеріалів), у тому числі звітів про
оцінку за попередні періоди, під час здійснення Фондом державного
майна України контролю відповідно до правил організації системи
зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна
України, та виконання Фондом державного майна України своїх
повноважень. { Пункт 1.2 глави 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
1.3. Для анулювання сертифіката Фонд державного майна України
видає наказ, у якому зазначаються причини, на підставі яких було
прийняте відповідне рішення. Накази про анулювання сертифікатів
підлягають опублікуванню в додатку до "Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації", а
також на web-сторінці Фонду державного майна України в інтернеті.
{ Зміни до пункту 1.3 глави 1 див. в Наказі Фонду державного майна
N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на
підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від
14.06.2012 }
2. Анулювання сертифіката за результатами рецензування
звітів про оцінку майна та його поновлення
{ Назва глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
2.1. Рецензування звітів про оцінку майна здійснюється у
порядку, визначеному Національним стандартом N 1 "Загальні засади
оцінки майна і майнових прав", затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 ( 1440-2003-п ),
постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року
N 231 ( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів,
які справляються відповідно до законодавства", порядком роботи
атестаційно-рецензійної комісії, затвердженим Фондом державного
майна України. { Пункт 2.1 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
2.2. За результатами рецензування звітів про оцінку майна
Фонд державного майна України може прийняти такі рішення:
попередити суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта
господарювання щодо недопущення надалі порушень
нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності (у разі якщо порушення не мають
системного характеру);
анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності - суб‘єкта
господарювання (у разі грубого порушення Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ) та інших нормативно-правових актів з оцінки
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, що
призвело до визнання неякісним та (або) непрофесійним звіту про
оцінку майна, а також таким, який не може бути виправлений та
використаний згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного
стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 року N 1440 ( 1440-2003-п ));
звернутися до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути
на її засіданні питання щодо позбавлення (анулювання)
кваліфікаційних свідоцтв (кваліфікаційних документів) оцінювачів
(оцінювача), які безпосередньо складали звіт про оцінку майна;
звернутися до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути
на її засіданні питання про необхідність пройти підвищення
кваліфікації оцінювачами (оцінювачем) за напрямом оцінки майна та
за спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають напрямам
та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, щодо якого були
зауваження;
звернутися до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути
на її засіданні питання про необхідність надати Екзаменаційній
комісії для рецензування додатково декілька звітів за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, які
відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту, щодо якого були
зауваження. { Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
2.3. Поновлення сертифіката після його анулювання
відбувається в порядку, передбаченому для його видачі, який
зазначено в Положенні про порядок видачі сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна
України від 14.03.02 N 479 ( z0312-02 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 28.03.02 за N 312/6600 ( далі -
Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної
діяльності).
2.4. Якщо анульовано сертифікат та кваліфікаційне свідоцтво
(кваліфікаційний документ) оцінювача, то розгляд питання про
видачу нового сертифіката можливий не раніше ніж через три місяці
від дати анулювання попереднього за умови наявності в штатному
складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання
іншого оцінювача або оцінювача, кваліфікаційний документ якого
раніше не був заявлений у довідці про склад оцінювачів, які
працюють у штатному складі суб'єкта господарювання, який подав
заяву про видачу нового сертифіката. { Абзац перший пункту 2.4
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
Якщо в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності -
суб'єкта господарювання зміни не відбулися і на посаді оцінювача
залишається лише особа, яку позбавили кваліфікаційного свідоцтва
(кваліфікаційного документа) оцінювача, видача нового сертифіката
можлива не раніше ніж через рік від дати анулювання за умови, що
оцінювач отримає нове кваліфікаційне свідоцтво в порядку,
передбаченому статтею 15 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).
Рішення про видачу сертифіката суб’єктові оціночної
діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або 2.3 або за напрямом 3,
сертифікат якого анульований, може бути прийняте Фондом державного
майна України не раніше ніж через один рік з дати анулювання
сертифіката. { Пункт 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
3. Анулювання сертифіката за рішенням
суду або за умови звільнення оцінювачів
та його поновлення
3.1. У випадку набрання законної сили двома і більше судовими
рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювачів ( суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з
проведенням ними неякісної оцінки майна, Фонд державного майна
України видає наказ про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання.
3.2. Якщо в рішенні суду не було визначено термін, протягом
якого суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання не
може займатися практичною діяльністю з оцінки, розгляд питання
стосовно поновлення сертифіката відбувається в порядку,
передбаченому для його видачі, не раніше ніж через три місяці від
дати анулювання попереднього, а у разі якщо це сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією
2.3 або напрямом 3 - не раніше ніж через один рік. { Абзац перший
пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
При цьому, якщо на основі рішення суду за фактами
непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем, відбулося
також позбавлення Екзаменаційною комісією кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача, який був заявлений у штатному складі суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, поновлення
сертифіката можливе за умови одержання вищезазначеним оцінювачем
нового кваліфікаційного свідоцтва або наявності в штатному складі
суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання іншого
оцінювача, який має відповідне кваліфікаційне свідоцтво.
3.3. Про зміни в штатному складі оцінювачів з часу дії
сертифіката суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти
господарювання зобов'язані інформувати Фонд державного майна
України в тижневий термін. Якщо всі оцінювачі, що були заявлені в
штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання під час прийняття Фондом державного майна України
рішення про видачу йому сертифіката звільнилися, така інформація
є підставою для видання Фондом державного майна України наказу про
анулювання сертифіката. { Абзац перший пункту 3.3 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
У разі, якщо до Фонду державного майна України надійшла
інформація про звільнення одного оцінювача (за умови, що в
штатному складі перебувають декілька оцінювачів), Фонд державного
майна України може анулювати сертифікат, якщо в штатному складі не
залишилося жодного оцінювача, що має кваліфікаційне свідоцтво за
напрямами (напрямом) оцінки майна та спеціалізаціями
(спеціалізацією) в межах цих напрямів, які зазначені в
сертифікаті. { Абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
3.4. Поновлення сертифіката після його анулювання за підстав,
зазначених у пункті 3.3 розділу 3 цього Положення, відбувається
відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності ( z0312-02 ).
4. Анулювання сертифіката за умови ліквідації суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання або виявлення
порушень оцінювачами (суб’єктами оціночної діяльності)
обмежень щодо проведення оцінки майна
та поновлення сертифіката
{ Заголовок глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - зміни
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952
( z0976-12 ) від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
4.1. У разі ліквідації суб'єкта оціночної діяльності -
суб'єкта господарювання він письмово інформує про це Фонд
державного майна України. Отримана інформація є підставою для
видання Фондом державного майна України відповідного наказу про
анулювання сертифіката.
4.2. У разі припинення (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання за умови, що новий суб'єкт оціночної діяльності -
суб'єкт господарювання відповідно до статті 104 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) є правонаступником попереднього, Фонд
державного майна України:
видає наказ про анулювання старого сертифіката (за умови
відповідного звернення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання), а також видає новий сертифікат правонаступнику (у
порядку, передбаченому Положенням про порядок видачі сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності ( z0312-02 ); { Абзац другий пункту
4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - зміни
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952
( z0976-12 ) від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
видає наказ про те, що сертифікат, виданий попередньому
суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання, є чинним
для його правонаступника за тими самими напрямами оцінки майна і
спеціалізаціями в межах цих напрямів (за умови відповідного
звернення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;
надання нотаріально посвідченої копії статуту, у якому
зазначається, що новий суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт
господарювання є правонаступником попереднього; незмінного складу
оцінювачів).
4.3. У разі виявлення факту порушення суб’єктом оціночної
діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених
Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-17 ), Фонд державного майна
України розглядає зазначене питання. При цьому предметом розгляду
є звіт про оцінку майна та інші документи, що підтверджують факт
порушення суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачами, що брали
участь у підготовці звіту) обмежень щодо проведення оцінки майна,
встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні".
Звернення до Фонду державного майна України щодо порушення
оцінювачем та/або суб’єктом оціночної діяльності обмежень щодо
проведення оцінки майна, встановлених Законом України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-17 ), можуть надходити від органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій
оцінювачів, їх об’єднань, інших заінтересованих осіб. Якщо факт
такого порушення підтверджується, Фонд державного майна України
видає відповідний наказ про анулювання сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності.
Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення
про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
( z0312-02 ). { Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 799
( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
4.4. Якщо дія кваліфікаційних свідоцтв (кваліфікаційних
документів) оцінювачів зупинена, це є підставою для анулювання
суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання
сертифіката, якщо він був виданий за тими напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що й кваліфікаційні
свідоцтва ( кваліфікаційні документи) оцінювачів (оцінювача), дію
яких зупинено. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до
Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної
діяльності ( z0312-02 ).
5. Анулювання сертифіката у зв’язку з неінформуванням письмово в тижневий строк Фонду державного майна України
стосовно змін, що відбулися у суб’єкта оціночної діяльності
з дати дії сертифіката і мають суттєве значення для здійснення контролю за провадженням оціночної діяльності (зміни в складі такого суб’єкта, його юридичному статусі, інша суттєва інформація, з урахуванням якої приймається
рішення про видачу або анулювання сертифіката)
5.1. У разі якщо суб’єкт оціночної діяльності не поінформував
письмово в тижневий строк Фонд державного майна України про зміни,
що відбулися у суб’єкта оціночної діяльності з дати дії
сертифіката і мають суттєве значення для здійснення контролю за
провадженням оціночної діяльності (зміни в складі такого суб’єкта,
його юридичному статусі, інша суттєва інформація, з урахуванням
якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката),
Фонд державного майна України видає наказ про анулювання
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.
5.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до
Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності ( z0312-02 ). { Положення доповнено новою главою 5 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - зміни
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952
( z0976-12 ) від 14.06.2012; положення доповнено новою главою 5
згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від
10.06.2013 }
6. Анулювання сертифіката у зв’язку невідповідністю
суб’єкта оціночної діяльності правилам організації системи зовнішнього контролю якості, а також у зв’язку
з ненаданням (наданням не в повному обсязі та/або наданням
недостовірних) документів (матеріалів), у тому числі звітів
про оцінку за попередні періоди, під час здійснення Фондом державного майна України контролю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості,
затверджених Фондом державного майна України
6.1. У разі виявлення Фондом державного майна України
невідповідності суб’єкта оціночної діяльності правилам організації
системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом
державного майна України, а також у разі ненадання (надання не в
повному обсязі та/або надання недостовірних) документів
(матеріалів), у тому числі звітів про оцінку за попередні періоди,
під час здійснення Фондом державного майна України контролю
відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю
якості, затверджених Фондом державного майна України, Фонд
державного майна України видає відповідний наказ про анулювання
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.
6.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до
Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної
діяльності ( z0312-02 ), але не раніше ніж через один рік з дати
анулювання попереднього сертифіката. { Положення доповнено новою главою 6 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 - зміни
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952
( z0976-12 ) від 14.06.2012; положення доповнено новою главою 6
згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від
10.06.2013 }
7. Анулювання сертифіката у зв’язку з виявленням
недостовірних даних у звіті про оцінку, складеному
суб’єктом оціночної діяльності
7.1. У разі виявлення Фондом державного майна України
недостовірних даних у звіті про оцінку Фонд державного майна
України видає відповідний наказ про анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності. Фонд державного майна України не
видає такий наказ у разі, якщо суб’єкт оціночної діяльності
надасть документальне підтвердження, що недостовірні дані надані
замовником оцінки.
7.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до
Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності ( z0312-02 ), але не раніше ніж через один рік з дати
анулювання попереднього сертифіката. { Положення доповнено новою главою 7 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }
8. Анулювання сертифіката у зв’язку з виявленням факту
позбавлення кваліфікаційного свідоцтва хоча б одного
з оцінювачів, що працює у складі суб’єкта оціночної діяльності, а також у зв’язку з позбавленням керівника
суб’єкта оціночної діяльності свідоцтва керівника
суб’єкта оціночної діяльності
8.1. У разі позбавлення Фондом державного майна України
кваліфікаційного свідоцтва хоча б одного з оцінювачів, що працює у
складі суб’єкта оціночної діяльності, а також у зв’язку з
позбавленням керівника суб’єкта оціночної діяльності свідоцтва
керівника суб’єкта оціночної діяльності Фонд державного майна
України видає наказ про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності.
8.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до
Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 14 березня 2002 року N 479 ( z0312-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600
(із змінами), але не раніше ніж через один рік з дати анулювання
попереднього сертифіката. { Положення доповнено новою главою 8 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 }

Директор Департаменту оцінки
майна та оціночної діяльності В.Гайдуквгору