Документ z0414-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.08.2007, підстава - z0881-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 121 від 02.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 липня 2000 р.
за N 414/4635
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 907 ( z0881-07 ) від 01.08.2007 }
Про затвердження Порядку надання позичок з Державного бюджету України Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям

З метою визначення порядку надання позичок з Державного
бюджету України в разі виникнення тимчасових касових розривів у
процесі виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських бюджетів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання позичок з Державного бюджету
України Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, що
додається. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра фінансів Германчука П.К. 3. Затвердити Перелік документів, що подаються з метою
отримання бюджетної позички ( z0415-00 ) (додається).
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
02.06.2000 N 121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2000 р.
за N 414/4635
ПОРЯДОК
надання позичок з Державного бюджету України
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації передбачених
Законом "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ) повноважень
Міністерства фінансів України щодо надання позичок з Державного
бюджету України Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям (далі - бюджетні позички) та порядок їх повернення. 2. Бюджетні позички надаються виключно для покриття
тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та
Севастопольського міських бюджетів. Рішення про надання бюджетної позички оформляється наказом
Міністра фінансів (за його відсутності особою, яка виконує його
обов'язки), у якому визначаються обсяг позички і термін (терміни)
її повернення. 3. Бюджетні позички надаються на безвідсотковій основі в
обсягах, що не перевищують 1/24 видаткової частини відповідного
річного бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, Київського
та Севастопольського міських бюджетів, на строк не більше 6
місяців і підлягають поверненню в межах бюджетного року, у якому
надається позичка. 4. Питання про надання бюджетної позички розглядається на
підставі письмового звернення до Міністерства фінансів України за
підписом Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. У письмовому зверненні обгрунтовуються
необхідність надання позички та умови її повернення. До такого
звернення додаються документи згідно з Переліком документів, що
подаються з метою отримання бюджетної позички, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2000 N 121
( z0415-00 ). Зазначені документи подаються на розгляд до Департаменту по
бюджету Міністерства фінансів України, який протягом 10 днів
повинен підготувати проект наказу про надання бюджетної позички
або доповідну записку Міністру фінансів з мотивованою відмовою.
Звернення про надання бюджетної позички розглядається лише після
надходження усіх документів, визначених згідно із зазначеним в
абзаці першому цього пункту переліком. 5. Проект наказу перед поданням Міністру фінансів візується
безпосереднім виконавцем, начальником Департаменту по бюджету та
начальником Управління територіальних бюджетів і узгоджується із
заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків. 6. Погашення бюджетної позички здійснюється щоденно,
починаючи з робочого дня, наступного за днем, у який бюджетна
позичка зарахована на рахунок бюджету, що отримав бюджетну
позичку, рівними частками, визначеними як результат відношення
обсягу бюджетної позички до кількості робочих днів у періоді
запозичення даних коштів. У рішенні про надання бюджетної позички
може бути встановлено пільговий період (не більше 1/3 загального
строку), протягом якого погашення бюджетної позички не
здійснюється. Сума щоденних повернень бюджетної позички у такому
разі визначається пропорційно залишку робочих днів до кінця
строку повернення всієї позички. 7. У разі незабезпечення щоденного перерахування належних до
повернення сум бюджетної позички, Державне казначейство України
вживає заходів щодо повернення боргу згідно з чинним
законодавством, починаючи з дня, наступного за днем неповернення
належних до перерахування Державному бюджету України коштів. 8. Забороняється надання позичок у разі непроведення у
повному обсязі розрахунків з належних дотацій бюджету Автономної
Республіки Крим, областей, Київському та Севастопольському міським
бюджетам (згідно з розписом доходів і видатків Державного бюджету
України на відповідний рік) та за наявності заборгованості перед
Державним бюджетом України за взаємними розрахунками. З моменту настання терміну повернення бюджетної позички,
установленого відповідним наказом, неповернена сума цієї бюджетної
позички, за рішенням Міністерства фінансів України, може бути
віднесена в рахунок погашення заборгованості за взаємними
розрахунками бюджету цієї адміністративно-територіальної одиниці
перед Державним бюджетом України або заборгованості Державного
бюджету України перед бюджетами адміністративно-територіальних
одиниць за обсягами дотацій, передбачених законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік. 9. Невиконання керівниками органів державної влади та
місцевого самоврядування встановлених цим Порядком вимог тягне за
собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
Начальник Департаменту
по бюджету А.А.Максютавгору