Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості
Мінсоцполітики України; Наказ, Схема від 22.03.2017447
Документ z0407-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2019, підстава - z0792-19

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2017  № 447


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2017 р.
за № 407/30275

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1085 від 11.07.2019}

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 1107 від 04.07.2017
№ 291 від 26.02.2018
№ 440 від 27.03.2019}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), пункту 7 розділу I Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15 грудня 2016 року № 1543, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1723/29853, з метою упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі - Центральний апарат Служби), Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості (далі - центри зайнятості), їх філій згідно з додатками 1 - 3, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018}

2. Надати право Голові Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі - Голова Служби), керівникам центрів зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові оклади на 3 - 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за інтенсивність праці - до 100 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або її розмір зменшується;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018}

працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що працівник, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

за виконання функцій індивідуального супроводу при працевлаштуванні безробітних - у порядку та розмірах, визначених Центральним апаратом Служби за погодженням із Міністерством соціальної політики України;

{Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018}

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у Центральному апараті Служби та відповідному центрі зайнятості. У 2019 році граничний розмір премії не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1107 від 04.07.2017; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 440 від 27.03.2019}

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, надбавку за вислугу років у відсотках від посадового окладу залежно від стажу роботи у державній службі зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу державної служби згідно з чинним законодавством, у таких розмірах: понад 1 рік - 5, понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20 відсотків посадового окладу.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018}

4. Преміювання  Голови Служби, першого заступника та заступників Голови Служби, керівників центрів зайнятості, керівників філій і заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат до посадового окладу проводиться в порядку та розмірах, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці за погодженням із органом вищого рівня.

{Пункт 4 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 1107 від 04.07.2017, № 291 від 26.02.2018}

5. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Центрального апарату Служби, центрів зайнятості їхніх філій, визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2016 року № 515).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018}

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 грудня 2014 року № 1043 "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2014 року за № 1646/26423 (зі змінами).

7. Абзац восьмий пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 року № 1264 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства соціальної політики України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 58/28188, виключити.

8. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Державний секретар
Міністерства фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілокЄ. КапінусО.О. Шубін


Додаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
22.03.2017 № 447
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
27 березня 2019 року № 440)

СХЕМА
посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Голова Служби

24 000

Перший заступник Голови Служби

23 000

Заступник Голови Служби

22 000

Начальник управління,

головний бухгалтер

13 100

Начальник самостійного відділу

12 400

Начальник відділу у складі управління

10 250

Завідувач самостійного сектору

10 250

Завідувач сектору у складі управління, відділу

9 400

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

8 630

I категорії

6 900

II категорії

6 330

Радник Голови Служби

8 630

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018, № 440 від 27.03.2019}

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко


Додаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
22.03.2017 № 447
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 27 березня 2019 року № 440)

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

12 000

Начальник відділу

8 650

Завідувач самостійного сектору

7 500

Завідувач сектору у складі відділу

6 200

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

5 500

I категорії

5 100

II категорії

4 900

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018, № 440 від 27.03.2019}

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко


Додаток 3
до наказу Міністерства
соціальної політики України
22.03.2017 № 447
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 27 березня 2019 року № 440)

СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості, філій центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

8 900

Начальник відділу

7 500

Завідувач самостійного сектору

6 100

Завідувач сектору у складі відділу

6 000

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

4 900

I категорії

4 800

II категорії

4 600

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 291 від 26.02.2018, № 440 від 27.03.2019}

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковгору