Документ z0409-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.01.2015, підстава - z1650-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
16.03.2006 N 160
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2006 р.
за N 409/12283
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1708 ( z1650-14 ) від 16.12.2014 }
Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та
їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної
діяльності на фондовому ринку та визнання таким, що втратило
чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 18.05.99 N 104
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 180 ( z0449-09 ) від 26.02.2009 }

З метою формування та забезпечення реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних
паперів та їх похідних, координації діяльності державних органів з
питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та відповідно
до статей 3, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення щодо організації діяльності банків та
їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної
діяльності на фондовому ринку (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від
26.02.2009 }
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.99 N 104
( z0321-99 ) "Про затвердження Положення щодо організації
діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.05.99 за
N 321/3614.
3. Банкам, що здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, протягом шести місяців з дати набуття чинності цим
рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог,
установлених цим рішенням.
4. Члену Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку Бірюку С.О. забезпечити погодження цього Положення
Національним банком України.
5. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання на державну реєстрацію рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
6. Це рішення набирає чинності в установленому чинним
законодавством порядку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 16.03.2006 N 7
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України А.В.Шаповалов
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.03.2006 N 160
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2006 р.
за N 409/12283

ПОЛОЖЕННЯ
щодо організації діяльності банків та їх відокремлених
підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності
на фондовому ринку
{ Заголовок Положення в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від
26.02.2009 }
{ У тексті Положення слова "ринок цінних паперів" у всіх
відмінках замінено словами "фондовий ринок" у
відповідних відмінках; слова в дужках "(його філія)" у
всіх відмінках та числах замінено словами в дужках
"(його відокремлений підрозділ)" у відповідних
відмінках та числах згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180
( z0449-09 ) від 26.02.2009 }
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), статей 3, 7, 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), інших нормативно-правових актів. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від
26.02.2009 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення регулює питання організації діяльності
банків та їх відокремлених підрозділів при провадженні ними
професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі
цінними паперами (дилерської діяльності, брокерської діяльності,
діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу);
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім діяльності
з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів). { Пункт 1.1 глави 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від 26.02.2009 }
1.2. Банк (його відокремлений підрозділ) повинні організувати
свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі
спеціалізованих структурних підрозділів, які організаційно
відокремлені від інших підрозділів банку (його відокремлених
підрозділів), що здійснюють інші види діяльності. Спеціалізований структурний підрозділ банку (його
відокремлених підрозділів) - це підрозділ, що здійснює окремий вид
професійної діяльності на фондовому ринку на підставі Внутрішнього
положення про відповідний підрозділ за умови дотримання ним
установлених законодавством вимог щодо здійснення такої
діяльності.
2. Вимоги до спеціалізованого
структурного підрозділу банку
2.1. Внутрішнє положення про спеціалізований структурний
підрозділ банку (його відокремлений підрозділ) для здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку затверджується в
порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо: а) мети та предмета діяльності спеціалізованого структурного
підрозділу, які повинні передбачати здійснення таким підрозділом
певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, з
урахуванням установлених обмежень; б) наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та
фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку; в) наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного
забезпечення; г) наявності окремого приміщення; ґ) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку,
які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку; д) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку,
які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі
суміщення окремих видів цієї діяльності; е) переліку інформації, яка не підлягає передачі до інших
підрозділів банку; є) окремого технічного та технологічного забезпечення
підрозділу; ж) системи захисту від несанкціонованого доступу до
інформації спеціалізованого структурного підрозділу; з) системи обмеження доступу працівників банку, які
безпосередньо не займаються здійсненням певних видів професійної
діяльності на фондовому ринку, до окремих приміщень
спеціалізованих структурних підрозділів банку.
2.2. Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має декілька
спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку, то: 2.2.1. Забороняється суміщення роботи сертифікованих фахівців
(у тому числі керівника) спеціалізованого структурного підрозділу
банку (його відокремленого підрозділу), який провадить окремий вид
діяльності на фондовому ринку, з роботою в спеціалізованих
структурних підрозділах, які провадять інші види цієї діяльності,
а також з роботою фахівця, який провадить діяльність з ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів; { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від
26.02.2009 }
2.2.2. Забороняється суміщення роботи спеціалістів банку
(його відокремлених підрозділів), які проводять інші види
діяльності, що не пов'язані з цінними паперами, з роботою в
спеціалізованих підрозділах банку (його відокремлених
підрозділах), які здійснюють окремі види професійної діяльності на
фондовому ринку. 2.3. Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має один
спеціалізований структурний підрозділ, що провадить окремий вид
професійної діяльності на фондовому ринку, то забороняється
суміщення роботи спеціалістів банку (його відокремленого
підрозділу), які провадять інші види діяльності, що не пов'язані з
цінними паперами, з роботою в цьому підрозділі банку (його
відокремленому підрозділі). { Главу 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від
26.02.2009 }
2.4. Додаткові вимоги щодо організації роботи
спеціалізованого структурного підрозділу банку (його
відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид професійної
діяльності на фондовому ринку, можуть бути встановлені Порядком та
умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії, затвердженим рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 345
( z0890-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами), ліцензійними умовами
провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її
окремими видами та відповідними внутрішніми документами банку. { Пункт 2.4 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 180 ( z0449-09 ) від 26.02.2009 }
Начальник управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку І.Занозавгору